Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2040(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0014/2014

Indgivne tekster :

A8-0014/2014

Forhandlinger :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Afstemninger :

PV 22/10/2014 - 4.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0036

Vedtagne tekster
PDF 389kWORD 113k
Onsdag den 22. oktober 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 – alle sektioner
P8_TA(2014)0036A8-0014/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 (12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4) (IIA af 2. december 2013),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2014 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2015 - Sektion III - Kommissionen(5),

–  der henviser til sin beslutning af 17. april 2014 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015(6),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2014 (COM(2014)0300),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, vedtaget af Rådet den 2. september 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 12. september 2014 (12 608/2014 - C8-0144/2014),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2015 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, forelagt af Kommissionen den 15. oktober 2014,

–  der henviser til Præsidiets drøftelse af 15. september 2014 og det reviderede notat fra generalsekretæren af 17. september 2014 om Parlamentets behandling af dets budgetforslag for 2015,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol gennem forhøjelse af antallet af dommere ved Retten(7),

–  der henviser til samarbejdsaftalen af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0014/2014),

Sektion III

Generel oversigt

1.  minder om, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 13. marts 2014 understregede behovet for at øge strategiske investeringer i foranstaltninger med en europæisk merværdi for at bidrage til at få den europæiske økonomi tilbage på sporet gennem skabelse af konkurrenceevne, bæredygtig vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse, samtidigt med at den økonomiske og sociale samhørighed øges;

2.  fremhæver, at stats- og regeringscheferne på ny i juni 2014 blev enige (gentaget på Det Europæiske Råds særlige møde i august 2014) om behovet for at investere og forberede medlemsstaternes økonomier til fremtiden ved at tage fat på investeringsbehov, som for længst burde være foretaget, inden for transport-, energi- og telekommunikationsinfrastrukturen (herunder gennemførelsen af det digitale indre marked i 2015), der er af betydning for Unionen samt inden for energieffektivitet, innovation og forskning samt færdigheder; minder om den uomtvistelige rolle, som Den Europæiske Unions budget spiller for at nå disse politiske mål;

3.  minder endnu en gang om, at Unionens budget på ingen måde blot bør betragtes eller vurderes som en finansiel post, der tillægges som en byrde for de nationale budgetter, men derimod skal ses som en mulighed for at sætte fart i de initiativer og investeringer, som er af fælles interesse og skaber merværdi for hele Unionen, hvoraf de fleste er vedtaget af Parlamentet og Rådet i fællesskab;

4.  gentager, at Unionens budget spiller en supplerende rolle i forhold til de nationale budgetter og fremmer skabelsen af vækst og arbejdspladser, og understreger, at det som følge af sin særlige karakter og begrænsede størrelse ikke bør kontrolleres og begrænses af vilkårlige nedskæringer, men mener tværtimod, at udvalgte områder bør styrkes;

5.  bemærker, at budgetforslaget for 2015 (BF) som foreslået af Kommissionen (inklusive de særlige instrumenter) beløber sig til 145 599,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger (FB) og 142 137,3 mio. EUR i betalingsbevillinger (BB); fremhæver, at det samlede omfang af betalingsbevillinger i BF udgør en moderat stigning i forhold til 2014-budgettet (under hensyntagen til ÆB nr. 1 og FÆB nr. 2-4/2014) og stadig er 2 mia. EUR mindre end det gennemførte 2013-budget; bemærker, at Kommissionen foreslog at efterlade en samlet margen på 1 478,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger under lofterne i sit BF;

6.  understreger vigtigheden af de decentrale agenturer, som er vitale for gennemførelsen af Unionens politikker og programmer; understreger, at det er nødvendigt at tildele dem tilstrækkelige finansielle midler og personale, således at de bliver i stand til behørigt at varetage de opgaver, de er pålagt af lovgivningsmyndigheden;

Rådets holdning

7.  beklager, at Rådet i forbindelse med sin behandling nedskar forpligtelsesbevillingerne med 522 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 2,1 mia. EUR og dermed fastsatte Unionens budget for 2015 til 145 077,4 mio. EUR i forpligtelser og 139 996,9 mio. EUR i betalinger; påpeger, at nedskæringen på 2,1 mia. EUR i betalinger vil svare til en reduktion på -0,18 % sammenlignet med 2014-budgettet (inklusive ÆB nr. 1/2014 og FÆB nr. 2-4/2014); er navnlig bekymret over de alvorlige nedskæringer i betalingsbevillinger i midlerne til konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse i udgiftsområde 1a, der udgør et markant brud på Rådets forpligtelse til at overvinde krisen og sætte nyt skub i den økonomiske vækst;

8.  kan ikke acceptere Rådets behandling af 2015-budgettet, som ikke tager hensyn til den flerårige karakter af Unionens politikker, og som i stedet for at løse dette problem yderligere forværrer situationen med manglende betalinger og yderligere forsinker gennemførelsen af Unionens programmer;

9.  understreger på ny, at Rådets tilgang med at fastsætte niveauet for betalinger i overensstemmelse med inflationsraten, helt tilsidesætter egenskaben og funktionen ved den flerårige karakter af Unionens politikker og gør FFR helt irrelevant; bemærker i denne sammenhæng, at den stigende forskel mellem betalings- og forpligtelsesbevillinger forværrer problemet med efterslæbet med udestående forpligtelser; understreger den negative indvirkning, som denne tilgang har på opfattelsen af Unionen blandt dens borgere; fremhæver frem for alt, at Unionen bør øge sine investeringer for at overvinde den økonomiske krise;

10.  beklager de vilkårlige nedskæringer, som Rådet har foreslået til budgetposter for administrativ støtte og støttefunktioner, der finansierer gennemførelsen af Unionens vigtige programmer, der kan være skadelig for den vellykkede start på nye programmer, idet manglende administrativ kapacitet indebærer en alvorlig risiko for at hindre gennemførelsen af Unionens politikker;

11.  er dybt bekymret over Rådets anvendelse af dobbeltstandarder for Unionens budget, hvor det på det ene side kræver forhøjelse af Unionens midler inden for områder, som kan skabe bæredygtig vækst og på den ene side foreslår betydelige nedskæringer inden for vigtige områder som forskning, innovation, rumsektoren, infrastrukturer, SMV'er og energi;

12.  glæder sig over holdningen fra 13 medlemsstater om, at de er overbevist om, at Rådets vedtagne niveau for betalingsbevillinger muligvis ikke er tilstrækkeligt og kan føre til et stort pres med hensyn til den rettidige opfyldelse af Unionens retlige forpligtelser og de allerede indgåede forpligtelser; minder om, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til artikel 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, skal sørge for, "at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine retlige forpligtelser over for tredjemand";

13.  mener, at Rådet som følge af dets manglende evne til at samle et kvalificeret flertal blandt sine medlemmer for at sikre et niveau af betalinger, der gør det muligt for Unionen at dække sine ubestridte betalingsbehov, bærer et stort politisk ansvar for den meget spændte situation for betalinger; fordømmer, at dette gradvist har ført til, at der er skabt et strukturelt underskud på Unionens budget, som er i modstrid med traktatens bestemmelser, og som bringer Kommissionens muligheder for at opfylde sine retlige forpligtelser i fare;

