Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0286/2014

Esitatud tekstid :

B8-0286/2014

Arutelud :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0071

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 66k
Neljapäev, 27. november 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Digitaalne ühtne turg
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Euroopa Parlamendi 27. novembri 2014. aasta resolutsioon tarbijate õiguste toetamise kohta digitaalsel ühtsel turul (2014/2973(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3 ja artiklit 6,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9, 10, 12, 14, 16, 26, 36, artikli 114 lõiget 3 ja artikli 169 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning eriti selle artikleid 7, 8, 11, 21, 38, ja 52,

–  võttes arvesse kaasotsustamismenetlust 2013/0309 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid (COM(2013)0627),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti „E-kaubanduse tegevuskava aastateks 2012–2015. Olukord aastal 2013” (SWD(2013)0153),

–  võttes arvesse 18. veebruaril 2013 avaldatud komisjoni siseturu tulemustabelit nr 26,

–  võttes arvesse komisjoni 2014. aasta aruandeid digitaalse tegevuskava tulemustabeli kohta,

–  võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” (COM(2011)0942),

–  võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta(1),

–  võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas(3),

–  võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(4),

–  võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(5),

–  võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamise strateegia kohta(6),

–  võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni e-valitsuse kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta(7),

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni uue tarbijapoliitika strateegia kohta(8),

–  võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut selle kohta, kuidas rajada laiahaardeline ELi digitaalne ühiskond,

–  võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut „Meelelahutus x.0 lairibaühenduse kasutuselevõtu hoogustamiseks”,

–  võttes arvesse oma 26. märtsi 2009. aasta soovitust nõukogule turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamise kohta internetis(9),

–  võttes arvesse oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes(10),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut tarbijate diskrimineerimise kohta digitaalsel ühtsel turul,

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsust liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12, milles andmete säilitamise direktiiv tunnistati kehtetuks,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et digitaalne ühtne turg on üks neid valdkondi, kus edu saavutamine on küll seotud raskustega, kuid võib aidata tõhusust suurendada kuni 260 miljardi euro väärtuses aastas, toetades seega Euroopa taastumist majanduskriisist;

B.  arvestades, et Euroopa digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimisega loodaks miljoneid töökohti ja see võiks võimaldada Euroopal suurendada 2020. aastaks SKP-d 4%;

C.  arvestades, et ainuüksi nn äpimajanduse tulud eeldatavalt kolmekordistuvad ajavahemikul 2013–2018, luues neil aastatel kolm miljonit töökohta;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament on tellinud uuringu, et analüüsida Euroopa digitaalse ühtse turu puudumise kulukust, milles veel kord rõhutatakse, kui tähtis on näha digitaalsetes lahendustes tarbijate, kodanike ja ettevõtjate jaoks võimalusi, mitte aga ohte;

E.  arvestades, et liit peab edendama pilvandmetöötluse massilist kasutuselevõttu Euroopas, sest see on Euroopa majanduskasvu võimas liikumapanev jõud; arvestades, et uuring annab tunnistust selle valdkonna kiirest arengust tuleneda võivast märkimisväärsest kasust;

F.  arvestades, et takistused, mis raskendavad tarbijate osalust digitaalsel ühtsel turul, on seotud selliste diskrimineerivate tavadega nagu teenuseosutajate piiramine kindlate riikide või territooriumitega, lihtne müügist keeldumine, automaatne ümbersuunamine ja müügitingimuste põhjendamatu varieerimine;

G.  arvestades, et kindlad, toimivad, konkurentsivõimelised ja innovaatilised mobiili- ja e-maksed on üliolulised, kui soovime, et tarbijad kasutaksid täielikult ära ühtse turu eeliseid;

H.  arvestades, et isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, aga ka küberjulgeolek ning elektroonilise side ja võrgustike turvalisus on digitaalsel ühtsel turul esmatähtsal kohal, sest need on peamised eeltingimused selleks, et see ühtne turg toimiks ning tekiks kodanike ja tarbijate usaldus selle vastu;

