Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2170(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0064/2014

Esitatud tekstid :

A8-0064/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0080

Vastuvõetud tekstid
PDF 226kWORD 60k
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itaalia
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (fondi määrus),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0064/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks seadusandlikud ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine peegeldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60%-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada ettevõtete loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse EGF/2014/010 IT/Whirlpool 18. juunil 2014, kuna Whirlpool Europe S.r.l. – NACE Rev. 2 osa 27 (elektriseadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris tegutsev ettevõte – ning tema viis tarnijat ja tootmisahela järgmise etapi tootjat koondasid kokku 608 töötajat;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, sh töötajad, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures; nõustub komisjoniga, et määruses sätestatud tingimused on täidetud ning seetõttu on Itaalial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 18. juunil 2014. aastal ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 28. oktoobril 2014. aastal; väljendab rahulolu sellega, et komisjon pidas kinni fondi määruses ette nähtud rangest 12-nädalasest tähtajast;

3.  märgib, et Itaalia ametiasutuste väitel on ülemaailmne finants- ja majanduskriis Itaalia leibkondade tarbimisvalikuid märkimisväärselt mõjutanud, nii et ostude, eelkõige kestvuskaupade ja sealhulgas kodumasinate ostmise üle mõeldakse hoolikalt järele;

4.  toonitab, et finants- ja majanduskriisi tõttu, mille tagajärjel on leibkondade tarbimine märkimisväärselt vähenenud, on suurte kodumasinate turg Itaalias kahanenud 16,5% (2010. aastal 3174 miljardit eurot, ent 2013. aastal 2649 miljardit eurot);

5.  on nõus, et elektriseadmete tootmise järsk vähenemine ajavahemikul 2008–2012 on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 546/2009(4), ning et seetõttu on Itaalial õigus saada fondi rahalist toetust;

6.  märgib, et elektriseadmete tootmise sektori kohta on praeguseks esitatud veel kaks fondist toetuse saamise taotlust(5), milles tuuakse põhjenduseks samuti ülemaailme finants- ja majanduskriis;

7.  märgib, et kõnealused koondamised muudavad veelgi tõsisemaks tööhõive olukorra Trento provintsis, kus töötuse määr on kriisi algusajaga võrreldes kahekordistunud (2007. aastal 2,9%, 2013. aastal 6,1%); rõhutab, et tööhõive vähenemine mõjutas nii ehitus- (-10,3 %) kui ka tööstussektorit (-2,4 %) ning Trentos oli ISTATi (Itaalia statistikaamet) andmetel 2014. aasta esimeses kvartalis ligikaudu 18 700 töötut, kuid provintsi tööhõivetalitustes oli registreeritud umbes 41 800 töötut;

8.  märgib, et lisaks 502 töötajale, kes koondati vaatlusperioodi jooksul põhiettevõttest Whirlpool, kuulub rahastamise nõuetele vastavate toetusesaajate sekka veel 106 töötajat, kes koondati põhiettevõtte viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootjate juurest, nii et kokku kuulub fondist rahastatavate meetmete toetusesaajate sihtrühma 608 töötajat;

9.  märgib, et kogukulud on hinnanguliselt 3 150 000 eurot, millest 126 000 eurot on mõeldud rakendamiseks, ning et fondi rahaline toetus on 1 890 000 eurot, mis moodustab 60 % kogukuludest;

10.  väljendab heameelt selle üle, et Itaalia ametiasutused otsustasid alustada koondatud töötajate kiireks abistamiseks individuaalsete teenuste pakkumist juba 4. veebruaril 2014. aastal, st enne fondi toetuse saamiseks esildatud kooskõlastatud paketi kohta lõpliku otsuse saamist ja isegi enne fondi rahalise toetuse taotlemist;

11.  peab tervitatavaks asjaolu, et läbirääkimistest toetatavate meetmete üle võtsid osa tööturu osapooled; peab samuti kiiduväärseks, et meetmete rakendamise järelevalves ja nende võimalikus ümberkujundamises osalevad ka ametiühingud, kes on ühtlasi seotud ka tulemuste hindamisega; tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmeid ja nende sisu ning asjakohaseid rakendamise aspekte (sealhulgas ajastust) tutvustati ettevõtte Whirlpool Spini di Gardolo tehase endistele töötajatele ning neid arutati kokku 15 koosolekul, mis toimusid 2014. aasta veebruaris ja märtsis, ning et koosolekul osalenud töötajatest 393 panid end juba meetmetes osalemiseks kirja;

12.  märgib, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad järgmistest meetmetest: infotunnid, arvele võtmine ja registreerimine, nõustamine, oskuste hindamine, üldine koolitus ja ümberõpe, kutseõpe, juhendamine, tööle naasmise või ettevõtte loomisega kaasnev tugiisikuteenus, tööotsingutoetus, osalushüvitised ja toetus transpordikulude katteks ning töölevõtmise toetus;

13.  märgib, et 16,78% toetusesaajate sihtrühma kuuluvatest töötajatest ei ole ELi kodanikud; on seisukohal, et nende toetusesaajate uuesti tööturule integreerimisel võivad osutuda eriti kasulikuks teatavad juhendamismeetme aspektid;

14.  pooldab meetmetes osalejatele pakutava koolituse, ümberõppe ja kutseõppe konkreetsete tulemuste hindamist, et saada parem ülevaade pakutavate meetmete tõhususest;

15.  peab kiiduväärseks tööle naasmise või ettevõtte loomisega kaasneva tugiisikuteenuse meedet;

16.  on arvamusel, et töölevõtmise toetus on uutele tööandjatele stiimuliks, et pakkuda meetmetes osalejatele tööd alalise või vähemalt 12-kuuse lepingu alusel; märgib, et selles meetmes osaleb hinnanguliselt alla poole (250) kõikidest toetusesaajatest;

17.  tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

18.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 29.6.2009, lk 26).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008 ning EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/42).

Õigusalane teave