14.  bemærker samtidig, at den nuværende udformning af Unionens budget, hvor betalingsbevillinger er afhængige af nationale bidrag, kan bidrage til at øge de uhensigtsmæssige valg blandt medlemsstaterne, navnlig i tider hvor betydningen af ligevægt på det nationale budget er det centrale element; understreger dog, at dette niveau af betalinger er det direkte resultat af et tilsvarende niveau af forpligtelser, som Rådet officielt vedtog med det nødvendige kvalificerede flertal i forbindelse med årlige budgetprocedurer;

15.  beklager den iboende konflikt mellem Rådet på den ene side og Parlamentet og Kommissionen på den anden side; opfordrer til måder, hvorpå denne spænding kan ændres til en mere produktiv udveksling af synspunkter; håber, at åbenheden over for nye holdninger og forslag i sidste ende vil føre til strukturelle ændringer, som fremmer en afbalanceret budgetaftale, der afspejler både Parlamentets og Rådets ambitioner og betænkeligheder;

Parlamentets behandling:

16.  fremhæver, at Kommissionen ud over at gennemføre den politiske aftale, der blev nået i forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020 med hensyn til en fremrykning af bevillinger til særlige politiske målsætninger, ikke foreslog yderligere foranstaltninger til at imødekomme de prioriteter, som ikke udelukkende blev fastsat af Parlamentet, men som stats- og regeringscheferne også var blevet enige om på Det Europæiske Råds møde; beslutter derfor at genopføre de finansielle midler til Unionens politiske målsætninger og strategiske prioriteringer inden for en række områder;

17.  beslutter at koncentrere sine styrkelser om de programmer, som udgør kernen i Europa 2020-strategien, der har til formål at fremme vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse, nemlig Horisont 2020, Cosme, Erasmus+, den digitale dagsorden, Progress og den sociale dagsorden (herunder Eures og mikrofinansieringsfaciliteten), da disse programmer er eksempler på, hvordan Unionen bidrager til en innovativ og blomstrende økonomi på hele kontinentet; styrker endvidere de programmer, som bidrager til udformningen af dagsordenen for Unionens eksterne politik, som f.eks. naboskabspolitikken, udvikling og humanitær bistand; fastholder behovet for også at forhøje bevillingerne til vigtige programmer og politikker til at bekæmpe uligheder som f.eks. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, programmet Europa for Borgerne, og fremme af ligestilling mellem kønnene;

18.  fastsætter de samlede bevillinger for 2015 til 146 380,9 mio. EUR og 146 416,5 mio. EUR i henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger;

Behandling af den tilbagevendende betalingskrise

19.  støtter Kommissionens forslag om at udnytte de disponible midler fuldt ud under betalingsloftet for 2015 og dermed ikke efterlade nogen margen under betalingsloftet for 2015; genopfører alle Rådets nedskæringer på grundlag af de nuværende og forventede gennemførelsesmønstre;

20.  fremhæver dog, at selv en fuldstændig anvendelse af betalingsloftet for 2015 ikke vil være nok til tilstrækkeligt at klare Unionens fortsatte betalingsproblemer, som har eksisteret siden Unionens 2010-budget; bemærker navnlig det enorme efterslæb i betalinger fra de tidligere år, der nåede det hidtil usete niveau på 23,4 mia. EUR ved udgangen af 2013 alene for samhørighedspolitikken og frygter, at det kan være af tilsvarende omfang ved udgangen af 2014; understreger derfor, at det tilbagevendende problem med manglende belastninger effektivt skal behandles uden yderligere forsinkelse; beslutter derfor at gå videre end Kommissionens forslag til betalinger med 4 mia. EUR for en række budgetposter, herunder de vigtigste poster for "afslutningen i 2007-2013" inden for Unionens strukturfonde og forskningsprogrammer, hvor situationen for betalinger er meget kritisk;

21.  opfordrer derfor Kommissionen til at være klar til at forelægge relevante forslag til anvendelse af de fleksibilitetsmekanismer, der findes i FFR-forordningen; gentager sin hensigt om ikke at acceptere nogen restriktive fortolkninger af fleksibilitetsinstrumenter og særlige programmer, som indgår i FFR-forordningen og IIA af 2. december 2013, som Parlamentet med succes forhandlede sig frem til;

22.  insisterer på ny på, at alle betalingsbevillinger, der mobiliseres via anvendelse af særlige betalingsinstrumenter, skal opføres på budgettet ud over betalingsloftet for FFR;

23.  minder om det slående eksempel med den dramatiske mangel på betalingsbevillinger til humanitær bistand, som blev konstateret i slutningen af 2013 og i det første kvartal af 2014, der kun kunne løses takket være de kortsigtede og midlertidige løsninger i form af overførsler i det vedtagne budget; er særdeles bekymret over, at denne situation formentlig også vil opstå i andre politikområder som f.eks. forskning/udvikling og innovation;

24.  understreger, at hvis behovene i 2015, der skyldes tidligere år, klart skal fastlægges, bør forhandlingerne om yderligere betalingsbehov i 2014 afsluttes inden forliget om 2015-budgettet; gentager, at FÆB nr. 2, 3 og 4/2014 bør betragtes som en pakke, og at Rådet ikke kan forvente at drage fordel af uventede indtægter som følge af, at overskuddet og bøder opføres på budgettet, uden at man opfylder de yderligere betalingsbehov, der fremgår af FÆB nr. 3/2014; minder om, at forslag til ændringsbudget nr. 2, 3 og 4/2014 samlet og uden ændringer indebærer en samlet budgetvirkning på blot 106 mio. EUR i yderligere BNI-bidrag, som tilvejebringes af medlemsstaterne med henblik på at sikre tilstrækkelige betalingsbevillinger i 2014 til at dække Unionens eksisterende retlige forpligtelser;

25.  understreger, at niveauet for bevillinger, navnlig for betalinger, som Parlamentet vedtog i sin behandling, er baseret på den antagelse, at alle FÆB'er for 2014 vedtages fuldt ud;

26.  understreger, at revisionen efter valget af FFR 2014-2020, som foreskrives i artikel 2 i FFR-forordningen, bør iværksættes snarest muligt af den nye Kommission, for at sikre tilstrækkelige midler til Unionens investeringsplaner (som blev omtalt på Det Europæiske Råds møde i juni 2014 og fremhævet som en betydelig politisk prioritet af den valgte formand Juncker i hans politiske retningslinjer(8)), fortsættelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, navnlig den europæiske ungdomsgaranti i 2016-budgettet og for at tage fat på det fortsatte problem med betalingsbevillinger;