I.  arvestades, et sotsiaalse arengu, majanduskasvu, konkurentsivõime, sotsiaalse kaasatuse ja ühtse turu seisukohast on äärmiselt oluline teha üleeuroopaliselt kättesaadavaks laialdase levikuga, kiire ja turvalise interneti ühendus ning avalikud digiteenused;

J.  arvestades, et teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon digitaalmajanduses aitavad tagada Euroopa konkurentsivõime säilimise keskpikas ja pikemas perspektiivis;

K.  arvestades, et kiirete lairibavõrkude kiire kasutuselevõtt on väga tähtis Euroopa tootlikkuse arendamiseks ning selliste uute ja väikeste ettevõtete tekkeks, mis võivad olla juhtival kohal eri sektorites, näiteks tervishoiu-, tootmis- ja teenindussektoris;

L.  arvestades, et erasektoril peaks olema lairibavõrkude kasutuselevõtul ja ajakohastamisel juhtroll ning teda peaks selles toetama konkurentsivõimeline ja investeerimist soodustav õigusraamistik;

M.  arvestades, et digitaalne ühtne turg on üks kõige innovatiivsemaid majandussektoreid ja mängib seetõttu olulist rolli Euroopa majanduse konkurentsivõimes ning annab läbi e-kaubanduse arengu panuse majanduskasvu, hõlbustab samal ajal ettevõtete jaoks haldus- ja finantsnõuete täitmist ning pakub tarbijatele laiemat kaupade ja teenuste valikut;

N.  arvestades, et digitaalne ühtne turg ei paku mitte ainult majanduslikke eeliseid, vaid mõjutab tugevalt ka ELi tarbijate ja kodanike igapäevast poliitilist, sotsiaalset ja kultuurielu;

O.  arvestades, et konkurentsivõimeline digitaalne ühtne turg ei saa toimida ilma kiirete ja suure läbilaskevõimega lairiba- ja telekommunikatsioonivõrkudeta kõikides ELi piirkondades, sh äärepoolsemates piirkondades;

P.  arvestades, et olemasolev ja pidevalt suurenev digitaalne lõhe mõjutab otseselt ja negatiivselt digitaalse ühtse turu arengut, seda nii internetile juurdepääsu kui ka e-oskuste osas;

Q.  arvestades, et isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, aga ka elektroonilise side ja võrkude turvalisus on digitaalsel ühtsel turul esmatähtsal kohal, sest need on peamised eeltingimused selleks, et ühtne turg toimiks ning kodanikud ja tarbijad seda usaldaksid;

R.  arvestades, et internetiturud peavad olema paindlikud ja tarbijasõbralikud, et nad võiksid kasvada ja laieneda;

S.  arvestades, et e-kaubandus on tavapärasele kaubandusele oluline täiendus, mis suurendab tarbijate jaoks valikut, samuti konkurentsi ja tehnoloogilist innovatsiooni ning annab seetõttu panuse Euroopa Liidu muutumisse teadmuspõhiseks majanduseks;

T.  arvestades, et vaba konkurents ja investeeringuid soodustavad võrdsed tingimused ettevõtete jaoks on selle majandussektori jaoks väga olulised, sest need tagavad pikaajalise jätkusuutliku arengu lõppkasutajate huvides; arvestades, et toimiv konkurents edendab tõhusaid investeeringuid ning võib pakkuda tarbijatele eeliseid valiku, hinna ja kvaliteedi osas;

U.  arvestades, et digitaalse ühtse turu mõne valdkonna toimimist häirivad turu ülemäärane kontsentreeritus ja domineerivad ettevõtjad;

V.  arvestades, et turu killustatuse probleem ning ebapiisav koostalitlusvõime Euroopa Liidus takistavad digitaalse ühtse turu kiiret arengut;

