Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2967(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0311/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0069

Texte adoptate
PDF 381kWORD 76k
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Orientările Comisiei privind evaluările de impact
P8_TA(2014)0069RC-B8-0311/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 27 noiembrie 2014 referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile (2014/2967(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere consultarea publică recentă referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact și proiectul corespunzător de orientări revizuite privind evaluările de impact,

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la garantarea unor evaluări de impact independente(1),

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât evaluările de impact, ca instrument al fazei inițiale de elaborare a legislației, joacă un rol esențial în agenda Comisiei pentru o reglementare inteligentă, având ca scop oferirea unor dovezi transparente, cuprinzătoare și echilibrate privind efectele economice, sociale și asupra mediului, valoarea adăugată a acțiunii UE, povara administrativă și de reglementare preconizată și costurile și beneficiile unor acțiuni alternative pentru toate părțile interesate;

B.  întrucât orientările existente privind evaluările de impact prevăd atribuirea unui rol central Secretariatului General al Comisiei Europene și Comitetului de evaluare a impactului (IAB) în ceea ce privește stabilirea nevoii de a realiza o evaluare de impact pentru o anumită inițiativă;

C.  întrucât IAB joacă un rol important în calitate de punct central de control al calității evaluărilor de impact;

D.  întrucât tratatele cuprind clauze orizontale referitoare la aspecte sociale și de mediu, împreună cu obligația de a respecta principiile subsidiarității și proporționalității, de care trebuie să se țină seama la definirea și aplicarea politicilor și activităților Uniunii și care necesită o analiză aprofundată a impactului relevant al oricărui act legislativ propus;

E.  întrucât potrivit grupului de experți al Comisiei, costul respectării unui regulament pentru un IMM poate fi de 10 ori mai mare decât pentru întreprinderile mai mari; întrucât o evaluare de impact corectă și independentă este deosebit de relevantă pentru IMM-uri, care se confruntă deseori cu dificultăți mai mari decât marile întreprinderi în adaptarea la noi cerințe juridice și administrative și care, din motive legate de dimensiunea lor, au o capacitate mai redusă de a anticipa într-un stadiu incipient modificările în materie de reglementare;

F.  întrucât principiul „a gândi mai întâi la scară mică” este baza inițiativei în favoarea întreprinderilor mici pentru Europa (Small Business Act for Europe) din 2008; întrucât acesta a făcut parte din orientările privind evaluările de impact din 2009 și din alte texte ale Comisiei începând cu 2005; întrucât acest principiu vizează luarea în considerare a intereselor IMM-urilor în stadiile incipiente ale procesului de elaborare a politicilor pentru a crea o legislație mai favorabilă IMM-urilor; întrucât există o serie de instrumente pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a acestui principiu, inclusiv prin realizarea unui test privind IMM-urile în cazul viitoarelor proiecte legislative;

G.  întrucât orientările existente privind evaluările de impact cuprind orientări specifice sub forma unui test privind IMM-urile, inclusiv pentru posibile măsuri de atenuare; întrucât proiectul de orientări revizuite nu include prevederi referitoare la testul privind IMM-urile;

H.  întrucât o evaluare adecvată a amendamentelor de fond ale Parlamentului la propunerea inițială a Comisei arată o valoare adăugată considerabilă pentru a susține poziția Parlamentului în negocierile din trilog;

Domeniul de aplicare

1.  salută angajamentul Comisiei de a revizui cu regularitate orientările privind evaluările de impact, în vederea îmbunătățirii procedurilor de evaluare a impactului;

2.  subliniază faptul că Comisia ar trebui să se asigure că aspectele economice, sociale, administrative și de mediu sunt evaluate cu aceeași profunzime;

3.  își exprimă totuși îngrijorarea că orientările revizuite propuse sunt cu mult mai puțin specifice decât cele existente în ceea ce privește domeniul de aplicare și lasă cu mult mai mult loc de interpretare direcțiilor generale responsabile în ceea ce privește stabilirea necesității de a realiza o evaluare de impact; consideră că practicile existente care prevăd implicarea IAB în procesul decizional ar trebui menținute;

4.  consideră că Comisia ar trebui să își păstreze actuala abordare de a prezenta o evaluare de impact pentru toate inițiativele care îndeplinesc cel puțin unul dintre următoarele criterii:

   (a) propuneri legislative incluse în programul legislativ și de lucru al Comisiei (PLLC);
   (b) propuneri legislative care nu sunt incluse în PLLC, dar care au un impact economic, administrativ, social și ecologic ce poate fi identificat în mod clar;
   (c) inițiative nelegislative care definesc viitoare politici (cum ar fi cărți albe, planuri de acțiune, programe de cheltuieli, orientări privind negocierea unor acorduri internaționale);
   (d) acte delegate sau de implementare adoptate de Comisie și de agențiile sale, după caz, care pot avea un impact asupra economiei, societății, mediului și poverii administrative, ce poate fi semnificativ și identificat;

5.  remarcă faptul că evaluarea impactului trebuie să fie riguroasă, cuprinzătoare și bazată pe cele mai exacte, obiective și complete informații disponibile, cu o analiză echilibrată și concentrată pe scopul și obiectivul propunerii pentru a face posibilă o decizie politică bine informată;

6.  este convins că evaluările de impact constituie un mijloc important de sprijinire a procesului decizional din cadrul tuturor instituțiilor UE, precum și o parte esențială a procesului de îmbunătățire a legiferării; recunoaște, cu toate acestea, că evaluările de impact nu se pot substitui evaluărilor și deciziilor politice;

7.  subliniază importanța consultării tuturor părților interesate relevante în faza inițială a procesului de evaluare a impactului pentru a se putea ține seama de contribuția acestora la pregătirea evaluărilor de impact, înainte ca acestea să fie publicate;

8.  remarcă faptul că e posibil ca domeniul de aplicare al evaluărilor de impact să nu corespundă propunerilor adoptate, acestea fiind modificate după ce sunt prezentate spre aprobare colegiului comisarilor; solicită ca orientările revizuite propuse să includă obligația de a actualiza evaluarea de impact astfel încât să se asigure consecvența dintre chestiunile abordate în evaluare și versiunea finală a propunerii adoptate de Comisie;

Comitetul de evaluare a impactului (IAB)

9.  își exprimă profunda preocupare cu privire la faptul că rolul IAB în procesul de evaluare a impactului nu este definit mai clar în orientările revizuite propuse; insistă cu fermitate asupra faptului că Comisia trebuie să rectifice această omisiune și să stabilească proceduri mai clare privind IAB în cadrul noilor orientări revizuite propuse, în răspunsul său la prezenta rezoluție adoptată de Parlament;

10.  consideră că aceste noi proceduri ar trebui să prevadă, într-un mod clar, ușor de înțeles și transparent, procedurile pentru depunerea, revizuirea și aprobarea finală a evaluărilor de impact prezentate IAB;

11.  reiterează opinia că propunerile nu ar trebui să fie adoptate de Comisie dacă nu sunt însoțite de un aviz din partea IAB;

12.  reamintește Comisiei, de asemenea, solicitarea Parlamentului de a consolida independența IAB și, în special, de a lua măsuri pentru ca membrii IAB să nu fie controlați politic; consideră că în componența IAB ar trebui să intre exclusiv persoane cu calificări înalte, care dispun de competențele necesare pentru a evalua analizele prezentate cu privire la impactul economic, social și asupra mediului;

13.  așteaptă din partea noii Comisii o clarificare privind modul în care intenționează să procedeze cu privire la chestiunile ridicate în prezenta rezoluție, astfel încât să țină seama într-o mai mare măsură de această abordare atunci când își elaborează poziția privind recenta Comunicare a Comisiei privind REFIT, fără a aduce atingere poziției Parlamentului în acest context;

Testul IMM

14.  reamintește faptul că, în cadrul revizuirii sale din 2011 a inițiativei în favoarea întreprinderilor mici (Small Business Act), Comisia a considerat regretabil faptul că numai opt state membre integraseră testul IMM în procesul lor decizional național; solicită Comisiei să colaboreze cu statele membre pentru a difuza mai bine principiile testului IMM în cadrul procedurilor naționale, în sprijinul politicii pentru IMM-uri;

15.  salută angajamentul clar al Comisiei, exprimat în cadrul revizuirii, de a consolida în continuare testul IMM; cu toate acestea, deploră faptul că, contrar acestor anunțuri, testul IMM nu este nici măcar menționat în proiectul de orientări revizuite pentru evaluările de impact;

16.  reamintește faptul că, în inițiativa în favoarea întreprinderilor mici („Small Business Act”), Comisia s-a angajat să implementeze principiul de „a gândi mai întâi la scară mică” în procesul de elaborare a politicilor și faptul că acest angajament include și testul IMM, pentru a evalua impactul viitoarelor acte legislative și inițiative administrative asupra IMM-urilor; subliniază faptul că este esențial să se garanteze că acest test este realizat în mod adecvat, și consideră că mai sunt încă de realizat progrese semnificative;

