Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0807(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0028/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0028/2014

Keskustelut :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Äänestykset :

PV 26/11/2014 - 12.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0062

Hyväksytyt tekstit
PDF 245kWORD 91k
Keskiviikko 26. marraskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. marraskuuta 2014 esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin suosituksen (10896/2014 – ECB/2014/19),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 129 artiklan 4 kohdan ja 132 artiklan 3 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 34 artiklan 3 kohdan ja 41 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0090/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0028/2014),

1.  hyväksyy Euroopan keskuspankin suositukseen sisältyvän esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Euroopan keskuspankin suositukseen sisältyvään esitykseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, Euroopan keskuspankille ja komissiolle.

Euroopan keskuspankin esitys   Tarkistus
Tarkistus 1
Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)   Samalla asetuksessa (EY) N:o 2532/98 olisi vahvistettava yhteiset periaatteet, joita sovelletaan sekä unionin lainsäädännön suoraan sovellettavien säädösten rikkomisesta määrättäviin hallinnollisiin rahoituksellisiin seuraamuksiin että EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta määrättäviin seuraamuksiin, valvonnan alalla ja muilla aloilla.
(6)   EKP:n olisi pääsääntöisesti julkistettava ilman aiheetonta viivytystä unionin lainsäädännön suoraan sovellettavien säädösten rikkomisesta määrättäviä hallinnollisia rahoituksellisia seuraamuksia koskevat päätöksensä ja EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset, valvonnan alalla ja muilla aloilla. Jos EKP katsoo, että päätöksen välitön julkistaminen vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakauden tai olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen tai yritykselle määrätyn seuraamuksen vakavuusaste, sillä olisi oltava harkintavalta lykätä päätöksen julkistamista kolmeen vuoteen asti päätöksentekopäivästä tai kunnes kaikki oikeudelliset muutoksenhakukeinot on käytetty. EKP:n olisi pyynnöstä käytävä tällaisista tapauksista luottamuksellisia suullisia keskusteluja suljetuin ovin Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa. EKP:n olisi perusteltava viivytys julkaistun päätöksen liitteessä.
Tarkistus 2
Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 1 artiklan mukaan EKP:n on toimittava siten, että se ottaa täysin huomioon sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja eheyden ja sen, että luottolaitoksia on kohdeltava yhtäläisesti sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön estämiseksi, ja että EKP:n toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei saa suorasti tai epäsuorasti syrjiä mitään jäsenvaltiota tai jäsenvaltioiden ryhmää missä tahansa valuutassa tarjottavien pankki- tai rahoituspalvelujen tarjoamispaikkana. Tältä osin EKP:n olisi toimittava sellaisen suhteellisen edun estämiseksi, joka edistää vilpillistä kilpailua.
Tarkistus 3
Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)   EKP:llä tulisi olla toimivalta määrätä uhkasakkoja yrityksille, jotta ne noudattaisivat EKP:n asetuksia ja päätöksiä valvonnan alalla tai jotta EKP:n asetusten ja päätösten jatkuva rikkominen lakkaa.  Uhkasakon enimmäismäärän olisi vastattava valvonnan alalla sovellettavien sakkojen enimmäismäärää.
(9)   Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 25 artiklassa vahvistetaan eriyttämisperiaate, jonka mukaan EKP hoitaa sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annetut tehtävät erillään rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistään ja muista tehtävistään. Eturistiriitojen välttämiseksi EKP:n on noudatettava tätä periaatetta rajoituksetta kaikkien tehtäviensä suorittamisessa. Eriyttämisperiaatteen vahvistamiseksi 26 artiklassa on perustettu valvontaelin, jonka tehtäviin kuuluu EKP:n neuvoston päätösten valmistelu valvonnan alalla. Lisäksi EKP:n neuvoston päätöksiin voi 24 artiklassa vahvistetuin edellytyksin hakea oikaisua oikaisulautakunnasta. Ottaen huomioon eriyttämisperiaate sekä valvontaelimen ja oikaisulautakunnan perustaminen, olisi tarpeen ottaa käyttöön kaksi erillistä menettelyä: a) jos EKP harkitsee valvontatehtävien hoitoon liittyvien seuraamusten määräämistä, EKP:n neuvosto tekee täydelliset tiedot sisältävän valvontaelimen päätösluonnoksen perusteella päätöksen, johon voi pyytää oikaisua oikaisulautakunnalta, ja b) jos EKP harkitsee muiden tehtävien kuin valvontatehtävien hoitoon liittyvien seuraamusten määräämistä, EKP:n johtokunta tekee päätöksen, johon voi pyytää oikaisua EKP:n neuvostolta.