Udgiftsområde 1a

27.  bemærker, at udgiftsområde 1a er genstand for den største andel af Rådets nedskæringer både i forpligtelser (-323,5 mio. EUR i forhold til BF) og i betalinger (-1 335 mio. EUR) til trods for, at Det Europæiske Råd på ny i juni 2014 satte vækst, konkurrenceevne og jobskabelse øverst på den politiske dagsorden; fremhæver, at nogle af disse nedskæringer ikke er i overensstemmelse med aftalen om FFR 2014-2020, for så vidt at de i betydeligt omfang nedskærer bevillingerne til Horisont 2020 (med 190 mio. EUR i forpligtelser i forhold til BF), som blev betydeligt fremrykket med 200 mio. EUR i 2014 samt ITER-programmet (-11,2 mio. EUR), som i stedet skal fremrykkes til 2015 for at kompensere for udskydelsen i 2014;

28.  mener, at det ud over energisikkerheden, også er afgørende at fremme vedvarende energi og energieffektivitet i forbindelse med afhængigheden af energi fra Rusland, navnlig i de medlemsstater, der er mest afhængig af russisk gas. kræver en tilnærmelse af udgiftsmålene for energimidler under Horisont 2020 med de forpligtelser, der blev indgået under lovgivningsprocessen;

29.  anfægter de nedskæringer, som Rådet har anvendt, i programmet for Connecting Europe-faciliteten (-34,4 mio. EUR) ud over udskydelsen af dette program til 2015, som der allerede var taget højde for i BF efter FFR-aftalen; er bekymret over de risici, der er forbundet med en ineffektiv start på dette strategiske program, der er af aktuel betydning for fremtidige investeringer i telekommunikations-, transport og energiinfrastrukturen, der yderligere kan fremme jobskabelsen i Europa;

30.  beslutter derfor som en generel tilgang at genopføre niveauet fra BF for 2015 for alle de nedskæringer, som Rådet har foretaget, både i forpligtelser og betalinger; forhøjer endvidere bevillingerne for en række udvalgte budgetposter i de programmer, som svarer til Parlamentets prioriteter under udgiftsområde 1a (Horisont 2020, Cosme, Erasmus+, den digitale dagsorden, den sociale dagsorden) ved fuldt ud at bruge margenen (samlede forhøjelser over BF på ca. 200 mio. EUR);

31.  anser det endvidere for nødvendigt at forhøje bevillingerne til CEF-Energy-budgetposterne samlet med 34 mio. EUR ud over BF for delvist at afbøde for udskydelsen af dette program for andet år i træk som følge af FFR-aftalen; mener, at det også bør prioriteres at styrke investeringerne i den digitale dagsorden og bredbånd og dermed forhøje bevillingerne til CEF-telekommunikationsnet med 12 mio. EUR ud over BF;

32.  mener, at forhøjelsen af den finansielle støtte til SMV'er er af afgørende betydning for, at Unionens økonomi på ny kan få vækst og komme ud af krisen og dermed bidrage til bekæmpelsen af arbejdsløsheden; mener, at den rolle, som SMV'ers innovation spiller for Unionens konkurrenceevne, ofte fremhæves, men at støtten til den er underfinansieret; beslutter derfor at forhøje forpligtelsesbevillingerne med 26,5 mio. EUR ud over BF til SMV'er og iværksætteri; anmoder Kommissionen om at sikre en egentlig bottom-up-tilgang til gennemførelsen heraf; opfordrer endvidere Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til gennemførelsen af aktioner, der er planlagt i dens grønne handlingsplan for SMV'er;

33.  forhøjer forpligtelserne ud over BF for de tre tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA) med et samlet beløb på 6,1 mio. EUR;

34.  er bekymret over det stigende antal tilfælde, hvor følgerne af manglende betalinger under udgiftsområde 1a er blevet åbenlyse, navnlig under Horisont 2020, hvor forfinansieringen er nedskåret, og et betydeligt antal projekter er blokeret, og der er fare for en afbrydelse af betalingerne i Erasmus+-programmet; er foruroliget over de adskillige programmer, som næsten har opbrugt alle de disponible midler for 2014 måneder inden udløbet af fristen for indsendelse af regninger;

35.  bifalder de første skridt til en reform af EFRAG, men fremhæver behovet for fuldt ud at gennemføre Maystadt-anbefalingerne, herunder at begrænse gruppens arbejde til IFRS-standarder og udfase dens arbejde med små og mellemstore virksomheder og skattespørgsmål;

36.  fremhæver den rolle, som innovation i SMV'erne spiller, med henblik på at være drivkraft bag genopretningen af Unionens økonomi; forventer, at Kommissionen opfylder sine retlige og budgetmæssige forpligtelser med hensyn til SMV-instrumentet under Horisont 2020, og opfordrer Rådet til at sikre dette ved at stille et passende budget til rådighed; anmoder Kommissionen om fra og med 2016 at indføre en unik budgetpost for SMV-instrumentet for at muliggøre en mere åbenlys budgetkontrol og om at sikre en egentlig bottom-up-tilgang til gennemførelsen heraf;

37.  bifalder pakken om cirkulær økonomi, som blev offentliggjort af Kommissionen den 2. juli 2014(9); anmoder om tildeling af tilstrækkelige ressourcer til gennemførelse af dens aktiviteter;

Udgiftsområde 1b

38.  er dybt bekymret over, at Rådet, samtidig med at det bevarer niveauet for forpligtelsesbevillinger på BF-niveauet (49 227 mio. EUR), har nedskåret betalingsbevillingerne med 220 mio. EUR ved at fastsætte niveauet for betalinger til 51 382 mio. EUR;

39.  understreger, at den største andel af de nuværende udestående forpligtelser findes i udgiftsområde 1b, hvilket hindrer godtgørelsen af midler, der allerede er anvendt i de støtteberettigede medlemsstater og regioner; fremhæver, at denne praksis har haft alvorlige følger for de medlemsstater og regioner, der er mest ramt af krisen; beklager, at Rådet synes at ignorere dette problem fuldstændigt; understreger, at i en tid, hvor de fleste medlemsstater er stillet over for udfordringer med at finde frem til finansieringskilder til projekter, der kan føre til jobskabelse, er Unionens regionalpolitik et væsentligt redskab til at overvinde sådanne mangler; påpeger, at instrumenter som Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har særlig stor betydning under en krise, og at de første ofre for nedskæringer i betalingerne altid er de svageste aktører som f.eks. medlemsstater med budgetmæssige begrænsninger, lokale og regionale myndigheder, fjernområder, SMV'er, ngo'er og arbejdsmarkedets parter;

40.  ønsker at genopføre BF i betalinger til budgetposter, som vedrører nye programmer, og som blev nedskåret af Rådet, og forhøjer BF i betalinger for en række budgetposter, der navnlig vedrører afslutningen af programmerne under FFR 2007-2013; bemærker, at 2015 er det andet år af gennemførelsen af den nye cyklus for de europæiske struktur- og investeringsfonde; understreger behovet for tilstrækkelige forpligtelses- og betalingsbevillinger for at sikre, at programmerne når ud til det tiltænkte antal støttemodtagere og dermed får den forventede virkning;