17.  insistă ca testul IMM, așa cum este prevăzut în anexa 8 la orientări, să fie menținut, pentru a evita ca IMM-urile să fie afectate în mod disproporționat de inițiativele Comisiei sau să fie dezavantajate în comparație cu întreprinderile mari;

18.  subliniază că, în astfel de cazuri, evaluările de impact ar trebui să includă opțiuni care să acopere mecanisme alternative și/sau flexibilități, pentru a ajuta IMM-urile să se conformeze inițiativei (după cum se prevede la anexa 8.4); salută, în acest sens, excluderea a priori a microîntreprinderilor din sfera de aplicare a unei propuneri legislative, ca opțiune de politică declarată în orientările revizuite propuse; consideră, cu toate acestea, că exceptarea automată a micro-întreprinderilor nu este întotdeauna cea mai bună abordare, și că aceasta trebuie, prin urmare, evaluată de la caz la caz pentru fiecare propunere, pentru a reflecta politica inversării sarcinii probei: micro-întreprinderile ar trebui să rămână în afara sferei de aplicare a propunerilor cu excepția cazurilor în care se demonstrează că ar trebui incluse; susține luarea în considerare a unor soluții adaptate și a unor regimuri de facilitare pentru IMM-uri în evaluările de impact, atunci când aceasta nu limitează în mod inadvertent eficacitatea legislației;

Aplicare și monitorizare

19.  constată că forma finală a unui act legislativ poate fi mult diferită de propunerea adoptată de Comisie; consideră că ar fi util să se elaboreze o sinteză a beneficiilor și costurilor pentru actele legislative adoptate, sinteză care să fie actualizată pentru a reflecta modificările analizei conținute în evaluarea de impact, determinate de amendamentele aduse în cursul procesului legislativ; consideră că monitorizarea și evaluarea impactului unei propuneri ar fi simplificate de acest demers;

Înființarea unui organism consultativ pentru o mai bună legiferare

20.  salută activitatea și raportul final înaintat de Grupul la nivel înalt pentru sarcinile administrative, conform mandatului primit din partea Comisiei; reamintește intenția Comisiei, menționată în ultima sa comunicare privind REFIT (iunie 2014), de a institui un nou grup la nivel înalt privind o mai bună legiferare, compus din reprezentanți ai părților interesate și din experți naționali;

21.  solicită insistent Comisiei să creeze cât mai curând această entitate, ca Grup consultativ la nivel înalt pentru o mai bună legiferare, la care să participe atât experți din rândul părților interesate, cât și experți naționali; propune un mandat puternic și independent pentru acest grup, care ar trebui să completeze activitatea Comisiei în privința EI; consideră că expertiza unui astfel de organism, inclusiv în ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea, ar putea oferi o valoare adăugată procedurii EI și altor inițiative legate de o mai bună reglementare; solicită Parlamentului și Consiliului să se implice în procedura de numire a experților; sugerează că ar trebui să fie luate în considerare cele mai bune practici și experiențele optime ale organismelor existente care se ocupă de îmbunătățirea legiferării (cum ar fi cele din Suedia, Republica Cehă, Țările de Jos, Regatul Unit sau Germania);

22.  invită Comisia să prezinte un nou proiect pentru orientări revizuite privind evaluările de impact, care să țină seama de aspectele menționate în această rezoluție și de noua structură a Comisiei, îndeosebi de rolul noului vicepreședinte responsabil de o mai bună legiferare;

Evaluările de impact în Parlament

23.  solicită ca evaluările de impact ale Comisiei să fie analizate sistematic și cât mai repede de către Parlament, în special la nivelul comisiilor;

24.  reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la garantarea unor evaluări de impact independente, în care solicita o utilizare mai coerentă a evaluărilor de impact parlamentare, un instrument deja disponibil; reamintește că există o linie bugetară specifică și servicii responsabile pentru realizarea evaluărilor de impact; consideră că recurgerea la o evaluare de impact parlamentară este deosebit de necesară atunci când în propunerea inițială a Comisiei au fost introduse modificări substanțiale;

Evaluările de impact în cadrul Consiliului European

25.  se așteaptă de la Consiliu să-și onoreze angajamentul de a evalua sistematic impactul propriilor amendamente de fond;

o
o   o

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

(1) JO C 380 E, 11.12.2012, p. 31.

Notă juridică