Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2970(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0292/2014

Debatter :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.2

Antagna texter :

P8_TA(2014)0065

Antagna texter
PDF 218kWORD 50k
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj
P8_TA(2014)0065RC-B8-0292/2014

Europaparlamentets resolution av den 27 november 2014 om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (2014/2970(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Serbien,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, vilket trädde i kraft den 1 september 2013,

–  med beaktande av kommissionens framstegsrapport om Serbien för 2014 av den 8 oktober 2014 (SWD(2014)0302),

–  med beaktande av stadgan för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien,

–  med beaktande av artikel 65 i krigsförbrytartribunalens rättegångs- och bevisregler,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vojislav Šešelj, ordförande för Serbiska radikala partiet, står åtalad inför Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien för följande brott begångna under åren 1991–1993: förföljelser på politiska, rasmässiga eller religiösa grunder, deportering, inhumana handlingar (tvångsförflyttning) (brott mot mänskligheten), mord, tortyr, grym behandling, hänsynslös förstörelse av byar eller förödelse som inte kan rättfärdigas av militärt tvingande skäl, förstörelse eller uppsåtlig skadegörelse på religiösa institutioner eller utbildningsinstitutioner, plundring av offentlig eller privat egendom (kränkningar av krigets lagar och bruk) i Kroatien, Bosnien och Hercegovina samt delar av Vojvodina (Serbien).

B.  Krigsförbrytartribunalen grundades 1993 av FN med uppgiften att ta upp krigsförbrytelser begångna på 1990-talet, och lade grunden för konfliktlösning och utveckling efter konflikten i regionen.

C.  Den 6 november 2014 – efter över elva års frihetsberövande och medan rättegången ännu pågick – beordrade tribunalens undersökningskammare på eget initiativ att Šešelj provisoriskt skulle försättas på fri fot på grund av sin vacklande hälsa. Villkoren för frigivningen var att Šešelj i) inte försöker påverka vittnen och offer, och ii) inställer sig inför undersökningskammaren så snart han blir kallad. Šešelj har redan från rättegångens början varit fientligt inställd till krigsförbrytartribunalen genom att vid upprepade tillfällen störa och avbryta domstolsförhandlingarna och få dem inställda, och har vid tre tillfällen åtalats för domstolstrots efter att ha hotat vittnen.

D.  Efter hemkomsten till Serbien höll Šešelj flera offentliga tal i Belgrad, där han framhöll att han inte kommer att återvända frivilligt till krigsförbrytartribunalen när han kallas och tillkännagav därmed sin avsikt att bryta mot ett av de två villkoren för sin frigivning.

E.  I sina offentliga uttalanden har Šešelj vid upprepade tillfällen uppmanat till grundandet av ett ”Storserbien”, öppet gjort anspråk på grannländer, däribland EU-landet Kroatien, och uppviglat till hat mot icke-serber. I ett pressmeddelande gratulerade han de serbiska tjetnikerna till ”befrielsen” av Vukovar på 23-årsdagen av denna kroatiska stads kapitulation för serbiska paramilitära styrkor och den jugoslaviska armén 1991 och de illdåd som begicks i samband med detta. Därmed bröt Šešelj mot villkoret att inte påverka offren. Den serbiska fredsgruppen ”Kvinnor i svart” samlades i Belgrad för att sörja belägringens offer i ett uppträdande som de kallade ”Vi ska aldrig glömma brotten i Vukovar”.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt Šešeljs krigshets, uppvigling till hat och uppmuntran av territoriella anspråk samt hans försök att få Serbien att avvika från sin europeiska kurs. Parlamentet beklagar djupt den provokativa offentliga verksamhet och krigsretorik som han har ägnat sig åt sedan sin provisoriska frigivning och som åter har öppnat offrens psykiska sår från kriget och grymheterna i början av 1990-talet. Parlamentet framhåller att den senaste tidens uttalanden från Šešelj kan komma att undergräva de framsteg som gjorts i samarbetet och försoningen i regionen och kullkasta de senaste årens ansträngningar.

2.  Europaparlamentet erinrar de serbiska myndigheterna om deras skyldigheter inom ramen för samarbetet med krigsförbrytartribunalen och om Serbiens skyldigheter som EU‑kandidatland. Parlamentet noterar med oro att avsaknaden av en adekvat politisk och juridisk reaktion på Šešeljs beteende från de serbiska myndigheternas sida rubbar offrens tilltro till rättsväsendet. Parlamentet uppmuntrar de serbiska myndigheterna och de demokratiska partierna att fördöma alla offentliga yttringar av hatpropaganda och krigsretorik och att främja skyddet av minoriteters rättigheter och av kulturella rättigheter. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att utreda huruvida Šešelj har brutit mot serbisk lag och att skärpa och fullt ut tillämpa lagstiftningen om förbud mot hatpropaganda, diskriminering och uppvigling till hat. Parlamentet stöder alla politiska partier, icke-statliga organisationer och privatpersoner i Serbien som bekämpar hatpropaganda.

3.  Europaparlamentet uppmanar krigsförbrytartribunalen och dess åklagare att vidta åtgärder för att åter granska förekomsten av krav för provisorisk frigivning under nya omständigheter. Om det finns olika standarder för tribunalens praxis i samband med provisorisk frigivning är detta inget som bidrar till uppnåendet av tribunalens mål. Parlamentet uppmanar krigsförbrytartribunalen att vidta resoluta åtgärder för att återvinna människors förtroende – som har försvagats av Šešeljs skrämmande och oacceptabla offentliga uttalanden – bland annat genom att göra allt som krävs för att påskynda genomförandet av alla rättegångar och överklaganden i tribunalen. Parlamentet erinrar om att lagföring av förövare av krigsförbrytelser är ett nödvändigt villkor för en verklig och varaktig försoningsprocess.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Serbiens president, regering och nationalförsamling, FN:s säkerhetsråd samt ordföranden för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien.

Rättsligt meddelande