Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0807(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0028/2014

Esitatud tekstid :

A8-0028/2014

Arutelud :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hääletused :

PV 26/11/2014 - 12.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0062

Vastuvõetud tekstid
PDF 334kWORD 90k
Kolmapäev, 26. november 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Euroopa Parlamendi 26. novembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga soovitust (10896/2014 – ECB/2014/19),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõiget 4 ja artikli 132 lõiget 3 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid 34.3 ja 41, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0090/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0028/2014),

1.  kiidab Euroopa Keskpanga soovituses esitatud eelnõu muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Keskpanga soovituses esitatud eelnõu oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, Euroopa Keskpangale ja komisjonile.

Euroopa Keskpanga eelnõu   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Määruse eelnõu
Põhjendus 6
(6)   EKP avaldab otsused, millega määratakse rahalised halduskaristused vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumise korral ja sanktsioonide määramisele EKP määruste või otsuste rikkumise korral, mõlemal juhul nii järelevalve valdkonnas kui ka järelevalvega mitteseotud valdkondades, välja arvatud juhul, kui avaldamine oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne või kui see kahjustaks finantsturgude stabiilsust.
(6)   Nii järelevalvevaldkonna kui ka järelevalvega mitteseotud valdkondade otsused, millega määratakse rahalised halduskaristused vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumise eest ja sanktsioonid EKP määruste või otsuste rikkumise eest, peaks EKP üldjuhul avaldama põhjendamatu viivituseta. Kui EKP on seisukohal, et otsuse kohene avaldamine kahjustaks finantsturgude stabiilsust või oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne, peaks tal olema õigus lükata otsuse avaldamine edasi otsuse tegemise päevast kuni kolmeks aastaks või kuni kõik seaduslikud edasikaebamisvahendid on ammendatud. Kui Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni esimees ja aseesimehed seda soovivad, peaks EKP nendega selliste juhtumite puhul konfidentsiaalsel kinnisel kohtumisel suuliselt aru pidama. EKP peaks edasilükkamise põhjenduse avaldama avaldatava otsuse lisas.
Muudatusettepanek 2
Määruse eelnõu
Põhjendus 6 a (uus)

(6a)  Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 1 on sätestatud, et EKP peab täiel määral ja kohase hoolsusega silmas siseturu ühtsust ja terviklikkust, tuginedes krediidiasutuste võrdsele kohtlemisele, et vältida õigusnormide erinevuste ärakasutamist, ning et ükski EKP meede, ettepanek ega poliitika ei diskrimineeri otseselt või kaudselt ühtegi liikmesriiki ega liikmesriikide rühma kui asukohta pangandus- või finantsteenuste osutamiseks mis tahes vääringus. Seoses sellega peaks EKP tegutsema eesmärgiga vältida suhtelist eelist, mis tekitab ebaõiglast konkurentsi.
Muudatusettepanek 3
Määruse eelnõu
Põhjendus 9
(9)   Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 25 on sätestatud eraldatuse põhimõte, mille kohaselt EKP täidab talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesandeid ilma rahapoliitikaga seotud ülesandeid ja muid ülesandeid mõjutamata ning nendest eraldi. Eraldatuse põhimõtte toetamiseks on vastavalt artiklile 26 asutatud järelevalvenõukogu, mille ülesandeks on muu hulgas valmistada ette EKP nõukogu otsuse eelnõud järelevalve valdkonnas. Lisaks vaatab EKP nõukogu otsused artiklis 24 sätestatud alustel ja korras läbi vaidlustusnõukogu. Võttes arvesse eraldatuse põhimõtet ning järelevalvenõukogu ja vaidlustusnõukogu moodustamist, peab kehtima kaks eraldi menetlust: a) kui EKP kaalub halduskaristuste rakendamist järelevalveülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP nõukogu järelevalvenõukogu poolt esitatava lõpliku otsuse eelnõu alusel ning otsuse võib läbi vaadata vaidlustusnõukogu; ning b) kui EKP kaalub sanktsioonide rakendamist järelevalvega mitte seotud ülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP juhatus ning otsuse võib läbi vaadata EKP nõukogu.
(9)   Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 25 on sätestatud eraldatuse põhimõte, mille kohaselt EKP täidab talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesandeid ilma rahapoliitikaga seotud ülesandeid ja muid ülesandeid mõjutamata ning nendest eraldi. Huvide konfliktide vältimiseks tuleb seda põhimõtet järgida piiranguteta kõikide EKP ülesannete puhul. Eraldatuse põhimõtte toetamiseks on vastavalt artiklile 26 asutatud järelevalvenõukogu, mille ülesandeks on muu hulgas valmistada ette EKP nõukogu otsuse eelnõud järelevalve valdkonnas. Lisaks vaatab EKP nõukogu otsused artiklis 24 sätestatud alustel ja korras läbi vaidlustusnõukogu. Võttes arvesse eraldatuse põhimõtet ning järelevalvenõukogu ja vaidlustusnõukogu moodustamist, peab kehtima kaks eraldi menetlust: a) kui EKP kaalub halduskaristuste rakendamist järelevalveülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP nõukogu järelevalvenõukogu poolt esitatava lõpliku otsuse eelnõu alusel ning otsuse võib läbi vaadata vaidlustusnõukogu; ning b) kui EKP kaalub sanktsioonide rakendamist järelevalvega mitte seotud ülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP juhatus ning otsuse võib läbi vaadata EKP nõukogu.
Muudatusettepanek 4
Määruse eelnõu
Põhjendus 10 a (uus)