41.  beslutter at gå ud over niveauet i BF med et beløb på 20,2 mio. EUR til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede og pilotprojekter og forberedende foranstaltninger; agter at ændre Kommissionens forslag til anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet for at supplere midlerne til de cypriotiske strukturfondsprogrammer under udgiftsområde 1b op til det fulde beløb på 100 mio. EUR efter afslutningen af forhandlingerne med Rådet;

42.  er af den faste overbevisning, at Unionens midler, især midlerne under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, ikke bør anvendes til at subsidiere nationale tilgange, men bør anvendes til at yde ekstra støtte til unge mennesker på en måde, der supplerer og forbedrer de nationale programmer;

43.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at gøre brug af de midler, der er afsat til at støtte de unge arbejdsløse; minder om den politiske aftale i tilknytning til den flerårige finansielle ramme 2014-2020 om at fremrykke midlerne under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet såvel som de tilsvarende programmerede beløb i Den Europæiske Socialfond for at yde den nødvendige støtte i de første år af programmeringsperioden; glæder sig over, at Kommissionen og Rådet overholder denne aftale med de foreslåede tal; udtrykker sin bekymring over nogle medlemsstaters absorptionskapacitet, hvad angår ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; minder om, at disponible margener under FFR-lofterne for forpligtelsesbevillinger for årene 2014-2017 ifølge FFR-forordningen udgør en samlet FFR-margen for forpligtelser, der stilles til rådighed ud over de i FFR'en fastsatte lofter for årene 2016-2020 til politiske mål vedrørende vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse;

Udgiftsområde 2

44.  glæder sig over den forhøjelse, som Kommissionen har foreslået for forpligtelsesbevillinger til det nye Life-program Miljø- og klimaindsats og forventer, at dette program fuldt ud er indført i 2015, inklusive en første række af finansielle instrumenter; beklager dog, at mindre programmer som f.eks. Life-programmet såvel som Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er genstand for de største nedskæringer fra Rådet i dette udgiftsområde både i forpligtelser og betalinger og dermed indvirker på opnåelsen af de vedtagne målsætninger; beklager også Rådets uberettigede nedskæringer i skolefrugt- og skolemælksordningerne; genopfører derfor BF for alle budgetposter, som Rådet har nedskåret;

45.  er enig i, at der er brug for yderligere støtte til at afbøde virkningen af det russiske forbud mod import af visse af Unionens landbrugs- og fiskeriprodukter; glæder sig over de hastende nødforanstaltninger, som Kommissionen har truffet som en første reaktion på denne krise; forhøjer derfor Unionens medfinansiering af salgsfremmende foranstaltninger inden for den fælles landbrugspolitik med 30 mio. EUR for at hjælpe producenter med at finde alternative salgsmuligheder, samtidigt med at der afsættes 5 mio. EUR til fiskere via EHFF; beslutter også at forhøje det disponible budget til skolefrugtordningen med 7 mio. EUR og skolemælksordningen med 4 mio. EUR over niveauet i Kommissionens BF;

46.  mener, at hverken bevillingerne til den fælles landbrugspolitik eller andre bevillinger fra budgettet bør anvendes til at finansiere tyrefægtning med dødelig udgang; minder om, at en sådan finansiering er en klar overtrædelse af den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (Rådets direktiv 98/58/EF);

47.  bemærker, at det samlede beløb til udgiftsområde 2, hvis der tages hensyn til alle de ændringer til dette udgiftsområde, herunder 2,9 mio. EUR til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, er på 59,3 mia. EUR, hvilket efterlader en margen på 293,4 mio. EUR under loftet;

Udgiftsområde 3

48.  understreger, at selv om udgiftsområde 3 kun udgør 1,5 % af Unionens budget og dermed er det mindste udgiftsområde i FFR med hensyn til finansielle tildelinger, omfatter det spørgsmål af afgørende betydning for Europas borgere samt for de nationale regeringer, som f.eks. asyl- og migrationspolitikker og indre sikkerhed; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til fortsat at øge de finansielle og økonomiske bestræbelser i dette udgiftsområde i de kommende år;

49.  beklager, at BF indeholder en nedskæring på 1,9 % fra 2 171,998 mio. EUR i til 2 130,721 mio. EUR i forhold til 2014-budgettet og efterlader en margen på ca. 115 mio. EUR; beklager, at Rådet yderligere har nedskåret forpligtelsesbevillingerne med 30,2 mio. EUR i forhold til BF og betalingsbevillingerne med yderligere 28,5 mio. EUR i forhold til BF (svarende til -1,42 % i forpligtelsesbevillinger og -1,51 % i betalingsbevillinger); bemærker dermed, at udgiftsområde 3 er det udgiftsområde, der er mest ramt af Rådets nedskæringer;

50.  mener, at de yderligere nedskæringer, som Rådet har foreslået, vil bringe den korrekte gennemførelse af programmer og aktioner i udgiftsområde 3 i fare; understreger betydningen af at opretholde BF for budgetposterne "Sikring af beskyttelsen af rettigheder og bemyndigelse af borgerne" og "Fremme af ikke-forskelsbehandling og lighed" til gennemførelse af programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020; indtager derfor den generelle tilgang at genopføre BF for alle budgetposter i dette udgiftsområde; beslutter endvidere at forhøje bevillingerne til en række budgetposter over niveauet i BF hovedsagelig inden for programmerne for et kreativt Europa, Europa for Borgerne, Multimedieaktiviteter og det fælles asylsystem (med samlet 53,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger ud over BF, inklusive agenturer, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger);

51.  minder om den fælles erklæring fra de tre institutioner om, at de årlige budgetprocedurer, der finder anvendelse på FFR 2014-2020, i givet fald vil integrere kønsspecifikke elementer; påpeger behovet for yderligere indsats til dette formål og for en fælles tilgang mellem de tre institutioner for at sikre en effektiv integration af kønsaspektet i den årlige budgetprocedure; gentager sin opfordring til, at kønsspecifikke analyser bør være en integreret del af Unionens budgetprocedurer, og at den aktivt bør inddrage alle aktører på alle niveauer i processen for at fremme Unionens forpligtelse til ligestilling mellem kønnene;

52.  erindrer om, at en retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem de forskellige målsætninger for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden var en prioritet for Parlamentet under forhandlingerne, der førte frem til vedtagelse af denne fond; opfordrer derfor Kommissionen til at forhøje antallet af budgetposter under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden for at gøre det lettere at gennemskue, hvordan de finansielle midler, der afsættes til de forskellige målsætninger og dermed til disse budgetposter, vil blive anvendt;

53.  er enig i, at det er nødvendigt med yderligere støtte til de europæiske borgerinitiativer; beslutter derfor at oprette en ny budgetpost i udgiftsområde 3: "Gennemførelse af de europæiske borgerinitiativer og andre instrumenter til participatorisk demokrati" med 1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger;

54.  understreger behovet for og vigtigheden af fortsatte vurderinger af, hvordan alle fonde og programmer gennemføres, og hvordan deres midler anvendes, for at finde frem til eventuelle mangler på et tidligt tidspunkt såvel som for at vurdere deres effektivitet;