W.  arvestades, et digitaalse ühtse turu kaudu loodud töökohad on üldiselt kõrget kvalifikatsiooni nõudvad ja hästi tasustatud ning annavad seetõttu olulise panuse kvaliteetse ja jätkusuutliku tööhõive loomisse;

X.  arvestades, et komisjon peaks võtma meetmeid konkurentsieeskirju rikkuva tegevuse vastu, mis mõjutab meedia pluralismi nii sisu kui ka omandi osas, sest teabe kättesaadavus on eduka demokraatia nurgakivi;

1.  palub liikmesriikidel ja komisjonil olemasolevate eeskirjade rakendamiseks ja jõustamiseks tehtavate püsivate jõupinguste abil käsitleda üldise strateegia raames kõiki olemasolevaid tõkkeid, mis takistavad digitaalse ühtse turu arengut, hoolitsedes samal ajal selle eest, et meetmed põhineksid mõjuhinnangul, oleksid tulevikukindlad ja digitaalsele ajastule sobivad; on veendunud, et need jõupingutused peavad mängima keskset rolli ELi püüdlustes luua majanduskasvu ja tööhõivet ning tugevdada oma konkurentsivõimet ja vastupidavust globaalses majanduses;

2.  rõhutab, et kõik digitaalse ühtse turuga seotud õigusakti ettepanekud peavad olema kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga, et seal sätestatud õigused oleksid digitaalvaldkonnas täielikult kaitstud;

3.  tõstab eriti esile e-kaubanduse potentsiaali, mis hinnangute kohaselt võiks aidata tarbijatel säästa üle 11,7 miljardi euro aastas, kui neil oleks võimalik internetis oste tehes valida kõigi ELis pakutavate toodete ja teenuste hulgast;

4.  väljendab heameelt e-kaubanduse kasvu üle, kuid täheldab, et mõnes liikmesriigis on väike ring ettevõtjaid turgu valitsevas seisundis materiaalsete kaupade otsemüügis või siis nad tegutsevad turupõhise platvormina teiste jaoks, kes materiaalseid kaupu müüvad; rõhutab, et Euroopa tasandil on vaja jälgida ja tõkestada sellist turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, mis puudutab kaupade kättesaadavust tarbijatele ja VKEdelt nõutavaid tasusid selliste turupõhiste platvormide kasutamise eest;

5.  rõhutab vajadust võidelda digitaalse lõhe vastu, et kasutada täielikult ära digitaalse ühtse turu potentsiaal ning võimaldada digitaalajastu ühiskonnas kõikide kodanike kaasatust, olenemata nende sissetulekust, sotsiaalsest olukorrast, geograafilisest asukohast, tervislikust seisundist ja vanusest;

6.  rõhutab eriti, et e-kaubanduse tarbijate ja ettevõtjate teelt tuleb kõrvaldada viimased takistused, muu hulgas internetiteenuste, digitaalse infosisu kättesaadavuse, pettuste ärahoidmise, veebisaitide registreerimise, müügiedenduse ja märgistamise valdkonnas;

7.  palub komisjonil tagada teenuste ühtse turu kiire rakendamine ning selliste eeskirjade nagu tarbijaõiguste direktiivi ning vaidluste kohtuvälist lahendamist ja vaidluste veebipõhist lahendamist käsitleva määruse kiire rakendamine ja jõustamine, vähendades samal ajal halduskoormust;

8.  nõuab uue ajakohastatud andmekaitsepaketi kiiret vastuvõtmist, et tagada sobiv tasakaal ühelt poolt isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, kasutaja turvalisuse ning enda isikuandmete kontrolli ning teiselt poolt stabiilse ja prognoositava õiguskeskkonna (milles äriühingud saavad lõppkasutajate hüvanguks edukalt tegutseda tõhustatud ühtsel turul), investeeringuid soosivate võrdsete tingimuste ning ELi atraktiivsust ettevõtete jaoks suurendava keskkonna vahel; palub komisjonil ja liikmesriikidel eraldada vahendid, et võidelda küberkuritegevuse vastu seadusandlike meetmete ja õiguskaitsealase koostöö abil, nii riiklikul kui ka ELi tasandil;