(10a)  Võttes arvesse pangandusteenuste globaliseerumist ja rahvusvaheliste standardite kasvavat tähtsust, peaks EKP koostöös osalevate liikmesriikide pädevate asutustega käivitama regulaarse dialoogi kolmandate riikide järelevalveasutustega, et edendada rahvusvahelist koordineerimist ning leppida kokku jagatud põhimõtetes sanktsioonide määramisel ja täitmisele pööramisel. Dialoog peaks hõlmama ühist arusaamist turule juurdepääsu ja konkurentsi puudutava erineva sanktsioonipoliitika mõjust ning selle eesmärk peaks olema saavutada rahvusvahelisel tasandil võrdsemad tingimused.
Muudatusettepanek 5
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 1 – punkt 6
„karistusmaksed” – rahasummad, mida ettevõte peab jätkuva rikkumise korral maksma karistusena või selleks, et sundida asjaomaseid isikuid täitma EKP poolt järelevalve valdkonnas antud määrusi ja otsuseid. Karistusmaksed arvutatakse jätkuva rikkumise iga päeva kohta a) pärast ettevõtjale rikkumise lõpetamist nõudvast otsusest teatamist artikli 3 lõike 1 teises lõigus sätestatud korras; või b) kui jätkuv rikkumine kuulub nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga) (*) artikli 18 lõike 7 kohaldamisalasse, siis käesoleva määruse artiklis 4b sätestatud korras;
(6)   „karistusmaksed” – rahasummad, mida ettevõte peab jätkuva rikkumise korral maksma karistusena või selleks, et sundida asjaomaseid isikuid täitma EKP poolt järelevalve valdkonnas antud määrusi ja otsuseid. Karistusmaksed arvutatakse jätkuva rikkumise iga ööpäeva kohta a) pärast ettevõtjale rikkumise lõpetamist nõudvast otsusest teatamist artikli 3 lõike 1 teises lõigus sätestatud korras või b) kui jätkuv rikkumine kuulub nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga) (*) artikli 18 lõike 7 kohaldamisalasse, siis käesoleva määruse artiklis 4b sätestatud korras;
____________
_____________
(*) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.
(*) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.
Muudatusettepanek 6
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 1a – lõige 3
3.   EKP võib avaldada mis tahes otsuse, millega määratakse ettevõtjale halduskaristus seoses vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumisega või sanktsioon seoses EKP määruste ja otsuste rikkumisega, olenemata otsuse peale edasi kaevamisest. EKP avaldab need otsused vastavalt asjakohasele liidu õigusele olenemata riigisisestest õigus- või haldusaktidest ning, kui asjakohane liidu õigus on sätestatud direktiivides, olenemata riigisisestest õigusaktidest, millega need direktiivid on üle võetud.
3.   Nii järelevalvevaldkonna kui ka järelevalvega mitteseotud valdkondade otsused, millega määratakse ettevõtjale rahaline halduskaristus vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumise eest või sanktsioon EKP määruste või otsuste rikkumise eest, avaldab EKP – kookõlas läbipaistva menetluse ja eeskirjadega, mille ta avalikustab – pärast asjaomase ettevõtja teavitamist üldjuhul põhjendamatu viivituseta, tingimusel et kõik seaduslikud võimalused otsust edasi kaevata on ammendatud. Kui EKP on seisukohal, et otsuse kohene avaldamine kahjustaks finantsturgude stabiilsust või oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne, on tal õigus lükata otsuse avaldamine otsuse tegemise päevast kuni kolmeks aastaks edasi. Kui Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni esimees ja aseesimehed seda soovivad, peab EKP nendega selliste juhtumite puhul konfidentsiaalsel kinnisel kohtumisel suuliselt aru. EKP avaldab edasilükkamise põhjenduse avaldatava otsuse lisas. EKP avaldab need otsused vastavalt asjakohases liidu õiguses sätestatud tingimustele, olenemata riigisisestest õigus- või haldusaktidest ning, kui asjakohane liidu õigus on sätestatud direktiivides, olenemata riigisisestest õigusaktidest, millega need direktiivid on üle võetud.
Muudatusettepanek 7
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 1a – lõige 3 a (uus)

