Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0286/2014

Ingivna texter :

B8-0286/2014

Debatter :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0071

Antagna texter
PDF 230kWORD 69k
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Den digitala inre marknaden
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Europaparlamentets resolution av den 27 november 2014 om stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 3.3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artiklarna 9, 10, 12, 14, 16, 26, 36, 114.3 och 169.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 7, 8, 11, 21, 38 och 52,

–  med beaktande av medbeslutandeärendet 2013/0309 om ett förslag till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent (COM(2013)0627),

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 april 2013 E-commerce Action Plan 2012-2015 – State of play 2013 (SWD(2013)0153),

–  med beaktande av kommissionens resultattavla för den inre marknaden, upplaga 26 av den 18 februari 2013,

–  med beaktande av kommissionens rapporter om resultattavlan för den digitala agendan 2014,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster (COM(2011)0942),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om fullbordande av den digitala inre marknaden(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om att fullborda en inre e‑marknad(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 20 april 2012 om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om en ny strategi för konsumentpolitiken(8),

–  med beaktande av 2013 års studie från dess utredningsavdelning A om hur man bygger ett allmänt utbrett digitalt samhälle i EU,

–  med beaktande av 2013 års studie från dess utredningsavdelning A om underhållning x.0 för att främja bredbandsutbyggnad,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 26 mars 2009 om förstärkning av säkerheten och de grundläggande friheterna på Internet(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor(10),

–  med beaktande av 2013 års studie från utredningsavdelning A om diskriminering av konsumenter på den digitala inre marknaden,

–  med beaktande av domstolens dom av den 8 april 2014 i de förenade målen C‑293/12 och C-594/12 i vilka datalagringsdirektivet förklarades ogiltigt,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den digitala inre marknaden är ett framstegsområde med såväl utmaningar som potentiellt stora effektivitetsvinster på upp till 260 miljarder EUR per år, och den kan således bidra till Europas återhämtning från krisen.

B.  Fullbordandet av en europeisk digital inre marknad skulle innebära miljoner arbetstillfällen och eventuellt kunna bidra med en fyraprocentig BNP-ökning till 2020.

C.  Enbart app-ekonomin förväntas tredubblas mellan 2013 och 2018, vilket kommer att innebära 3 miljoner nya jobb under perioden.

D.  Europaparlamentet har beställt en undersökning av kostnaderna för icke-Europa inom den digitala inre marknaden, vilket är ytterligare ett bevis på att man måste betrakta digitala lösningar som en möjlighet för konsumenter, allmänhet och företag, och inte som ett hot.

E.  Unionen måste arbeta för att molntjänsterna ska börja utnyttjas på bred front i Europa, eftersom de bidrar starkt till att driva på tillväxten i den europeiska ekonomin. Undersökningen innehåller bevis för betydande vetenskapliga vinster som är kopplade till molntjänsternas snabba utveckling.

F.  Hinder för kundernas deltagande på den digitala inre marknaden härstammar från diskriminerande rutiner, såsom begränsning av vissa tjänsteleverantörer till specifika länder eller territorier, ensidig vägran att sälja, automatisk omdirigering och orättvisa skillnader i försäljningsvillkoren.

G.  Säkra, effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa mobila betalningar och e‑betalningar är avgörande för att konsumenterna ska kunna utnyttja den inre marknadens fördelar fullt ut.

H.  Skyddet av personuppgifter och integritet samt internetssäkerhet, säker elektronisk kommunikation och säkra elektroniska nätverk är en prioritet på den digitala inre marknaden, eftersom dessa faktorer är grundläggande för att marknaden ska fungera och för att medborgare och konsumenter ska kunna få förtroende för den.

I.  Europaövergripande tillgång till omfattande, säker och snabb internetuppkoppling med hög hastighet och digitala tjänster i allmänhetens intresse är av avgörande betydelse för den sociala och ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften, den sociala integrationen och den inre marknaden.

J.  Forskning, utveckling och innovation inom den digitala ekonomin kommer att bidra till att säkerställa att Europa behåller sin konkurrenskraft på längre sikt.

K.  En snabb utbyggnad av höghastighetsbredband är avgörande för utvecklingen av den europeiska produktiviteten och för framväxten av nya företag och småföretag som kan bli ledande inom olika branscher, t.ex. hälso- och sjukvården, tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

L.  Den privata sektorn bör vara ledande i utbyggnaden och moderniseringen av bredbandsnät, med stöd av en konkurrensfrämjande och investeringsvänlig rättslig ram.

