Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0286/2014

Předložené texty :

B8-0286/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0071

Přijaté texty
PDF 322kWORD 90k
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 - Štrasburk Konečné znění
Jednotný digitální trh
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o podpoře práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 3 odst. 3 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, 36, čl. 114 odst. 3 a čl. 169 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a zejména na články 7, 8, 11, 21, 38 a 52 této listiny,

–  s ohledem na postup spolurozhodování 2013/0309 ve věci návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu (COM(2013)0627),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. dubna 2013 nazvaný „Akční plán pro elektronický obchod na období 2012–2015 – aktuální stav v roce 2013“ (SWD(2013)0153),

–  s ohledem na hodnotící zprávu Komise o vnitřním trhu č. 26 ze dne 18. února 2013,

–  s ohledem na zprávy Komise uvádějící srovnávací přehledy pokroku v oblasti digitální agendy v roce 2014,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 nazvané „Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb“ (COM(2011)0942),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské spotřebitelské politiky(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o dotvoření jednotného digitálního trhu(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o dotvoření jednotného digitálního trhu(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných spotřebitelů(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2012 o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu – elektronické správě jako průkopnickém činu(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o nové strategii spotřebitelské politiky(8),

–  s ohledem na studii tematické sekce A Evropského parlamentu na téma „jak v EU vybudovat všudypřítomnou digitální společnost“ z roku 2013,

–  s ohledem na studii tematické sekce A Evropského parlamentu nazvanou „Entertainment x.0, faktor šíření vysokorychlostního připojení“ z roku 2013,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 26. března 2009 k posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o programu agentury NSA (USA) pro sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí(10),

–  s ohledem na studii tematické sekce A z roku 2013 týkající se diskriminace spotřebitelů na jednotném digitálním trhu,

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, v němž byla směrnice o uchovávání údajů prohlášena za neplatnou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh je jednou z oblastí pokroku, která s sebou sice nese výzvy, nabízí však potenciál pro zisk vyplývající z vysoké účinnosti, který by mohl dosáhnout až 260 miliard EUR ročně a přispět k překonání krize v Evropě;

B.  vzhledem k tomu, že dotvoření evropského jednotného digitálního trhu by přineslo miliony pracovních míst a do roku 2020 by Evropě nabídlo přínos ve výši 4% růstu HDP;

C.  vzhledem k tomu, že v období 2013 až 2018 může podle očekávání jen odvětví vývoje aplikací ztrojnásobit své příjmy a během této doby vytvořit 3 miliony pracovních míst;

D.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament zadal zpracování studie, jež má vyhodnotit náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu v oblasti jednotného digitálního trhu, což zdůrazňuje potřebu vnímat digitální řešení jako příležitost pro spotřebitele, občany a podniky, a nikoli jako hrozbu;

E.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby Unie podpořila hromadné rozšíření cloud computingu v Evropě, neboť je významnou hybnou silou růstu evropského hospodářství; vzhledem k tomu, že tato studie prokazuje významný očekávaný přínos v souvislosti s rychlým rozvojem této oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že překážky, jež brání spotřebitelům, aby se zapojili do jednotného digitálního trhu, souvisejí s diskriminačními postupy, jako jsou např. omezení poskytovatelů služeb na některé země či určitá území, odmítnutí prodeje, automatické přesměrování a neodůvodněné rozdíly podmínek prodeje;

G.  vzhledem k tomu, že bezpečné, účinné, konkurenceschopné a inovativní mobilní a elektronické platby jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby spotřebitelé mohli plně využívat všechny výhody, které jim přináší jednotný trh;

H.  vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů a soukromí, kybernetická bezpečnost a zabezpečení elektronických komunikací a sítí jsou pro jednotný digitální trh prioritou, protože se jedná o základní předpoklady pro jeho fungování a vytvoření důvěry občanů a spotřebitelů;

I.  vzhledem k tomu, že transevropská dostupnost široce rozšířeného, vysokorychlostního, bezpečného a rychlého internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu je zásadní pro sociální a ekonomický růst, konkurenceschopnost, sociální začleňování a jednotný trh;

J.  vzhledem k tomu, že výzkum, vývoj a inovace v oblasti digitální ekonomiky pomohou zajistit konkurenceschopnost Evropy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu;

K.  vzhledem k tomu, že rychlé zavádění vysokorychlostních širokopásmových sítí je zásadní pro rozvoj evropské produktivity a pro vznik nových a malých podniků, které mohou zastávat vedoucí postavení v různých odvětvích, například ve zdravotnictví, výrobním průmyslu a ve službách;

