Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0808(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0027/2014

Esitatud tekstid :

A8-0027/2014

Arutelud :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hääletused :

PV 26/11/2014 - 12.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0061

Vastuvõetud tekstid
PDF 310kWORD 74k
Kolmapäev, 26. november 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Euroopa Parlamendi 26. novembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga soovitust (11200/2014 – ECB/2014/13),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõiget 4 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid 5.4 ja 41, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0109/2014),

–  võttes arvesse 24. aprilli 2013. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit Euroopa statistikasüsteemi liikmete ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmete vahelise koostöö kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0027/2014),

1.  kiidab Euroopa Keskpanga soovituses esitatud eelnõu muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Keskpanga soovituses esitatud eelnõud oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, Euroopa Keskpangale ja komisjonile.

Kehtiv tekst   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 – punkt 1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

1.  Artikli 3 esimese lõigu punkt c asendatakse järgmisega:
c)  võib teatavad andmeesitajate rühmad täielikult või osaliselt vabastada statistiliste andmete esitamise nõuetest.
„c) võib teatavad andmeesitajate rühmad täielikult või osaliselt vabastada statistiliste andmete esitamise nõuetest. Iga andmeesitajate rühma vabastamise kohta tuleb vormistada põhjendatud kirjalik otsus. Otsus tuleb avaldada;”
Muudatusettepanek 2
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 – punkt 2 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d (uus)

2.  Artikli 3 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt:

„d) võtab arvesse liidu õigusaktides sisalduvaid asjaomaseid sätteid andmekogumise turuhõlmatuse ja ulatuse kohta.”
Muudatusettepanek 3
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 – punkt 3 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

3.  Artikli 3 esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Majandussubjektidel võib lubada esitada teavet nende tavapäraste aruandluskanalite kaudu.”
Muudatusettepanek 4
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 a – punkt 1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 5 – lõige 1

1.  Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:
1.   EKP võib anda määrusi selliste statistiliste andmete esitamise nõuete määratlemise ja kehtestamise kohta, mis on seotud osalevate liikmesriikide tegelikku andmeid esitava üldkogumiga.
1. EKP võib anda määrusi selliste statistiliste andmete esitamise nõuete määratlemise ja kehtestamise kohta, mis on seotud osalevate liikmesriikide tegelikku andmeid esitava üldkogumiga. Statistiliste andmete esitamise nõuete määratlemisel ja kehtestamisel järgib EKP proportsionaalsuse põhimõtet.”
Muudatusettepanek 5
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 b – punkt 1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

1.  Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
1.   Kui osalevas liikmesriigis resideerivat andmeesitajat kahtlustatakse EKP statistiliste andmete esitamise nõuete rikkumises, nagu on nimetatud artikli 7 lõikes 2, on asjaomase osaleva liikmesriigi keskpangal õigus kontrollida statistilise teabe täpsust ja kvaliteeti ning lasta seda kohustuslikus korras koguda. Kui asjassepuutuvat statistilist teavet on siiski vaja selleks, et tõestada kohustuslike reservide nõude täitmist, tuleks teavet kontrollida kooskõlas nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt. (10) Statistilise teabe kontrollimise või kohustusliku kogumise õigus hõlmab õigust:
1. Kui osalevas liikmesriigis resideerivat andmeesitajat kahtlustatakse EKP statistiliste andmete esitamise nõuete rikkumises, nagu on nimetatud artikli 7 lõikes 2, on asjaomase osaleva liikmesriigi keskpangal õigus kontrollida statistilise teabe täpsust ja kvaliteeti ning lasta seda kohustuslikus korras koguda. Kui asjassepuutuvat statistilist teavet on siiski vaja selleks, et tõestada kohustuslike reservide nõude täitmist, tuleks teavet kontrollida kooskõlas nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt. (10) Statistilise teabe kontrollimise või kohustusliku kogumise õigus hõlmab eelkõige õigust:
Muudatusettepanek 6
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 b – punkt 2 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

2.  Artikli 6 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:
b)   kontrollida andmeesitajate raamatupidamis- ja äridokumente;
b) kontrollida andmeesitajate raamatupidamis- ja äridokumente, sh toorandmeid;
Muudatusettepanek 7
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 c – punkt 1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Artikli 7 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:
b)   statistiline teave on vale, puudulik või ei ole esitatud nõuetele vastavas vormis.
b) statistiline teave on võltsitud, sihilikult vääralt esitatud, vale, puudulik või ei ole esitatud nõuetele vastavas vormis.
Muudatusettepanek 8
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 c – punkt 2 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 7 – lõige 3

2.  Artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:
3.   Kui andmeesitaja takistab EKP kontrolli EKP-le või riigi keskpangale esitatud statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi üle, on ta rikkunud vastavat kohustust. Takistamine hõlmab muu hulgas dokumentide kõrvaldamist ning EKP-le või riigi keskpangale teabe kontrollimiseks või kohustuslikuks kogumiseks vajaliku ligipääsu takistamist.
3. Kui andmeesitaja takistab EKP kontrolli EKP-le või riigi keskpangale esitatud statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi üle, on ta rikkunud vastavat kohustust. Takistamine hõlmab muu hulgas dokumentide võltsimist ja/või kõrvaldamist ning EKP-le või riigi keskpangale teabe kontrollimiseks või kohustuslikuks kogumiseks vajaliku ligipääsu takistamist.
Muudatusettepanek 9
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt -1 c – punkt 3 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 7 – lõige 6

3.  Artikli 7 lõige 6 asendatakse järgmisega:
6.   Käesoleva artikliga antud volitusi kasutades teeb EKP otsused kooskõlas määruses (EÜ) nr 2532/98 sätestatud põhimõtete ja korraga.
6. Käesoleva artikliga antud volitusi kasutades teeb EKP otsused kooskõlas määruses (EÜ) nr 2532/98 ja määruses (EL) nr 1024/2013 sätestatud põhimõtete ja korraga.
Muudatusettepanek 10
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt a
„a) asutamislepingus osutatud EKPSi ülesannete või EKPSi liikmetele antud usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega või”
„a) asutamislepingus osutatud EKPSi ülesannete või EKP-le antud usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega või”
Muudatusettepanek 11
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2533/98
Artikkel 8 – lõige 4 b (uus)

3a.  Lisatakse järgmine lõige:

„4b. Liikmesriikide ja liidu asutused ja organid, mis vastutavad finantseerimisasutuste, turgude ja infrastruktuuride järelevalve või finantssüsteemi stabiilsuse eest vastavalt liidu või siseriiklikele õigusaktidele ning millele edastatakse konfidentsiaalset statistilist teavet vastavalt lõikele 4a, võtavad oma pädevusalas kõik vajalikud regulatiivsed, halduslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja digitaalne kaitse. Liikmesriigid tagavad, et lõike 4a kohaselt ESMile edastatud konfidentsiaalse statistilise teabe suhtes on võetud kõik vajalikud regulatiivsed, halduslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed, millega tagada konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja digitaalne kaitse.”
Õigusalane teave