Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0807(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0028/2014

Pateikti tekstai :

A8-0028/2014

Debatai :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Balsavimas :

PV 26/11/2014 - 12.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0062

Priimti tekstai
PDF 347kWORD 111k
Trečiadienis, 2014 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas, projekto (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko rekomendaciją (10896/2014 – ECB/2014/19),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 4 dalį ir 132 straipsnio 3 dalį bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 34 straipsnio 3 dalį ir 41 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0090/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0028/2014),

1.  pritaria Europos Centrinio Banko rekomendacijoje pateiktam projektui su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Europos Centrinio Banko rekomendacijoje pateiktą projektą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Europos Centriniam Bankui ir Komisijai.

Europos Centrinio Banko projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Reglamento projektas
6 konstatuojamoji dalis
(6)   ECB turėtų skelbti sprendimus skirti administracines pinigines sankcijas už tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus ir sankcijas už ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimus su priežiūra susijusiose ir nesusijusiose srityse, išskyrus atvejus, kai toks skelbimas atsižvelgiant į įmonei skirtos administracinės piniginės sankcijos ar sankcijos griežtumą būtų neproporcingas arba neigiamai paveiktų finansų sistemos stabilumą;
(6)   ECB turėtų laikytis bendrosios taisyklės be nederamo delsimo skelbti sprendimus skirti administracines pinigines sankcijas už tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus ir sankcijas už ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimus su priežiūra susijusiose ir nesusijusiose srityse. Jeigu ECB mano, kad neatidėliotinas sprendimo paskelbimas sukeltų grėsmę finansų rinkų stabilumui arba būtų neproporcingas, atsižvelgiant į įmonei skirtos administracinės piniginės sankcijos ar sankcijos griežtumą, jis gali savo nuožiūra atidėti sprendimo paskelbimą ne ilgiau kaip trejiems metams nuo sprendimo priėmimo dienos arba iki tol, kol bus išnaudotos visos teisinės apeliacinės priemonės. Gavęs prašymą, ECB turėtų surengti konfidencialias diskusijas žodžiu už uždarų durų su kompetentingo Europos Parlamento komiteto pirmininku ir pirmininko pavaduotoju dėl tokių atvejų. Skelbiamo sprendimo priede ECB turėtų pateikti paskelbimo atidėjimo pagrindimą;
Pakeitimas 2
Reglamento projektas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a)  Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 1 straipsnyje nustatyta, kad ECB turi veikti visapusiškai atsižvelgdamas į vidaus rinkos, grindžiamos vienodu požiūriu į kredito įstaigas, vienybę bei vientisumą, ir vykdydamas pareigą tuo rūpintis, kad būtų užkirstas kelias galimybei rinktis palankesnes reguliavimo sąlygas, ir kad jokiu ECB veiksmu, pasiūlymu arba politika negalima tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti jokios valstybės narės arba valstybių narių grupės kaip bankininkystės arba finansinių paslaugų bet kuria valiuta teikimo vietos. Atsižvelgiant į tai, ECB turėtų veikti siekdamas neleisti įgyti santykinio pranašumo, kuris skatintų nesąžiningą konkurenciją;
Pakeitimas 3
Reglamento projektas
9 konstatuojamoji dalis
(9)   Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnyje nustatytas atskyrimo principas, pagal kurį Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavesti uždaviniai vykdomi nedarant poveikio pinigų politikos ir visiems kitiems ECB uždaviniams ir atskirai nuo jų. Siekiant įtvirtinti šį atskyrimo principą, pagal 26 straipsnį buvo įsteigta Priežiūros valdyba, kuri, inter alia, yra atsakinga už ECB valdančiosios tarybos sprendimų projektų rengimą priežiūros srityje. Be to, atsižvelgiant į 24 straipsnyje nustatytas sąlygas, ECB valdančiosios tarybos priimtus sprendimus gali peržiūrėti Administracinė peržiūros valdyba. Atsižvelgiant į atskyrimo principą ir Priežiūros valdybos bei Administracinės peržiūros valdybos įsteigimą, turėtų būti taikomos dvi skirtingos procedūros: a) kai ECB svarsto dėl administracinių sankcijų skyrimo vykdydamas savo su priežiūra susijusius uždavinius, remdamasi išsamiu Priežiūros valdybos sprendimo projektu, ECB valdančioji taryba priima šiuos sprendimus, o juos peržiūrėti gali Administracinė peržiūros valdyba; o b) kai ECB svarsto dėl sankcijų skyrimo vykdydamas savo su priežiūra nesusijusius uždavinius, sprendimus priima ECB vykdomoji valdyba, o juos peržiūrėti gali ECB valdančioji taryba;