M.  Den digitala inre marknaden är en av de mest innovativa sektorerna i ekonomin, och spelar som sådan en viktig roll för den europeiska ekonomins konkurrenskraft och bidrar till ekonomisk tillväxt genom framväxten av e-handel, samtidigt som den underlättar för företag att följa administrativa och ekonomiska regler och ger konsumenter större valmöjligheter när det gäller varor och tjänster.

N.  Den digitala inre marknaden medför inte bara ekonomiska fördelar, utan har även en djupgående inverkan på det dagliga politiska, sociala och kulturella liv som EU:s konsumenter och medborgare lever.

O.  En konkurrensutsatt digital inre marknad kan inte existera utan snabba bredbands- och telekommunikationsnätverk med utökad kapacitet i alla EU-regioner, inklusive avlägsna områden.

P.  Den redan existerande och ständigt växande digitala klyftan har en direkt negativ inverkan på utvecklingen av den digitala inre marknaden, såväl i fråga om tillgång till internet som digitala färdigheter.

Q.  Skyddet av personuppgifter och integritet samt säker elektronisk kommunikation och säkra elektroniska nätverk är en prioritet på den digitala inre marknaden, eftersom dessa faktorer är grundläggande för att marknaden ska fungera och för att medborgare och konsumenter ska kunna känna förtroende för den.

R.  E-marknader måste vara såväl flexibla som kundvänliga om de ska kunna växa och utvidgas.

S.  E-handel är ett viktigt komplement till annan handel och en viktig drivkraft för konsumenters valfrihet, konkurrenskraft och teknisk innovation, och bidrar på så sätt till EU:s strävan mot en kunskapsdriven ekonomi.

T.  Ohämmad konkurrens och lika villkor för alla företag, vilket gynnar investeringar, är avgörande för denna ekonomiska sektor, eftersom detta kommer att säkerställa dess långsiktigt hållbara utveckling till fördel för slutanvändarna. Effektiv konkurrens är en bra drivkraft för effektiva investeringar och kan ge konsumenter fördelar i form av valmöjligheter, pris och kvalitet.

U.  I vissa delar av den digitala inre marknaden finns sårbarheter som beror på alltför stor marknadskoncentration och dominerande aktörer.

V.  Den utmaning som marknadsfragmentering och bristande kompatibilitet utgör i EU är ett hinder för en snabb utveckling av den digitala inre marknaden.

W.  De arbetstillfällen som skapas genom den digitala inre marknaden är i allmänhet välbetalda och högkvalificerade, och ger som sådana ett viktigt bidrag till skapandet av kvalitativ och hållbar sysselsättning.

X.  Kommissionen bör motverka antitrustmetoder som påverkar mediemångfalden, i form av både tillhandahållande och ägande av innehåll, eftersom tillgång till information är nyckeln till en livskraftig demokrati.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ta itu med alla befintliga hinder som ligger i vägen för utvecklingen av den digitala inre marknaden genom att med oförminskade ansträngningar genomföra befintliga regler och se till att de efterlevs, som en del av en övergripande strategi, och att samtidigt se till att åtgärderna är konsekvensbedömda, framtidssäkrade och anpassade till den digitala tidsåldern. Dessa satsningar måste utgöra kärnan i EU:s insatser för att generera ekonomisk tillväxt och sysselsättning och stärka sin konkurrenskraft och motståndskraft i den globala ekonomin.

2.  Europaparlamentet betonar att alla lagstiftningsförslag som behandlar den digitala inre marknaden måste följa EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, så att rättigheter som är förankrade i denna stadga skyddas fullständigt på det digitala området.

3.  Europaparlamentet framhåller särskilt e-handelns potential, eftersom den beräknas kunna leda till besparingar för konsumenterna på mer än 11,7 miljarder EUR per år om de kunde välja utifrån hela utbudet av varor och tjänster i EU när de handlar på nätet.

4.  Europaparlamentet välkomnar den växande e-handeln men noterar samtidigt att i vissa medlemsstater har ett fåtal aktörer en dominerande ställning när det gäller försäljning av fysiska varor eller som en marknadsbaserad plattform för andra att sälja fysiska varor. Parlamentet understryker att man på europeisk nivå måste övervaka och förhindra att sådana dominerande positioner inte utnyttjas när det gäller tillgången till varor för konsumenter och de avgifter som tas ut av små och medlemstora företag för att använda sådana marknadsbaserade plattformar.

