Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0027/2014

Внесени текстове :

A8-0027/2014

Разисквания :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Гласувания :

PV 26/11/2014 - 12.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0061

Приети текстове
PDF 546kWORD 87k
Сряда, 26 ноември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2014 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Европейската централна банка (11200/2014 –EЦБ/2014/13),

—  като взе предвид член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС и членове 5.4 и 41 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0109/2014),

—  като взе предвид Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството между членовете на Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки, подписан на 24 април 2013 г.,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0027/2014),

1.  Одобрява проекта, предложен в препоръката на Европейската централна банка, с внесените в него изменения;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в проекта, предложен в препоръката на Европейската централна банка;

4.  Възлага на своя председател да предаде неговата позиция на Съвета, на Европейската централна банка и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Проект на регламент
Член 1 – точка -1 – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 3 – алинея 1 – буква в

1.  В член 3, първа алинея буква в) се заменя със следния текст:
в)  може изцяло или частично да освободи конкретни категории от отчетни единици от изпълнение на изискванията за статистическа отчетност.
в) може изцяло или частично да освободи конкретни категории от отчетни единици от изпълнение на изискванията за статистическа отчетност. Всяко изключване на конкретни категории от отчетни единици се извършва под формата на мотивирано писмено решение. Това решение се оповестява публично;“
Изменение 2
Проект на регламент
Член 1 – точка -1 – точка 2 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 3 – алинея 1 – буква г) (нова)

2.  В член 3, първа алинея се добавя следната буква:

„г) взема предвид съответните разпоредби в законодателството на Съюза относно пазарния обхват и обхвата на събирането на данни.“
Изменение 3
Проект на регламент
Член 1 – точка -1 – точка 3 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 3 – алинея 1а (нов)

3.  В член 3 след първа алинея се вмъква следната алинея:

„На икономическите оператори може да се позволява да подават информация чрез своя редовен канал за докладване.“
Изменение 4
Проект на регламент
Член 1 – точка -1а – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 5 – параграф 1

1.  В член 5 параграф 1 се заменя със следния текст:
1.  ЕЦБ може да приема регламенти за дефиниране и налагане на изисквания за статистическа отчетност за действителната съвкупност от отчетни единици в държавите членки.
1. ЕЦБ може да приема регламенти за дефиниране и налагане на изисквания за статистическа отчетност за действителната съвкупност от отчетни единици в държавите членки. ЕЦБ спазва принципа на пропорционалност при определяне и налагане на изисквания за статистическа отчетност.“
Изменение 5
Проект на регламент
Член 1 – точка -1б – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 6 – параграф 1 – уводна част

1.  В член 6, параграф 1 уводната част се заменя със следния текст:
1.  В случай на съмнение за нарушение от страна на отчетна единица, резидент в участваща държава членка, както е предвидено в член 7, параграф 2 от изискванията на ЕЦБ за статистическата отчетност, ЕЦБ и, в съответствие с член 5.2 от Устава, националната централна банка на участващата държава членка имат право да проверят точността и качеството на статистическата информация и да извършат принудителното ѝ събиране. Ако въпросната статистическа информация е необходима за доказване на спазването на изискването за минимални резерви, проверката се извършва в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно приложението на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (10). Правото на проверка на статистическа информация или за извършване на принудително събиране на такава включва правото:
1. В случай на съмнение за нарушение от страна на отчетна единица резидент в участваща държава членка, както е предвидено в член 7, параграф 2 от изискванията на ЕЦБ за статистическата отчетност, ЕЦБ и в съответствие с член 5.2 от Устава, националната централна банка на участващата държава членка имат право да проверят точността и качеството на статистическата информация и да извършат принудителното ѝ събиране. Ако въпросната статистическа информация е необходима за доказване на спазването на изискването за минимални резерви, проверката се извършва в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно приложението на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (10). Правото на проверка на статистическа информация или за извършване на принудително събиране на такава включва по-специално правото:
Изменение 6
Проект на регламент
Член 1 – точка -1б – точка 2 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 6 – параграф 1 – буква б

2.  В член 6, параграф 1 буква б) се заменя със следния текст:
б)  да преглежда книгите и записите на отчетните единици;
„б) да преглежда книгите и записите на отчетните единици, включително необработени данни;
Изменение 7
Проект на регламент
Член 1 – точка -1в – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 7 – параграф 2 – буква б

1.  В член 7, параграф 2 буква б) се заменя със следния текст:
б)  статистическата информация е неточна, непълна или във форма, която не отговаря на изискванията.
„б) статистическата информация е фалшифицирана, манипулирана, неточна, непълна или във форма, която не отговаря на изискванията.“
Изменение 8
Проект на регламент
Член 1 – точка -1в – точка 2 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 7 – параграф 3

2.  В член 7 параграф 3 се заменя със следния текст:
3.  Задължението да се позволи на ЕЦБ и на националната централна банка да проверят точността и качеството на статистическата информация, представена от отчетната единица на ЕЦБ или националната централна банка, се счита за нарушено във всички случаи, когато отчетната единица възпрепятства тази дейност. Възпрепятстването включва, но не се ограничава до изнасяне на документи и предотвратяване на физически достъп от страна на ЕЦБ или националната централна банка, който им е необходим за изпълнение на задачата по проверка или принудително събиране.
„3. Задължението да се позволи на ЕЦБ и на националната централна банка да проверят точността и качеството на статистическата информация, представена от отчетната единица на ЕЦБ или националната централна банка, се счита за нарушено във всички случаи, когато отчетната единица възпрепятства тази дейност. Възпрепятстването включва, но не се ограничава до фалшифициране и/или изнасяне на документи и предотвратяване на физически достъп от страна на ЕЦБ или националната централна банка, който им е необходим за изпълнение на задачата по проверка или принудително събиране.“
Изменение 9
Проект на регламент
Член 1 – точка -1в – точка 3 (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 7 – параграф 6

3.  В член 7, параграф 6 се заменя със следния текст:
6.  При упражняване на правомощията, предвидени в настоящия член, ЕЦБ действа в съответствие с принципите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2532/98.
6. При упражняване на правомощията, предвидени в настоящия член, ЕЦБ действа в съответствие с принципите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2532/98 и в Регламент (ЕС) № 1024/2013.
Изменение 10
Проект на регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 8 – параграф 4 – буква а
„a) в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора, или на задачите в областта на пруденциалния надзор, възложени на членовете на ЕСЦБ; или“.
„a) в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора, или на задачите в областта на пруденциалния надзор, възложени на ЕЦБ; или“.
Изменение 11
Проект на регламент
Член 1 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕО) № 2533/98
Член 8 – параграф 4 б (нов)

3a.  Вмъква се следният параграф:

„4б. В рамките на техните съответни сфери на компетентност органите или организациите на държавите членки и на Съюза, отговарящи за надзора на финансовите институции, пазари и инфраструктури или за стабилността на финансовата система в съответствие с правото на Съюза или с националното право, на които се предава поверителната статистическа информация в съответствие с параграф 4а, предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация. Държавите членки гарантират, че всяка поверителна статистическа информация, която се предава към ЕМС в съответствие с параграф 4а, подлежи на всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация.“
Правна информация