(9)   Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnyje nustatytas atskyrimo principas, pagal kurį Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavesti uždaviniai vykdomi nedarant poveikio pinigų politikos ir visiems kitiems ECB uždaviniams ir atskirai nuo jų. Kad būtų išvengta interesų konfliktų, šio principo turi būti laikomasi be jokių apribojimų ECB vykdant bet kokias savo užduotis. Siekiant įtvirtinti šį atskyrimo principą, pagal 26 straipsnį buvo įsteigta Priežiūros valdyba, kuri, inter alia, yra atsakinga už ECB valdančiosios tarybos sprendimų projektų rengimą priežiūros srityje. Be to, atsižvelgiant į 24 straipsnyje nustatytas sąlygas, ECB valdančiosios tarybos priimtus sprendimus gali peržiūrėti Administracinė peržiūros valdyba. Atsižvelgiant į atskyrimo principą ir Priežiūros valdybos bei Administracinės peržiūros valdybos įsteigimą, turėtų būti taikomos dvi skirtingos procedūros: a) kai ECB svarsto dėl administracinių sankcijų skyrimo vykdydamas savo su priežiūra susijusius uždavinius, remdamasi išsamiu Priežiūros valdybos sprendimo projektu, ECB valdančioji taryba priima šiuos sprendimus, o juos peržiūrėti gali Administracinė peržiūros valdyba; o b) kai ECB svarsto dėl sankcijų skyrimo vykdydamas savo su priežiūra nesusijusius uždavinius, sprendimus priima ECB vykdomoji valdyba, o juos peržiūrėti gali ECB valdančioji taryba;
Pakeitimas 4
Reglamento projektas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a)  atsižvelgiant į bankinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, ECB, drauge su dalyvaujančių valstybių narių kompetentingomis institucijomis, turėtų palaikyti nuolatinį dialogą su ne Sąjungoje esančiomis priežiūros institucijomis, kad būtų skatinamas tarptautinis koordinavimas ir sutarta dėl sankcijų nustatymo ir vykdymo užtikrinimo bendrų principų. Per dialogą turėtų būti bendrai sutarta dėl pasekmių, kurias turi skirtinga sankcijų politika rinkos prieigai ir konkurencijai, ir turėtų būti siekiama gerinti vienodas tarptautinio lygmens veiklos sąlygas;
Pakeitimas 5
Reglamento projektas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
1 straipsnio 6 punktas
„delspinigiai – pinigų sumos, kurias už pasikartojantį pažeidimą įmonė įpareigota sumokėti kaip sankciją, arba būdas priversti atitinkamus asmenis laikytis ECB priežiūros reglamentų ir sprendimų. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną pasikartojančio pažeidimo dieną a) po to, kai pagal 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą procedūrą įmonė gauna pranešimą, kuriame reikalaujama pašalinti tokį pažeidimą, arba b) jei pasikartojančiam pažeidimui taikoma 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (*) 18 straipsnio 7 dalis – pagal šio reglamento 4b straipsnyje nustatytą procedūrą;“;
(6)   „delspinigiai – pinigų sumos, kurias už pasikartojantį pažeidimą įmonė įpareigota sumokėti kaip sankciją, arba būdas priversti atitinkamus asmenis laikytis ECB priežiūros reglamentų ir sprendimų. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną visą pasikartojančio pažeidimo parą a) po to, kai pagal 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą procedūrą įmonė gauna pranešimą, kuriame reikalaujama pašalinti tokį pažeidimą, arba b) jei pasikartojančiam pažeidimui taikoma 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (*) 18 straipsnio 7 dalis – pagal šio reglamento 4b straipsnyje nustatytą procedūrą;“;
____________
_____________
(*) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
(*) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
Pakeitimas 6
Reglamento projektas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
1a straipsnio 3 dalis
3.   ECB gali skelbti visus sprendimus, kuriais įmonei už tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus taikomos administracinės sankcijos ir už ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimus taikomos sankcijos, neatsižvelgiant į tai, ar tokie sprendimai buvo apskųsti. Tokius sprendimus ECB skelbia vadovaudamasis atitinkama Sąjungos teise, neatsižvelgdamas į nacionalinę teisę, ir jei atitinkama Sąjungos teisė yra sudaryta iš direktyvų – neatsižvelgdamas į šias direktyvas perkeliančią nacionalinę teisę.
3.   ECB laikosi bendrosios taisyklės be nederamo delsimo, pranešęs atitinkamai įmonei ir laikydamasis skaidrios procedūros ir taisyklių, kurias jis paskelbia viešai, skelbti visus sprendimus, kuriais įmonei už tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus taikomos administracinės sankcijos ir už ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimus taikomos sankcijos, jeigu išnaudotos visos teisinės priemonės tam sprendimui apskųsti. Jeigu ECB mano, kad neatidėliotinas sprendimo paskelbimas sukeltų grėsmę finansų rinkų stabilumui arba būtų neproporcingas, atsižvelgiant į įmonei skirtos administracinės piniginės sankcijos ar sankcijos griežtumą, jis gali savo nuožiūra atidėti sprendimo paskelbimą ne ilgiau kaip trejiems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Gavęs prašymą, ECB surengia konfidencialias diskusijas žodžiu už uždarų durų su kompetentingo Europos Parlamento komiteto pirmininku ir pirmininko pavaduotoju dėl tokių atvejų. Skelbiamo sprendimo priede ECB pateikia paskelbimo atidėjimo pagrindimą. Sprendimus ECB skelbia vadovaudamasis atitinkamoje Sąjungos teisėje nustatytais atvejais ir sąlygomis, neatsižvelgdamas į nacionalinę teisę, ir jei atitinkama Sąjungos teisė yra sudaryta iš direktyvų – neatsižvelgdamas į šias direktyvas perkeliančią nacionalinę teisę.
Pakeitimas 7
Reglamento projektas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
1a straipsnio 3a dalis (nauja)