Tarkistus 4
Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Kun otetaan huomioon pankkipalvelujen maailmanlaajuistuminen ja kansainvälisten normien merkityksen lisääntyminen, EKP:n olisi yhdessä osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa aloitettava säännöllinen vuoropuhelu unionin ulkopuolella toimivien valvontaviranomaisten kanssa edistääkseen kansainvälistä koordinointia ja sopiakseen seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä periaatteista. Vuoropuheluun olisi sisällyttävä yhteinen käsitys erilaisten seuraamustoimien vaikutuksista markkinoille pääsyyn ja kilpailuun, ja sillä olisi pyrittävä parantamaan kansainvälisiä tasapuolisia toimintaedellytyksiä.
Tarkistus 5
Esitys asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 2532/98
1 artikla – 6 kohta
"'uhkasakolla' rahasummaa, jonka yritys on velvollinen maksamaan jatketusta määräysten rikkomisesta joko rangaistuksena tai kyseessä olevien henkilöiden pakottamiseksi noudattamaan valvontaan liittyviä EKP:n asetuksia ja päätöksiä. Uhkasakko lasketaan kultakin päivältä, jona määräysten rikkomista on jatkettu, a) sen jälkeen kun päätös määräysten rikkomisen lopettamista koskevasta vaatimuksesta on 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti annettu tiedoksi yritykselle, tai b) tämän asetuksen 4 b artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen, jos jatkettu määräysten rikkominen kuuluu luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(*) 18 artiklan 7 kohdan soveltamisalaan."
"6) 'uhkasakolla' rahasummaa, jonka yritys on velvollinen maksamaan jatketusta määräysten rikkomisesta joko rangaistuksena tai kyseessä olevien henkilöiden pakottamiseksi noudattamaan valvontaan liittyviä EKP:n asetuksia ja päätöksiä. Uhkasakko lasketaan kultakin kokonaiselta päivältä, jona määräysten rikkomista on jatkettu, a) sen jälkeen kun päätös määräysten rikkomisen lopettamista koskevasta vaatimuksesta on 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti annettu tiedoksi yritykselle, tai b) tämän asetuksen 4 b artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen, jos jatkettu määräysten rikkominen kuuluu luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(*) 18 artiklan 7 kohdan soveltamisalaan."
____________
_____________
(*) EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63."
(*) EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63."
Tarkistus 6
Esitys asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 2532/98
1 a artikla – 3 kohta
3.   EKP voi julkistaa minkä tahansa päätöksen, joka koskee valvonnan alalla tai muulla alalla tehtävää hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen määräämistä yritykselle suoraan sovellettavan unionin lainsäädännön rikkomisesta tai seuraamuksen määräämistä EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta, siihen katsomatta, onko päätöksestä valitettu. EKP julkaisee tällaisen päätöksen sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti, kansallisesta lainsäädännöstä ja sääntelystä ja – jos sovellettava unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä – direktiivit täytäntöönpanevasta kansallisesta lainsäädännöstä riippumatta."
3.   EKP julkistaa pääsääntöisesti ilman aiheetonta viivytystä avointa menettelyä noudattaen ja julkaisemiensa sääntöjen mukaisesti sekä ilmoitettuaan asiasta kyseiselle yritykselle minkä tahansa päätöksen, joka koskee valvonnan alalla tai muulla alalla tehtävää hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen määräämistä yritykselle suoraan sovellettavan unionin lainsäädännön rikkomisesta tai seuraamuksen määräämistä EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta, edellyttäen, että kaikki oikeudelliset muutoksenhakukeinot päätöstä vastaan on käytetty. Jos EKP katsoo, että päätöksen välitön julkistaminen vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakauden tai olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen tai yritykselle määrätyn seuraamuksen vakavuusaste, sillä on toimivalta lykätä päätöksen julkistamista kolmeen vuoteen asti päätöksentekopäivästä. EKP käy pyynnöstä tällaisista tapauksista luottamuksellisia suullisia keskusteluja suljetuin ovin Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa. EKP perustelee lykkäyksen julkaistun päätöksen liitteessä. EKP julkaisee päätöksen sovellettavassa unionin lainsäädännössä vahvistetuissa tapauksissa ja sen mukaisin edellytyksin, kansallisesta lainsäädännöstä ja sääntelystä ja – jos sovellettava unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä – direktiivit täytäntöönpanevasta kansallisesta lainsäädännöstä riippumatta."
Tarkistus 7
Esitys asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 2532/98
1 a artikla – 3 a kohta (uusi)

