Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0286/2014

Внесени текстове :

B8-0286/2014

Разисквания :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0071

Приети текстове
PDF 519kWORD 94k
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Единен цифров пазар
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Резолюция на Европейския парламент от 27 ноември 2014 г. относно подкрепянето на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар (2014/2973(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 3, параграф 3 и член 6 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 9, 10, 12, 14, 16, 26, 36, член 114, параграф 3, член 169, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално членове 7, 8, 11, 21, 38 и 52 от нея,

—  като взе предвид процедура на съвместно вземане на решение 2013/0309 относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа (COM(2013)0627),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 23 април 2013 г., озаглавен „План за действие за електронната търговия за периода 2012—2015 г. — актуално състояние през 2013 г.“ (SWD(2013)0153),

—  като взе предвид Информационно табло за вътрешния пазар № 26 на Комисията от 18 февруари 2013 г.,

—  като взе предвид изготвените от Комисията доклади за 2014 г. по Програмата в областта на цифровите технологии,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа(3),

—  като взе предвид резолюцията си от 4 юли 2013 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар(4),

—  като взе предвид резолюцията си от 11 декември 2012 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегията за укрепване на правата на уязвимите потребители(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. относно „Конкурентоспособен единен цифров пазар — електронното управление като движеща сила“(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за политика за защита на потребителите(8),

—  като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“ относно това как да изградим повсеместно цифрово общество в ЕС,

—  като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“, озаглавено „Entertainment x.0 — средство за ускоряване на разпространението на широколентовите мрежи“,

—  като взе предвид своята препоръка към Съвета от 26 март 2009 г. относно укрепване на сигурността и основните свободи в интернет(9)

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи(10)

–  като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“ относно дискриминацията на потребителите в цифровия единен пазар,

–  като взе предвид решението на Съда от 8 април 2014 г. по съединени дела C-293/12 и C-594/12, с което Директивата за запазване на данни беше обявена за недействителна,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че цифровият единен пазар е една от областите на напредък, които, макар и свързани с предизвикателства, предлагат потенциал за високоефективни печалби, които биха могли да достигнат 260 милиарда евро годишно, като по този начин се допринася за възстановяването на Европа от кризата;

Б.  като има предвид, че завършването на европейския цифров единен пазар ще доведе до създаването на милиони работни места и потенциално ще позволи на Европа да увеличи БВП с 4% до 2020 г.;

В.  като има предвид, че се очаква икономиката във връзка със софтуерни приложения сама по себе си да увеличи три пъти своите приходи от 2013 до 2018 г., като създаде 3 милиона работни места през същия период;

Г.  като има предвид, че Парламентът възложи проучване за анализ на цената на „отказа от Европа“ в рамките на цифровия единен пазар, което утвърждава значението на разглеждането на цифровите решения като възможност за потребителите, гражданите и предприятията, а не като заплаха;

Д.  като има предвид, че Съюзът трябва да насърчава масовото възприемане на изчисленията в облак в Европа, тъй като те представляват мощен двигател за растежа на европейската икономика; като има предвид, че проучването предоставя доказателства за значителни очаквани печалби, свързани с тяхното бързо развитие;

Е.  като има предвид, че пречките, възпрепятстващи участието на потребителите в цифровия единен пазар, се отнасят до дискриминационни практики, като например ограничаване на дейността на доставчиците на услуги до определени държави или територии, прост отказ за продажба, автоматично пренасочване, както и неоснователно диверсифициране на условията за продажба;

Ж.  като има предвид, че сигурните, ефикасни, конкурентоспособни и иновативни мобилни плащания и електронни плащания са от решаващо значение, за да могат потребителите да се възползват изцяло от предимствата на единния пазар;

З.  като има предвид, че защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния живот, както и киберсигурността и сигурността на електронните съобщителни услуги и мрежи са приоритет за цифровия единен пазар, тъй като те са основни предпоставки за неговото функциониране и за създаване на доверие на гражданите и потребителите в него;

И.  като има предвид, че наличието в цяла Европа на широкоразпространен, високоскоростен, сигурен и бърз достъп до интернет и на цифрови услуги в полза на обществения интерес е от съществено значение за социалния и икономическия растеж, конкурентоспособността, социалното приобщаване и единния пазар;

Й.  като има предвид, че научноизследователската и развойната дейност и иновациите в цифровата икономика ще спомогнат за гарантирането на конкурентоспособността на Европа в средносрочен и дългосрочен план;