3a.  Nedarant poveikio kitoms konkrečioms kompetencijoms pagal nacionalinę teisę, kompetentingos nacionalinės institucijos yra kompetentingos taikyti administracines sankcijas, tačiau gali tiesiogiai taikyti tokias sankcijas kredito įstaigoms, kurių tiesioginę priežiūrą vykdo ECB, tik tokiu atveju, kai ECB reikalauja iš jų pradėti procesą tuo tikslu.
Pakeitimas 15
Reglamento projektas
1 straipsnio 4 punkto a a papunktis (naujas
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
3 straipsnio 9 dalis

aa)  9 dalis pakeičiama taip:
9.  Lėšos, gautos iš ECB taikomų sankcijų, priklauso ECB.
9. Lėšos, gautos iš ECB taikomų sankcijų, priklauso ECB. Lėšos, gautos iš ECB taikomų sankcijų, kai ECB vykdo priežiūros funkcijas, įskaitant statistinės informacijos rinkimą, priklauso Bendram pertvarkymo fondui.“;
Pakeitimas 8
Reglamento projektas
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
3 straipsnio 10 dalis
Jeigu pažeidimas yra susijęs tik su uždaviniu, kuris ECBS arba ECB yra pavestas pagal Sutartį ir ECBS statutą, pažeidimo byla gali būti iškelta tik pagal šį reglamentą, nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja kokie nors nacionalinės teisės aktai, kuriuose gali būti numatyta atskira procedūra. Jeigu pažeidimas taip pat yra susijęs su viena ar keliomis ECBS arba ECB kompetencijai nepriskiriamomis sritimis, teisė iškelti pažeidimo bylą pagal šį reglamentą nėra susijusi su jokia kompetentingos nacionalinės institucijos teise iškelti atskiras bylas tokiose srityse, kurios nepriskiriamos ECBS arba ECB kompetencijai. Ši nuostata nepanaikina teisės dalyvaujančiose valstybėse narėse taikyti baudžiamosios teisės ar nacionalinės teisės, susijusios su riziką ribojančia priežiūra, pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1024/2013.
10.  Jeigu pažeidimas yra susijęs tik su uždaviniu, kuris ECBS arba ECB yra pavestas pagal Sutartį ir ECBS statutą, pažeidimo byla gali būti iškelta tik pagal šį reglamentą, nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja kokie nors nacionalinės teisės aktai, kuriuose gali būti numatyta atskira procedūra. Jeigu pažeidimas taip pat yra susijęs su viena ar keliomis ECBS arba ECB kompetencijai nepriskiriamomis sritimis, teisė iškelti pažeidimo bylą pagal šį reglamentą nėra susijusi su jokia kompetentingos nacionalinės institucijos teise iškelti atskiras bylas tokiose srityse, kurios nepriskiriamos ECBS arba ECB kompetencijai. Ši nuostata nepanaikina teisės dalyvaujančiose valstybėse narėse taikyti baudžiamosios teisės ar nacionalinės teisės, susijusios su riziką ribojančia priežiūra, pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1024/2013. Be to, įplaukos iš sankcijų, nurodytų šio reglamento 2 straipsnyje, lieka ECB dispozicijoje, jeigu ECB nurodo kitą tų įplaukų paskirtį, kuri nėra einamųjų išlaidų finansavimas, ir jeigu ECB už jų panaudojimą atsiskaito Europos Parlamentui ir Audito Rūmams.
Pakeitimas 9
Reglamento projektas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
4 straipsnio 1 dalis

4a.  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.   Teisė priimti sprendimą dėl pažeidimo bylos iškėlimo pagal šį reglamentą galioja vienerius metus nuo tada, kai pirmą kartą apie šį sprendimą informuojamas ECB arba valstybės narės, kurios jurisdikcijoje buvo padarytas inkriminuojamas pažeidimas, nacionalinis centrinis bankas, ir bet kuriuo atveju penkerius metus nuo pažeidimo padarymo arba, jeigu pažeidimas kartojasi, penkerius metus nuo pažeidimo nutraukimo.
1. Teisė priimti sprendimą dėl pažeidimo bylos iškėlimo pagal šį reglamentą galioja vienerius metus nuo tada, kai apie šį sprendimą informuojamas ECB arba valstybės narės, kurios jurisdikcijoje buvo padarytas inkriminuojamas pažeidimas, nacionalinis centrinis bankas, ir bet kuriuo atveju trejus metus nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo dienos arba, jeigu pažeidimas kartojasi, trejus metus nuo pažeidimo nutraukimo.
Pakeitimas 10
Reglamento projektas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
4 c straipsnio 1 dalis
1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio, netenkama teisės priimti sprendimą skirti administracinę sankciją už susijusios tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės aktų bei ECB vykdant savo su priežiūra susijusius uždavinius priimtų sprendimų ir reglamentų pažeidimus po penkerių metų po pažeidimo padarymo arba, pasikartojančio pažeidimo atveju – po penkerių metų pasibaigus pažeidinėjimui.
1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio, netenkama teisės priimti sprendimą skirti administracinę sankciją už susijusios tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės aktų bei ECB vykdant savo su priežiūra susijusius uždavinius priimtų sprendimų ir reglamentų pažeidimus po penkerių metų nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo dienos arba, pasikartojančio pažeidimo atveju – po penkerių metų pasibaigus pažeidinėjimui.
Pakeitimas 11
Reglamento projektas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
4 c straipsnio 2 dalis
2.   Bet kokie ECB veiksmai atliekant tyrimą arba nagrinėjant bylą dėl pažeidimo pertraukia 1 dalyje nustatytą laiko terminą. Laiko terminas pertraukiamas nuo dienos, kai susijusiai įmonei, kuriai taikoma priežiūra, pranešama apie veiksmus. Kiekvieną kartą pertraukus laiko terminas prasideda iš naujo. Tačiau laiko terminas neviršija dešimties metų laikotarpio nuo pažeidimo padarymo dienos, arba, pasikartojančio pažeidimo atveju – dešimties metų laikotarpio nuo tada, kai buvo baigtas pažeidimas.
2.   Bet kokie ECB veiksmai atliekant tyrimą arba nagrinėjant bylą dėl pažeidimo pertraukia 1 dalyje nustatytą laiko terminą. Laiko terminas pertraukiamas nuo dienos, kai susijusiai įmonei, kuriai taikoma priežiūra, pranešama apie veiksmus. Kiekvieną kartą pertraukus laiko terminas prasideda iš naujo. Tačiau laiko terminas neviršija septynerių metų laikotarpio nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo priėmimo dienos, arba, pasikartojančio pažeidimo atveju – septynerių metų laikotarpio nuo tada, kai buvo baigtas pažeidimas.
Pakeitimas 12
Reglamento projektas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
4 c straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a.  Veiksmai, nutraukiantys senaties terminą, visų pirma yra:

a)  ECB arba valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos rašytinis prašymas pateikti informaciją,

b)  ECB arba valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos išduotas rašytinis leidimas pareigūnams atlikti patikrinimus,

c)  valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos iškelta pažeidimo byla.
Pakeitimas 13
Reglamento projektas
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
5 straipsnis

5a.  5 straipsnis pakeičiamas taip:
5 straipsnis
5 straipsnis
Teismo teisė peržiūrėti sprendimus
Teismo teisė peržiūrėti sprendimus
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pagal Sutarties 172 straipsnį turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti galutinius sprendimus dėl sankcijų taikymo.
Kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnyje, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti galutinius sprendimus dėl sankcijų taikymo.
Pakeitimas 14
Reglamento projektas
1 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2532/98
6 a straipsnis (naujas)

5b.  Įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Tarptautinis dialogas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 8 straipsnį ECB palaiko nuolatinį dialogą su ne Sąjungoje esančiomis priežiūros institucijomis, siekdamas, kad tarptautiniu lygiu būtų darniai taikomos sankcijos ir sankcijų mechanizmai.“
Teisinis pranešimas