Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0808(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0027/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0027/2014

Debates :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Balsojumi :

PV 26/11/2014 - 12.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0061

Pieņemtie teksti
PDF 466kWORD 86k
Trešdiena, 2014. gada 26. novembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas Centrālā banka *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. novembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas ieteikumu (11200/2014 – ECB/2014/13),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 4. punktu un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 5.panta 4. punktu un 41. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C8-0109/2014),

–  ņemot vērā 2013. gada 24. aprīļa saprašanās memorandu par Eiropas Statistikas sistēmas locekļu un Eiropas Centrālo banku sistēmas locekļu sadarbību,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0027/2014),

1.  apstiprina Eiropas Centrālās bankas ieteikumā ierosināto projektu grozītā redakcijā;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Eiropas Centrālās bankas ieteikumā ierosināto projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Eiropas Centrālajai bankai un Komisijai.

Spēkā esošais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas projekts
1. pants – -1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
3. pants – 1. daļa – c punkts

1.  Regulas 3. panta pirmās daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
c)  var pilnīgi vai daļēji atbrīvot dažu kategoriju ziņotājus no statistikas informācijas sniegšanas prasībām.
"c) var pilnīgi vai daļēji atbrīvot dažu kategoriju ziņotājus no statistikas informācijas sniegšanas prasībām. Par konkrētu kategoriju ziņotāju jebkādu atbrīvošanu no minētajām prasībām sniedz pamatotu rakstisku lēmumu. Šo lēmumu dara publiski pieejamu;”
Grozījums Nr. 2
Regulas projekts
1. pants – -1. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
3. pants – 1. daļa – d punkts (jauns)

2.  Regulas 3. panta pirmajai daļai pievieno šādu apakšpunktu:

“d) ņem vērā attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus par tirgus segumu un datu vākšanas jomu.”
Grozījums Nr. 3
Regulas projekts
1. pants – -1. punkts – 3. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
3. pants – 1.a daļa (jauna)

3.  Regulas 3. pantā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

„Saimnieciskām vienībām var atļaut iesniegt informāciju, izmantojot to parastos ziņošanas kanālus.”
Grozījums Nr. 4
Regulas projekts
1. pants – -1.a punkts – 1. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
5. pants – 1. punkts

1.  Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1.  Lai noteiktu un izpildītu statistikas ziņojumu prasības, ECB var pieņemt noteikumus par iesaistīto dalībvalstu faktisko iedzīvotāju pārskata grupu.
"1. ECB var pieņemt noteikumus, lai noteiktu statistikas informācijas sniegšanas prasības un tās piemērotu iesaistīto dalībvalstu faktiskajam informācijas sniedzēju kopumam. Statistikas informācijas sniegšanas prasību noteikšanā un piemērošanā ECB ievēro samērīguma principu.”
Grozījums Nr. 5
Regulas projekts
1. pants – -1.b punkts – 1. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

1.  Regulas 6. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:
1.  Ja ziņotāju, kas pastāvīgi rezidē kādā iesaistītā dalībvalstī, tur aizdomās par kādu no ECB statistikas informācijas sniegšanas prasību 7. panta 2. punktā minētajiem pārkāpumiem, ECB un saskaņā ar Statūtu 5.2. pantu attiecīgās iesaistītās dalībvalsts centrālajai bankai ir tiesības pārbaudīt statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā. Tomēr, ja attiecīgā statistikas informācija ir vajadzīga, lai pierādītu atbilstību obligāto rezervju prasībām, pārbaude ir jāveic saskaņā ar 6. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (10). Tiesības pārbaudīt statistikas informāciju un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā ietver tiesības:
1. Ja ziņotāju, kas pastāvīgi rezidē kādā iesaistītā dalībvalstī, tur aizdomās par kādu no ECB statistikas informācijas sniegšanas prasību 7. panta 2. punktā minētajiem pārkāpumiem, ECB un saskaņā ar Statūtu 5.2. pantu attiecīgās iesaistītās dalībvalsts centrālajai bankai ir tiesības pārbaudīt statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā. Tomēr, ja attiecīgā statistikas informācija ir vajadzīga, lai pierādītu atbilstību obligāto rezervju prasībām, pārbaude ir jāveic saskaņā ar 6. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (10). Tiesības pārbaudīt statistikas informāciju un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā jo īpaši ietver tiesības:”
Grozījums Nr. 6
Regulas projekts
1. pants – -1.b punkts – 2. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