К.  като има предвид, че бързото разпространение на високоскоростни широколентови мрежи е изключително важно за развитието на европейската производителност и за появата на нови и малки предприятия, които могат да бъдат водещи в различни сектори, като например здравеопазването, производството и сектора на услугите;

Л.  като има предвид, че частният сектор следва да има водеща роля при внедряването и модернизирането на широколентовите мрежи и да се подкрепя от благоприятстваща конкуренцията и инвестициите нормативна уредба;

М.  като има предвид, че цифровият единен пазар е един от най-иновативните сектори на икономиката и следователно играе важна роля за конкурентоспособността на европейската икономика и допринася за икономическия растеж чрез развитие на електронната търговия, като в същото време улеснява спазването на административните и финансовите разпоредби от страна на предприятията и предоставя на потребителите на по-богат избор от стоки и услуги;

Н.  като има предвид, че цифровият единен пазар не само предлага икономически ползи, но също така оказва силно влияние върху всекидневния политически, социален и културен живот на потребителите и гражданите на ЕС;

О.  като има предвид, че конкурентният цифров единен пазар не може да съществува без бързи и с по-висок капацитет широколентови и телекомуникационни мрежи на територията на всички региони на ЕС, включително отдалечените райони;

П.  като има предвид, че съществуващото и непрекъснато разрастващо се цифрово разделение оказва пряко отрицателно въздействие върху развитието на цифровия единен пазар, както по отношение на достъпа до интернет, така и на електронните умения;

Р.  като има предвид, че защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния живот, както и сигурността на електронните съобщителни услуги и мрежи са приоритет за цифровия единен пазар, тъй като те са основни предпоставки за неговото функциониране, както и за осигуряване на доверието на гражданите и потребителите в него;

С.  като има предвид, че за да могат да се развиват и разрастват, онлайн пазарите следва да бъдат едновременно гъвкави и благоприятни за потребителите;

Т.  като има предвид, че електронната търговия е важно допълнение към търговията извън интернет и важен двигател за избора на потребителите, конкуренцията и технологичните иновации, като по този начин допринася за Европейския съюз в контекста на основаната на знанията икономика;

У.  като има предвид, че неограничената конкуренция и равните условия за предприятията, които ще насърчат инвестициите, са от ключово значение за този сектор на икономиката, тъй като ще осигурят нейното дългосрочно устойчиво развитие в полза на крайните ползватели; като има предвид, че ефективна конкуренция е добър фактор за ефективни инвестиции и може да осигури ползи за потребителите по отношение на избора, цената и качеството;

Ф.  като има предвид, че в някои области на цифровия единен пазар са налице слабости, предизвикани от прекомерно високата пазарна концентрация и наличието на доминиращи оператори;

Х.  като има предвид, че предизвикателството на фрагментирането на пазара и липсата на оперативна съвместимост в Европейския съюз представлява пречка пред бързото развитие на цифровия единен пазар;

Ц.  като има предвид, че заетостта, създадена чрез цифровия единен пазар е като цяло високо квалифицирана и добре платена и поради това има важен принос за създаването на качествени и устойчиви работни места;

Ч.  като има предвид, че Комисията следва да внимава за антиконкурентно поведение, което оказва влияние върху медийния плурализъм по отношение както на предоставянето на съдържание, така и на формата на собственост, тъй като достъпът до информация е ключът към процъфтяваща демокрация;

1.  Призовава държавите членки и Комисията, чрез постоянните усилия за прилагане на съществуващите правила и изпълнението на тези правила и в рамките на една всеобхватна стратегия, да работят по премахването на всички съществуващи бариери, които затрудняват развитието на цифровия единен пазар, като в същото време гарантират, че мерките се осъществяват на базата на оценка на въздействието, съобразени са с бъдещите потребности и са пригодени за ерата на цифровите технологии, счита, че тези усилия трябва да бъдат в основата на усилията на ЕС за създаване на икономически растеж и заетост и за укрепване на неговата конкурентоспособност и устойчивост в рамките на световната икономика;

2.  Подчертава, че свързаните с цифровия единен пазар законодателни предложения трябва да са съобразени с Хартата на основните права на ЕС, така че залегналите в нея права да бъдат напълно защитени в областта на цифровите технологии;

3.  Изтъква, по-специално, потенциала на електронната търговия, която, според оценките, би могла да спести на потребителите повече от 11,7 милиарда евро годишно, ако те имат възможността да избират от пълния набор от стоки и услуги от ЕС при пазаруването онлайн;