3 a. Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on edelleen oltava toimivalta määrätä hallinnollisia seuraamuksia, mutta niiden on määrättävä tällaisia seuraamuksia EKP:n suoraan valvomille luottolaitoksille ainoastaan, jos EKP vaatii niitä aloittamaan asianmukaiset menettelyt, tämän kuitenkaan vaikuttamatta niiden kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin muihin erityisiin toimivaltuuksiin.
Tarkistus 15
Esitys asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2532/98
3 artikla – 9 kohta

a a) Korvataan 9 kohta seuraavasti:
9.   EKP:n määräämistä seuraamuksista kertyvät tulot kuuluvat EKP:lle.
"9. EKP:n määräämistä seuraamuksista kertyvät tulot kuuluvat EKP:lle. Sellaisista seuraamuksista kertyvät tulot, jotka EKP määrää valvontatehtäviään hoitaessaan, mukaan lukien tilastotietojen kerääminen, kuuluvat yhteiselle kriisinratkaisurahastolle."
Tarkistus 8
Esitys asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 2532/98
3 artikla – 10 kohta
"Jos määräysten rikkominen liittyy yksinomaan EKPJ:lle tai EKP:lle perussopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä uskottuun tehtävään, määräysten rikkomisesta johtuva menettely voidaan aloittaa ainoastaan tämän asetuksen perusteella riippumatta siitä, säädetäänkö jossakin kansallisessa laissa tai asetuksessa erillisestä menettelystä. Jos määräysten rikkominen liittyy myös yhteen tai useampaan sellaiseen alaan, joka ei kuulu EKPJ:n tai EKP:n toimivaltaan, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen mahdollinen oikeus aloittaa tällaisiin EKPJ:n tai EKP:n toimivaltaan kuulumattomiin aloihin liittyviä erillisiä menettelyjä ei vaikuta oikeuteen aloittaa määräysten rikkomisesta johtuva menettely tämän asetuksen perusteella. Tämä säännös ei rajoita rikoslain eikä vakavaraisuusvalvontaa koskevaan toimivaltaan liittyvän kansallisen lainsäädännön soveltamista rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti."
"10. Jos määräysten rikkominen liittyy yksinomaan EKPJ:lle tai EKP:lle perussopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä uskottuun tehtävään, määräysten rikkomisesta johtuva menettely voidaan aloittaa ainoastaan tämän asetuksen perusteella riippumatta siitä, säädetäänkö jossakin kansallisessa laissa tai asetuksessa erillisestä menettelystä. Jos määräysten rikkominen liittyy myös yhteen tai useampaan sellaiseen alaan, joka ei kuulu EKPJ:n tai EKP:n toimivaltaan, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen mahdollinen oikeus aloittaa tällaisiin EKPJ:n tai EKP:n toimivaltaan kuulumattomiin aloihin liittyviä erillisiä menettelyjä ei vaikuta oikeuteen aloittaa määräysten rikkomisesta johtuva menettely tämän asetuksen perusteella. Tämä säännös ei rajoita rikoslain eikä vakavaraisuusvalvontaa koskevaan toimivaltaan liittyvän kansallisen lainsäädännön soveltamista rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti. Lisäksi tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitetuista seuraamuksista kertyvät tulot jäävät EKP:n käyttöön, edellyttäen että se osoittaa niille muun käyttötarkoituksen kuin juoksevien menojen rahoitus ja että se antaa niiden käytöstä selvityksen Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle."
Tarkistus 9
Esitys asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2532/98
4 artikla – 1 kohta