Udgiftsområde 4

55.  beklager Rådets nedskæringer i udgiftsområde 4 (-0,83 % i forpligtelsesbevillinger og -5,24 % i betalingsbevillinger), som bevirker, at dette udgiftsområde er alvorligst ramt af Rådets nedskæringer i betalingsbevillinger; gentager, at selv om det udgør mindre end 6 % af Unionens samlede budget, er udgiftsområde 4 en afspejling af Unionens engagement uden for Unionen, og at det derfor bør sikre tilstrækkelige midler til Unionen, for at den kan spille sin rolle som global aktør;

56.  fordømmer kraftigt Rådets nedskæring i forpligtelsesbevillinger til humanitær bistand, hvilket ikke kan løse problemet med fremførsel af efterslæbet af ubetalte fakturaer fra tidligere år, og som bringer den gnidningsløse gennemførelse af denne politik i fare og truer livet for dets modtagere; understreger, at niveauet for betalingsbevillinger til nødhjælpsreserven bør svare til niveauet for forpligtelsesbevillinger og skal opføres på budgettet ud over FFR's betalingsloft; understreger, at forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for humanitær bistand bør reduceres for at tage hensyn til de korte udgiftscyklusser på dette område og bryde vanen med efterslæbet af ubetalte fakturaer fra tidligere år; afviser på det kraftigste de negative virkninger, som nedskæringer i betalinger, herunder henstand med betalinger og forsinkede operationer, der er en konsekvens af uhensigtsmæssig budgettering, medfører for den humanitære bistand, og som navnlig er skæbnesvanger, når så mange mennesker er påvirket af den stigende ustabilitet i området; mener, at disse begivenheder udgør et sørgeligt, men et kraftigt alarmsignal for nødvendigheden af en mere realistisk budgettering;

57.  minder om Unionens og dens medlemsstaters internationale forpligtelse til at øge deres udgifter til den statslige udviklingsbistand (ODA) til 0,7 % af BNI og til at nå årtusindudviklingsmålene inden 2015 og kræver derfor en forhøjelse af bevillingerne til tematiske områder, der er omfattet af instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde for at tilnærme sig opfyldelsen af de globale udviklingsforpligtelser for tiden efter 2015;

58.  fremhæver sin støtte til fredsprocessen i Mellemøsten og sin vilje til at sikre tilstrækkelige midler til UNRWA og Den Palæstinensiske Myndighed ved at forhøje niveauet for forpligtelsesbevillinger med 35,5 mio. EUR ud over BF; er overrasket over, at Rådet på ny har nedskåret BF's betalingsbevillinger til UNRWA og Den Palæstinensiske Myndighed med 2,4 mio. EUR uden en klar begrundelse, og mener, at denne budgetpost allerede var underbudgetteret i BF;

59.  understreger behovet for at sikre bistand til Unionens østlige og sydlige nabolande, som er stillet over for enorme udfordringer med hensyn til demokratisk overgang og konsolidering, økonomisk og social udvikling, indvandring og stabilitet; fremhæver de yderligere bestræbelser, der er nødvendige for at reagere på situationen i Ukraine; kræver derfor, at yderligere 203,3 mio. EUR ud over BF tildeles det europæiske naboskabsinstrument for at gøre det muligt for Unionen at leve op til sit ansvar i de østlige og sydlige nabolande;

60.  mener, at Rådets nedskæringer i Parlamentets prioriterede budgetposter er uacceptable, og foreslår at genopføre BF for de budgetposter, som Rådet har nedskåret og endog gå over niveauet i BF i forpligtelsesbevillinger for nogle budgetposter af strategisk betydning for Unionens eksterne forbindelser med samlet 400,55 mio. EUR (humanitær bistand, det europæiske naboskabsinstrument, instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, instrument til førtiltrædelsesbistand og det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder samt pilotprojekter og forberedende foranstaltninger); bemærker, at disse forhøjelser vil opbruge margenen i udgiftsområde 4 samt de yderligere 66 mio. EUR, som stammer de nedskæringer i bevillinger fra poster, der er overført til EU-Udenrigstjenestens budget;

61.  anser det for nødvendigt for at forhøje bevillingerne til budgetposten vedrørende det tyrkisk-cypriotiske samfund for at sikre fortsættelsen af Unionens finansielle bistand til arbejdet i Komitéen for Forsvundne Personer på Cypern og det tekniske udvalg om kulturarven;

62.  godkender overførslen af budgetposter for EU's særlige repræsentanter til EU-Udenrigstjenestens budget for at støtte en bedre integration af dem i EU-Udenrigstjenesten i overensstemmelse med det forslag, som den højtstående repræsentant/næstformanden fremlagde i evalueringen af EU-Udenrigstjenesten, Parlamentets anbefalinger af 13. juni 2013 og Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 11/2014; forventer, at overførslen vil blive afsluttet inden 1. januar 2016;

Udgiftsområde 5:

63.  minder om, at BF afspejler den seneste reform af personalevedtægten, herunder ændringer i beregningen af vederlag og pensionstilpasninger og den fortsatte personalereduktion;

64.  noterer sig med beklagelse, at Rådet alligevel har nedskåret bevillingerne i udgiftsområde 5 med 27,6 mio. EUR, hvoraf 16,7 mio. EUR vedrører Kommissionens administrative budget for udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som følge af forhøjelsen af den faste nedskæringssats;

65.  mener i lyset af, at Kommissionen for tredje år i træk reducerer sit generelle antal af ansatte, og at dens prognoser for ledige stillinger bør betragtes som pålidelige og bør baseres på institutionernes nuværende forventninger, at forhøjelsen af den faste nedskæringssats (op til 4,5 % for Kommissionens hovedsæde og 6 % for delegationer) er vilkårlig;

66.  bemærker endvidere Rådets erklæring, som er vedføjet dets holdning om "betydningen af nøje at overvåge bevillingerne for alle kategorier af eksternt personale på baggrund af den supplerende kapacitet, der bygges op på grund af forøgelsen af arbejdstiden til 40 timer pr. uge." og de parallelle nedskæringer i poster vedrørende støtteudgifter inden for forskellige politikområder, der udgør 20,8 mio. EUR; anser disse nedskæringer ud over de allerede omtalte risici, som skyldes denne type af nedskæringer, for at være utilstrækkeligt begrundede; minder om, at det i IIA af 2. december 2013 antoges, at den forventede supplerende kapacitet allerede skulle blive neutraliseret ved at nedbringe personalet med 5 % over fem år; bemærker i denne forbindelse, at Kommissionen allerede går videre end sine forpligtelser, idet den reducerer personalet i alle kategorier, uanset om de finansieres fra udgiftsområde 5 eller andre udgiftsområder;

67.  genopfører derfor BF for alle poster for administrations- og støtteudgifter og for alle poster i udgiftsområde 5, som er blevet nedskåret af Rådet;

68.  beslutter at opføre nogle bevillinger i reserven, indtil Kommissionen ændrer reglerne om ekspertgrupper og sikrer en fuldstændig gennemførelse inden for alle generaldirektorater;