4.  Като приветства разрастването на електронната търговия, отбелязва господстващото положение в някои държави членки на определен брой участници в пряката продажба на материални стоки или под формата на пазарна платформа, на която други лица продават материални стоки; подчертава необходимостта от това на европейско равнище да се наблюдава и предотвратява злоупотребата с такова господстващо положение по отношение на наличието на стоки за потребителите, както и на таксите, изисквани от МСП за използването на такива пазарни платформи;

5.  Подчертава необходимостта от това да се работи за преодоляването на цифровото разделение с цел цялостно оползотворяване на потенциала на цифровия единен пазар и осигуряване на възможност за социалното приобщаване на всички граждани, независимо от техните доходи, социално положение, географско местоположение, здравословно състояние или възраст, в ерата на цифровите технологии;

6.  Отбелязва по-специално, че е необходимо да се предприемат действия във връзка с пречките, които остават за потребителите и предприятията по отношение на електронната търговия, включително онлайн услугите, достъпа до цифрово съдържание, предотвратяването на измами, уебсайт регистрациите, търговските промоции и етикетирането;

7.  Призовава Комисията да осигури бързото прилагане на единния пазар на услугите и да гарантира изпълнението и прилагането на разпоредбите, като например на Директивата относно правата на потребителите, алтернативното разрешаване на спорове и разрешаването на спорове онлайн, като същевременно гарантира намаляване на административната тежест;

8.  Призовава за бързото приемане на новия модернизиран пакет относно защитата на данните, за да се осигури подходящ баланс между високото равнище на защита на личните данни, безопасността на потребителите и контрола над собствените лични данни, както и стабилна, предсказуема правна среда, в която предприятията да могат да процъфтяват в един по-добър единен пазар в полза на крайните потребители, равнопоставени условия на конкуренция за насърчаване на инвестициите, както и среда, допринасяща за привлекателността на ЕС като дестинация за предприятията; призовава Комисията и държавите членки да разпределят необходимите ресурси за борба с киберпрестъпността посредством законодателни мерки и сътрудничество между правоприлагащите органи, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС;

9.  Подчертава необходимостта да се гарантират равнопоставени условия за дружествата, които функционират в цифровия единен пазар, за да могат те да са в състояние да се конкурират; поради това призовава Комисията да прилага правилно правилата на ЕС за конкуренция, за да се избегне прекомерната пазарна концентрация и злоупотребата с доминиращо положение, както и да упражнява мониторинг над конкуренцията по отношение на пакетните услуги и съдържание;

10.  Отбелязва, че трябва да бъде осигурено наличието на равнопоставени условия за предприятията на цифровия единен пазар, за да се гарантира динамична цифрова икономика в ЕС; подчертава, че последователното прилагане на правилата за конкуренцията в ЕС в рамките на цифровия единен пазар ще бъде определящ фактор за растежа на пазара, достъпа и избора на потребителите и конкурентоспособността в дългосрочен план; изтъква, че е важно на потребителите да се предостави същата защита онлайн, каквато имат на традиционните си пазари;

11.  Настоятелно призовава Съвета да постигне бърз напредък и да започне преговори с Парламента относно предложението за регламент за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа, тъй като по-конкретно това би сложило край на таксите за роуминг в рамките на ЕС, би осигурило повече правна сигурност по отношение на неутралността на мрежите, а също така би подобрило защитата на потребителите в цифровия единен пазар; счита, че този регламент би могъл да представлява решаваща стъпка към реализиране на единен европейски пазар на мобилни услуги;

12.  Счита, че Комисията следва да предприеме действия, за да създаде и гарантира законодателна среда, сигурна в правно отношение, която да насърчава творчеството и иновациите за новосъздадени предприятия, микропредприятия и МСП;

13.  Отправя искане към Комисията да представи инициатива за цифрово предприемачество, тъй като това е от решаващо значение за създаването на нови работни места и новаторски идеи, включително мерки за подобряване на достъпа до финансиране за нови цифрови предприемачи (например чрез краудсорсинг) и за насърчаване предоставянето на втори шанс за неуспелите предприемачи;

14.  Изтъква, че целият интернет трафик следва да се третира еднакво, без налагане на дискриминация, ограничения или намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, устройство, услуга или приложение;

