Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 435kWORD 50k
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Избиране на омбудсмана
P8_TA(2014)0073
Решение
 Приложение

Решение на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. за избиране на Европейския омбудсман (2014/2092(INS))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по специално член 24, трета алинея и член 228 от него,

—  като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

—  като взе предвид своето Решение 94/262/ЕОВС, ЕС, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1),

—  като взе предвид член 219 от своя правилник,

—  като взе предвид поканата за подаване на заявления(2),

—  като взе предвид гласуването си от 16 декември 2014 г.,

1.  Избира Емили О'Райли да изпълнява функциите на Европейски омбудсман до края на парламентарния мандат;

2.  Призовава Емили О'Райли да положи клетва пред Съда;

3.  Възлага на своя председател публикуването на приложеното решение в Официалния вестник на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията и Съда.

(1) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(2) ОВ C 293, 2.9.2014 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 16 декември 2014 г.

за избиране на Европейски омбудсман

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/949/EС, Евратом.)

Правна информация