Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 49k
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
P8_TA(2014)0073
Decyzja
 Załącznik

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2014/2092(INS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 24 akapit trzeci i art. 228,

–  uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 106a,

–  uwzględniając swoją decyzję 94/262/EWWS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich(1),

–  uwzględniając art. 219 Regulaminu,

–  uwzględniając zaproszenie do składania kandydatur(2),

–  uwzględniając głosowanie w dniu 16 grudnia 2014 r.,

1.  powołuje Emily O'REILLY na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do końca kadencji Parlamentu;

2.  wzywa Emily O'REILLY do złożenia ślubowania przed Trybunałem Sprawiedliwości;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do opublikowania załączonej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji i Trybunałowi Sprawiedliwości.

(1)Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.
(2)Dz.U. C 293 z 2.9.2014, s. 13.


ZAŁĄCZNIK

DecYZJA ParlamentU EuropeJSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2014 r.

o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/949/UE.)

Informacja prawna