3a.  Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevate asutuste muud pädevust, mis tuleneb siseriiklikest õigusaktidest, on neil endiselt pädevus määrata halduskaristusi, kuid EKP otsese järelevalve all olevatele krediidiasutustele võivad nad neid karistusi määrata ainult juhul, kui EKP nõuab neilt vastava menetluse algatamist.
Muudatusettepanek 15
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 3 – lõige 9

(aa)  lõige 9 asendatakse järgmisega:
9.  EKP rakendatud sanktsioonidest saadav tulu kuulub EKP-le.
9. EKP rakendatud sanktsioonidest saadav tulu kuulub EKP-le. EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel, sh statistilise teabe kogumisel, rakendatavatest sanktsioonidest saadav tulu kuulub ühtsele kriisilahendusfondile.”
Muudatusettepanek 8
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 3 – lõige 10
Kui rikkumine on seotud ainult sellise kohustusega, mis on EKPSile või EKP-le antud asutamislepingu ja EKPSi põhikirja alusel, võib rikkumisega seotud menetluse algatada ainult käesoleva määruse alusel olenemata sellest, et teatavate riigisiseste õigusaktidega võib olla ette nähtud teistsugune menetlus. Kui rikkumine on seotud ka ühe või enama sellise valdkonnaga, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse, ei olene käesolevast määrusest tulenev rikkumisemenetluse algatamise õigus pädeva riigisisese asutuse õigusest algatada eraldi menetlus seoses selliste valdkondadega, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse. Käesolev säte ei piira kriminaalõiguse kohaldamist ning osalevates liikmesriikides usaldatavusjärelevalve pädevust käsitleva riigisisese õiguse kohaldamist vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013.
10.  Kui rikkumine on seotud ainult sellise kohustusega, mis on EKPSile või EKP-le antud asutamislepingu ja EKPSi põhikirja alusel, võib rikkumisega seotud menetluse algatada ainult käesoleva määruse alusel olenemata sellest, et teatavate riigisiseste õigusaktidega võib olla ette nähtud teistsugune menetlus. Kui rikkumine on seotud ka ühe või enama sellise valdkonnaga, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse, ei olene käesolevast määrusest tulenev rikkumisemenetluse algatamise õigus pädeva riigisisese asutuse õigusest algatada eraldi menetlus seoses selliste valdkondadega, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse. Käesolev säte ei piira kriminaalõiguse kohaldamist ning osalevates liikmesriikides usaldatavusjärelevalve pädevust käsitleva riigisisese õiguse kohaldamist vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013. Lisaks sellele jääb käesoleva määruse artiklis 2 osutatud sanktsioonidest saadav tulu EKP käsutusse tingimusel, et ta esitab nende tulude jaoks muu otstarbe kui jooksvate kulude katmine, ning tingimusel, et ta annab nende vahendite kasutamise kohta Euroopa Parlamendile ja kontrollikojale aru.
Muudatusettepanek 9
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 4 – lõige 1