9.  rõhutab vajadust tagada võrdsed tingimused digitaalsel ühtsel turul tegutsevatele ettevõtetele, et nad saaksid konkureerida; palub seetõttu komisjonil jõustada nõuetekohaselt ELi konkurentsieeskirjad, et vältida ülemäärast turu kontsentreerumist ja domineeriva positsiooni ärakasutamist ning jälgida konkurentsi seoses komplekteeritud sisu ja teenustega;

10.  märgib, et digitaalsel ühtsel turul on vaja tagada ettevõtetele võrdsed tingimused, et kindlustada ELi digitaalmajanduse elujõulisus; rõhutab, et ELi konkurentsieeskirjade põhjalik jõustamine digitaalsel ühtsel turul on pikas perspektiivis määrav tegur turu kasvu, tarbijate juurdepääsu ja pakutava valiku ning konkurentsivõime seisukohast; rõhutab, et tähtis on tagada tarbijatele internetis samaväärne kaitse nagu neil on traditsioonilistel turgudel;

11.  nõuab, et nõukogu tegutseks kiiresti ja avaks parlamendiga läbirääkimised ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, sest see teeks lõpu rändlustasudele ELis, tagaks suurema õiguskindluse võrgu neutraalsuse osas ning parandaks tarbijakaitset digitaalsel ühtsel turul; on veendunud, et see määrus võiks olla otsustav samm ühtse Euroopa mobiilsideturu teostamise poole;

12.  on seisukohal, et komisjon peaks tegutsema selle nimel, et tagada idufirmade, mikroettevõtete ja VKEde jaoks seadusandlik ja õiguslikult kindel keskkond, mis soodustab loovust ja innovatsiooni;

13.  palub komisjonil esitada digiettevõtluse algatuse, sest see on otsustava tähtsusega uute töökohtade loomiseks ja innovaatiliste ideede tekkeks, sealhulgas esitada meetmed, millega parandada uute digiettevõtjate juurdepääsu rahastamisele (nt võiks selliste meetmete väljatöötamiseks kasutada rahva ühisloomet (crowdsourcing)) ja innustada ebaõnnestunud ettevõtjatele teise võimaluse andmist;

14.  rõhutab, et kogu interneti andmesidet tuleb kohelda võrdselt, ilma diskrimineerimise, piiramise ja sekkumiseta, olenemata saatjast, vastuvõtjast, liigist, sisust, seadmest, teenusest või rakendusest;

15.  märgib, et internetiotsinguturg on digitaalsel ühtsel turul konkurentsi tagamiseks eriti tähtis, arvestades otsingumootorite võimalikku arengut sisule juurdepääsu kontrollijateks ning nende võimalust omandatud teabe teisese kasutamise pealt raha teenida; seepärast palub komisjonil ELi konkurentsieeskirju otsustavalt jõustada, lähtudes kõikide asjaomaste sidusrühmade panusest ning võttes arvesse digitaalse ühtse turu kogu struktuuri, et tagada õiguskaitsevahendid, millest tarbijatel, internetikasutajatel ja internetiäridel tõesti kasu on; palub komisjonil lisaks kaaluda ettepanekuid, mille eesmärk on siduda otsingumootorid lahti muudest kommertsteenustest, mis on üks võimalik pikaajaline vahend eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks;

16.  kutsub ühtlasi komisjoni üles kiiresti tegutsema ja kaaluma võimalikke lahendusi, mis toetaksid tasakaalustatud, õiglast ja avatud internetiotsingu struktuuri;

