Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2181(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0062/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0062/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0081

Usvojeni tekstovi
PDF 483kWORD 73k
Utorak, 16. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poljska
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., iz Poljske) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0062/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im pomogla pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe (EU) br. 1309/2013(4) odraz sporazuma koji su postigli Parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kraćenjem vremena za procjenu i odobrenje u Parlamentu i Vijeću, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Poljska podnijela zahtjev EGF/2013/006/PL/Fiat za financijski doprinos EGF-a nakon što je u referentnom razdoblju od 21. siječnja 2013. do 21. svibnja 2013. otpušteno 1 079 radnika, od kojih 829 iz poduzeća Fiat Auto Poland, dok ih je 250 otpušteno iz 21 poduzeća dobavljača i daljnjih proizvođača (downstream), te uz očekivanje da će 777 osoba sudjelovati u mjerama EGF-a, s time da su otpuštanja povezana sa smanjenjem proizvodnje u tvornici poduzeća Fiat Auto Poland S.A. u gradu Tychyju (u daljnjem tekstu: Fiatova tvornica u Tychyju) koja se nalazi u pokrajini Šleskoj u Poljskoj;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  napominje da su uvjeti iz članka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Poljska ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da su poljske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 29. srpnja 2013., da su ga dopunjavale dodatnim informacijama do 16. lipnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu tog zahtjeva stavila na raspolaganje 10. studenog 2014.;

3.  pozdravlja činjenicu da su poljske vlasti, kako bi žurno pružile pomoć radnicima, 21. siječnja 2013. odlučile započeti s provedbom usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, dakle mnogo prije donošenja odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

4.  primjećuje da je europska automobilska industrija počela gubiti udio na tržištu 2007., kad je europska proizvodnja osobnih automobila činila 32,2 % globalne proizvodnje, s time da je taj postotak 2012. pao na 23,2 %; dodatno ističe da je proizvodnja u 27 država članica EU-a između 2011. i 2012. pala za 7 % dok su se razine svjetske proizvodnje u istom razdoblju povećale za 5,3 %; naglašava da je stanje na nacionalnoj razini bilo još i gore jer se na njoj opseg proizvodnje 2012. smanjio za gotovo trećinu u odnosu na razine iz 2011.;

5.  shodno tomu slaže se s Komisijom da su otpuštanja u Fiatovoj tvornici u Tychyju i kod njezinih dobavljača i daljnjih proizvođača povezana s velikim strukturnim promjenama svjetskih trgovinskih tokova nastalih zbog globalizacije; naglašava da se učinak globalizacije pogoršao pod utjecajem financijske krize, zbog koje se prodaja novih osobnih automobila u Uniji smanjila na najnižu razinu otkako se ti podaci bilježe;

6.  prima na znanje da se očekuje kako će otpuštanja radnika u Fiatovoj tvornici u Tychyju negativno utjecati na regiju s obzirom na to da bivši radnici poduzeća Fiat Auto Poland, njegovi dobavljači i daljnji proizvođači čine 10 % svih nezaposlenih osoba koje žive na tom području;

7.  ističe da je stopa nezaposlenosti u Šleskoj u porastu od 2011. godine; k tomu primjećuje da su se kolektivna otpuštanja u regiji između 2011. i 2012. gotovo udvostručila;

8.  napominje da je sektor automobilske industrije do sada bio predmet 21 zahtjeva za dodjelu sredstava iz EGF-a, od kojih se njih 12 temelji na učincima globalizacije trgovine, dok je ostalih 9 podneseno na osnovi kriterija krize;

9.  prima na znanje da su u usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika, a za koje se traži sufinanciranje, obuhvaćene sljedeće mjere za ponovno uključivanje 777 otpuštenih radnika na tržište rada: osposobljavanje i s njime povezani troškovi, osposobljavanje poduzetnika, stipendije za osposobljavanje, stipendije za stručnu praksu, troškovi stručne prakse, subvencionirano zapošljavanje, bespovratna sredstva za samozapošljavanje, poticaji za zapošljavanje;

10.  primjećuje da je dodjeljivanje bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (u iznosu do 4 995 EUR po radniku) uvjetovano i da je povezano s uspjehom aktivnosti koju obavljaju samozaposleni; ističe da taj uvjet ne bi trebao obeshrabriti sudionike da se prijave za ovu mjeru potpore;

11.  napominje da je provedba usluga prilagođenih potrebama radnika okončana krajem 2013. i da je, prema privremenim podacima, 269 osoba sudjelovalo u 313 različitih aktivnosti u okviru tog paketa, a od toga je njih 219 pronašlo zaposlenje zahvaljujući pruženoj potpori;

12.  napominje da su, prema privremenim podacima, ukupni troškovi provedbe usluga prilagođenih potrebama radnika bili znatno niži od procijenjenih zahvaljujući manjem broju radnika koji su sudjelovali u tim uslugama;

13.  ističe da je, usprkos tome što je broj radnika koji je sudjelovao u aktivnostima bio manji od procijenjenog, prema privremenim podacima broj nezaposlenih radnika na koje se paket odnosi i koji je registriran na Zavodu za zapošljavanje 85, što pokazuje da je velika većina otpuštenih radnika u poduzeću Fiat Auto Poland pronašla zaposlenje;

14.  pozdravlja činjenicu da je Regionalno vijeće za zapošljavanje bilo uključeno u pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava EGF-a i pozdravlja njegovu ulogu u odlučivanju o paketu aktivnosti projekta;

15.  podsjeća na važnost poboljšanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika s pomoću prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja znanja i sposobnosti koje je radnik stekao tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju; vjeruje da bi se pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i vještine koje će se tražiti te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

16.  naglašava da se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u sredstvima iz EGF-a pruža potpora reintegraciji pojedinačnih otpuštenih radnika na stabilna radna mjesta; povrh toga naglašava da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da se tim doprinosima ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

17.  pozdravlja činjenicu da je, uz druge mjere, subvencionirano zapošljavanje posebno usmjereno na skupinu radnika starijih od 50 godina, a koja predstavlja značajan udio korisnika; napominje da je ta dobna skupina izložena većem riziku od dugotrajne nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada;

18.  naglašava da otpuštanja pogađaju velik broj starijih ljudi i ljudi s nižom stručnom spremom koji čine 18,7 % odnosno 62,6 % svih pogođenih radnika; poziva da se posebna pažnja posveti tim dvjema skupinama i da posebne mjere EGF-a budu namijenjene njima;

19.  smatra da bi šest radnika koji imaju dugotrajne zdravstvene probleme ili invaliditet moglo imati posebne potrebe u pogledu primjene personaliziranog pristupa;

20.  pozdravlja činjenicu da će se tijekom različitih faza pristupa mjerama EGF-a i njihove provedbe i dalje primjenjivati načelo jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

21.  napominje da je 20. prosinca 2012. poduzeće Fiat Auto Poland postiglo sporazum sa sindikatima u kojemu su utvrđeni kriteriji za izbor radnika koji će biti proglašeni viškom te dogovor o poticajima koji će se odobriti radnicima koji su pristali na dobrovoljno napuštanje poduzeća;

22.  napominje da podaci o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika koje treba financirati iz EGF-a uključuju informacije o komplementarnosti s aktivnostima koje se financiraju sredstvima iz strukturnih fondova; naglašava da su poljske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

23.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 406, 30.12.2006., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., koji je podnijela Poljska)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/41.)

Pravna napomena