Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2042(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0004/2014

Predložena besedila :

A8-0004/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2014 - 9.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0017

Sprejeta besedila
PDF 307kWORD 68k
Sreda, 17. september 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/001 EL/Nutriart - Grčija
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. septembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/001 EL/Nutriart iz Grčije) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0376 – C8-0032/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (nova uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0004/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG;

C.  ker je Grčija predložila vlogo EGF/2014/001 EL/Nutriart za finančni prispevek iz ESPG za presežne delavce v podjetju Nutriart S.A ter pri 25 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi ter za 24 samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati svojo dejavnost in so bile odvisne od glavnega podjetja v Grčiji, v referenčnem obdobju od 16. julija 2013 do 16. novembra 2013, pri čemer je v ukrepih, sofinanciranih iz ESPG, sodelovalo 508 delavcev;

D.  ker je 66,34 % delavcev, ki bodo prejeli pomoč, moškega spola, 33,66 % pa ženskega spola; ker je velika večina (86,42 %) delavcev starih med 30 in 54 let; ker je 8,07 % delavcev starih med 55 in 64 let;

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) nove uredbe o ESPG izpolnjeni, zato je Grčija upravičena do finančnega prispevka na podlagi navedene uredbe;

2.  ugotavlja, da so grške oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 5. februarja 2014, da je bila ta do 2. aprila 2014 dopolnjena z dodatnimi podatki in da je Komisija njeno oceno predložila 24. junija 2014; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal štiri mesece;

3.  ugotavlja, da je to prva vloga, ki je bila predložena in ocenjena v okviru nove uredbe o ESPG;

4.  meni, da so presežni delavci v podjetju Nutriart S.A ter pri 25 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi in 24 samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati svojo dejavnost in so bile odvisne od glavnega podjetja v Grčiji, povezani s svetovno finančno in gospodarsko krizo, in se pri tem sklicuje na dejstvo, da je grško gospodarstvo doživelo skupen padec BDP za 5 % od leta 2008 in da kljub počasnemu napredovanju iz recesije še vedno ni sposobno ustvarjati novih priložnosti za zaposlovanje in zmanjšati brezposelnosti, ki je dosegla rekordno raven in znaša od 26 do 27 % vsega delovno aktivnega prebivalstva;

5.  ugotavlja, da so odpuščanje delavcev povzročili predvsem trije dogodki: (1) zmanjšanje razpoložljivih dohodkov gospodinjstev zaradi povečanja davčne obremenitve, zmanjšanja plač tako zasebnih kot javnih uslužbencev in porasta brezposelnosti, kar je izrazito negativno vplivalo na potrošnjo najrazličnejših proizvodov in povzročilo velikanski upad kupne moči; (2) zamude pri plačilih s strani večine strank podjetja Nutriart; ter (3) občutno zmanjšanje posojil podjetjem in posameznikom zaradi pomanjkanja denarja v grških bankah;

6.  poudarja, da bo odpustitev 508 presežnih delavcev še zaostrila razmere v regijah Atika in Osrednja Makedonija, saj je v četrtem četrtletju 2013 stopnja brezposelnosti v Atiki znašala 28,2 %, v Osrednji Makedoniji pa 30,3 %(4); ugotavlja še, da Atika ustvari 43 % grškega BDP, zato posledice zapiranja podjetij iz te regije občuti celotno grško gospodarstvo; prav tako ugotavlja, da je naraščajoča brezposelnost v dveh največjih grških urbanih središčih oslabila socialno kohezijo in prispevala k družbenim napetostim;

7.  pozdravlja dejstvo, da so se grške oblasti odločile, da bodo začele prilagojene ukrepe izvajati 30. aprila 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovile hitro pomoč;

8.  toplo pozdravlja dejstvo, da bodo grške oblasti prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi ESPG, ponudile 508 presežnim delavcem in poleg tega še največ 505 mladim, mlajšim od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (v nadaljnjem besedilu: mladi NEET), tako da bo končno število ciljnih upravičencev, ki lahko sodelujejo v ukrepih, znašalo 1 013; poudarja, da je to prvi primer, ko bo uporabljena ta določba nove uredbe o ESPG;

9.  ugotavlja, da bo največji možni znesek 15 000 EUR dodeljen 150 izbranim delavcem in mladim NEET kot prispevek za ustanovitev lastnega podjetja; poudarja, da je cilj tega ukrepa spodbujanje podjetništva z zagotavljanjem sredstev, kar bi moralo srednjeročno voditi k ustvarjanju dodatnih delovnih mest;

10.  ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki se bodo financirale, vsebuje ukrepe za presežne delavce, samozaposlene, ki so prenehali opravljati svojo dejavnost, in za mlade NEET, med drugim poklicno usmerjanje in svetovanje, usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, svetovalne storitve za razvoj podjetništva, prispevek za ustanovitev podjetja ter nadomestili za iskanje zaposlitve in mobilnost; toplo pozdravlja, da bodo v ukrepe, ki se sofinancirajo iz ESPG, prvič vključene tudi samozaposlene osebe;

11.  pozdravlja zamisel o razvoju inkubatorja za inovativna nova podjetja;

12.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki ciljnih upravičencev, sindikatom Grško konfederacijo grških delavcev in Grško konfederacijo podjetij ter da se bosta politika enakosti med ženskami in moškimi ter načelo nediskriminacije uporabljala med različnimi fazami izvrševanja ESPG in dostopa do njega;

13.  opozarja, da je treba izboljšati sposobnost vseh delavcev za iskanje zaposlitve s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje v okviru usklajenega svežnja ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

14.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so grške oblasti potrdile, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

15.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da je Komisija skladnost vloge s pogoji za finančni prispevek ocenila v 12 tednih od prejema popolne vloge;

16.  poudarja, da bo v skladu s členom 9 nove uredbe o ESPG finančni prispevek omejen na to, kar je potrebno za zagotavljanje solidarnosti in začasne enkratne podpore ciljnim upravičencem ter da pomoč iz ESPG ne bo nadomestila ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb;

17.  pozdravlja sprejetje nove uredbe o ESPG, v kateri je bil upoštevan dogovor med Parlamentom in Svetom o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev, in sicer z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

18.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo, skupaj s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1)UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2)UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3)UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Vir: ELSTAT, anketa o delovni sili v četrtem četrtletju 2013.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/001 EL/Nutriart iz Grčije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2014/698/EU.)

Pravno obvestilo