Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2181(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0062/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0062/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0081

Hyväksytyt tekstit
PDF 341kWORD 60k
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Puola
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0062/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että asetus (EU) N:o 1309/2013(4) ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Puola jätti hakemuksen EGF/2013/006 PL/Fiat EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun viiteajanjakson 21. tammikuuta 2013 – 21. toukokuuta 2013 aikana Puolassa Sleesian voivodikunnan alueella sijaitsevan Tychyn Fiat Auto Poland S.A.:n tehtaasta oli tuotannon supistumisen vuoksi vähennetty 1 079 työntekijää, joista Fiat Auto Poland oli vähentänyt 829 työntekijää ja sen 21 toimittajaa ja jatkojalostajaa olivat vähentäneet 250 työntekijää, ja toteaa, että näistä vähennetyistä työntekijöistä 777:n odotetaan osallistuvan EGR:stä rahoitettaviin toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Puola on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Puolan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 29. heinäkuuta 2013 ja toimittivat sitä täydentäviä lisätietoja 16. kesäkuuta 2014 asti ja että komissio antoi siitä arvionsa 10. marraskuuta 2014;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Puolan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 21. tammikuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

4.  huomauttaa, että Euroopan autoteollisuus on menettänyt markkinaosuuttaan vuodesta 2007 lähtien, jolloin Euroopan henkilöautotuotanto muodosti 32,2 prosentin osuuden maailmanlaajuisesta tuotannosta, kun vuonna 2012 vastaava osuus oli 23,2 prosenttia; korostaa lisäksi, että vuosina 2011–2012 tuotanto kasvoi koko maailman mittakaavassa 5,3 prosenttia, kun taas EU-27-alueen tuotanto väheni samaan aikaan 7 prosenttia; painottaa, että Puolassa tilanne oli vieläkin pahempi, sillä tuotantovolyymi väheni vuosien 2011 ja 2012 välisenä aikana lähes kolmanneksella;

5.  on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että työntekijävähennykset Fiatin Tychyn tehtaalta ja sen toimittajien ja jatkojalostajien palveluksesta liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin muutoksiin; korostaa, että globalisaation vaikutuksia pahensi rahoituskriisi, joka painoi uusien henkilöautojen myynnin EU:ssa tilastohistorian alhaisimmalle tasolle;

6.  toteaa, että Fiatin Tychyn tehtaan työntekijävähennyksillä odotetaan olevan kielteinen vaikutus Tychyn alueeseen, sillä 10 prosenttia kaikista alueella asuvista työttömistä on entisiä Fiat Auto Polandin ja sen toimittajien ja jatkojalostajien työntekijöitä;

7.  tähdentää, että työttömyysaste on noussut Sleesian voivodikunnassa vuodesta 2011 lähtien; huomauttaa myös, että joukkovähentämiset lähes kaksinkertaistuivat alueella vuosien 2011 ja 2012 välillä;

8.  toteaa, että autoteollisuuden alalta on tähän mennessä jätetty 21 EGR-hakemusta, joista kaksitoista jätettiin kauppaan liittyvää globalisaatiota koskevan kriteerin ja yhdeksän talouskriisiä koskevan kriteerin perusteella;

9.  toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti muodostuu seuraavista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on edistää 777 vähennetyn työntekijän palaamista työmarkkinoille: koulutus ja koulutukseen liittyvät kustannukset, yrittäjäkoulutus, koulutusapurahat, harjoitteluapurahat, työpaikkaharjoittelun kustannukset, työllistämistyöt, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen myönnettävät avustukset ja kannustin työntekijöiden palkkaamiseen;

10.  toteaa, että itsenäiseen ammatinharjoittamiseen myönnettävät avustukset (enintään 4 995 euroa työntekijää kohti) ovat ehdollisia ja riippuvat menestymisestä itsenäisen ammatin harjoittamisessa; huomauttaa, että tämä ehdollisuus ei saisi estää osallistujia hakemasta kyseistä tukimuotoa;

11.  panee merkille, että yksilöllisten palvelujen täytäntöönpano päättyi vuoden 2013 lopussa ja että alustavien tietojen mukaan pakettiin kuuluviin 313 toimenpiteeseen osallistui 269 henkilöä, joista 219 henkilöä työllistyi tarjotun tuen ansiosta;

12.  panee merkille, että alustavien tietojen mukaan yksilöllisten palvelujen täytäntöönpanon kokonaiskustannukset olivat arvioitua merkittävästi pienemmät, mikä johtui palveluihin osallistuneiden työntekijöiden määrän pienenemisestä;

13.  korostaa, että vaikka toimenpiteisiin osallistuneita työntekijöitä oli vähemmän kuin alun perin arvioitiin, alustavien tietojen mukaan paketin piiriin kuuluvia, edelleen työnvälitykseen ilmoittautuneita työttömiä työntekijöitä oli 85, mikä osoittaa, että valtaosa Fiat Auto Poland -yhtiöstä vähennetyistä työntekijöistä on työllistynyt uudelleen;

14.  on tyytyväinen siihen, että alueen työllisyysneuvosto osallistui EGR-hakemuksen laadintaan ja että se oli keskeinen toimija päätettäessä hankkeen toimenpidepaketista;

15.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön; katsoo, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

16.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden paluuta työmarkkinoille vakinaiseen työhön; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

17.  pitää myönteisenä, että muiden toimenpiteiden joukossa työllistämistöiden tarjoaminen on toimenpide, joka on kohdennettu erityisesti yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin, jotka muodostavat merkittävän osan tuensaajista; toteaa, että tässä ikäryhmässä on suurempi vaara päätyä pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta;

18.  tähdentää, että vähennetyistä työntekijöistä suuri osa oli ikääntyneitä henkilöitä (18,7 prosenttia) tai vähän koulutettuja henkilöitä (62,6 prosenttia); pyytää kiinnittämään kyseisiin ryhmiin erityistä huomiota ja kohdentamaan heihin erityisiä EGR-tukitoimia;

19.  katsoo, että kuudella pitkäaikaisesta terveysongelmasta tai pysyvästä vammasta kärsivällä työntekijällä voi olla erityisiä tarpeita, mikäli heihin sovelletaan yksilöllistä lähestymistapaa;

20.  on tyytyväinen, että tasa-arvon sekä syrjimättömyyden periaatteita on sovellettu ja sovelletaan edelleen EGR:n täytäntöönpanon eri vaiheissa ja haettaessa siitä tukea;

21.  panee merkille, että Fiat Auto Poland pääsi 20. joulukuuta 2012 ammattiliittojen kanssa yhteisymmärrykseen, jonka mukaan liitot määrittävät vähennettävien työntekijöiden valintaperusteet ja jossa sovittiin niille työntekijöille tarjottavista kannustimista, jotka suostuivat lähtemään yhtiöstä vapaaehtoisesti;

22.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Puolan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

23.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

24.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/41.)

Oikeudellinen huomautus