Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2055(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0005/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0005/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/09/2014 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0020

Hyväksytyt tekstit
PDF 222kWORD 58k
Keskiviikko 17. syyskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction – Alankomaat
P8_TA(2014)0020A8-0005/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, Alankomaat) (COM(2014)0455 – C8-0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (uusi EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0005/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että 475 edunsaajan yhteensä 562:sta tukeen oikeutetusta työntekijästä odotetaan osallistuvan toimiin;

D.  toteaa, että Alankomaat jätti EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, kun vierekkäisillä Gelderlandin ja Overijsselin NUTS II -alueella, NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 41 (Talonrakentaminen)(4) piirissä toimivassa 89 yrityksessä oli irtisanottu viitejaksolla 1. maaliskuuta 2013–1. joulukuuta 2013 työntekijää, joista 475 työntekijää oli EGR:stä yhteisrahoitettavien toimenpiteiden kohteena;

E.  toteaa, että suuri enemmistö (92,6 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja että 7,4 prosenttia heistä on naisia; toteaa, että 65,3 prosenttia työntekijöistä on 30–54-vuotiaita ja että 21,9 prosenttia työntekijöistä on 55–64-vuotiaita;

F.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että uuden EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Alankomaat on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitusta;

2.  toteaa, että Alankomaan viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. helmikuuta 2014 ja sitä täydentäviä lisätietoja 17. huhtikuuta 2014 asti ja että komissio antoi arvionsa hakemuksesta 10. heinäkuuta 2014; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti viidessä kuukaudessa;

3.  katsoo, että vierekkäisillä Gelderlandin ja Overijsselin NUTS II -alueella, NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 41 (Talonrakentaminen) piirissä toimivan 89 yrityksen irtisanomiset liittyvät maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin; ottaa huomioon, että pankit ovat päättäneet tiukentaa asunto- ja muiden luottojen myöntämiseen sovellettavia sääntöjä, mikä on vähentänyt huomattavasti asunto- ja muiden luottojen myöntämistä, samalla kun hallituksen tiukat säästötoimet julkisen velan ja budjettivajeen supistamiseksi ovat vähentäneet julkisten varojen käyttöä ja asuntomarkkinoiden hinnat ja arvot ovat laskeneet jyrkästi, mikä vaikeuttaa talojen myymistä ja ostamista;

4.  toteaa, että 562 irtisanomista pahentaa entisestään Overijsselin ja Gelderlandin työttömyystilannetta, kun otetaan huomioon, että rakennusalan irtisanomiset ovat lisääntyneet selvästi ja että kun vertailukohdaksi otetaan valtakunnalliset luvut, työttömien määrä kummassakin maakunnassa oli 39 prosenttia irtisanomisten kokonaismäärästä vuonna 2012;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että antaakseen työntekijöille nopeaa apua Alankomaiden viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen 1. helmikuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

6.  toteaa, ettei hakemukseen sisälly suunniteltuihin toimiin liittyviä korvauksia tai kannustimia;

7.  toteaa, että yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettuja toimenpiteitä, kuten työnhaussa avustamista ja sisäänottoja, koulutus- ja uudelleenkoulutustoimenpiteitä, avustaminen uudelleensijoittumisessa ja liikkuvuusreservi;

8.  panee merkille, että asbestinpoisto on kirjattu aloihin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kouluttaa osallistujia rakennusalan ulkopuolisiin ammatteihin; kehottaa Alankomaiden viranomaisia varmistamaan, että tähän erityiskoulutukseen osallistuville työntekijöille on annettava perusteelliset tiedot asbestitöihin liittyvistä terveys- ja turvallisuusriskeistä;

9.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimisessa on kuultu ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä, rakennusalan työmarkkinaosapuolia ja oppilaitoksia ja että EGR-rahoituksen toteuttamisen ja saamisen eri vaiheissa sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita; korostaa tulevien rajat ylittävien aloitteiden merkitystä ja toteaa, että tällaisia aloitteita voisivat olla muun muassa rajalla sijaitsevat toimipisteet tai määräysten lähentäminen tiedonvaihdon tehostamiseksi ja työntekijöiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistämiseksi;

10.  suhtautuu myönteisesti ajatukseen luoda liikkuvuusreservi, joka mahdollistaa työntekijöiden joustavan lähettämisen tarkoituksena työkokemuksen hankkiminen ja työpaikan löytäminen tämän välineen avulla; toivoo, että osallistujat löytävät muun kuin tilapäisen työpaikan;

11.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että koko talouteen;

12.  muistuttaa, että uuden EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten koulutus- ja uudelleenkoulutuspalvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja siihen olisi sisällytettävä siirtyminen kohti resurssitehokasta ja kestävää taloutta;

13.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Alankomaiden viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

14.  toteaa, että tiedotus- ja julkisuustoimien kokonaiskustannukset ovat arviolta 27 096 euroa; muistuttaa, että on tärkeää lisätä tietoisuutta EGR-tuesta ja varmistaa, että unionin roolin näkyvyyttä sen yhteydessä parannetaan;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; toteaa, että komissio on saattanut päätökseen arviointinsa siitä, täyttääkö hakemus rahoitustuen myöntämisen edellytykset, 12 viikon kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta;

16.  korostaa, että uuden EGR-asetuksen 9 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:n rahoitustuen määrä rajataan siihen, mikä on tarpeen solidaarisuuden ja väliaikaisen, kertaluonteisen tuen antamiseen kohteena oleville edunsaajille, ja että EGR:n rahoitus ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle;

17.  pitää myönteisenä, että parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uuden EGR-asetuksen, jolla otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, Alankomaat)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2014/814/EU.)

Oikeudellinen huomautus