15.  Отбелязва, че уебсайтове за онлайн търсене на пазара са от особено значение за осигуряването на конкурентни условия в рамките на цифровия единен пазар, като се има предвид потенциалното развитие на търсачките в „портиери“, както и възможността, с която разполагат, за търговска реализация на вторичното използване на получената информация; поради това призовава Комисията решително да прилага правилата за конкуренция на ЕС, въз основа на принос от всички заинтересовани лица и при отчитане на цялата структура на цифровия единен пазар с цел да се гарантират средства за правна защита, които наистина са в полза на потребителите, ползвателите на интернет и онлайн предприятията; освен това призовава Комисията да обмисли представянето на предложения за проекти, целящи освобождаването на търсачките от обвързаността с предоставянето на други търговски услуги като един от потенциалните дългосрочни средства за постигане на посочените по-горе цели;

16.  Освен това призовава Комисията да действа бързо, за да разгледа възможните решения, насочени към балансирана, справедлива и отворена структура за търсене в интернет;

17.  Подчертава, че при експлоатирането на търсачките, процедурата по търсенето и резултатите следва да бъдат безпристрастни, за да остане търсенето в интернет недискриминационно, да се гарантира по-голяма конкуренция и избор за ползвателите и потребителите и да се запази многообразието на източниците на информация; следователно отбелязва, че индексация, оценяването, представянето и класирането от търсачките трябва да бъде безпристрастно и прозрачно; призовава Комисията да предотврати злоупотребите при предлагането на пазара на взаимосвързаните услуги от операторите на търсачки;

18.  Приветства обявяването от по-нататъшни проучвания на Комисията по отношение на практиките, свързани с търсачките и цифровия пазар като цяло;

19.  Подчертава значението на това да се осигури ефикасна и балансирана рамка за защита на авторското право и правата на интелектуална собственост, приспособена към реалността на цифровата икономика, ;

20.  Насърчава бързото приемане и влизане в сила на международните разпоредби за улесняване на достъпа на потребители с увреждания до цифрово съдържание и до печатни произведения посредством тяхното цифровизиране;

21.  Приветства сключването на Договора от Маракеш за улесняване на достъпа на лицата с увредено зрение до книги и насърчава всички страни да ратифицират Договора; счита, че Договорът от Маракеш представлява добра стъпка напред, но че все още остава много работа, която трябва да се свърши, за да се осигури достъп до съдържание за хората с увреждания, в допълнение към онези, които са засегнати от увреждания на зрението; подчертава значението на по-нататъшното подобряване на достъпа в широк спектър от области — от авторското право и търсачките до телекомуникационните оператори;

22..  Призовава Комисията и държавите членки за по-нататъшно разработване и прилагане на европейските и националните регулаторни рамки, за да се създадат условия за интегриран и сигурен пазар на онлайн и мобилни плащания, като в същото време се гарантира защитата на потребителите и данните на клиентите; подчертава, в тази връзка, необходимостта от наличието на ясни и предвидими правила, установени от законодателството;

23.  Припомня, че изчисленията в облак могат да се превърнат в мощен инструмент за развитието на цифровия единен пазар и могат да предложат икономически ползи, особено за МСП, чрез намаляване на информационната инфраструктура и други разходи; подчертава в това отношение, че ако компютърните услуги в облак се предоставят само от ограничен брой големи доставчици, все по-голям обем от информация ще бъде съсредоточен в ръцете на тези доставчици; освен това припомня, че изчисленията в облак също водят до рискове за потребителите, особено по отношение на чувствителните данни; призовава за подходящо прилагане на Европейската стратегия за гарантиране на конкурентоспособността и сигурността на изчисленията в облак;

24.  Призовава Комисията да поеме водеща роля в насърчаването на международни стандарти и спецификации за изчисления в облак, което да позволи съществуването на компютърни услуги в облак, които са надеждни, сигурни, достъпни и енергийно ефективни, зачитат правото на личен живот и имат висока степен на оперативна съвместимост, като неделима част от бъдеща индустриална политика на Съюза; подчертава, че надеждността, сигурността и защитата на данните са необходими за доверието на потребителите и за конкурентоспособността;

25.  Подчертава, че е необходимо да се гарантира безопасността в интернет онлайн, особено за децата, и да се предотврати експлоатацията на деца, като се гарантира, че са въведени средства за откриване и премахване в интернет на незаконни изображения на посегателство над деца и се въведат в действие средства за предотвратяване на достъпа на деца и юноши до съдържание с възрастово ограничение;

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0239.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0063.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0535.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0327.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0468.
(6) OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 11.
(7) OВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 64.
(8) ОВ С 153 Е, 31.5.2013 г., стр. 25.
(9) OВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 206.
(10) Приети текстове, P7_TA(2014)0230.

Правна информация