4a.  Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:
1.   Käesolevas määruses sätestatud õigus teha otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta aegub üks aasta pärast seda, kui EKP-le või selle liikmesriigi keskpangale, kelle jurisdiktsiooni all väidetav rikkumine aset leidis, on väidetavast rikkumisest esimest korda teatatud, ning igal juhul viis aastat pärast rikkumise asetleidmist või jätkuva rikkumise puhul viis aastat pärast rikkumise lõpetamist.
1. Käesolevas määruses sätestatud õigus teha otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta aegub üks aasta pärast seda, kui EKP-le või selle liikmesriigi keskpangale, kelle jurisdiktsiooni all väidetav rikkumine aset leidis, on väidetavast rikkumisest teatatud, ning igal juhul kolm aastat pärast päeva, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta, või jätkuva rikkumise puhul kolm aastat pärast rikkumise lõpetamist.
Muudatusettepanek 10
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 4c – lõige1
1.   Erandina artiklist 4 aegub õigus teha halduskaristuse määramise otsus seoses vahetult kohaldatava liidu õigusakti või EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel vastu võetud otsuse ja määruse rikkumisega viie aasta möödumisel rikkumise toimumisest või jätkuva rikkumise korral viie aasta möödumisel selle lõppemisest.
1.   Erandina artiklist 4 aegub õigus teha halduskaristuse määramise otsus seoses vahetult kohaldatava liidu õigusakti või EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel vastu võetud otsuste ja määruste rikkumisega viis aastat pärast päeva, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta, või jätkuva rikkumise korral viie aasta möödumisel selle lõppemisest.
Muudatusettepanek 11
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 4c – lõige 2
2.   Lõikes 1 sätestatud aegumise katkestab mis tahes EKP poolt uurimiseks ette võetud toiming või rikkumisega seotud menetlus. Aegumine katkeb päeval, mil sellest tegevusest teatatakse asjaomasele järelevalve alla kuuluvale üksusele. Pärast iga katkemist algab aegumine uuesti. Siiski ei ületa tähtaeg kümmet aastat rikkumise toimumisest või jätkuva rikkumise korral selle lõppemisest.
2.   Lõikes 1 sätestatud aegumise katkestab mis tahes EKP poolt uurimiseks ette võetud toiming või rikkumisega seotud menetlus. Aegumine katkeb päeval, mil sellest tegevusest teatatakse asjaomasele järelevalve alla kuuluvale üksusele. Pärast iga katkemist algab aegumine uuesti. Siiski ei ületa tähtaeg seitset aastat päevast, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta, või jätkuva rikkumise korral seitset aastat selle lõppemisest.
Muudatusettepanek 12
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 4 c – lõige 4 a (uue)

4a.  Tähtaja lugemise katkestavad eelkõige järgmised meetmed:

(a)  EKP või liikmesriigi pädeva asutuse kirjalik teabenõue;

(b)  kirjalik volitus, mille EKP või liikmesriigi pädev asutus annab oma ametnikele kontrolli läbiviimiseks;

(c)  rikkumisega seotud menetluse algatamine liikmesriigi pädeva asutuse poolt.
Muudatusettepanek 13
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 5

5a.  Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
Artikkel 5
„Artikkel 5
Kohtulik kontroll
Kohtulik kontroll
Euroopa Kohtul on piiramatud volitused asutamislepingu artikli 172 tähenduses vaadata läbi lõplikud otsused sanktsioonide rakendamise kohta.
Nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 263, on Euroopa Liidu Kohtul piiramatud volitused vaadata läbi lõplikud otsused sanktsioonide rakendamise kohta.
Muudatusettepanek 14
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 2532/98
Artikkel 6 a (uus)

5b.  Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

Rahvusvaheline dialoog

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 8 kohaselt käivitab EKP regulaarse dialoogi kolmandate riikide järelevalveasutustega, et saavutada sanktsioonide ja sanktsioonimehhanismide ühtne kohaldamine rahvusvahelisel tasandil.”
Õigusalane teave