4 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.   Tässä asetuksessa säädetty oikeus päättää, aloitetaanko määräysten rikkomisesta johtuva menettely, lakkaa vuoden kuluttua siitä, kun EKP tai sen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jonka lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella väitetty määräysten rikkominen on tapahtunut, on ensimmäisen kerran saanut tiedon väitetystä määräysten rikkomisesta, ja joka tapauksessa viiden vuoden kuluttua rikkomisen tapahtumisesta tai viiden vuoden kuluttua jatketun määräysten rikkomisen päättymisestä.
"1. Tässä asetuksessa säädetty oikeus päättää, aloitetaanko määräysten rikkomisesta johtuva menettely, lakkaa vuoden kuluttua siitä, kun EKP tai sen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jonka lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella väitetty määräysten rikkominen on tapahtunut, on saanut tiedon väitetystä määräysten rikkomisesta, ja joka tapauksessa kolmen vuoden kuluttua rikkomismenettelyn aloittamista koskevan päätöksen tekopäivästä tai jatketun määräysten rikkomisen osalta kolmen vuoden kuluttua rikkomisen päättymisestä."
Tarkistus 10
Esitys asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 2532/98
4 c artikla – 1 kohta
1.   Poiketen 4 artiklasta oikeus päättää hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä unionin lainsäädännön suoraan sovellettavien säädösten tai EKP:n valvontatehtäviään hoitaessaan hyväksymien päätösten tai asetusten rikkomisesta, lakkaa viiden vuoden kuluttua määräysten rikkomisesta tai viiden vuoden kuluttua jatketun määräysten rikkomisen päättymisestä.
1.   Poiketen 4 artiklasta oikeus päättää hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä unionin lainsäädännön suoraan sovellettavien säädösten tai EKP:n valvontatehtäviään hoitaessaan hyväksymien päätösten tai asetusten rikkomisesta, lakkaa viiden vuoden kuluttua päivästä, jona päätös rikkomusmenettelyn aloittamisesta on tehty, tai viiden vuoden kuluttua jatketun määräysten rikkomisen päättymisestä.
Tarkistus 11
Esitys asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 2532/98
4 c artikla – 2 kohta
2.   Mikä tahansa toimenpide, jonka EKP toteuttaa tutkiakseen määräysten rikkomista tai toteuttaakseen määräysten rikkomista koskevan menettelyn, katkaisee 1 kohdassa tarkoitetun vanhentumisajan. Vanhentumisaika keskeytyy päivämäärästä, jona toimenpiteestä ilmoitetaan asianomaiselle valvottavalle yhteisölle. Vanhentumisajan katkaiseminen merkitsee, että määräaika alkaa alusta. Määräaika ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin kymmenen vuotta määräysten rikkomisesta tai jatketun määräysten rikkomisen päättymisestä.
2.   Mikä tahansa toimenpide, jonka EKP toteuttaa tutkiakseen määräysten rikkomista tai toteuttaakseen määräysten rikkomista koskevan menettelyn, katkaisee 1 kohdassa tarkoitetun vanhentumisajan. Vanhentumisaika keskeytyy päivämäärästä, jona toimenpiteestä ilmoitetaan asianomaiselle valvottavalle yhteisölle. Vanhentumisajan katkaiseminen merkitsee, että määräaika alkaa alusta. Määräaika ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin seitsemän vuotta päivästä, jona päätös määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittamisesta on tehty, tai seitsemän vuotta jatketun määräysten rikkomisen päättymisestä.
Tarkistus 12
Esitys asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 2532/98
4 c artikla – 4 a kohta (uusi)

4 a. Toimia, jotka keskeyttävät vanhentumisajan kulumisen, ovat erityisesti:

a)  EKP:n tai jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kirjallinen pyyntö saada tietoja;

b)  EKP:n tai jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen virkamiehille antama kirjallinen valtuutus tarkastuksen suorittamista varten;

c)  jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen suorittama määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittaminen.
Tarkistus 13
Esitys asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2532/98
5 artikla

5 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
5 artikla
"5 artikla
Tuomioistuimessa tapahtuva uudelleen käsittely
Tuomioistuimessa tapahtuva uudelleen käsittely
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta on perustamissopimuksen 172 artiklan mukaisesti rajoittamaton toimivalta käsitellä uudelleen ne lopulliset päätökset, joilla seuraamuksia on määrätty.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuimella on rajoittamaton toimivalta käsitellä uudelleen ne lopulliset päätökset, joilla seuraamuksia on määrätty."
Tarkistus 14
Esitys asetukseksi
1 artikla – 5 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2532/98
6 a artikla (uusi)

5 b) Lisätään artikla seuraavasti:

"6 a artikla

Kansainvälinen vuoropuhelu

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 8 artiklan mukaisesti EKP aloittaa unionin ulkopuolella toimivien valvontaviranomaisten kanssa säännöllisen vuoropuhelun, jotta seuraamuksia ja seuraamusjärjestelmiä voitaisiin soveltaa yhdenmukaisesti kansainvälisellä tasolla."
Oikeudellinen huomautus