Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2842(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0107/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0026

Vedtagne tekster
PDF 141kWORD 57k
Torsdag den 18. september 2014 - Strasbourg Endelig udgave
EU's reaktion på udbrudet af ebola
P8_TA(2014)0026RC-B8-0107/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om EU's indsats mod udbruddet af ebola (2014/2842(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Verdenssundhedsorganisationen WHO's erklæring af 8. august 2014 om "en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning",

–  der henviser til WHO's køreplan for indsatsen mod ebola af 28. august 2014,

–  der henviser til EU-Udenrigsrådets konklusioner af 15. august 2014 om ebolakrisen i Vestafrika,

–  der henviser til risikovurderingen af ebola fra 27. august 2014 fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme,

–  der henviser til sundhedskommissær Tonio Borgs erklæring af 8. august 2014 om udbruddet af ebola i Vestafrika,

–  der henviser til erklæringen om EU's indsats over for udbruddet af ebola fra kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva, af 5. september 2014,

–  der henviser til Europa-Kommissionens "High-Level Event" den 15. september 2014 med henblik på at koordinere indsatsen mod udbruddet af ebola i Vestafrika,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions (AU’s) ASEOWA-mission (African Union Support to Ebola Outbreak in West Africa), der blev oprettet den 21. august 2014,

–  der henviser til FN’s "Special Briefing on Ebola" den 2. september 2014 ved dr. Joanne Liu, international præsident for Læger uden Grænser,

–  der henviser til den redegørelse, som Liberias forsvarsminister Brownie Samukai har fremlagt for FN's Sikkerhedsråd om den trussel, som udbruddet af ebola udgør mod hans lands eksistens,

–  der henviser til mødet i FN's Sikkerhedsråd den 18. september, hvor ebolakrisen står øverst på dagsordenen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at ebolavirussygdommen, tidligere kendt som ebolablødningsfeber, er en alvorlig, ofte dødelig sygdom hos mennesker,

B.  der henviser til, at sygdommen, siden der officielt blev erklæret udbrud af ebola den 22. marts 2014 i Guinea, har nået 4 andre lande (Liberia, Nigeria, Sierra Leone og Senegal), har ramt næsten 4 000 mennesker og forårsaget mere end 2 000 dødsfald, idet det bør erindres, at ikke alle ebola-sygdomstilfælde og -dødsfald rapporteres;

C.  der henviser til, at epidemien breder sig stadig hurtigere i Vestafrika, omend der samtidig er et særskilt udbrud af virussen i Den Demokratiske Republik Congo;

D.  der henviser til, at WHO anerkender, at udbruddet er blevet undervurderet og anslår, at antallet af patienter kan overstige 20 000 i løbet af de næste 3 måneder;

E.  der henviser til, at WHO har meddelt, at dette er det hidtil største registrerede udbrud målt på antallet af tilfælde og dødsfald samt geografisk spredning og har erklæret krisen for at være en "folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning", som kræver en koordineret international indsats,

F.  der henviser til, at der bor 4,5 millioner børn under fem år i de områder, der er ramt af ebolavirus, og at kvinder (der udgør 75 % af sygdomstilfældene), er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af virussen på grund af deres rolle som plejere,

G.  der henviser til, at WHO's køreplan indeholder en række meget konkrete og øjeblikkelige foranstaltninger, der har til formål at stoppe den igangværende transmission af ebola på verdensplan inden for seks til ni måneder, samtidig med at konsekvenserne af en eventuel yderligere international spredning håndteres hurtigt og behovet for sideløbende at gøre en indsats mod udbruddets bredere socioøkonomiske konsekvenser anerkendes;

H.  der henviser til, at de ngo'er, der er mest aktive på stedet, såsom Læger Uden Grænser og Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber, kritiserer den internationale indsats for at være utilstrækkelig i faretruende grad, da meget begrænset kapacitet på stedet medfører kritiske mangler i alle aspekter af indsatsen: medicinsk støttende behandling, uddannelse af sundhedspersonale, infektionskontrol, kontaktopsporing, epidemiologisk overvågning, varslings- og henvisningssystemer samt undervisning og mobilisering af lokalsamfund;

