Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2882(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0246/2014

Pateikti tekstai :

B8-0246/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0067

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: laikina įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistema
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

2014 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2014 m. spalio 8 d. Komisijos deleguotajam reglamentui dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)7164),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. spalio 23 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštarauja deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2014 m. lapkričio 4 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010(1), ir ypač į jo 65 straipsnio 5 dalies a, b ir c punktus,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 (toliau – BPeM reglamentas) 42 straipsnyje numatyta nuo 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsteigti Bendrą pertvarkymo valdybą (toliau – Valdyba), kuri veiks kaip Europos Sąjungos agentūra;

B.  kadangi BPeM reglamento 98 straipsnyje nustatyta, kad Valdyba pradės veikti visu pajėgumu ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d.;

C.  kadangi Valdybai bus skirtas atskiras biudžetas, kuris neįeina į Sąjungos biudžetą ir bus finansuojamas iš bankų sektoriaus įnašų, ypač įnašų, skirtų Valdybos administracinėms išlaidoms padengti, kurias mokės kredito įstaigos, patronuojančiosios įmonės, investicinės įmonės ir finansų įstaigos, kurioms taikomas BPeM reglamentas;

D.  kadangi pagal BPeM reglamento 65 straipsnio 5 dalį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl įnašų, kuriais nustatomas įnašų tipas ir apskaičiavimo būdas ir visų pirma metiniai įnašai, būtini Valdybos administracinėms išlaidoms padengti, kol Valdyba ims veikti visu pajėgumu;

E.  kadangi Komisija 2014 m. spalio 8 d., remdamasi minėtaisiais įgaliojimais, priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos;

F.  kadangi šis deleguotasis reglamentas gali įsigalioti pasibaigus Parlamento ir Tarybos tikrinimo laikotarpiui tik tuo atveju, jeigu nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneš Komisijai, kad prieštaravimų nereikš; kadangi pagal BPeM reglamento 93 straipsnio 6 dalį nustatytas tikrinimo laikotarpis – trys mėnesiai nuo pranešimo dienos, t. y. iki 2015 m. sausio 8 d., ir jis gali būti pratęsiamas dar trimis mėnesiais;

G.  kadangi tam, kad Valdyba nuo 2015 m. sausio 1 d. veiktų sklandžiai, reikia, kad kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. būtų sukurtos jos finansavimo struktūros, kad savo pirmąsias administracines išlaidas (darbuotojų darbo užmokesčio, infrastruktūros, administracinės ir veiklos išlaidos) ji galėtų padengti iš nuosavų išteklių;

H.  kadangi dėl šių priežasčių pirmiau minėtas deleguotasis reglamentas turėtų įsigalioti 2014 m., dar nepasibaigus F konstatuojamojoje dalyje nurodytam tikrinimo laikotarpiui;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

Teisinis pranešimas