Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2921(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0211/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0052

Antagna texter
PDF 128kWORD 52k
Torsdagen den 13 november 2014 - Bryssel Slutlig utgåva
Turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Europaparlamentets resolution av den 13 november 2014 om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om 2013 års framstegsrapport om Turkiet(1),

–  med beaktande av slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) den 17 december 2013,

–  med beaktande av uttalandet av den 7 oktober 2014 från talespersonen för Europeiska rådets ordförande,

–  med beaktande av 2014 års framstegsrapport om Turkiet av den 8 oktober 2014,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 24 oktober 2014,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 3 oktober 2014 sände Turkiet ett Navtex-meddelande, i vilket man ”utsåg” ett stort område inom den södra delen av Cyperns exklusiva ekonomiska zon där det turkiska fartyget Barbaros skulle genomföra seismiska undersökningar den 20 oktober till den 30 december 2014. Dessa seismiska undersökningar rör områden som Republiken Cyperns regering tilldelat det italienska företaget Eni och Korea Gas Corporation för prospektering av eventuella kolvätereserver i jordlagren på havsbottnen.

B.  Trots upprepade uppmaningar från EU, även i 2014 års framstegsrapport om Turkiet från kommissionen, fortsätter Turkiet att förneka Republiken Cyperns existens och Republiken Cyperns lagliga rätt att prospektera efter och utvinna naturresurser inom sin exklusiva ekonomiska zon, och ifrågasätter därmed ett europeiskt företags verksamhet. Turkiets anspråk och agerande har inte någon rättslig grund och strider mot internationell rätt, bland annat FN:s havsrättskonvention (Unclos).

C.  FN:s havsrättskonvention innehåller en övergripande rättslig ram som fastställer ett system med lag och ordning samt regler för all användning av haven och deras resurser. EU har ratificerat FN:s havsrättskonvention, som nu är en integrerad del av unionens regelverk.

D.  EU har vid ett flertal tillfällen upprepat att Turkiet klart och tydligt måste utlova goda förbindelser med grannländerna och en fredlig tvistlösning i enlighet med Förenta nationernas stadga.

E.  Turkiets agerande inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon sammanfaller med utnämningen av den nya särskilda rådgivaren till FN:s generalsekreterare, Espen Barth Einde, och inverkar negativt på förhandlingarna som syftar till att nå en övergripande lösning på Cypernfrågan.

1.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Turkiet att visa återhållsamhet och agera i enlighet med internationell rätt. Parlamentet beklagar upptrappningen av hot och det ensidiga agerandet från Turkiets sida mot Republiken Cypern när det gäller den exklusiva ekonomiska zonen. Parlamentet påminner om att Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon är laglig. Parlamentet uppmanar Turkiet att respektera och till fullo genomföra förklaringen från Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater av den 21 september 2005, inbegripet bestämmelsen att ett erkännande av alla EU:s medlemsstater är en nödvändig del av anslutningsprocessen.

2.  Europaparlamentet betonar att Republiken Cypern har fullständiga och suveräna rättigheter att prospektera efter naturtillgångar i sin exklusiva ekonomiska zon, och att de turkiska marina undersökningarna måste betraktas som olagliga och provokativa. Parlamentet begär att turkiska fartyg som är verksamma i vatten i och runt Cyperns exklusiva ekonomiska zon omedelbart dras tillbaka.

3.  Europaparlamentet understryker att Turkiets agerande innebär en kränkning av Republiken Cyperns suveräna rättigheter och den internationella rätten, inbegripet FN:s havsrättskonvention. Parlamentet upprepar sin uppmaning till den turkiska regeringen att utan dröjsmål underteckna och ratificera FN:s havsrättskonvention, som ingår i unionens regelverk.

4.  Europaparlamentet uppmanar Turkiet att omedelbart återkalla sitt Navtex-meddelande och avhålla sig från att bryta mot Republiken Cyperns suveräna rättigheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar Turkiet att respektera EU-medlemsstaternas suveränitet över sina territorialvatten. Parlamentet bekräftar återigen att medlemsstaternas suveräna rättigheter inkluderar rätten att ingå bilaterala avtal och att prospektera efter och utvinna sina naturresurser i enlighet med FN:s havsrättskonvention.

6.  Parlamentet delar FN:s ståndpunkt att gas som eventuellt hittas skulle gynna båda befolkningsgrupperna i Cypern om en varaktig politisk lösning kan nås för att få ett slut på konflikten. Parlamentet anser att upptäckten av betydande kolvätereserver i regionen, om dessa förvaltas på ett korrekt sätt, skulle kunna förbättra de ekonomiska, politiska och sociala förbindelserna mellan Cyperns två befolkningsgrupper.

7.  Europaparlamentet anser att fördelarna med upptäckten av betydande kolvätereserver skulle vara ett sätt för hela regionen att uppnå välstånd och ett fredligare och bättre liv för alla som lever i denna region, på grundval av internationell rätt.

8.  Europaparlamentet stöder Republiken Cyperns rättigheter att framföra formella klagomål mot kränkningar av dess suveräna territorium eller vatten till FN och Internationella sjöfartsorganisationen.

9.  Europaparlamentet framhåller än en gång vikten av en normalisering av förbindelserna mellan Turkiet och alla EU-medlemsstater och anser att en fortsättning och/eller upprepning av detta agerande kan få negativa följder för Turkiets förbindelser med EU och även för dess anslutningsprocess.

10.  Parlamentet understryker vikten av att Turkiet upphör med sitt provokativa agerande inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon och avstår från att hota Republiken Cypern. Parlamentet noterar att detta agerande och dessa hot undergräver de fortsatta förhandlingarna om en övergripande lösning på Cypernfrågan. Parlamentet efterlyser stabilitet i denna mycket känsliga region med tanke på de utmaningar som väntar.

11.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att noggrant följa Turkiets agerande i Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon och att rapportera om detta till Europaparlamentet.

12.  Parlamentet uttrycker sitt fortsatta åtagande och stöd för samtalen, under FN:s överinseende, för en övergripande lösning på Cypernfrågan. Parlamentet stöder insatserna från FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare för Cypern, Espen Barth Eide, för att få till stånd de villkor som behövs för att förbättra situationen och för att man ska kunna återuppta samtalen.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Republiken Turkiets regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0235.

Rättsligt meddelande