Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2882(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0246/2014

Esitatud tekstid :

B8-0246/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0067

Vastuvõetud tekstid
PDF 205kWORD 49k
Neljapäev, 27. november 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Delegeeritud aktile vastuväidete mitteesitamine: osamaksude osamaksetena tasumise ajutine süsteem, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Euroopa Parlamendi 27. novembri 2014. aasta otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrusele osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrust (C(2014)7164),

–  võttes arvesse komisjoni 23. oktoobri 2014. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 4. novembri 2014. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2013(1), eriti määruse (EL) nr 806/2014 artikli 65 lõike 5 punkte a, b ja c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus) artiklis 42 on ette nähtud ühtse kriisilahendusnõukogu (kriisilahendusnõukogu) loomine alates 19. augustist 2014 Euroopa Liidu asutusena;

B.  arvestades, et ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 98 kohaselt peab kriisilahendusnõukogu saavutama täieliku tegevusvõime 1. jaanuariks 2015;

C.  arvestades, et kriisilahendusnõukogul peab olema oma eelarve, mis ei ole liidu eelarve osa ja mida rahastatakse pangandussektori osamaksudest, eelkõige peavad kriisilahendusnõukogu halduskuludeks osamaksu tasuma krediidiasutused, emaettevõtjad, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, mis on hõlmatud ühtse kriisilahenduskorra määrusega;

D.  arvestades, et ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 65 lõikes 5 antakse komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte osamaksete kohta, et määrata kindlaks osamaksete liik ja arvutamisviis, eriti iga-aastaste osamaksete puhul, mis on vajalikud kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks enne seda, kui ta on saavutanud täieliku tegevusvõime;

E.  arvestades, et komisjon võttis 8. oktoobril 2014 ülalmainitud volituse kohaselt vastu komisjoni delegeeritud määruse osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud;

F.  arvestades, et see delegeeritud määrus võib parlamendi- ja nõukogupoolseks kontrolliks ettenähtud aja lõpus jõustuda ainult siis, kui parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid või kui enne kõnealuse aja lõppu on nii parlament kui ka nõukogu teatanud komisjonile, et nad ei esita vastuväiteid; arvestades, et kontrolliajaks on ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 93 lõike 6 kohaselt määratud kolm kuud alates teatavakstegemise kuupäevast, s.t kuni 8. jaanuarini 2015, ja seda võib pikendada veel kolme kuu võrra;

G.  arvestades, et selleks, et kriisilahendusnõukogu toimiks sujuvalt 1. jaanuariks 2015, peab tema rahastamiskord olema selge nii pea kui võimalik ja igal juhul enne 1. jaanuarit 2015, et võimaldada kriisilahendusnõukogul katta esimesed halduskulud (töötajate palgad, taristu-, haldus- ja tegevuskulud) omavahenditest;

H.  arvestades, et ülalnimetatud delegeeritud määrus peaks seepärast jõustuma 2014. aastal enne põhjenduses F osutatud kontrolliaja lõppu;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika