Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2882(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0246/2014

Внесени текстове :

B8-0246/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.4

Приети текстове :

P8_TA(2014)0067

Приети текстове
PDF 429kWORD 56k
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Решение на Европейския парламент от 27 ноември 2014 г. за неповдигане на възражения срещу Делегирания регламент на Комисията от 8 октомври 2014 г. относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (C(2014)7164 — 2014/2882(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегирания регламент на Комисията от 8 октомври 2014 г. (C(2014)7164,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 23 октомври 2014 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 4 ноември 2014 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1), и по-специално член 65, параграф 5, букви а), б) и в) от него,

—  като взе предвид препоръката за решение от комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

A.  като има предвид, че член 42 от Регламент (ЕС) № 806/2014 (Регламент за Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)) предвижда създаването на Единен съвет за преструктуриране (Съвет за преструктуриране), считано от 19 август 2014 г. под формата на агенция на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че член 98 от Регламента за ЕМП изисква Съветът за преструктуриране да стане напълно оперативен до 1 януари 2015 г.;

В.  като има предвид, че Съветът за преструктуриране има автономен бюджет, който не е част от бюджета на Съюза и следва да се финансира чрез вноски от банковия сектор, по-специално вноски за административните разходи на Съвета за преструктуриране, които трябва да бъдат платени от кредитните институции, предприятията майки, инвестиционните посредници и финансовите институции, попадащи в приложното поле на Регламента за ЕМП;

Г.  като има предвид, че в член 65, параграф 5 от Регламента за ЕМП на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове относно вноските, за да определи вида на вноските и начина, по който се изчислява размерът им, и по-специално годишните вноски, необходими за покриването на административните разходи на Съвета за преструктуриране, докато той стане напълно оперативен;

Д.  като има предвид, че Комисията прие на 8 октомври 2014 г., в съответствие с посоченото по-горе правомощие, Делегирания регламент на Комисията относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период;

Е.  като има предвид, че този делегиран регламент може да влезе в сила при изтичането на срока за контрол от страна на Парламента и на Съвета, само ако не са представени възражения нито от Парламента, нито от Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения; като има предвид, че срокът за контрол е определен, съгласно член 93, параграф 6 от Регламента за ЕМП, на три месеца, считано от датата на нотифицирането, т.е. до 8 януари 2015 г., и може да бъдат удължен с още три месеца;

Ж.  като има предвид, че за да може Съветът за преобразуване да функционира безпроблемно от 1 януари 2015 г., е необходимо да се установят условията за финансиране във възможно най-кратки срокове, и във всички случаи преди 1 януари 2015 г., като по този начин му се даде възможност да покрие първоначалните си административни разходи (възнаграждения на персонала, инфраструктурни, административни и оперативни разходи) от собствените си ресурси;

З.  като има предвид, че посоченият по-горе делегиран регламент следва, в тази връзка, да влезе в сила през 2014 г., преди изтичане на срока за контрол, посочен в съображение Е;

1.  Заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност