Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2946(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0278/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.5

Приети текстове :

P8_TA(2014)0068

Приети текстове
PDF 439kWORD 65k
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.
P8_TA(2014)0068RC-B8-0278/2014

Резолюция на Европейския парламент от 27 ноември 2014 г. относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. (2014/2946(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 4, 162 и 174—178 от него;

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2014 г. (COM (2014)0329)

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че политиката на сближаване представлява основната общоевропейска инвестиционна политика в областта на реалната икономика и установен катализатор за растеж и работни места в ЕС с бюджет от над 350 милиарда евро до 2020 г.; като има предвид, че тя представлява важна част от стратегията на ЕС за преодоляване на регионалните дисбаланси и различия, за подкрепа на диверсификацията и адаптирането към индустриалните промени и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване; като има предвид, че в някои държави членки тя формира основния източник на публични инвестиции;

Б.  като има предвид, че посредством тематично съсредоточаване тези ресурси се насочват в ограничен брой стратегически цели с потенциал за ускоряване на растежа, като иновациите и научните изследвания, програмата в областта на цифровите технологии, подкрепа за малките и средните предприятия (МСП), нисковъглеродната икономика, обучението, образованието и инфраструктурата;

В.  като има предвид, че споразуменията за партньорство и оперативните програми са стратегически инструменти за насочване на инвестиции в държавите членки и регионите в съответствие с общата цел на стратегия „Европа 2020“ за интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие;

Г.  като има предвид, че членове 14, 16 и 29 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 определят сроковете за предаване и приемане на споразумения за партньорство и оперативни програми, според които споразуменията за партньорство е следвало да бъдат приети до август 2014 г., а оперативните програми трябва да бъдат приети до края на януари 2015 г. най-късно;

Д.  като има предвид, че има явно забавяне, като се очаква само ограничен брой (малко над 100) оперативни програми да бъдат приети до края на 2014 г.;

Е.  като има предвид, че по искане на държавите членки Комисията е изготвила неофициален документ относно третирането на поети задължения за 2014 г. по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, които не бъдат приети от Комисията до 31 декември 2014 г.;

Ж.  като има предвид, че за приемането на оперативни програми се предвиждат два сценария, като и двата предполагат по-нататъшни забавяния на започването на изпълнението, а именно: i) прилагане на процедурата по пренасяне за програмите, считани за „готови за приемане“ до 31 декември 2014 г., и ii) повторно вписване в бюджета на неизползвани бюджетни кредити за 2014 г. за европейските структурни и инвестиционни фондове — което предполага техническо преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) — за „неготовите за приемане“ до края на 2014 г.;

З.  като има предвид, че според сроковете, представени от Комисията оперативните програми биха могли да бъдат приети между 15 февруари и 31 март 2015 г. с прилагане на процедурата по пренасяне, и след 1 май 2015 г. с прилагане на процедурата на повторно вписване в бюджета;

И.  като има предвид, че освен забавянето на изпълнението за програмния период 2014—2020 г., в областта на политиката на сближаване има изоставане на плащания от програмния период 2007—2013 г., възлизащо на 23 милиарда евро, което допълнително подкопава доверието в тази политика, нейната ефективност и устойчивост;

Й.  като има предвид, че председателят на Комисията посочи, че възнамерява да лансира инвестиционен пакет от 315 милиарда евро;

1.  Изразява сериозна загриженост във връзка със същественото забавяне на започването на изпълнението на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г., като същевременно признава значението на приемането на качествени оперативни програми в началото на програмния период, за да се избегне необходимостта от препрограмиране на по-късен етап;

2.  Подчертава, че текущите забавяния поставят на изпитание капацитета на националните, регионалните и местните органи за ефективно планиране и усвояване на европейските структурни и кохезионни фондове за периода 2014 –2020 г.;

3.  Припомня, че политиката на сближаване, заедно със съфинансирането, предоставяно от държавите членки, осигурява съществен дял от свързаните с растежа публични разходи в ЕС; подчертава, че поради това е наложително да се започне изпълнението на новите програми възможно най-скоро, за да се постигнат максимални резултати от инвестициите, да се даде тласък на създаването на работни места и да се ускори растежа на производителността;

4.  Настоятелно приканва Комисията и държавите членки да проявят отговорност и да направят всичко възможно за ускоряване на приемането на максимален брой оперативни програми през 2014 г. и да осигурят възможно най-голям брой „готови за приемане“ програми до 31 декември 2014 г., които да могат да се възползват от процедурата по пренасяне в съответствие с член 13, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент и член 4 от правилата за прилагането му;

5.  Настоява Комисията да проучи всички възможни начини за рационализиране на вътрешните си процедури, като същевременно поставя силен акцент върху качеството и необходимостта от поддържане на борбата срещу измамите, за да могат оперативните програми, подадени повторно след срока 24 ноември 2014 г. също да бъдат разгледани и консултациите между службите да приключат до края на годината и тези програми да бъдат третирани като готови за приемане, ако отговарят на изискванията;

6.  Съзнава, че вторият от гореспоменатите сценарии, приложим към оперативните програми, които не са готови за приемане до края на 2014 г., а именно повторното вписване в бюджета на неизползваните суми от 2014 г. в 2015 г. в съответствие с МФР, предполага преразглеждане на МФР до 1 май 2015 г., което, независимо от това, че е само техническо, трябва да следва многогодишната бюджетна процедура; приканва Комисията следователно да започне възможно най-скоро разговори с Парламента и Съвета за начертаване на надеждна пътна карта, която да осигури приемането на преразгледаната МФР възможно най-рано през 2015 г.;

7.  Подчертава освен това, че за приемането на оперативна програма е необходимо и одобрението на съответен проект на коригиращ бюджет, включващ съответните бюджетни кредити за поети задължения за 2015 г., а това предполага, в най-добрия случай, забавяне на действителното започване на изпълнението на тези програми до средата на 2015 г.;

8.  Отправя искане към Комисията, с оглед на горепосоченото, да представи на Парламента мерките, които предвижда да предприеме за улесняване, възможно най-скоро, на изпълнението на оперативните програми, заедно с предвидените срокове;

9.  Е разтревожен от състоянието на изоставането с плащанията в рамките на политиката на сближаване за оперативните програми от 2007—2013 г. подчертава значението и неотложността на постигането на съгласие по този въпрос въз основа на нови предложения от Комисията до края на 2014 г.;

10.  Призовава Комисията да обясни ефекта от това забавяне на плащанията върху започването на изпълнението на новите оперативни програми и да предложи решения за ограничаване на щетите доколкото е възможно; настоява, освен това, Комисията да анализира, в рамките на доклада относно резултата от преговорите, предвиден в член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби, възможното отражение на забавеното започване на изпълнението на политиката на сближаване за 2014—2020 г. върху растежа и работните места и да направи препоръки въз основа на извлечените поуки;

11.  Изисква инвестиционният пакет от 315 милиарда евро, който предстои да бъде анонсиран от Комисията, да допълва изцяло политиката на сближаване за 2014—2020 г.;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и другите участващи институции.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация