Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2055(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0005/2014

Předložené texty :

A8-0005/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2014 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0020

Přijaté texty
PDF 392kWORD 68k
Středa, 17. září 2014 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction – Nizozemsko
P8_TA(2014)0020A8-0005/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví z Nizozemska) (COM(2014)0455 – C8-0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nové nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IIA ze dne 2. prosince 2013)(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IIA ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0005/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IIA ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

C.  vzhledem k tomu, že programu by se mělo zúčastnit 475 z 562 způsobilých příjemců;

D.  vzhledem k tomu, že Nizozemsko podalo žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v 89 podnicích působících v oddílu 41 NACE Rev. 2 („Výstavba budov“)(4) v sousedících regionech na úrovni NUTS 2 Gelderland a Overijssel s 475 pracovníky, jimž jsou opatření spolufinancovaná z EFG určena, v referenčním období od 1. března 2013 do 1. prosince 2013;

E.  vzhledem k tomu, že drtivou většinu propuštěných pracovníků (92,6 %) tvoří muži, zatímco ženy tvoří 7,4 %; vzhledem k tomu, že 65,3 % pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety; vzhledem k tomu, že 21,9 % pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety;

F.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nového nařízení o EFG jsou splněny, a Nizozemsko má proto nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  bere na vědomí, že nizozemské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 20. února 2014 a doplňovaly ji o další informace až do 17. dubna 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 10. července 2014; vítá rychlé hodnocení žádosti v délce pěti měsíců;

3.  domnívá se, že propouštění v 89 podnicích působících v oddílu 41 NACE Rev. 2 („Výstavba budov“) v sousedících regionech na úrovni NUTS 2 Gelderland a Overijssel souvisí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, přičemž poukazuje na poznámku o opatřeních bank, které zavádějí přísnější pravidla pro poskytování hypoték a úvěrů, což jejich poskytování značně omezilo, zatímco úsporná opatření ke snížení státního dluhu a rozpočtového schodku vedla k omezení veřejných výdajů a k prudkému poklesu cen a hodnot na trhu s bydlením, což ztěžuje prodej a nákup domů;

4.  konstatuje, že propuštěním 562 osob se dále zhorší nezaměstnanost v provinciích Overijssel a Gelderland, přičemž bere na vědomí, že dochází k výraznému nárůstu propouštění v odvětví stavebnictví a že v porovnání s celostátními údaji o počtu nezaměstnaných v obou provinciích představovalo propouštění ve stavebnictví 39 % z celkového počtu propuštěných pracovníků v roce 2012;

5.  vítá rozhodnutí nizozemských orgánů, že dne 1. února 2014 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

6.  podotýká, že mezi navrhovanými opatřeními uvedenými v žádosti nejsou příspěvky ani pobídky;

7.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, obsahuje opatření pro propuštěné pracovníky, jako je pomoc při hledání pracovního místa a nábor, opatření v oblasti odborné přípravy a rekvalifikace, pomoc při outplacementu a fond mobility;

8.  konstatuje, že mezi příležitostmi ke vzdělávání pro účastníky mimo odvětví stavebnictví je uvedena likvidace azbestu; vyzývá nizozemské orgány, aby zajistily, aby byli účastníci tohoto vzdělávání řádně informováni o zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s prací s azbestem;

9.  vítá, že tento koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci s odbory a organizacemi zaměstnavatelů, se sociálními partnery v odvětví stavebnictví a se vzdělávacími institucemi, a že v různých fázích uplatňování EFG a v přístupu k němu bude dbáno na rovnost žen a mužů a na zásadu nediskriminace; zdůrazňuje význam budoucích přeshraničních iniciativ, jako jsou hraniční přepážky a harmonizace pravidel, k posílení výměny informací a na podporu přeshraniční mobility pracovníků;

10.  vítá myšlenku zřízení fondu mobility, který bude zajišťovat flexibilní umisťování pracovníků, kteří tak budou moci získávat nové zkušenosti a nalézt zaměstnání; očekává, že účastníci naleznou pracovní uplatnění, které nebude pouze dočasné;

11.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také celé ekonomice;

12.  připomíná, že podle článku 7 nového nařízení o EFG by měl koordinovaný balíček individualizovaných služeb v oblasti odborné přípravy a rekvalifikace předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měl by být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

13.  konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že nizozemské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

14.  poukazuje na to, že celkové náklady na informační a propagační akce se odhadují na 27 096 EUR; připomíná, že v tomto procesu má velký význam zvyšování informovanosti o příspěvku EFG a zviditelnění úlohy EU;

15.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; konstatuje, že Komise dokončila posouzení, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, ve 12 týdnech od přijetí úplné žádosti;

16.  zdůrazňuje, že podle článku 9 nového nařízení o EFG musí být zajištěno, aby byl finanční příspěvek z EFG omezen na výši nezbytnou k zajištění solidarity a dočasné, jednorázové podpory příjemcům, kterým je pomoc určena, a aby nenahrazoval akce, které jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv úkolem podniků;

17.  vítá přijetí nového nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví z Nizozemska)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/814/EU.)

Právní upozornění