L.  vzhledem k tomu, že vedoucí úlohu při zavádění a modernizaci širokopásmových sítí by měl hrát soukromý sektor, přičemž by se měl opírat o regulační rámec podporující hospodářskou soutěž a investice;

M.  vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh je jedním z nejinovativnějších odvětví hospodářství, a je tudíž velmi důležitý pro konkurenceschopnost evropského hospodářství a přispívá k hospodářskému růstu prostřednictvím rozvoje elektronického obchodování a zároveň usnadňuje administrativní i finanční soulad podniků a poskytuje spotřebitelům širší výběr zboží a služeb;

N.  vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh poskytuje nejen hospodářský přínos, ale významně také ovlivňuje každodenní politický, sociální a kulturní život spotřebitelů a občanů EU;

O.  vzhledem k tomu, že konkurenceschopný jednotný digitální trh nemůže existovat bez rychlých, vysokokapacitních širokopásmových telekomunikačních sítí ve všech oblastech EU, včetně vzdálených oblastí;

P.  vzhledem k tomu, že stávající a stále se rozšiřující digitální propast má přímý negativní dopad na rozvoj jednotného digitálního trhu, a to jak s ohledem na přístup k internetu, tak na elektronické dovednosti;

Q.  vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů a soukromí a zabezpečení elektronických komunikací a sítí jsou pro jednotný digitální trh prioritou, protože se jedná o základní předpoklady pro jeho fungování a zajištění důvěry spotřebitelů;

R.  vzhledem k tomu, že pokud mají trhy online růst a rozšiřovat se, musí být zároveň flexibilní i vstřícné k zákazníkům;

S.  vzhledem k tomu, že elektronické obchodování je důležitým doplňkem ke klasickému obchodu a má významnou úlohu při zlepšování možnosti volby spotřebitelů a posilování konkurenceschopnosti a technologické inovace, čímž přispívá k proměně Evropské unie ve znalostní ekonomiku;

T.  vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože zajistí jeho dlouhodobý udržitelný rozvoj ve prospěch koncových uživatelů; vzhledem k tomu, že efektivní hospodářská soutěž je klíčovým faktorem pro účelné investice a může spotřebitelům poskytnout výhody z hlediska výběru, ceny i kvality;

U.  vzhledem k tomu, že v některých oblastech jednotného digitálního trhu existují slabá místa způsobená nadměrnou koncentrací trhu a dominantními provozovateli;

V.  vzhledem k tomu, že problém vyplývající z roztříštěnosti trhu a nedostatečné interoperability v Evropské unii představuje překážku pro rychlý rozvoj jednotného digitálního trhu;

W.  vzhledem k tomu, že pracovní místa vytvořená prostřednictvím jednotného digitálního trhu bývají obvykle vysoce kvalifikovaná a dobře placená, a představují proto důležitý přínos k tvorbě kvalitních a udržitelných pracovních míst;

X.  vzhledem k tomu, že by Komise měla zabránit chování, které porušuje pravidla hospodářské soutěže a které má dopad na pluralitu sdělovacích prostředků, a to jak v souvislosti s poskytováním obsahu, tak vlastnictvím, neboť přístup k informacím má zásadní význam pro fungování demokracie;

1.  vyzývá členské státy a Komisi, aby se prostřednictvím trvalé snahy o provádění a vymáhání stávajících předpisů, jakožto součásti zastřešující strategie, zaměřily na existující překážky, které brání rozvoji jednotného digitálního trhu, přičemž je nezbytné zajistit, aby přijatá opatření byla posouzena z hlediska dopadu, byla použitelná i do budoucna a vhodná pro digitální věk; domnívá se, že tyto snahy musí být jádrem úsilí EU o tvorbu hospodářského růstu a zaměstnanosti a o posílení její konkurenceschopnosti a odolnosti v rámci globální ekonomiky;

2.  zdůrazňuje, že každý legislativní návrh týkající se jednotného digitálního trhu musí být v souladu s Listinou základních práv EU, aby práva, jež jsou v ní zakotvena, byla v digitální oblasti plně chráněna;

3.  poukazuje zejména na potenciál elektronického obchodování, které by podle odhadů mohlo spotřebitelům přinést úspory ve výši překračující 11,7 miliardy EUR ročně, budou-li mít při nakupování na internetu možnost výběru z celé škály zboží a služeb nabízených v EU;

4.  přestože vítá rozšiřování internetového obchodování, poukazuje na skutečnost, že v některých státech zaujímá dominantní postavení přímých prodejců fyzického zboží nebo platforem zprostředkovávajících na trhu prodej fyzického zboží pro jiné subjekty pouze několik firem; zdůrazňuje, že v souvislosti s dostupností zboží pro spotřebitele a s poplatky účtovanými malým a středním podnikům za používání těchto tržních platforem je na evropské úrovni nutné sledovat zneužívání takového dominantního postavení a zabraňovat tomuto jevu;

5.  zdůrazňuje, že je třeba řešit a potírat digitální propast, aby bylo možné plně využít potenciál jednotného digitálního trhu a umožnit začlenění všech občanů, bez ohledu na jejich příjmy, sociální situaci, zeměpisnou oblast, zdravotní stav nebo věk, do společnosti v digitální éře;

6.  upozorňuje zejména na nezbytnost odstraňování překážek, které spotřebitelům a společnostem i nadále brání v elektronickém obchodování a které se týkají služeb poskytovaných online, přístupu k digitálnímu obsahu, zamezování podvodů, registrace webových stránek, podpory prodeje a označování;

7.  vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé zavádění jednotného trhu se službami i provádění a vymáhání předpisů, jako je směrnice o právech spotřebitelů, alternativní řešení sporů a řešení sporů on-line, a zároveň se zasadila o omezení administrativní zátěže;

8.  vyzývá k rychlému přijetí nového, modernizovaného souboru opatření na ochranu údajů s cílem dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany osobních údajů, bezpečností uživatelů a kontrolou jednotlivců nad svými osobními údaji na jedné straně a stabilním, předvídatelným legislativním prostředím, v němž podniky mohou prosperovat na silném jednotném trhu ve prospěch koncových uživatelů, rovnými podmínkami podporujícími investice a prostředím přispívajícím k přitažlivosti EU pro podniky na straně druhé; vyzývá Komisi a členské státy, aby vyčlenily nezbytné zdroje na boj proti počítačové kriminalitě prostřednictvím legislativních opatření a spolupráce při prosazování práva na úrovni členských států i EU;

9.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit rovné podmínky pro společnosti působící na jednotném digitálním trhu, aby si mohly vzájemně konkurovat; vyzývá proto Komisi, aby řádně prosazovala předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže, a předcházela tak nadměrné koncentraci trhu a zneužívání dominantního postavení, a aby sledovala hospodářskou soutěž, pokud jde o kombinovaný obsah a služby;

10.  připomíná, že je třeba zajistit rovné podmínky pro společnosti na jednotném digitálním trhu, aby bylo možné v EU dosáhnout živé digitální ekonomiky; zdůrazňuje, že důkladné prosazování pravidel hospodářské soutěže EU na jednotném digitálním trhu bude určující pro růst tohoto trhu, přístup spotřebitelů ke službám a jejich výběr i pro dlouhodobou konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že je důležité zajistit spotřebitelům v online prostředí stejnou úroveň ochrany, jaké požívají v tradičních obchodech;

11.  naléhavě vyzývá Radu, aby rychle pokročila a zahájila jednání s Parlamentem o návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu, což by konkrétně vedlo ke zrušení poplatků za roaming v rámci EU, k poskytnutí větší právní jistoty, pokud jde o neutralitu sítě, a k lepší ochraně spotřebitelů v rámci jednotného digitálního trhu; domnívá se, že by toto nařízení mohlo představovat klíčový krok k vytvoření jednotného evropského mobilního trhu;

12.  domnívá se, že by Komise měla vytvořit opatření, aby zajistila legislativní podmínky a právní jistotu, díky nimž by se podpořila kreativita a inovace nových podniků, mikropodniků a MSP;

13.  žádá Komisi, aby předložila podnět zaměřený na digitální podnikání, neboť tento druh podnikání má klíčový význam pro vznik nových pracovních příležitostí a inovativních nápadů, a aby v tomto podnětu byla navržena i opatření ke zlepšení přístupu nových podnikatelů v digitální oblasti k financování (například prostřednictvím tzv. „crowdsourcingu“) a k nabídnutí další příležitosti podnikatelům, jejichž prvotní pokusy se nesetkaly s úspěchem;

14.  zdůrazňuje, že s veškerým internetovým provozem je třeba nakládat rovnocenně, bez diskriminace, omezení nebo zásahů, a to bez ohledu na odesílatele, příjemce, typ, obsah, zařízení, službu nebo aplikaci;

15.  připomíná, že trh s internetovým vyhledáváním má při zajišťování podmínek hospodářské soutěže na jednotném digitálním trhu obzvláštní význam, a to vzhledem k potenciální přeměně vyhledávačů ve strážce informací a jejich možnosti komercializovat druhotné využívání získaných informací; vyzývá proto Komisi, aby rozhodně prosazovala pravidla hospodářské soutěže EU na základě připomínek všech zúčastněných stran a zohledňovala přitom celou strukturu jednotného digitálního trhu s cílem zajistit tak nápravná opatření, jež budou ke skutečnému prospěchu spotřebitelů, uživatelů internetu a internetových podniků; dále vyzývá Komisi, aby zvážila návrhy na oddělení vyhledávačů od ostatních komerčních služeb, což je jednou z možných dlouhodobých cest k dosažení výše uvedených cílů;

16.  dále vyzývá Komisi, aby rychle přistoupila k posouzení případných řešení, která by mohla zajistit vyváženou, spravedlivou a otevřenou strukturu vyhledávání na internetu;

17.  zdůrazňuje, že při provozování vyhledávačů pro uživatele by proces vyhledávání i výsledky měly být nezaujaté, aby internetové vyhledávání zůstalo nediskriminační, což uživatelům i spotřebitelům zajistí větší hospodářskou soutěž a lepší výběr a umožní zachovat rozmanitost zdrojů informací; připomíná proto, že indexace, hodnocení, prezentace a klasifikace prováděné vyhledávači musí být nezaujaté a transparentní, vyzývá Komisi, aby zabránila jakémukoli zneužívání ze strany provozovatelů vyhledávačů při uvádění propojených služeb na trh;

18.  vítá prohlášení Komise, že podrobněji prošetří způsoby fungování vyhledávačů a digitální trh obecně;

19.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinný a vyvážený rámec na ochranu autorského práva a práv duševního vlastnictví přizpůsobený realitě digitální ekonomiky;

20.  podporuje rychlé přijetí a uplatňování mezinárodních ustanovení na usnadnění přístupu zdravotně postižených uživatelů k digitálnímu obsahu a tištěným dílům prostřednictvím jejich digitalizace;

21.  vítá uzavření Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu zrakově postižených ke knihám a vyzývá všechny signatáře, aby smlouvu ratifikovali; je přesvědčen, že Marrákešská smlouva představuje krok správným směrem, ale že ještě zbývá mnohé, co je třeba učinit, aby se přístup k obsahu podstatně zlepšil nejen pro zrakově postižené, ale také pro ostatní osoby se zdravotním postižením; zdůrazňuje, že je nezbytné i nadále zlepšovat přístupnost v celé  řadě oblastí, autorskými právy a vyhledávači počínaje a provozovateli telekomunikačních sítí konče;

22.  vyzývá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely a uplatňovaly unijní a vnitrostátní regulační rámce, které by zajistily existenci integrovaného a bezpečného trhu online a trhu mobilních plateb a současně zaručily ochranu spotřebitelů a zákaznických údajů; v této souvislosti zdůrazňuje, že jsou zapotřebí jasná a předvídatelná pravidla stanovená v právních předpisech;

23.  připomíná, že cloud computing se může stát účinným nástrojem při rozvoji jednotného digitálního trhu a může nabízet ekonomický prospěch zejména malým a středním podnikům tím, že sníží náklady na infrastrukturu IT i ostatní náklady; v této souvislosti zdůrazňuje, že pokud bude služby cloud computingu poskytovat pouze omezený počet velkých poskytovatelů, bude se v rukou těchto poskytovatelů soustřeďovat rostoucí množství informací; dále připomíná, že cloud computing skrývá rizika i pro uživatele, zejména pokud jde o citlivé údaje; vyzývá k řádnému provádění evropské strategie na zajištění konkurenceschopného a bezpečného cloud computingu;

24.  vyzývá Komisi, aby se postavila do čela úsilí o podporu mezinárodních norem a specifikací pro cloud computing, které podpoří spolehlivé, přístupné, vysoce interoperabilní, bezpečné a energeticky účinné služby cloud computingu respektující soukromí, jakožto nedílnou součást budoucí průmyslové politiky Unie; zdůrazňuje, že spolehlivost, bezpečnost a ochrana údajů jsou nezbytné k zajištění důvěry spotřebitelů a konkurenceschopnosti;

25.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit bezpečnost internetového prostředí, zejména pro děti, a že je třeba předcházet zneužívání dětí a zajistit, aby byly zavedeny prostředky, které budou odhalovat a odstraňovat nedovolené obrazové materiály na internetu týkající se zneužívání dětí, ale také prostředky, které dětem a dospívajícím zabrání v přístupu k obsahu, pro nějž byl stanoven věkový limit;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0239.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0063.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0535.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0327.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2012)0468.
(6) Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(7) Úř. věst. C 258 E, 07.9.2013, s. 64.
(8) Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(9) Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(10) Přijaté texty, P7_TA(2014)0230.

Právní upozornění - Ochrana soukromí