Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2042(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0004/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0004/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/09/2014 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0017

Elfogadott szövegek
PDF 239kWORD 71k
2014. szeptember 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Görögország EGF/2014/001 EL/Nutriart referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. szeptember 17-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2014/001 EL/Nutriart” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (új EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2)és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztetésre,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0004/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel a Nutriart S.A. vállalatnál, továbbá 25 beszállítónál és a termelési lánc következő szintjein álló termelőnél, valamint 24 önálló vállalkozónál – amelyeknek mind megszűnt a görögországi elsődlegesen érintett vállalattól függő tevékenysége – a 2013. július 16. és 2013. november 16. közötti referencia-időszakban bekövetkezett elbocsátásokat követően Görögország „EGF/2014/001 EL/Nutriart” referenciaszámon kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelyben 508 munkavállalóra vonatkozóan folyamodott az EGAA által társfinanszírozott intézkedések keretében való támogatásért,

D.  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 66,34%-a férfi és 33,66%-a nő; mivel a munkavállalók túlnyomó többségének (86,42%) életkora 30 és 54 év között van; mivel a munkavállalók 8,07%-ának életkora 55 és 64 év között van;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági kritériumoknak,

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az új EGAA-rendelet 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Görögország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok 2014. február 5-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. április 2-ig további információkkal egészítettek ki, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. június 24-én tette hozzáférhetővé; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – négy hónap alatt – lezajlott;

3.  megjegyzi, hogy ez az első kérelem, amelyet az új EGAA-rendelet hatálya alatt nyújtottak be és bíráltak el;

4.  úgy véli, hogy a Nutriart S.A. vállalatnál, továbbá 25 beszállítónál és a termelési lánc következő szintjein álló termelőnél, valamint 24 önálló vállalkozónál – amelyeknek mind megszűnt a görögországi elsődlegesen érintett vállalattól függő tevékenysége – bekövetkezett elbocsátások összefüggenek a pénzügyi és gazdasági világválsággal, utalva arra, hogy Görögország GDP-je 2008 óta összesen 5%-kal csökkent, és hogy bár az ország lassan kilábalni látszik a válságból, továbbra sem képes a munkahelyteremtésre és a történelmi rekordot elérő, a keresőképes lakosság 26–27%-át érintő munkanélküliségi arány csökkentésére;

5.  megállapítja, hogy főként három esemény vezetett az elbocsátásokhoz: (1) csökkent a háztartások rendelkezésére álló jövedelem – az adóterhek növekedése, a fizetések csökkenése (ami mind a magán-, mind az állami szektor alkalmazottait érintette) és a munkanélküliség fokozódása miatt –, ami rendkívül negatív hatást gyakorolt a termékek széles skálájának fogyasztására, és aminek következtében rendkívüli mértékben visszaesett a vásárlóerő; (2) a Nutriart ügyfeleinek többsége késedelmesen fizetett; és (3) a görög bankrendszer hitelállományának csökkentésére tett erőfeszítések következtében drámai mértékben beszűkültek a vállalkozások és a magánszemélyek rendelkezésére álló hitelforrások;

6.  rámutat, hogy az 508 elbocsátás tovább rontja a munkanélküliségi helyzetet Attikán és Közép-Makedóniában, nem elfelejtve azt, hogy 2013 negyedik negyedévében a munkanélküliségi arány 28,2% volt Attikán, és 30,3% Közép-Makedóniában(4); rámutat továbbá, hogy Attika termeli Görögország GDP-jének 43 %-át, ezért az ebben a régióban bekövetkező vállalatbezárások az egész görög gazdaságra kihatnak; megjegyzi továbbá, hogy a Görögország két fő városközpontjában tapasztalt növekvő munkanélküliség csökkentette a társadalmi kohéziót, és társadalmi feszültségekhez vezetett;

7.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a görög hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. április 30-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

8.  örömmel látja, hogy az 508 elbocsátott munkavállalón kívül a görög hatóságok az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fognak nyújtani mintegy 505 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő, 30 év alatti fiatal (NEET-fiatal) számára, aminek következtében az intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek száma összességében eléri az 1 013-at; hangsúlyozza, hogy az új EGAA-rendelet ezen rendelkezése első ízben kerül alkalmazásra;

9.  megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeget, 15 000 eurót 150 kiválasztott munkavállaló és NEET-fiatal kapja meg saját vállalkozás létrehozásához való hozzájárulás gyanánt; hangsúlyozza, hogy ennek az intézkedésnek a vállalkozókészség előmozdítása a célja finanszírozás révén, ennek pedig középtávon további munkahelyek teremtéséhez kell vezetnie;

10.  megjegyzi, hogy az EGAA-ból finanszírozandó személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának részét képezik az elbocsátott munkavállalókat, a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat és a NEET-fiatalokat célzó olyan intézkedések, mint a pályaválasztási tanácsadás, a képzés, átképzés és szakképzés, a vállalkozóvá válást szolgáló tanácsadás, a vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, a munkakereséshez nyújtott anyagi támogatás és a mobilitási támogatás; örömmel látja, hogy az EGAA-társfinanszírozás első alkalommal önálló vállalkozókra is kiterjed;

11.  üdvözli az innovatív új vállalkozások inkubátorházának kifejlesztéséről szóló elképzelést;

12.  örömmel látja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját megvitatták a célzott kedvezményezettek képviselőivel, a GSEE szakszervezettel (Görög Munkavállalók Általános Szövetsége) és a Hellén Vállalatok Szövetségével, és hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés tekintetében a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni;

13.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkakeresési esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

14.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a görög hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

15.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; megállapítja, hogy a Bizottság a teljes kérelem beérkezését követő 12 héten belül lezárta annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek;

16.  hangsúlyozza, hogy az új EGAA-rendelet 9. cikke értelmében biztosítani kell, hogy az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás arra korlátozódjon, hogy az egyes megcélzott kedvezményezettek számára szolidaritást és átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson; a hozzájárulás emellett nem léphet az olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartoznak;

17.  üdvözli az új EGAA-rendelet elfogadását, amely tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

18.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Forrás: ELSTAT, 2013. 4. negyedévi munkaerő-felmérés.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/001 EL/Nutriart” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/698/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat