Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0027/2014

Předložené texty :

A8-0027/2014

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hlasování :

PV 26/11/2014 - 12.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0061

Přijaté texty
PDF 473kWORD 84k
Středa, 26. listopadu 2014 - Štrasburk Konečné znění
Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2014 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Evropské centrální banky (11200/2014 – ECB/2014/13),

–  s ohledem na čl. 129 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 5.4 a 41 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0109/2014),

–  s ohledem na memorandum o porozumění o spolupráci mezi členy Evropského statistického systému a členy Evropského systému centrálních bank podepsané dne 24. dubna 2013,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0027/2014),

1.  schvaluje pozměněný návrh předložený na doporučení Evropské centrální banky;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh předložený na doporučení Evropské centrální banky;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Evropské centrální bance a Komisi.

Původní znění   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 – podbod 1 (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 3 – pododst. 1 – písm. c

1.  V čl. 3 prvním pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:
c)  může zčásti nebo zcela zprostit určité třídy zpravodajských jednotek statistické zpravodajské povinnosti.
c) může zčásti nebo zcela zprostit určité třídy zpravodajských jednotek statistické zpravodajské povinnosti. Každé zproštění určitých tříd zpravodajských jednotek musí mít podobu odůvodněného písemného rozhodnutí. Toto rozhodnutí se zveřejňuje;“
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 – podbod 2 (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 3 – pododst. 1 – písm. d (nové)

2.  V článku 3 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d) vezme v úvahu příslušná ustanovení právních předpisů Unie týkající se pokrytí trhu a rozsahu shromažďování údajů.“
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 – podbod 3 (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 3 – pododst. 1a (nový)

3.  V článku 3 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Hospodářským subjektům může být umožněno předkládat informace pomocí jejich běžných zpravodajských kanálů.“
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1a – podbod 1 (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 5 – odst. 1

1.  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  ECB může přijímat nařízení k vymezení a ukládání statistické zpravodajské povinnosti skutečnému souboru zpravodajských jednotek zúčastněných členských států.
1. ECB může přijímat nařízení k vymezení a ukládání statistické zpravodajské povinnosti skutečnému souboru zpravodajských jednotek zúčastněných členských států. ECB dodržuje při vymezení a ukládání statistické zpravodajské povinnosti zásadu proporcionality.“
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1b – podbod 1(nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

1.  V čl. 6 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:
1.  Je-li zpravodajská jednotka, která je rezidentem některého zúčastněného členského státu, podle čl. 7 odst. 2 podezřelá z porušení statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB, mají ECB a, v souladu s článkem 5.2 statutu, národní centrální banka dotčeného zúčastněného členského státu právo ověřovat správnost a kvalitu statistických informací a provádět jejich nucené shromažďování. Jsou-li však dotyčné statistické informace nezbytné k prokázání splnění povinnosti minimálních rezerv, mělo by být ověření provedeno podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (10). Právo ověřovat statistické informace nebo provádět jejich nucené shromažďování sestává z práva
1. Je-li zpravodajská jednotka, která je rezidentem některého zúčastněného členského státu, podle čl. 7 odst. 2 podezřelá z porušení statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB, mají ECB a, v souladu s článkem 5.2 statutu, národní centrální banka dotčeného zúčastněného členského státu právo ověřovat správnost a kvalitu statistických informací a provádět jejich nucené shromažďování. Jsou-li však dotyčné statistické informace nezbytné k prokázání splnění povinnosti minimálních rezerv, mělo by být ověření provedeno podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (10). Právo ověřovat statistické informace nebo provádět jejich nucené shromažďování sestává zejména z práva
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1b – podbod 2 (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

2.  V čl. 6 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
b)  kontrolovat účetní knihy a záznamy zpravodajských jednotek;
b) kontrolovat účetní knihy a záznamy zpravodajských jednotek, včetně nezpracovaných údajů;
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1c – podbod 1 (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

1.  V čl. 7 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
b)  jsou statistické informace nesprávné, neúplné nebo ve formě, která neodpovídá požadavkům.
b) jsou statistické informace zfalšované, zmanipulované, nesprávné, neúplné nebo ve formě, která neodpovídá požadavkům.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1c – podbod 2 (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 7 – odst. 3

2.  V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Má se za to, že povinnost umožnit ECB a národním centrálním bankám ověřit správnost a kvalitu statistických informací předkládaných zpravodajskými jednotkami ECB nebo národním centrálním bankám byla porušena, jestliže zpravodajská jednotka této činnosti brání. Bránění zahrnuje například odstranění dokumentů a zabraňování fyzickému přístupu ECB nebo národní centrální bance, který je nutný k tomu, aby mohly provést ověření nebo nucené shromažďování.
3. Má se za to, že povinnost umožnit ECB a národním centrálním bankám ověřit správnost a kvalitu statistických informací předkládaných zpravodajskými jednotkami ECB nebo národním centrálním bankám byla porušena, jestliže zpravodajská jednotka této činnosti brání. Bránění zahrnuje například falšování nebo odstranění dokumentů a zabraňování fyzickému přístupu ECB nebo národní centrální bance, který je nutný k tomu, aby mohly provést ověření nebo nucené shromažďování.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1c – podbod 3 (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 7 – odst. 6

3.  V článku 7 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
6.  Při výkonu pravomocí stanovených v tomto článku postupuje ECB v souladu se zásadami a postupy uvedenými v nařízení (ES) č. 2532/98.
6. Při výkonu pravomocí stanovených v tomto článku postupuje ECB v souladu se zásadami a postupy uvedenými v nařízení (ES) č. 2532/98 a v nařízení (EU) č. 1024/2013.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 8 – odst. 4 – písm. a
„a) v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě nebo úkolů v oblasti obezřetnostního dohledu, které byly svěřeny členům ESCB, nebo“
„a) v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě nebo úkolů v oblasti obezřetnostního dohledu, které byly svěřeny ECB, nebo“
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3a (nový)
Nařízení (ES) č. 2533/98
Čl. 8 – odst. 4b (nový)

3a.  Vkládá se nový odstavec, který zní:

„4b. Orgány nebo subjekty členských států a Unie, které jsou v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy odpovědné za dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturou nebo za stabilitu finančního systému, jimž jsou v souladu s odstavcem 4a předávány důvěrné statistické informace, přijmou v rámci svých příslušných pravomocí veškerá nezbytná regulační, správní, technická a organizační opatření, aby zajistily fyzickou a logickou ochranu důvěrných statistických informací. Členské státy zajistí, aby veškeré důvěrné statistické informace, které jsou v souladu s odstavcem 4a předány ESM, byly předmětem veškerých nezbytných regulačních, správních, technických a organizačních opatření s cílem zajistit fyzickou a logickou ochranu důvěrných statistických informací.“
Právní upozornění