2.  Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
b)  pārbaudīt ziņotāju grāmatvedību un datu uzskaiti;
“b) pārbaudīt ziņotāju grāmatvedību un datu uzskaiti, tostarp neapstrādātos datus;”
Grozījums Nr. 7
Regulas projekts
1. pants – -1.c punkts – 1. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

1.  Regulas 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
b)  statistikas informācija ir nepareiza, nepilnīga vai neatbilstoša prasībām.
“b) statistikas informācija ir viltota, sagrozīta, nepareiza, nepilnīga vai iesniegta prasībām neatbilstošā veidā.”
Grozījums Nr. 8
Regulas projekts
1. pants – -1.c punkts – 2. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
7. pants – 3. punkts

2.  Regulas 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3.  Pienākumu ļaut ECB un valstu centrālajām bankām pārbaudīt statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti, ko ziņotāji iesnieguši ECB vai valstu centrālajām bankām, uzskata par neizpildītu, ja kāds ziņotājs kavē šo darbību. Šādi kavējumi, taču ne tikai, ir dokumentu pārvietošana un ECB vai valsts centrālās bankas kavēšana fiziski piekļūt dokumentiem, kas tām ir vajadzīgi, lai veiktu pārbaudi vai vākšanu piespiedu kārtā.
“3. Pienākumu ļaut ECB un valstu centrālajām bankām pārbaudīt tās statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti, kuru ziņotāji iesnieguši ECB vai valstu centrālajām bankām, uzskata par neizpildītu, ja kāds ziņotājs kavē šo darbību. Šāda kavēšana, taču ne tikai, ir dokumentu viltošana un/vai aizvākšana un ECB vai valsts centrālās bankas kavēšana fiziski piekļūt dokumentiem, kas tai ir vajadzīgi, lai veiktu pārbaudi vai vākšanu piespiedu kārtā.”
Grozījums Nr. 9
Regulas projekts
1. pants – -1.c punkts – 3. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
7. pants – 6. punkts

3.  Regulas 7. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6.  Pildot šajā pantā noteiktās pilnvaras, ECB rīkojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2532/98 noteiktajiem principiem un procedūrām.
"6. Īstenojot šajā pantā noteiktās pilnvaras, ECB rīkojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2532/98 un Regulā (ES) Nr. 1024/2013 noteiktajiem principiem un procedūrām.
Grozījums Nr. 10
Regulas projekts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2533/98
8. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
“a) tādā apjomā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai izpildītu Līgumā minētos ECBS uzdevumus vai ECBS locekļiem uzticētos uzdevumus prudenciālās uzraudzības jomā; vai” or”
“a) tādā apjomā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai izpildītu Līgumā minētos ECBS uzdevumus vai ECB uzticētos uzdevumus prudenciālās uzraudzības jomā; vai”
Grozījums Nr. 11
Regulas projekts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2533/98
8. pants – 4.b punkts (jauns)

3.a  Iekļauj šādu punktu:

"4.b Saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem par finanšu iestāžu, tirgu un infrastruktūras uzraudzību vai finanšu sistēmas stabilitāti atbildīgās dalībvalstu un Savienības iestādes vai struktūras, kurām atbilstoši 4.a punktam tiek nodota konfidenciāla statistikas informācija, savas attiecīgās kompetences ietvaros veic visus nepieciešamos regulatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkādai konfidenciālai statistikas informācijai, ko saskaņā ar 4.a punktu nodod ESM, piemēro visus nepieciešamos regulatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību.”
Juridisks paziņojums