Agenturer

69.  støtter generelt Kommissionens overslag over agenturernes budgetbehov; konstaterer, at Kommissionen allerede betydeligt havde reduceret de fleste agenturers oprindelige anmodninger;

70.  mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, vil bringe agenturernes tilfredsstillende funktion i fare og ikke give dem mulighed for at udføre de opgaver, som lovgivningsmyndigheden har pålagt dem;

71.  kan dog ikke acceptere Kommissionens fremgangsmåde for personalet, ifølge hvilken agenturernes stillingsfortegnelser ikke kun skal reduceres med 1 % på grundlag af den politiske aftale om FFR, som gælder for alle institutioner og organer, men at de også yderligere skal bidrage med 1 % til en "omrokeringspulje";

72.  understreger, at personalereduktionen, som er aftalt, skal baseres på det eksisterende personale og opgaverne på skæringsdatoen den 31. december 2012, og at eventuelle nye opgaver for eksisterende agenturer eller oprettelse af nye agenturer skal ledsages af yderligere ressourcer;

73.  understreger, at det reduktionsmål på 5 %, som er blevet aftalt, skal nås inden udgangen af 2017, og at agenturerne bør have en vis fleksibilitet med hensyn til de år, når de præcist gennemfører disse nedskæringer for at gøre det muligt for dem at gøre brug af den naturlige udskiftning af personalet for at minimere udgifterne for Unionens arbejdsløshedsordning og andre udgifter i forbindelse med førtidig opsigelse af ansættelseskontrakter;

74.  ændrer derfor en række stillingsfortegnelser i agenturerne for at gennemføre den aftalte reduktion på 1 % for at behandle gebyrfinansierede stillinger anderledes eller tilpasse personaleniveauet til yderligere opgaver;

75.  beslutter at forhøje bevillingerne i budgettet for 2015 til de tre finansielle tilsynsmyndigheder; mener, at disse bevillinger bør afspejle behovene for at udføre de nødvendige opgaver, idet flere forordninger, afgørelser og direktiver er blevet vedtaget og skal vedtages for at overvinde den nuværende finansielle og økonomiske krise, som er nøje forbundet med den finansielle sektors stabilitet;

76.  beslutter også at forhøje bevillingerne til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet såvel som til en række agenturer i udgiftsområde 3 som følge af de yderligere opgaver, som de er blevet pålagt (Frontex, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug og Det Europæiske Asylstøttekontor);

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

77.  beslutter efter at have foretaget en omhyggelig undersøgelse af pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger, der er blevet indsendt, og på baggrund af de igangværendes succes og udelukkelse af initiativer, der allerede er omfattet af eksisterende retsgrundlag, og ved at tage fuldt hensyn til Kommissionens vurdering af projekters gennemførlighed, at vedtage en kompromispakke, der består af et begrænset antal pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, også i lyset af de begrænsende disponible margener;

Øvrige sektioner

78.  minder om, at alle institutionernes administrationsudgifter, pensioner og Europaskolerne indgår i udgiftsområde 5 i FFR; noterer sig, at de samlede udgifter i udgiftsområdet i 2015 som foreslået i BF anslås til 8 612,2 mio. EUR (+2,5 % i forhold til 2014-budgettet), der efterlader en margen på 463,8 mio. EUR under loftet, mens de samlede administrationsudgifter for alle institutioner sammenlagt i 2015 anslås til 6 893,1 mio. EUR (forhøjelse på +1,6 % i forhold til 2014-budgettet) og dermed efterlader en delmargen på 457,9 mio. EUR;

79.  noterer sig Rådets holdning til BF, som uden nogen differentiering generelt nedskar niveauet for institutionernes administrationsudgifter i 2015 til 6 865,6 mio. EUR (eller med -27,5 mio. EUR eller -0,4 %) og dermed kunstigt forhøjede delmargenen til 485,4 mio. EUR;

80.  er overrasket over, at Rådet på ny foreslår lineære nedskæringer til institutionernes administrationsudgifter; gentager, at budgettet for den enkelte EU-institution som følge af dens særlige opgave og situation bør behandles individuelt, uden standardløsninger, der tager hensyn til den særlige udviklingsfase, driftsopgaver, forvaltningsmål, de enkelte institutioners menneskelige ressourcer og bygningspolitikker; er stærk modstander af Rådets tilgang, der horisontalt forøger niveauet af ledige stillinger med et procentpoint og dermed kunstigt forhøjer margenen; understreger, at denne forhøjelse ud over de stillinger, der allerede er nedskåret med personalereduktionen på 1 %, vil tvinge visse institutioner, som allerede er berørt af den ovennævnte personalereduktion, til at fastfryse rekrutteringen til ledige stillinger og dermed svække deres egen funktion;

81.  bemærker, at BF indeholder tilpasningerne på 0,8 % for personalets vederlag og pensioner i 2011 og 2012 for alle institutioner og organer og fastfrysningen for 2013 og 2014; glæder sig over, at de fleste institutioner allerede har tilpasset deres overslag;

82.  understreger, at de tre institutioner, Kommissionen, Rådet og Parlamentet af gensidig respekt bør respektere budgetoverslagene fra budgetmyndighedens to parter uden yderligere at ændre dem;

83.  fastholder, at Parlamentet og Rådet, samtidigt med at det støtter alle mulige besparelser og effektivitetsgevinster, der opstår som følge af konstant revurdering af igangværende og nye opgaver, bør fastsætte et tilstrækkeligt niveau af bevillinger for at sikre velfungerende institutioner, respekt for interne og eksterne retlige forpligtelser og ydelse af en yderst professionel offentlig service for Unionens borgere; minder om, at de nye opgaver, som stammer fra Lissabontraktaten, skulle implementeres uden nogen yderligere ressourcer;

84.  roser alle andre institutioner for de besparelser og effektivitetsgevinster, som de allerede har integreret i deres budgetforslag; understreger, at en præcis, effektiv og ansvarlig anvendelse af Unionens ressourcer er en af de afgørende måder, hvorpå Unionens borgeres tillid kan øges; glæder sig over, at de bestræbelser, som institutionerne har gjort for at fremme gennemsigtighed, administrativ effektivitet, god økonomisk forvaltning og prioritering; mener, at høje krav om gennemsigtighed fortsat bør anvendes ensartet i alle EU-institutionerne;

85.  genopfører niveauet for de faste nedskæringer som oprindeligt foreslået af Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og EU-Udenrigstjenesten, der er ændret lineært af Rådet, og genopfører BF for de respektive budgetposter;

Sektion I - Europa-Parlamentet

86.  minder om, at Parlamentets overslag for 2015 fastsattes til 1 794 929 112 EUR, der svarer til en generel forhøjelse på 2,24 % i forhold til 2014; understreger dog, at 0,67 % af denne forhøjelse er relateret til den juridisk bindende ekstraordinære midlertidige godtgørelse ved medlemmernes mandatophør og 0,4 % til aftalen om justeringen af vederlag og pensioner for 2011-2012; understreger, at niveauet for øvrige udgifter derfor kun steg med 1,18 % i forhold til 2014;

