Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2946(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0278/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0068

Přijaté texty
PDF 297kWORD 65k
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 - Štrasburk Konečné znění
Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020
P8_TA(2014)0068RC-B8-0278/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o odkládaném zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 4, 162, 174 a 178 této smlouvy,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 (COM(2014)0329),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti představuje hlavní celoevropskou politiku investic do reálné ekonomiky a že s rozpočtem přesahujícím 350 miliard EUR do roku 2020 je osvědčenou hnací silou růstu a vytváření pracovních míst v EU; vzhledem k tomu, že tato politika tvoří hlavní část strategie EU k vyrovnání regionálních nerovností a rozdílů, usnadnění diverzifikace a přizpůsobení se průmyslovým změnám a dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti; a vzhledem k tomu, že v některých členských státech je hlavním zdrojem veřejných investic;

B.  vzhledem k tomu, že díky tematickému zaměření se zdroje soustřeďují na omezený počet strategických cílů s potenciálem pro povzbuzení růstu, mimo jiné na inovace a výzkum, digitální agendu, podporu malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství, odbornou přípravu a vzdělávání a infrastrukturu;

C.  vzhledem k tomu, že dohody o partnerství a operační programy jsou strategickými nástroji, které slouží k řízení investic v členských státech a regionech v souladu se zastřešujícím cílem strategie Evropa 2020, jímž je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

D.  vzhledem k tomu, že články 14, 16 a  29 nařízení (EU) č. 1303/ 2013 stanoví harmonogram pro předkládání a přijímání dohod o partnerství a operačních programů, podle nějž by dohody o partnerství měly být přijaty nejpozději do konce srpna 2014 a operační programy do konce ledna 2015;

E.  vzhledem k tomu, že v harmonogramu dojde k jednoznačnému zpoždění a předpokládá se, že do konce roku 2014 bude přijat jen omezený počet operačních programů (jen něco málo přes sto);

F.  vzhledem k tomu, že Komise na žádost členských států připravila pracovní dokument o postupu ve věci závazků přijatých na rok 2014 v rámci programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, které Komise nezvládne přijmout do 31. prosince 2014;

G.  vzhledem k tomu, že pro přijímání operačních programů existují dva scénáře, oba však počítají s dalším posunutím termínů jejich zahájení, a to: i) v případě programů, které jsou považovány za připravené k přijetí do 31. prosince 2014, bude použit postup přenosu, a ii) v případě programů, které nebudou připraveny k přijetí do konce roku 2014, budou nevyužité prostředky, které byly v roce 2014 vyčleněny na evropské strukturální a investiční fondy, opětovně zapsány do rozpočtu, což vyžaduje revizi víceletého finančního plánu;

H.  vzhledem k tomu, že podle harmonogramu Komise by bylo možné operační programy přijmout postupem přenosu mezi 15. únorem a 31. březnem 2015 a postupem opětovného zapsání do rozpočtu po 1. květnu 2015;

I.  vzhledem k tomu, že kromě zpoždění v provádění harmonogramu čelí politika soudržnosti také problémům s hromaděním nevyřízených plateb ve výši 23 miliard EUR za období 2007–2013, což dále snižuje její důvěryhodnost, účinnost a udržitelnost;

J.  vzhledem k tomu, že předseda Komise uvedl, že hodlá vytvořit investiční balíček ve výši 315 miliard EUR;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad značným zpožděním v provádění politiky soudržnosti v období 2014–2020, avšak uznává, že na počátku programového období je nutné přijmout velmi kvalitní operační programy, aby se předešlo jejich pozdějšímu přepracovávání;

2.  zdůrazňuje, že kvůli současnému nejsou vnitrostátní, regionální a místní orgány schopny účinně plánovat a čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020;

3.  znovu opakuje, že politika soudržnosti ve spojení se spolufinancováním ze strany členských států představuje velký podíl veřejného financování na podporu růstu v EU; zdůrazňuje, že je proto nezbytné zahájit provádění nových programů co nejdříve s cílem maximalizovat výsledky investic, podpořit vytváření pracovních míst a urychlit růst produktivity;

4.  požaduje, aby Komise a členské státy jednaly zodpovědně a vyvinuly maximální úsilí o zrychlení schvalovacího procesu co největšího počtu operačních programů již v roce 2014 a aby rovněž zajistily, aby bylo co nejvíce programů připraveno k přijetí do 31. prosince 2014, díky čemuž bude možné využít postupu přenosu podle čl. 13 odst. 2 písm. a) finančního nařízení a článku 4 jeho prováděcích pravidel;

5.  požaduje, aby Komise přezkoumala všechny možnosti zefektivnění svých interních postupů – přičemž by se měla soustředit na kvalitu a vytrvat v boji proti podvodům – aby bylo zajištěno, že operační programy opětovně předložené po vypršení lhůty, která je stanovena na 24. listopadu 2014, budou rovněž vzaty v potaz s cílem ukončit konzultace mezi útvary Komise do konce roku a tyto programy označit za připravené k přijetí, budou-li splňovat požadavky na kvalitu;

6.  je si vědom toho, že druhý výše uvedený scénář použitelný pro operační programy, které nebudou připravené k přijetí do konce roku 2014, konkrétně opětovné zapsání nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 v souladu s článkem 19 nařízení o víceletém finančním rámci, bude vyžadovat revizi víceletého finančního rámce do 1. května 2015, která i přes svou technickou povahu musí být v souladu s víceletým rozpočtovým procesem; vyzývá proto Komisi, aby se co nejdříve zapojila do jednání s Parlamentem a Radou s cílem připravit spolehlivý plán, který zajistí provedení revize víceletého finančního rámce co nejdříve v roce 2015;

7.  dále zdůrazňuje, že přijetí operačních programů vyžaduje taktéž schválení odpovídajícího návrhu opravného rozpočtu, do nějž budou zapsány příslušné prostředky na závazky na rok 2015, což v ideálním případě znamená, že skutečné zahájení těchto programů bude odloženo na polovinu roku 2015;

8.  vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila opatření, která hodlá přijmout s cílem podpořit co nejrychlejší zahájení operačních programů, a spolu s nimi i předpokládaný harmonogram;

9.  je mimořádně znepokojen množstvím nevyřízených plateb v rámci politiky soudržnosti, které byly určeny na operační programy v období 2007–2013; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné dosáhnout do konce roku 2014 v této věci dohody na základě nových návrhů Komise;

10.  vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jaký dopad bude mít toto zpoždění plateb na zahájení provádění nových operačních programů, a navrhla řešení na co největší zmírnění škod; dále požaduje, aby Komise v souvislosti se zprávou o výsledcích jednání podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních přezkoumala možná dopad opožděného zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 na růst a pracovní místa a aby na základě získaných poznatků učinila příslušná doporučení;

11.  požaduje, aby investiční balíček ve výši 315 miliard EUR, který plánuje Komise, doplňoval politiku soudržnosti na období 2014–2020;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a dalším příslušným institucím.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění