Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2181(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0062/2014

Esitatud tekstid :

A8-0062/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0081

Vastuvõetud tekstid
PDF 321kWORD 59k
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Poola
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(1) (fondi määrus),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0062/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (fond) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013(4) vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Poola esitas fondist rahalise toetuse saamise taotluse EGF/2013/006 PL/Fiat pärast 1079 koondamist, neist 829 ettevõttest Fiat Auto Poland ja 250 koondamist 21 tarnija või tootmisahela järgmise etapi tootja juures vaatlusperioodil 21. jaanuarist 2013 kuni 21. maini 2013, kusjuures fondi meetmetes osaleb arvatavalt 777 töötajat seoses tootmise vähendamisega Fiat Auto Poland S.A. Tychy tehases (Fiati Tychy tehas), mis asub Poolas Sileesia vojevoodkonnas;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja nõustub seetõttu komisjoniga, et Poolal on õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Poola ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 29. juulil 2013, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 16. juunini 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 10. novembril 2014;

3.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Poola ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 21. jaanuaril 2013, varakult enne seda kui tehti otsus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

4.  märgib, et Euroopa autotööstus on kaotanud turuosa alates 2007. aastast, mil Euroopas toodeti 32,2 % maailma sõiduautodest, kusjuures see suhtarv kahanes 2012. aastal 23,2 %ni; toonitab ühtlasi, et tootmine 27-liikmelises ELis vähenes 2011. aastast 2012. aastani 7 %, kusjuures ülemaailmselt suurenes tootmine samas ajavahemikus 5,3 %; toonitab, et olukord oli veelgi halvem riigi tasandil, kus tootmine vähenes 2012. aastal peaaegu kolmandiku võrra 2011. aastaga võrreldes;

5.  nõustub sellest tulenevalt komisjoniga, et koondamised Fiati Tychy tehases ja selle tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures on seotud globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses; toonitab, et globaliseerumise mõju süvendasid finantskriisi tagajärjed, mis on vähendanud uute sõiduautode müüki liidus kõige madalaima tasemeni alates statistika koostamise algusest;

6.  märgib, et koondamised Fiati Tychy tehases avaldavad piirkonnale tõenäoliselt negatiivset mõju, kuna Fiat Auto Polandi, selle tarnijate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate endised töötajad moodustavad 10 % kõigist piirkonnas elavatest töötutest;

7.  juhib tähelepanu asjaolule, et tööpuuduse määr Sileesia piirkonnas on suurenenud alates 2011. aastast; märgib ühtlasi, et 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga kollektiivsete koondamiste arv piirkonnas peaaegu kahekordistus;

8.  märgib, et praeguseks on autotööstusega seoses laekunud fondile 21 taotlust, neist 12 põhinesid kaubandusega seotud üleilmastumise mõjul ja 9 kriisi kriteeriumitel;

9.  märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab järgmisi meetmeid 777 koondatud töötaja tagasipöördumiseks tööle: koolitus ja koolitusega seotud kulud, ettevõtlusharidus, koolitusstipendiumid, praktikastipendiumid, praktikakulud, sekkumisabinõud, toetused füüsilisest isikust ettevõtjana töötamiseks, töölevõtustiimulid;

10.  märgib, et toetuste andmine füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsema hakkamiseks (kuni 4995 eurot töötaja kohta) on tingimuslik ja seotud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise edukusega; märgib, et see tingimuslikkus ei tohiks heidutada osalejaid seda toetusmeedet taotlemast;

11.  märgib, et individuaalsete teenuste rakendamine jõudis lõpule 2013. aasta lõpus ja esialgsete andmete kohaselt osales paketi raames 313 erinevas tegevuses 269 inimest, neist 219 on leidnud osutatud toe abil töökoha;

12.  märgib, et esialgsete andmete kohaselt olid individuaalsete teenuste rakendamise kogukulud prognoositust märkimisväärselt väiksemad, kuna teenuseid kasutas vähem töötajaid;

13.  toonitab, et meetmetes osalenud töötajate esialgselt prognoositust väiksemale arvule vaatamata on paketiga hõlmatud töötutest esialgsete andmete kohaselt tööbüroos endiselt registreeritud 85, mis tõestab seda, et valdav enamik Fiat Auto Polandist koondatud töötajaid on töö leidnud;

14.  avaldab heameelt asjaolu üle, et fondile taotluse koostamisse kaasati ka piirkondlik tööhõivenõukogu, ja selle rolli üle projekti meetmetepaketi üle otsustamisel;

15.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri kestel omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes vastavalt koondatud töötajate vajadustele, vaid ka vastavalt tegelikule ärikeskkonnale; usub, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel tuleks lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks sobituma üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

16.  rõhutab, et fondi määruse artikli 6 kohaselt tuleb tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

17.  avaldab heameelt selle üle, et lisaks muudele meetmetele on sekkumistegevus konkreetselt suunatud üle 50-aastaste töötajate rühmale, kes moodustavad märkimisväärse osa toetuse saajatest; märgib, et seda vanuserühma ohustavad pikaajaline töötus ja tõrjutus tööturult rohkem;

18.  toonitab, et koondatavate hulgas on väga palju vanemaid ja madalama kvalifikatsiooniga inimesi, kes moodustavad kõigist koondatutest vastavalt 18,7 % ja 62,6 %; nõuab erilise tähelepanu pööramist neile kahele rühmale ning neile suunatud fondi erimeetmete võtmist;

19.  on seisukohal, et kuuel pikaajaliste terviseprobleemide või puudega töötajal võivad olla erivajadused, mida neile individuaalsete teenuste pakkumisel arvestada;

20.  väljendab heameelt asjaolu üle, et fondi meetmete elluviimise ja meetmetele juurdepääsu eri etappides on kohaldatud meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse ning mittediskrimineerimise põhimõtteid, mida kohaldatakse ka edaspidi;

21.  märgib, et Fiat Auto Poland jõudis 20. detsembril 2012 ametiühingutega kokkuleppele kriteeriumide kehtestamises, mida ettevõte kasutab koondatavate töötajate valikul, ja leppis kokku ettevõttest vabatahtlikult lahkuvatele töötajatele pakutavates stiimulites;

22.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Poola ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

23.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

24.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/41).

Õigusalane teave