Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0027/2014

Ingivna texter :

A8-0027/2014

Debatter :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Omröstningar :

PV 26/11/2014 - 12.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0061

Antagna texter
PDF 317kWORD 74k
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 november 2014 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation (11200/2014 – ECB/2014/13),

–  med beaktandet av artikel 129.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 5.4 och 41 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0109/2014),

–  med beaktande av samförståndsavtalet av den 24 april 2013 om samarbete mellan medlemmarna i det europeiska statistiksystemet och medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0027/2014),

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet i Europeiska centralbankens rekommendation såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra utkastet i Europeiska centralbankens rekommendation.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, Europeiska centralbanken och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1 – led 1 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 3 – stycke 1 – led c

1.  I artikel 3 första stycket ska led c ersättas med följande:
c)  helt eller delvis undanta särskilda klasser av uppgiftslämnare från sina krav på rapportering av statistiska uppgifter.
c) helt eller delvis undanta särskilda klasser av uppgiftslämnare från sina krav på rapportering av statistiska uppgifter; undantag för särskilda klasser av uppgiftslämnare ska fastställas i ett motiverat skriftligt beslut; det beslutet ska offentliggöras.”
Ändring 2
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1 – led 2 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 3 – stycke 1 – led d (nytt)

2.  I artikel 3 första stycket ska följande led läggas till:

”d) beakta relevanta bestämmelser i unionslagstiftning om marknadstäckning och uppgiftsinsamlingens tillämpningsområde.”
Ändring 3
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1 – led 3 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

3.  I artikel 3 ska följande stycke införas efter första stycket:

”Ekonomiska aktörer kan få lämna uppgifter via sina normala rapporteringskanaler.”
Ändring 4
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1a – led 1 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 5 – punkt 1

1.  Artikel 5.1 ska ersättas med följande:
1.  ECB får anta förordningar som gäller utformning och genomförande av de rapporteringskrav på statistiska uppgifter som den ålägger den faktiska rapporteringspopulationen i deltagande medlemsstater.
1. ECB får anta förordningar som gäller utformning och genomförande av de rapporteringskrav på statistiska uppgifter som den ålägger den faktiska rapporteringspopulationen i deltagande medlemsstater. ECB ska respektera proportionalitetsprincipen vid utformningen och genomförandet av rapporteringskraven ifråga om statistiska uppgifter.”
Ändring 5
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1b – led 1 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

1.  I artikel 6.1 ska inledningen ersättas med följande:
1.   Om en uppgiftslämnare som har sin hemvist i en deltagande medlemsstat misstänks för åsidosättande, enligt artikel 7, av ECB:s rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter, skall ECB, och i överensstämmelse med artikel 5.2 i stadgan, den nationella centralbanken i den berörda deltagande medlemsstaten, ha rätt att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifterna och att inhämta dem. Skulle de statistiska uppgifterna däremot vara nödvändiga för att visa att kraven på minimireserver efterlevs, skall verifikationen utföras i överensstämmelse med artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (10). Rätten att verifiera statistiska uppgifter och inhämta sådana skall omfatta rätten att
1. Om en uppgiftslämnare som har sin hemvist i en deltagande medlemsstat misstänks för åsidosättande, enligt artikel 7, av ECB:s rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter, skall ECB, och i överensstämmelse med artikel 5.2 i stadgan, den nationella centralbanken i den berörda deltagande medlemsstaten, ha rätt att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifterna och att inhämta dem. Skulle de statistiska uppgifterna däremot vara nödvändiga för att visa att kraven på minimireserver efterlevs, skall verifikationen utföras i överensstämmelse med artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (10). Rätten att verifiera statistiska uppgifter och inhämta sådana ska i synnerhet omfatta rätten att
Ändring 6
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1b – led 2 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 6 – punkt 1 – led b

2.  I artikel 6.1 ska led b ersättas med följande:
b)   granska uppgiftslämnarens räkenskaper och register,
b) granska uppgiftslämnarens räkenskaper och register, inbegripet rådata,”
Ändring 7
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1c – led 1 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 7 – punkt 2 – led b

1.  Artikel 7.2 b ska ersättas med följande:
b)   de statistiska uppgifterna är oriktiga, ofullständiga eller har en form som inte överensstämmer med kraven.
b) de statistiska uppgifterna är förfalskade, manipulerade, oriktiga, ofullständiga eller har en form som inte överensstämmer med kraven.
Ändring 8
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1c – led 2 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 7 – punkt 3

2.  Artikel 7.3 ska ersättas med följande:
3.   Skyldigheten att tillåta ECB och de nationella centralbankerna att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifter som uppgiftslämnarna översänder till ECB eller den nationella centralbanken skall anses ha åsidosatts närhelst en uppgiftslämnare hindrar denna verksamhet. Sådana hinder omfattar, men är inte begränsade till, undanröjande av dokument och att ECB eller den nationella centralbanken nekas sådant fysiskt tillträde, vilket är nödvändigt för dem för utförandet av verifikationen eller inhämtningen.
3. Skyldigheten att tillåta ECB och de nationella centralbankerna att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifter som uppgiftslämnarna översänder till ECB eller den nationella centralbanken skall anses ha åsidosatts närhelst en uppgiftslämnare hindrar denna verksamhet. Sådana hinder omfattar, men är inte begränsade till, förfalskning och/eller undanröjande av dokument och att ECB eller den nationella centralbanken nekas sådant fysiskt tillträde, vilket är nödvändigt för dem för utförandet av verifikationen eller inhämtningen.
Ändring 9
Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1c – led 3 (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 7 – punkt 6

3.  Artikel 7.6 ska ersättas med följande:
6.   Vid utövandet av de befogenheter som föreskrivs i denna artikel skall ECB agera i överensstämmelse med de principer och förfaranden som anges i förordning (EG) nr 2532/98.
6. Vid utövandet av de befogenheter som föreskrivs i denna artikel ska ECB agera i överensstämmelse med de principer och förfaranden som anges i förordning (EG) nr 2532/98 och i förordning (EU) nr 1024/2013.
Ändring 10
Utkast till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 8 – punkt 4 – led a
”a) i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att ECBS uppgifter enligt fördraget eller uppgifter inom tillsynsområdet som tilldelats ECBS‑medlemmar ska kunna utföras, eller”
”a) i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att ECBS uppgifter enligt fördraget eller uppgifter inom tillsynsområdet som tilldelats ECB ska kunna utföras, eller”
Ändring 11
Utkast till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 2533/98
Artikel 8 – punkt 4b (ny)

3a.  Följande punkt ska läggas till:

”4b. Inom sina respektive behörighetsområden ska myndigheter eller organ i medlemsstaterna och unionen med ansvar för tillsynen över finansinstitut, marknader och infrastruktur eller det finansiella systemets stabilitet i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, till vilka konfidentiella statistiska uppgifter överförs i enlighet med artikel 4a, vidta alla nödvändiga regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter. Medlemsstaterna ska se till att konfidentiella statistiska uppgifter som överförs till ESM i enlighet med punkt 4a, omfattas av alla nödvändiga regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter.”
Rättsligt meddelande