I.  der henviser til, at Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Udviklingsbistand (DEVCO) og Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) har lovet over 147 mio. EUR i humanitær bistand og udviklingsbistand med henblik på at begrænse spredningen af virus, yde behandling og levere vigtigt udstyr til smittede personer samt udsende humanitære eksperter;

J.  der henviser til, at kun 11,9 mio. EUR af de lovede 147 mio. EUR er øremærket til de mest akutte humanitære behov;

K.  der henviser til, at alle partnerorganisationer på stedet har understreget, at der for at kunne isolere og behandle patienter er et presserende behov ikke kun for midler, men også for operationel kapacitet, herunder kvalificerede menneskelige ressourcer og logistisk materiale;

L.  der henviser til, at Kommissionen følger situationen gennem sit katastrofeberedskabskoordineringscenter (ERCC), der skal fungere som en platform for koordinering af EU-bistand,

M.  der henviser til, at EU har udsendt eksperter i humanitær bistand til regionen med henblik på at følge situationen og pleje kontakter med partnerorganisationer og lokale myndigheder;

N.  der henviser til, at EU's medlemsstater har kapacitet til at mobilisere udrykningsteam for at sikre en tidlig diagnose, isolation (af mulige og bekræftede tilfælde i forskellige hospitalsafdelinger), overvågning af kontaktpersoner og sporing af transmissionskæder, foranstaltninger vedrørende begravelser samt uddannelse og lokal støtte;

O.  der henviser til, at de berørte lande allerede lider under mangel på mad og rent vand og økonomisk sammenbrud forårsaget af forstyrrelser i handel, kommercielle flyvninger og høstarbejde efter epidemiens udbrud, hvilket fører til social uro, flugt, kaos, trusler mod den offentlige orden og yderligere spredning af virus,

P.  der henviser til, at udbruddet har afdækket de alvorlige mangler i sundhedssystemerne i de berørte lande og det presserende behov for støtte til at styrke dem,

1.  beklager tabet af menneskeliv i den region, der er ramt af ebolaudbruddet, og udtrykker sin dybeste medfølelse med de pågældende landes regeringer og befolkninger;

2.  mener, at det internationale samfund skal spille en større rolle, samtidig med, at de afrikanske lande også må tage deres del af ansvaret, eftersom udbruddet af ebola udgør en global sikkerhedstrussel og ikke blot er et vestafrikansk problem, men snarere et problem på globalt plan;

3.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser og koordinere sine aktioner med De Forenede Nationer til bekæmpelse af ebolavirusudbruddet; anmoder FN 's Sikkerhedsråd om sammen med de berørte partnerlande at undersøge muligheden for at gøre brug af militære og civilforsvarsressourcer under ledelse af generalsekretæren og koordineret af Kontoret for Koordination af Humanitære Anliggender;

4.  bifalder og støtter den igangværende opgradering af Kommissionens finansielle forpligtelser i form af humanitær bistand og udviklingsbistand som svar på krisen, og især i form af støtte til Den Afrikanske Unions ASEOWA-mission;

5.  lykønsker partnerorganisationerne med den indsats, de har gjort på stedet på trods af vanskelighederne, og udtrykker sin oprigtige påskønnelse af deres store bidrag til arbejdet for at kontrollere udbruddet;

6.  minder medlemsstaterne om, at den finansielle støtte til de berørte lande ikke bør ske på bekostning af, men være et supplement til den langsigtede udviklingsbistand;

7.  beklager det internationale samfunds undervurdering af krisen og forsinkelsen i at levere en tilstrækkelig samordnet strategi;

8.  påskønner de tilsagn, medlemsstaterne afgav under Europa-Kommissionens "High-Level Event" den 15. september 2014, og opfordrer indtrængende Rådet for Den Europæiske Union til at afholde et ministermøde for at fastlægge en kriseplan med henblik på at mobilisere den lægelige indsats, samt fastlægge og levere medlemsstaternes humanitære bistand under Kommissionens koordinering;