87.  understreger, at Parlamentet og Rådet for at opnå langsigtede besparelser i Unionens budget skal behandle spørgsmålet om behovet for en køreplan for et fast hjemsted, som Parlamentet har anført i adskillige tidligere beslutninger;

88.  glæder sig over det reviderede notat fra generalsekretæren af 17. september 2014, som foreslår at integrere Præsidiets seneste afgørelser og tekniske justeringer; påpeger, at disse ændringer har en budgetneutral indvirkning; godkender disse justeringer af sine overslag;

89.  reducerer Parlamentets stillingsfortegnelse for at overholde personalereduktionen, som der blev opnået enighed om i forbindelse med reformen af personalevedtægten;

90.  understreger, at de politiske gruppers aktiviteter ikke svarer til deres administrative arbejde; bemærker, at de politiske grupper har fastfrosset deres personaleressourcer siden 2012, og at deres behov kun delvist blev dækket i de foregående regnskabsår; fastholder, at det samlede personaleniveau i de politiske grupper i 2015 og de følgende år ikke bør være lavere end det nuværende niveau; minder om, at en sådan beslutning allerede blev truffet af Parlamentet i den foregående valgperiode(10);

91.  noterer sig, at de budgetterede udgifter til KAD-projektet anslås til 441,27 mio. EUR i løbende priser (406,22 mio. EUR i faste priser), og at de finansielle behov til KAD i 2015 vil svare til 128,91 mio. EUR (eller 29 % af de samlede udgifter); understreger, at de resterende finansielle behov i 2015, inklusive de budgetmidler, der allerede er stillet til rådighed og endnu ikke anvendt, anslås til 84,8 mio. EUR; mener, at dette beløb kan reduceres betydeligt ved hjælp af en overførsel i slutningen af 2014, og at den resterende del bør finansieres ved hjælp af lån; minder om, at de samlede betalinger pr. år, som følge af opførelsen af KAD-bygningen, i fremtiden vil være meget lavere end lejeudgifterne til en tilsvarende ejendom;

92.  beslutter at forhøje bevillingerne til finansiering af europæiske politiske fonde med 3 mio. EUR for at sikre, at politiske fonde fuldt ud kan udføre deres aktiviteter også med hensyn til det fulde omfang af politiske grupper samt at intensivere deres forsknings- og formidlingsaktiviteter for at kommunikere og fremsætte ideer til fremme af den europæiske integration; understreger, at denne forhøjelse vil være budgetneutral, idet den vil blive modsvaret af midler fra reserven til uforudsete udgifter; fastsætter derfor det samlede niveau for sit budget for 2015 til 1 794 929 112 EUR; påpeger, at dette vil svare til en 0 %-forhøjelse over niveauet i dets overslag, der vedtoges på plenarmødet den 17. april 2014;

93.  glæder sig over beslutningen fra den fælles arbejdsgruppe om at henstille medlemmerne til at bruge flyvninger på økonomiklasse ved korte flyvninger; opfordrer generalsekretæren til at forelægge en vurdering af indvirkningen af denne henstilling senest ved udgangen af 2015;

94.  glæder sig over resultatet fra den fælles arbejdsgruppe om vurdering af mulige besparelser i forbindelse med udgifter til køretøjer og chauffører; forventer, at disse besparelser vil vise sig i de næste års budgetter;

Sektion IV - Domstolen

95.  understreger. at Kommissionen til trods for den hidtil usete stigning i sagsmængden besluttede at fjerne 12 nye stillinger fra Domstolens BF, der havde til formål at forebygge flaskehalse og begrænse så meget som muligt risikoen for ikke at kunne afsige domme inden for en rimelig tidsfrist; understreger, at Kommissionen ved at gøre dette har bragt de tre domstoles produktivitet i fare i en situation med en fortsat og hidtil uset stigning i nye sager og dermed skabt en alvorlig risiko for budgettet;

96.  godkender oprettelsen af 12 nye stillinger, som Domstolen oprindeligt anmodede om; forhøjer tilsvarende de relevante budgetposter og tilpasser Domstolens stillingsfortegnelse, som den fremgår af dens budgetoverslag;

97.  justerer den faste nedskæringssats til dets oprindelige niveau på 3 % for at sikre, at Domstolen på tilfredsstillende vis kan håndtere den stadig stigende arbejdsbyrde og fuldt ud udnytte sin stillingsfortegnelse; fremhæver, at nedskæringen, som Rådet har foreslået, fuldstændig er i modstrid med en udnyttelse af stillinger på 98 % (98 % er det højest mulige tal, hvis man tager hensyn til den uundgåelige virkning af personalebevægelser i løbet af året) og med en gennemførelsesgrad for vederlag på næsten 99 % i 2013;

98.  understreger, at Retten til trods for en betydelig indsats ikke længere kan klare den stigende arbejdsbyrde; understreger, at denne generelle opadgående tendens fuldt ud bekræftes af de data, som hidtil har kunnet observeres i 2014, og som vil fortsætte bl.a. som følge af de ændringer, som Lissabontraktaten har medført (som vil udvide Rettens jurisdiktion fra den 1. december 2014 inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed) og Kroatiens tiltrædelse;

99.  forventer, at til trods for de betydelige produktivitetsinitiativer, som hidtil er blevet gennemført, fortsætter antallet af sager med at stige (+ 25 % i 2013, +6 % ved udgangen af juni 2014), mens risikoen for klager med hensyn til ikke at afsige dom inden for en rimelig tidsfrist (navnlig for sager, der er bragt for Retten, hvor sagsmængden for øjeblikket ikke kan overkommes), nu kan konstateres, hvor den første klage som følge af dette blev indgivet i juni 2014, hvor Unionen kan pålægges et betydeligt ansvar; understreger, at forsinkelser i afsigelsen af domme inden for en rimelig frist i Retten og navnlig i forbindelse med konkurrenceretten i høj grad undergraver det indre markeds funktion og kunne føre til en betydelig trussel for Unionens budget;

100.  minder om den principielle aftale mellem Parlamentet og Rådet, ifølge hvilken antallet af dommere skulle forhøjes; fremhæver, at det under disse omstændigheder er presserende at nå til enighed snarest muligt om udnævnelsen af flere dommere til Retten; opfører 2 mio. EUR i reserven til udnævnelsen af ni nye dommere og opfordrer Retten til at forelægge Rådet og Parlamentet en ajourført vurdering af de yderligere finansielle behov for nye dommere og ansatte; forventer, at der snarest muligt nås til enighed i Rådet, og at lovgivningsproceduren vil blive afsluttet inden den 1. oktober 2015; insisterer på, at behovet for yderligere personale, der svarer til udnævnelsen af ni dommere, bør vurderes omhyggeligt;

Sektion V – Revisionsretten

101.  justerer den faste nedskæringssats til dets oprindelige niveau på 2,1 % for at sikre, at Revisionsretten kan få opfyldt sine behov med hensyn til sin stillingsfortegnelse;

