Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0808(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0027/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0027/2014

Keskustelut :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Äänestykset :

PV 26/11/2014 - 12.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0061

Hyväksytyt tekstit
PDF 226kWORD 75k
Keskiviikko 26. marraskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. marraskuuta 2014 esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin suosituksen (11200/2014 – ECB/2014/13),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 129 artiklan 4 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklan 4 kohdan ja 41 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0109/2014),

–  ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2013 allekirjoitetun Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0027/2014),

1.  hyväksyy Euroopan keskuspankin suositukseen sisältyvän esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Euroopan keskuspankin suositukseen sisältyvään esitykseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, Euroopan keskuspankille ja komissiolle.

Nykyinen teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 kohta – 1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

1)  Korvataan 3 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta seuraavasti:
c)   EKP voi vapauttaa tietyt tietojen antajien ryhmät tilastointiin liittyvistä tietojenantovaatimuksista kokonaan tai osittain.
"c) EKP voi vapauttaa tietyt tietojen antajien ryhmät tilastointiin liittyvistä tietojenantovaatimuksista kokonaan tai osittain. Tiettyjen tietojen antajien ryhmien vapauttamisesta on tehtävä perusteltu kirjallinen päätös. Tämä päätös on julkistettava."
Tarkistus 2
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 kohta – 2 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
3 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

2)  Lisätään 3 artiklan ensimmäiseen kohtaan alakohta seuraavasti:

"d) EKP:n on otettava huomioon markkinakattavuutta ja tietojenkeruun alaa koskevat unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset."
Tarkistus 3
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 kohta – 3 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
3 kohta – 1 a kohta (uusi)

3)  Lisätään 3 artiklaan ensimmäisen kohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

"Talouden toimijoiden voidaan sallia toimittavan tietoja tavanomaisen tietojenantokanavansa kautta."
Tarkistus 4
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 a kohta – 1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
5 artikla – 1 kohta

1)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  EKP voi antaa asetuksia niiden tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimustensa määrittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, jotka koskevat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden varsinaisten tietojen antajien joukkoa.
"1. EKP voi antaa asetuksia niiden tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimustensa määrittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, jotka koskevat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden varsinaisten tietojen antajien joukkoa. EKP:n on noudatettava suhteellisuusperiaatetta tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimusten määrittelyssä ja täytäntöönpanossa."
Tarkistus 5
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 b kohta – 1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

1)  Korvataan 6 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:
1.   Jos rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa olevaa tietojen antajaa epäillään 7 artiklan 2 kohdan mukaisesta tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten rikkomisesta, EKP:lla ja, perussäännön 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisella keskuspankilla on oikeus tarkistaa tilastotietojen virheettömyys ja laatu sekä toimittaa niiden pakollinen keruu. Jos kyseiset tilastotiedot kuitenkin ovat välttämättömät vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämisen osoittamiseksi, tiedot on tarkistettava Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (10) 6 artiklan mukaisesti. Oikeus tarkistaa tilastotiedot tai toimittaa niiden pakollinen keruu sisältää oikeuden"
"1. Jos rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa olevaa tietojen antajaa epäillään 7 artiklan 2 kohdan mukaisesta tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten rikkomisesta, EKP:lla ja, perussäännön 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisella keskuspankilla on oikeus tarkistaa tilastotietojen virheettömyys ja laatu sekä toimittaa niiden pakollinen keruu. Jos kyseiset tilastotiedot kuitenkin ovat välttämättömät vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämisen osoittamiseksi, tiedot on tarkistettava Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (10) 6 artiklan mukaisesti. Oikeus tarkistaa tilastotiedot tai toimittaa niiden pakollinen keruu sisältää erityisesti oikeuden"
Tarkistus 6
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 b kohta – 2 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

2)  Korvataan 6 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
b)   tutkia tietojen antajien kirjanpito ja arkistot;
"b) tutkia tietojen antajien kirjanpito ja arkistot, raakatiedot mukaan luettuina;"
Tarkistus 7
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 c kohta – 1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

1)  Korvataan 7 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:
b)   tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai ne toimitetaan muussa kuin vaaditussa muodossa.
"b) tiedot ovat väärennettyjä, muuteltuja, virheellisiä tai puutteellisia tai ne toimitetaan muussa kuin vaaditussa muodossa."
Tarkistus 8
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 c kohta – 2 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
7 artikla – 3 kohta

2)  Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.   Tietojen antajan katsotaan rikkoneen velvollisuutta antaa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tarkistaa tietojen antajan EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille toimittamien tilastotietojen virheettömyys ja laatu, jos se estää tämän toiminnan. Toiminnan estämisellä tarkoitetaan muun muassa asiakirjojen hävittämistä sekä sitä, että EKP:ltä tai kansalliselta keskuspankilta estetään tarkistustehtävän suorittamisen tai tietojen pakollisen keruun edellyttämä pääsy toimitiloihin.
"3. Tietojen antajan katsotaan rikkoneen velvollisuutta antaa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tarkistaa tietojen antajan EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille toimittamien tilastotietojen virheettömyys ja laatu, jos se estää tämän toiminnan. Toiminnan estämisellä tarkoitetaan muun muassa asiakirjojen väärentämistä ja/tai hävittämistä sekä sitä, että EKP:ltä tai kansalliselta keskuspankilta estetään tarkistustehtävän suorittamisen tai tietojen pakollisen keruun edellyttämä pääsy toimitiloihin."
Tarkistus 9
Esitys asetukseksi
1 artikla – -1 c kohta – 3 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
7 artikla – 6 kohta

3)  Korvataan 7 artiklan 6 kohta seuraavasti:
6.   Käyttäessään tässä artiklassa annettuja toimivaltuuksia EKP toimii Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetussa asetuksessa (EY) N:o 2532/98 säädettyjen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.
"6. Käyttäessään tässä artiklassa annettuja toimivaltuuksia EKP toimii Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetussa asetuksessa (EY) N:o 2532/98 ja asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 säädettyjen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti."
Tarkistus 10
Esitys asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 2533/98
8 artikla – 4 kohta – a alakohta
"a) siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen perussopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien tai EKPJ:n jäsenille annettujen, vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi; tai"
"a) siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen perussopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien tai EKP:lle annettujen, vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi; tai"
Tarkistus 11
Esitys asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2533/98
8 artikla – 4 b kohta (uusi)

3 a) Lisätään kohta seuraavasti:

"4 b. Jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisten tai elinten, jotka vastaavat rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta tai rahoitusjärjestelmän vakaudesta unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja joille luovutetaan luottamuksellisia tilastotietoja 4 a kohdan mukaisesti, on toimivaltansa puitteissa toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luottamuksellisiin tilastotietoihin, jotka luovutetaan EVM:lle 4 a kohdan mukaisesti, sovelletaan kaikkia tarvittavia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi."
Oikeudellinen huomautus