17.  rõhutab, et otsingumootorite kasutamisel peaks otsinguprotsess ja tulemused olema kallutamata, et internetiotsingud ei oleks diskrimineerivad, et tagada suurem konkurents ning kasutajatele ja tarbijatele suurem valik ning säilitada teabeallikate mitmekesisus; märgib seetõttu, et otsingumootorite teostatav indekseerimine, hindamine, esitlemine ja reastamine peab olema kallutamata ja läbipaistev; palub komisjonil takistada mis tahes kuritarvitamist seotud teenuste turustamisel otsingumootorite haldajate poolt;

18.  väljendab heameelt teate üle, et komisjon kavatseb otsingumootoreid ja digitaalset turgu tervikuna põhjalikumalt uurida;

19.  rõhutab vajadust tagada autoriõiguse ja intellektuaalomandi õiguste kaitseks tõhus ja tasakaalustatud raamistik, mis vastab digitaalmajanduse tegelikule olukorrale;

20.  soovitab kiiresti vastu võtta ja jõustada rahvusvahelised sätted, mis hõlbustavad puuetega kasutajate juurdepääsu digitaalsele sisule ning trükitud materjalidele nende digiteerimise abil;

21.  tervitab Marrakeshi lepingu sõlmimist, millega hõlbustatakse nägemispuudega inimeste juurdepääsu raamatutele, ning palub kõiki allakirjutanuid leping ratifitseerida; peab Marrakeshi lepingut tubliks edusammuks, kuid lisab, et puuetega, sealhulgas nägemispuudega inimestele juurdepääsu avamiseks tuleb veel palju tööd teha; rõhutab, et tähtis on parandada paljude valdkondade juurdepääsetavust, autoriõigustest ja otsingumootoritest kuni telekommunikatsioonivõrgu operaatoriteni;

22.  palub komisjonil ja liikmesriikidel edasi arendada ja rakendada ELi ja riiklikke reguleerivaid raamistikke, et võimaldada integreeritud ja turvalist interneti- ja mobiilimaksete turgu, tagades samal ajal tarbijate ja klientide andmete kaitse; rõhutab sellega seoses vajadust selgete ja prognoositavate eeskirjade järele, mis on sätestatud õigusaktis;

23.  tuletab meelde, et pilvandmetöötlusest võib saada võimas vahend digitaalse ühtse turu arendamiseks ning see võib pakkuda majanduslikke eeliseid, eriti VKEdele, vähendades IT-taristut ja muid kulusid; rõhutab sellega seoses asjaolu, et kui pilveteenuseid pakub vaid piiratud hulk suuri teenuseosutajaid, koondub üha suurem hulk teavet nende teenuseosutajate kätte; tuletab meelde, et pilvandmetöötlus toob kasutajatele kaasa ka riske, eriti seoses tundlike andmetega; nõuab Euroopa strateegia nõuetekohast rakendamist konkurentsil põhineva ja turvalise pilvandmetöötluse tagamiseks;

24.  palub komisjonil võtta juhtroll pilvandmetöötluse rahvusvaheliste standardite ja nõuete edendajana, et need võimaldaksid eraelu puutumatust austavaid, usaldusväärseid, ligipääsetavaid, koostalitlusvõimelisi, turvalisi ja energiasäästlikke pilveteenuseid liidu tulevase tööstuspoliitika lahutamatu osana; rõhutab, et tarbijate usalduse ja konkurentsivõime jaoks on vaja usaldusväärsust, turvalisust ja andmekaitset;

25.  rõhutab vajadust tagada interneti turvalisus, eelkõige laste jaoks, ning ennetada laste ärakasutamist, tagades laste kuritarvitamise ebaseaduslike kujutiste kindlakstegemise ja kustutamise ning tehes kättesaadavaks vahendid, mis võimaldavad takistada laste ja noorukite juurdepääsu vanusepiiranguga sisule;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0239.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0063.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0535.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468.
(6) ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 11.
(7) ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 64.
(8) ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 25.
(9) ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 206.
(10) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0230.

Õigusalane teave