102.  genopfører BF for alle budgetposter, som vedrører aflønning af øvrige ansatte for at sikre, at Revisionsretten kan opfylde sine retlige forpligtelser over for sit personale;

Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Sektion VII – Regionsudvalget og gennemførelsen af samarbejdsaftalen med Europa-Parlamentet

103.  minder om, at op til 80 stillinger i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 5. februar 2014 vil blive overført fra de to udvalg til Parlamentet, og at der er opnået enighed om en forhøjelse af bevillingerne til en forøgelse af deres politiske aktiviteter og yderligere behov for eksternalisering af oversættelser;

104.  erkender, at det forventes, at mindst 60 stillinger overføres til Parlamentet, og at denne overførsel vil blive gennemført i to faser, den første fase fra 1. oktober 2014 og den anden fase senere i 2015; medtager i budgettet de tilpasninger, som vedrører overførslen af 42 stillinger (30 stillinger fra EØSU og 12 fra Regionsudvalget), som svarer til gennemførelsen af den første fase, og opfører halvdelen af bevillingerne, der svarer til overførslen af de forventede yderligere stillinger (mindst 6 fra EØSU og mindst 12 fra Regionsudvalget) i reserven, som skal frigives, når den endelige afgørelse om overførslen er truffet; forventer, at den endelige overførsel vil blive afsluttet inden juli 2015;

105.  glæder sig over det igangværende samarbejde mellem de to udvalg inden for administrative spørgsmål og tilskynder dem til yderligere at styrke dette samarbejde, idet der kan opnås flere fælles mål og besparelser; opfordrer EØSU og Regionsudvalget til at undersøge, hvordan deres strukturelle og organisatoriske reformer kan gennemføres på en koordineret måde ved at udvide deres bilaterale samarbejde;

Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

106.  justerer den faste nedskæringssats til dets oprindelige niveau på 4,5 % for at sikre, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg kan klare den fortsatte personalereduktion;

Sektion VII – Regionsudvalget

107.  understreger, at 2015-budgettet for Regionsudvalget vil være karakteriseret ved en forøgelse af dets politiske aktiviteter, idet det nye (6.) politiske mandat for Regionsudvalget vil starte i februar 2015 og vil være det første år, hvor den fulde virkning af etableringen af den femte politiske gruppe i Regionsudvalget (ECR-Gruppen) medtages i budgettet;

108.  er stærk modstander af Kommissionens nedskæringer i udgifterne, der er relateret til Regionsudvalgets politiske aktiviteter og dermed forbundne udgifter eller til informations- og kommunikationsaktiviteter; forhøjer på baggrund af det nye mandat i Regionsudvalget de relevante budgetposter;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

109.  bemærker, at Rådet har nedskåret Ombudsmandens budgetforslag med 1,7 %; understreger, at denne nedskæring vil udgøre en betydelig byrde for Ombudsmandens meget begrænsede budget og vil have en betydelig indvirkning på gennemførelsen af Ombudsmandens nye strategi og institutionens muligheder for at tjene Europas borgere effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret for at gøre det muligt for Ombudsmanden at opfylde hendes/hans mandat og forpligtelser;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

110.  minder om uden at tage hensyn til de uundgåelige retlige forpligtelser som f.eks. udgifter i forbindelse med afslutningen på EDPS-medlemmernes mandat eller justeringer af vederlag, at den største stigning i forhold til 2014-budgettet skyldes oprettelsen af Det Europæiske Databeskyttelsesråds taskforce såvel som de nye særlige aktiviteter, der er identificeret for perioden 2014-2020;

111.  genopfører BF for de budgetposter, som vedrører det nye EDPS-mandat, oprettelsen af Det Europæiske Databeskyttelsesråds taskforce og dem, som sikrer, at institutionen kan fungere efter hensigten, navnlig i lyset af dens nye strategi for 2014-2020; understreger, at de lineære nedskæringer kan vise sig at være særdeles skadelige og kontraproduktive, navnlig for en sådan mindre institution;

Sektion X – EU-Udenrigstjenesten

112.  minder Rådet om, at medlemsstaterne blev enige om oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten, og at den har brug for tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine aktiviteter; opfordrer medlemsstaterne til yderligere at undersøge synergier mellem nationale ambassader og EU-Udenrigstjenesten, som f.eks. anvendelse af fælles bygningsinfrastruktur, sikkerhed og samarbejde om administrative spørgsmål;

113.  justerer den faste nedskæringssats til dets oprindelige niveau på 5,3 % til EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter, 2,7 % til delegationerne og 27 % til militære udstationerede nationale eksperter og genopfører bevillingerne som anmodet i BF; understreger, at en sådan forhøjelse af nedskæringssatser vil indebære en reduktion af personalet over den obligatoriske nedskæring på 1 % i stillingsfortegnelsen og desuden vil svække dens udvikling som et nyt organ med stigende opgaver;

114.  genopfører BF for alle budgetposter, som Rådet har nedskåret, navnlig dem, som vedrører bevillingerne til sikkerheden ved EU-Udenrigstjenestens meddelelser, for at den højtstående repræsentant og dennes ledende personale kan deltage effektivt i særligt følsomme forhandlinger;

115.  opfordrer indtrængende til, at EU-Udenrigstjenestens kommunikationssystemer bliver beskyttet mod indtrængen, og at kommunikationssystemerne mellem EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne på den ene side og mellem hovedkvarteret og delegationerne på den anden side er sikre og moderne;

116.  støtter forslaget fra den højtstående repræsentant om at opføre bevillinger på EU-Udenrigstjenestens budget, der er nødvendige for at etablere en ny delegation i Golfområdet, hvor Unionen er underrepræsenteret(11); forhøjer derfor de relevante budgetposter som anmodet af EU-Udenrigstjenesten i dens overslag;

117.  overfører bevillingerne til "fælles administrationsomkostninger" til Kommissionens personale i delegationerne fra Sektion III (Kommissionen) til Sektion X (EU-Udenrigstjenesten) i budgettet; understreger, at denne overførsel er budgetneutral og ikke har nogen anden indvirkning på hverken Kommissionens administrative bevillinger eller arbejdsvilkårene for Kommissionens personale i delegationerne og vil svare til en forenkling i forvaltningen af administrationsudgifterne i EU-delegationerne som anmodet af EU-Udenrigstjenesten, Rådet og behandlet i en nylig beretning fra Revisionsretten; insisterer på, at overførslen gennemføres i et godt samarbejde mellem EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen; opfordrer Rådet til at respektere budgetneutraliteten i denne aftale;

o
o   o

118.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0247.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0450.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0358.
(8) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
(9) Meddelelse fra Kommissionen af 2. juli 2014 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Omstilling til en cirkulær økonomi: et program for et Europa uden affaldsproduktion (COM(2014)0398).
(10) Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 (P7_TA(2013)0437).
(11) Europa-Parlamentets beslutning af 3. april 2014 om EU's strategi over for Iran, Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0339.

Juridisk meddelelse