5.  Europaparlamentet betonar att man måste gripa sig an och motverka den digitala klyftan om man ska kunna ta till vara den digitala inre marknadens fulla potential och göra det möjligt för alla medborgare, oavsett inkomst, social situation, geografisk belägenhet, hälsotillstånd eller ålder, att delta i samhället i den digitala tidsåldern.

6.  Europaparlamentet noterar särskilt att man måste ta itu med de hinder som kvarstår för konsumenter och företag avseende e-handel, inbegripet onlinetjänster, tillgång till digitalt innehåll, bedrägeribekämpning, registrering av webbplatser, säljfrämjande åtgärder och märkning.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa dels att den inre marknaden för tjänster förverkligas snarast, dels att regler som direktivet om konsumenträttigheter, alternativ tvistlösning och tvistlösning online genomförs och verkställs, och samtidigt se till att administrativa bördor minskar.

8.  Europaparlamentet begär att det nya moderniserade lagstiftningspaketet om uppgiftsskydd ska antas så snart som möjligt, så att en lämplig balans kan uppnås mellan å ena sidan hög skyddsnivå för personuppgifter, användarsäkerhet och kontroll över egna personuppgifter, och å andra sidan en stabil, förutsägbar lagstiftningsmiljö där företag kan blomstra på en stärkt inre marknad till fördel för slutanvändarna, lika villkor för alla, vilket gynnar investeringar, samt en miljö som bidrar till att göra EU mer attraktivt för företag. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avsätta de medel som krävs för att man ska kunna bekämpa it-brottslighet med lagstiftningsåtgärder och brottsbekämpande samarbete, både på nationell nivå och på EU-nivå.

9.  Europaparlamentet betonar att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden måste garanteras lika villkor så att de kan konkurrera, och uppmanar därför kommissionen att genomdriva EU:s konkurrensregler ordentligt i syfte att förebygga alltför stor marknadskoncentration och missbruk av dominerande ställning, samt att övervaka konkurrensen med avseende på paketinnehåll och pakettjänster.

10.  Europaparlamentet noterar att lika villkor måste garanteras alla företag på den digitala inre marknaden om man ska kunna uppnå en livskraftig digital ekonomi i EU. Parlamentet betonar att ett grundligt genomdrivande av EU:s konkurrensregler på den digitala inre marknaden kommer att vara avgörande för marknadens tillväxt, konsumenters tillträde och valmöjligheter samt konkurrenskraft på lång sikt. Det är viktigt att konsumenter erbjuds samma skydd på nätet som de åtnjuter på sina traditionella marknader.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att snabbt agera och inleda förhandlingar med parlamentet om förslaget till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, eftersom denna förordning på ett konkret sätt skulle sätta stopp för roamingkostnader inom EU, ge större rättslig förutsebarhet i fråga om nätneutralitet och förbättra konsumentskyddet på den digitala inre marknaden. Parlamentet anser att denna förordning skulle kunna innebära ett avgörande steg mot förverkligandet av en inre europeisk mobilmarknad.

12.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör agera för att skapa och säkerställa en lagstiftningsmässigt och juridiskt förutsägbar miljö som främjar kreativitet och innovation för nyetablerade företag, mikroföretag och små och medelstora företag.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett initiativ för digitalt företagande eftersom detta är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen och innovativa idéer, inklusive åtgärder för att förbättra tillgången till finansiering för nya digitala företagare (till exempel genom crowdsourcing) och för att göra det lättare för företagare som har misslyckats att få en andra chans.

14.  Europaparlamentet betonar att all internettrafik bör behandlas likvärdigt, utan diskriminering, begränsning eller störning, oberoende av sändare, mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst eller tillämpning.

15.  Europaparlamentet konstaterar att marknaden för sökningar på nätet är särskilt betydelsefull för säkerställandet av konkurrens på den digitala inre marknaden, eftersom sökmotorer skulle kunna utvecklas till grindvakter och har möjlighet att kommersialisera ett sekundärt utnyttjande av insamlad information. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att med kraft genomdriva EU:s konkurrensregler, på grundval av alla berörda parters synpunkter och med beaktande av den digitala inre marknadens hela struktur, i syfte att finna lösningar som verkligen gagnar konsumenter, internetanvändare och online-företag. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att överväga förslag som syftar till att separera sökmotorer från andra kommersiella tjänster som en möjlig långsiktig lösning för att uppnå ovannämnda syften.

