Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2970(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0292/2014

Debatai :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0065

Priimti tekstai
PDF 217kWORD 56k
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla
P8_TA(2014)0065RC-B8-0292/2014

2014 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija „Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla“ (2014/2970(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Serbijos,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, kuris įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. Komisijos parengtą Serbijos 2014 m. pažangos ataskaitą (SWD(2014)0302),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio tribunolo dėl asmenų, atsakingų už sunkius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, padarytus buvusios Jugoslavijos teritorijoje nuo 1991 m., baudžiamojo persekiojimo (ICTY) statutą,

–  atsižvelgdamas į ICTY Proceso ir įrodinėjimo taisyklių 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Vojislavas Šešeljas, Serbijos radikalų partijos pirmininkas, ICTY kaltinamas persekiojimu dėl politinių, rasinių ar religinių priežasčių, deportacijomis, nežmonišku elgesiu (prievartiniais perkėlimais ir nusikaltimais žmoniškumui), žmogžudystėmis, kankinimais, žiauriu elgesiu, beprasmišku kaimų naikinimu ar griovimu, kurio negalima pateisinti karine būtinybe, religinėms ar švietimo reikmėms skirtų įstaigų griovimu ar tyčiniu niokojimu, valstybinės ir privačios nuosavybės grobstymu (karo įstatymų ir papročių pažeidimais) Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, kai kuriose Voivodinos srityse (Serbijoje), įvykdytais 1991–1993 m.;

B.  kadangi Jungtinės Tautos 1993 m. įsteigė ICTY, kad jis išnagrinėtų paskutiniame XX a. dešimtmetyje įvykdytus karo nusikaltimus, ir taip padėjo pagrindus konflikto sprendimui ir vystymuisi po konflikto regione;

C.  kadangi 2014 m. lapkričio 6 d., po daugiau nei vienuolikos metų kalėjime ir nepaisant to, kad teismo procesas vis dar tęsiasi, tribunolo bylos nagrinėjimo kolegija priėmė nutartį proprio motu laikinai paleisti V. Šešelją į laisvę dėl pablogėjusios sveikatos su sąlygomis, kad jis: i) nedarys poveikio liudininkams ir nukentėjusiesiems ir ii) stos prieš teismo kolegiją, kai tik ji nurodys; kadangi V. Šešeljas nuo pat teismo proceso pradžios demonstravo priešišką nusistatymą prieš ICTY – ne kartą pertraukė, nutraukė bylos nagrinėjimą teisme ir atsisakė jame dalyvauti, jam iškelti kaltinimai dėl nepagarbos teismui tris atskirus kartus už liudininkų bauginimą;

D.  kadangi grįžęs į Serbiją V. Šešeljas Belgrade pasakė kelias viešas kalbas, kuriose pabrėžė, kad savo noru prieš teismą nebestos, kai iš jo to bus pareikalauta, ir taip paskelbė savo ketinimą pažeisti vieną iš dviejų sąlygų, su kuriomis jis buvo paleistas į laisvę;

E.  kadangi savo viešuose pareiškimuose V. Šešeljas ne kartą ragino sukurti „didžiąją Serbiją“, viešai reiškė pretenzijas kaimyninėms šalims, įskaitant ES valstybę narę Kroatiją, ir kurstė neapykantą ne serbų tautybės žmonėms; kadangi savo pareiškime spaudai 23-iųjų Kroatijos miesto pasidavimo serbų sukarintoms pajėgoms ir Jugoslavijos kariuomenei 1991 m. ir su tuo susijusių žiaurumų metinių proga jis sveikino vadinamuosius serbų liaudies būrius išvadavus Vukovarą, taip pažeisdamas reikalavimą nedaryti poveikio nukentėjusiesiems; kadangi Serbijoje veikianti taikos grupė „Moterys juodais drabužiais“ susirinko Belgrade gedėti apgulties aukų ir surengė renginį „Niekada nepamiršime Vukovaro nusikaltimų“;

1.  griežtai smerkia V. Šešeljo vykdomą karo kurstymą, neapykantos kurstymą, raginimus reikšti teritorines pretenzijas ir jo bandymus nukreipti Serbiją nuo europinių siekių; apgailestauja dėl jo provokacinės viešosios veiklos ir karo laikų retorikos, nes jo laikinas paleidimas į laisvę iš naujo atvėrė nukentėjusiųjų psichologines karo ir žiaurumų 1991–1993 m. padarytas žaizdas; pabrėžia, kad pastarieji V. Šešeljo pareiškimai galėjo pakenkti pažangai, padarytai regioninio bendradarbiavimo ir susitaikymo srityje, ir niekais paversti pastarųjų metų pastangas;

2.  primena Serbijos valdžios institucijoms jų pareigas pagal bendradarbiavimo su ICTY nuostatas ir Serbijos, kaip ES šalies kandidatės, pareigas; susirūpinęs pažymi, kad atitinkamos Serbijos valdžios institucijų politinės reakcijos ir teisinio atsako į V. Šešeljo elgesį nebuvimas mažina nukentėjusiųjų pasitikėjimą teismo procesu; ragina Serbijos valdžios institucijas ir demokratines partijas pasmerkti bet kokias viešas neapykantą kurstančias kalbas ar karo laikų retorikos apraiškas ir skatinti mažumų ir kultūros teisių apsaugą; prašo Serbijos valdžios institucijų išnagrinėti, ar V. Šešeljas nepažeidė Serbijos įstatymų, ir sugriežtinti bei visapusiškai taikyti teisės aktus, kuriais draudžiamos neapykantą kurstančios kalbos, diskriminacija ir smurto kurstymas; remia visas politines partijas, NVO ir asmenis, kurie Serbijoje kovoja su neapykantą kurstančiomis kalbomis;

3.  ragina ICTY ir jo prokuratūrą imtis priemonių, kad būtų iš naujo išnagrinėta, kokių esama laikino paleidimo į laisvę, atsiradus naujoms aplinkybėms, reikalavimų; pažymi, kad skirtingi tribunolo praktikos standartai, susiję su laikinu paleidimu į laisvę, nepadės pasiekti ICTY tikslų; ragina ICTY imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų atkurtas pasitikėjimas šiuo teismu, kurį susilpnino atgrasūs ir nepriimtini V. Šešeljo vieši pareiškimai, be kita ko, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų greičiau užbaigtas visų teismo bylų ir jam pateikiamų apeliacijų procesas; primena, kad karo nusikaltėlių patraukimas atsakomybėn yra būtina sąlyga, siekiant tikro ir tvaraus susitaikymo proceso;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Serbijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai ir ICTY pirmininkui.

Teisinis pranešimas