9.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde vurderinger og landespecifikke skræddersyede planer med henblik på at bestemme og koordinere efterspørgslen efter og udsendelsen af kvalificeret sundhedspersonale, mobile laboratorier, laboratorieudstyr, beskyttelsesbeklædning og behandlingscentre med isolationsstuer;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at koordinere flyvninger og etablere specifikke luftbroer beregnet til at flytte sundhedspersonale og -udstyr til de berørte lande og regionen samt til at sørge for medicinsk evakuering, hvis det bliver nødvendigt;

11.  understreger behovet for at styrke videnskabeligt samarbejde og teknologisk støtte i de områder, der er ramt af dette udbrud, med henblik på oprettelse af kliniske, epidemiologiske og diagnostiske infrastrukturer, herunder bæredygtig infrastruktur og overvågning, med særlig vægt på inddragelse af lokalt personale, herunder uddannelse;

12.  opfordrer Kommissionen til gennem ERCC at holde sig i tæt kontakt med ECDC, WHO og medlemsstaterne via Udvalget for Sundhedssikkerhed;

13.  opfordrer Kommissionen til at indføre kontrolsystemer til at sikre, at hele budgettet afsat til at stoppe ebolaudbruddet faktisk bruges til at bekæmpe epidemien i de lande, der er ramt af virussen og ikke til andre formål;

14.  anser WHO's køreplan for indsatsen mod ebola for at være et grundlag for prioriterede aktiviteter, navnlig den differentierede indsats for lande med udbredt transmission, lande med førstegangstilfælde og nabolande, hvor beredskabet skal styrkes;

15.  bifalder i den forbindelse drøftelserne om, hvordan FN’s fredsbevarende indsats - med passende uddannelse - yderligere kan støtte bekæmpelsen af ebola i regionen;

16.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at støtte og opmuntre Den Afrikanske Union med hensyn til behovet for en helhedsorienteret handlingsplan, da situationen fortsat forværres hurtigt og påvirker såvel økonomien som den offentlige orden i de pågældende lande, eftersom ebolakrisen er blevet kompleks og har politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og sociale implikationer, der vil fortsætte med at påvirke regionen langt ud over den nuværende sundhedsmæssige nødsituation;

17.  understreger, at den aktuelle krise ikke kan løses af sundhedssystemerne alene, men at der er behov for en samordnet tilgang, der involverer forskellige sektorer (sundhedspleje, uddannelse, sanitet, fødevarehjælp), for at afhjælpe de kritiske mangler, der findes i alle væsentlige tjenester;

18.  mener, at lokalt sundhedspersonale skal inddrages i behandlingen af den berørte befolkning og være forbindelsesled mellem befolkningen og det internationale sundhedspersonale;

19.  opfordrer til uddannelses- og informationstiltag for at øge bevidstheden om symptomer og forebyggende foranstaltninger med henblik på at øge befolkningens tillid til og samarbejde med foranstaltningerne mod ebola, eftersom information og kommunikation er et vigtigt led i kampen mod ebolaudbruddet;

20.  understreger, at kampen mod ebola ikke må føre til stigmatisering af overlevende patienter i lokalsamfund eller lande;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at udføre en omhyggelig infektionskontrol og i samarbejde med ECDC at give en mere omfattende information til offentligheden om risiciene;

22.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at koordinere og styrke den medicinske forskning og produktionen af effektive lægemidler og vacciner mod ebola samt at fremme de nødvendige kliniske forsøg med eksisterende kandidatbehandlinger;

23.  opfordrer også til en klar sondring mellem ebolavaccinationsforsøg og den behandling, ebolasmittede personer tilbydes; opfordrer til, at kliniske forsøg med ebolavaccine overholder de relevante gældende WHO-regler;

24.  anmoder Udviklingsudvalget om at fremkomme med dybtgående anbefalinger til at afbøde de langsigtede konsekvenser af epidemien og styrke sundhedssystemerne i de berørte lande med henblik på at undgå lignende udbrud;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Afrikanske Unions parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær og Verdenssundhedsorganisationen.

Juridisk meddelelse