16.  Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att agera snabbt för att behandla möjliga lösningar som ger en balanserad, rättvis och öppen sökstruktur på internet.

17.  Europaparlamentet betonar att sökmotorernas sökprocesser och sökresultat för användare bör vara opartiska, så att man kan säkerställa icke-diskriminerande sökningar på nätet och en större konkurrens och fler valmöjligheter för användare och konsumenter samt bevara mångfalden av informationskällor. Parlamentet konstaterar därför att sökmotorers indexering, utvärdering, presentation och rangordning måste vara opartisk och insynsvänlig. Kommissionen uppmanas att förhindra alla former av vilseledande information i sökmotorföretags marknadsföring av kombinerade tjänster.

18.  Europaparlamentet ser positivt på att kommissionen ytterligare ska kontrollera sökmotorföretagens ageranden och den digitala marknaden i allmänhet.

19.  Europaparlamentet betonar att man måste säkerställa en effektiv och välavvägd ram för skydd av upphovsrätt och immateriella rättigheter, som är anpassad till verkligheten i den digitala ekonomin.

20.  Europaparlamentet uppmuntrar till ett snabbt antagande och genomförande av internationella bestämmelser som underlättar för användare med funktionshinder att få tillgång till digitalt innehåll och digitaliserade trycksaker.

21.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av Marrakechfördraget om att underlätta synsvaga personers tillgång till böcker, och uppmuntrar alla signatärer att ratificera fördraget. Parlamentet ser Marrakechfördraget som ett stort steg framåt, men framhåller samtidigt att mycket arbete fortfarande återstår för att inte bara synsvaga personer, utan även personer med andra funktionsnedsättningar, ska få tillgång till innehåll. Parlamentet framhåller att tillgängligheten måste utökas ytterligare på en mängd olika områden, avseende allt ifrån upphovsrätt och sökmotorer till teleoperatörer.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta utveckla och genomföra EU:s och medlemsstaternas regleringsramar för att kunna skapa en integrerad och säker marknad för internetbetalningar och mobila betalningar, samtidigt som man ser till att konsumenters och kunders personuppgifter skyddas. Parlamentet understryker i detta sammanhang att det behövs tydliga och förutsägbara regler som är fastställda i lagstiftning.

23.  Europaparlamentet påminner om att molntjänster kan bli ett viktigt verktyg för utvecklingen av den digitala inre marknaden, och kan erbjuda ekonomiska fördelar, särskilt för små och medelstora företag, genom att de reducerar IT-infrastrukturen och andra kostnader. Parlamentet understryker i samband med detta att om sådana molntjänster tillhandahålls endast av ett begränsat antal stora leverantörer så kommer allt mer information att samlas i dessa leverantörers händer. Parlamentet påminner dessutom om att molntjänster också innebär risker för användare, särskilt när det gäller känsliga uppgifter. Parlamentet begär att EU:s strategi för att säkerställa konkurrenskraftiga och säkra molntjänster ska genomföras ordentligt.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå i bräschen för främjandet av internationella standarder och specifikationer för molntjänster, så att integritetsvänliga, tillförlitliga, tillgängliga, driftskompatibla, säkra och energieffektiva molntjänster kan utgöra en integrerad del av unionens framtida industripolitik. Parlamentet betonar att tillförlitlighet, säkerhet och uppgiftsskydd behövs för konsumentförtroendets och konkurrenskraftens skull.

25.  Europaparlamentet betonar att internetsäkerheten måste säkerställas, särskilt för barn, och att exploatering av barn måste förhindras genom metoder för att upptäcka och eliminera olagliga bilder av övergrepp på barn på internet, och genom metoder för att förhindra att barn och ungdomar kommer åt innehåll som har en åldersgräns.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter P7_TA(2013)0239.
(2) Antagna texter P7_TA(2014)0063.
(3) Antagna texter P7_TA(2013)0535.
(4) Antagna texter P7_TA(2013)0327.
(5) Antagna texter P7_TA(2012)0468.
(6) EUT C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(7) EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 64.
(8) EUT C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(9) EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(10) Antagna texter, P7_TA(2014)0230.

Rättsligt meddelande