Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2181(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0062/2014

Předložené texty :

A8-0062/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0081

Přijaté texty
PDF 588kWORD 72k
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Polsko
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., předložená Polskem) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0062/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IIA ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013(4) odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Polsko předložilo v návaznosti na pokles výroby v podniku Fiat Auto Poland S.A. v Tychách v polském Slezsku (dále jen "závod Tychy společnosti Fiat") , ke kterému došlo v období od 21. ledna 2013 do 21. května 2013, žádost EGF/2013/006 PL/Fiat o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 1079 osob, z toho 829 v podniku Fiat Auto Poland a 250 u 21 dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, přičemž se opatření podporovaných EFG zúčastní 777 osob;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a souhlasí proto s Komisí, že Polsko má podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že polské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 29. července 2013 a doplňovaly ji o další informace až do 16. června 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 10. listopadu 2014;

3.  vítá rozhodnutí polských orgánů, že dne 21. ledna 2013 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balíček opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

4.  konstatuje, že od roku 2007 klesá podíl evropského automobilového průmyslu na trhu – v uvedeném roce evropská výroba osobních automobilů představovala 32,2 % světové produkce, zatímco do roku 2012 klesla na 23,2 %; dále upozorňuje na to, že v EU 27 se v roce 2012 snížila úroveň produkce o 7 % oproti roku 2011, zatímco úroveň světové produkce ve stejném období vrostla o 5,3 %; zdůrazňuje, že situace byla na vnitrostátní úrovni ještě horší, jelikož se objem produkce z roku 2011 na rok 2012 snížil téměř o třetinu;

5.  souhlasí proto s Komisí, že propouštění v závodě Tychy společnosti Fiat a u jeho dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací; zdůrazňuje, že dopad globalizace umocnila finanční krize, v jejímž důsledku se v Unii snížil prodej nových osobních automobilů na nejnižší úroveň za celou dobu vedení těchto statistik;

6.  konstatuje, že propouštění v závodě Tychy společnosti Fiat bude mít negativní dopad na celý region, jelikož bývalí zaměstnanci společnosti Fiat Auto Poland, dodavatelé a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, představují 10% všech nezaměstnaných, kteří v této oblasti žijí;

7.  zdůrazňuje, že míra nezaměstnanosti v polském Slezsku se od roku 2011 zvyšuje; konstatuje rovněž, že se navíc v regionu v roce 2012 téměř zdvojnásobila míra hromadného propouštění oproti roku 2011;

8.  konstatuje, že automobilové odvětví zaznamenalo doposud 21 žádostí o příspěvek z EFG a že 12 z nich má souvislost s globalizací obchodu a 9 se světovou finanční a hospodářskou krizí;

9.  konstatuje, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje následující opatření za účelem opětovného začlenění 777 propuštěných pracovníků na trh práce: odbornou přípravu a uhrazení nákladů spojených s odbornou přípravou, odbornou přípravu v oblasti podnikání, stipendia na odbornou přípravu, stipendia na stáže, uhrazení nákladů na stáže, intervenci, granty na podporu samostatné výdělečné činnosti a pobídky k zaměstnávání;

10.  poznamenává, že poskytování grantů na podporu samostatné výdělečné činnosti (až 4 995 EUR na pracovníka) je podmíněno a je spojeno s úspěchem samostatné výdělečné činnosti; zdůrazňuje, že tato podmíněnost by účastníky neměla odrazovat od předkládání žádostí o tuto podporu;

11.  bere na vědomí, že poskytování individualizovaných služeb bylo ukončeno na konci roku 2013 a že podle předběžných údajů se v rámci tohoto souboru opatření zúčastnilo 269 osob 313 různých činností a 219 z nich našlo díky poskytnuté podpoře zaměstnání;

12.  bere na vědomí, že podle předběžných údajů byly celkové náklady na realizaci individualizovaných služeb značně nižší, než se odhadovalo, a to z důvodu omezeného počtu pracovníků, kteří služeb využili;

13.  zdůrazňuje, že ačkoli byl počet pracovníků, kteří se programu zúčastnili, podle předběžných údajů nižší, než se odhadovalo, počet nezaměstnaných pracovníků, na něž se soubor opatření vztahuje a kteří jsou stále registrováni na úřadu práce, čítá 85 osob, což dokazuje, že převážná většina pracovníků propuštěných ze společnosti Fiat Auto Poland našla zaměstnání;

14.  vítá skutečnost, že se na přípravě žádosti o uvolnění prostředků z EFG podílela Regionální rada pro nezaměstnanost a že hrála významnou úlohu při rozhodování o balíčku opatření v rámci projektu;

15.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí; je přesvědčen, že podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

16.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

17.  vítá skutečnost, že mezi opatřeními jsou i taková, která se zvláště zaměřují na skupinu pracovníků nad 50 let, kteří tvoří významnou část příjemců pomoci; poznamenává, že tato věková skupina je vystavena vyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce;

18.  zdůrazňuje, že propouštěním jsou postiženi ve velké míře starší lidé (18,7 %) a osoby s nižší kvalifikací (62,6 % z celkového počtu propuštěných pracovníků); požaduje proto, aby těmto dvěma skupinám byla věnována zvláštní pozornost a aby na tyto skupiny byla zaměřena zvláštní opatření EFG;

19.  domnívá se, že šest pracovníků s dlouhodobými zdravotními problémy nebo se zdravotním postižením může mít zvláštní potřeby, pokud jde o poskytování individuálního přístupu;

20.  vítá skutečnost, že zásada rovnosti žen a mužů a rovněž zásada nediskriminace byly a i nadále budou uplatňovány během různých etap provádění opatření EFG a také v rámci přístupu k těmto opatřením;

21.  bere ne vědomí, že dne 20. prosince 2012 uzavřela společnost Fiat Auto Poland s odbory dohodu, na jejímž základě byla stanovena kritéria výběru pracovníků, kteří mají být propuštěni, a dohodla se s nimi na pobídkách pro pracovníky, kteří budou souhlasit s dobrovolným odchodem z firmy;

22.  konstatuje, že informace poskytnuté o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že polské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby tyto služby nebyly financovány z prostředků Unie dvakrát;

23.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

24.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., předložená Polskem)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/41.)

Právní upozornění