Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2181(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0062/2014

Pateikti tekstai :

A8-0062/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2014 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0081

Priimti tekstai
PDF 409kWORD 72k
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“ (Lenkija)
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8‑0062/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtame Reglamente (ES) Nr. 1309/2013(4) atspindimas Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos atliekamo EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Lenkija pateikė paraišką „EGF/2013/006 PL/Fiat“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai buvo atleisti 1079 darbuotojai, iš jų 829 iš įmonės „Fiat Auto Poland“ ir 250 iš 21 jos tiekėjo ir tolesnės gamybos grandies įmonės, tikimasi, kad 777 asmenys dalyvaus iš EGF finansuojamose priemonėse; minėti darbuotojų atleidimai, susiję su gamybos sumažėjimu įmonės „Fiat Auto Poland S.A“ gamykloje Tychose (įmonės „Fiat“ gamykla Tychose), esančioje Lenkijos Silezijos vaivadijoje, įvyko per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. sausio 21 d. iki 2013 m. gegužės 21 d.;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos sąlygos, todėl pritaria Komisijai, kad Lenkija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad 2013 m. liepos 29 d. Lenkijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, o iki 2014 m. birželio 16 d. pateikta papildoma informacija, ir kad 2014 m. lapkričio 10 d. Komisija pateikė šios paraiškos vertinimą;

3.  palankiai vertina tai, kad Lenkijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2013 m. sausio 21 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

4.  pažymi, kad nuo 2007 m. Europos automobilių pramonė neteko dalies savo rinkos. Tais metais Europos lengvųjų automobilių gamyba sudarė 32,2 proc. visos pasaulio gamybos, o 2012 m. ji tesudarė 23,2 proc.; be to, pabrėžia, kad nuo 2011 iki 2012 m. ES-27 gamyba sumažėjo 7 proc., o per tą patį laikotarpį pasaulinė gamyba padidėjo 5,3 proc.; pabrėžia, kad padėtis yra dar blogesnė nacionaliniu lygmeniu, nes šiuo lygmeniu, palyginti su 2011 m., 2012 m. gamybos apimtis sumažėjo beveik trečdaliu;

5.  todėl pritaria Komisijai, kad atleidimai įmonės „Fiat“ gamykloje Tychose ir jos tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonėse yra susiję su esminiais struktūriniais pasaulio prekybos sistemos pokyčiais, kuriuos lėmė globalizacija; pabrėžia, kad globalizacijos poveikį padidino finansų krizė, dėl kurios naujų lengvųjų automobilių pardavimo lygis Sąjungoje neregėtai sumažėjo;

6.  pažymi, kad manoma, jog darbuotojų atleidimas iš įmonės „Fiat“ gamyklos Tychose turės neigiamą poveikį regionui, nes buvę įmonės „Fiat Auto Poland“, jos tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonių darbuotojai sudaro 10 proc. visų šiose apylinkėse gyvenančių bedarbių;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2011 m. nedarbo lygis Silezijoje didėjo; be to, pažymi, kad šiame regione padaugėjo dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo atleistų darbuotojų, kurių skaičius nuo 2011 iki 2012 m. beveik padvigubėjo;

8.  pažymi, kad iki šiol buvo pateikta 21 paraiška dėl EGF paramos automobilių pramonės sektoriui, iš kurių 12 yra pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija, o likusios 9 – krizės kriterijumi;

9.  pažymi, kad suderintą bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą sudaro toliau nurodytos priemonės, skirtos 777 atleistiems darbuotojams vėl įtraukti į darbo rinką: mokymo ir su mokymu susijusios išlaidos, verslumo mokymas, mokymosi stipendijos, praktikos stipendijos, praktikos išlaidos, intervenciniai darbai, dotacijos savarankiškai dirbti norintiems asmenims, samdos paskatos;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad dotacijos savarankiškai dirbti norintiems asmenims (iki 4 995 EUR vienam darbuotojui) teikiamos laikantis sąlygų ir priklauso nuo savarankiškos veiklos sėkmės; pažymi, kad minėtos sąlygos neturėtų atgrasyti dalyvių teikti paraišką dėl šios paramos priemonės;

11.  pažymi, kad 2013 m. pabaigoje buvo baigtos įgyvendinti prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos ir kad negalutiniais duomenimis 313 įvairių pagal šį paketą numatytų veiksmų dalyvavo 269 asmenys, iš jų 219 asmenų, pasinaudoję suteikta parama, įsidarbino;

12.  pažymi, kad, remiantis negalutiniais duomenimis, bendros prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų įgyvendinimo išlaidos buvo kur kas mažesnės, negu numatyta, nes šiomis paslaugomis naudojosi mažesnis darbuotojų skaičius;

13.  pabrėžia, jog nepaisant to, kad negalutiniais duomenimis šiuose veiksmuose dalyvavo mažiau darbuotojų, negu buvo numatyta iš pradžių, darbo tarnyboje vis dar yra įsiregistravę 85 nedirbantieji, kuriems taikomos šio paketo priemonės, o tai įrodo, kad didžioji dauguma iš Lenkijos įmonės „Fiat Auto Poland“ iš darbo atleistų darbuotojų jau įsidarbino;

14.  palankiai vertina tai, kad Regioninė užimtumo tarnyba dalyvavo rengiant paraišką EGF, ir jos vaidmenį priimant sprendimą dėl šio projekto veiklos paketo;

15.  primena, kaip svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos; mano, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16.  pabrėžia, kad pagal EGF reglamento 6 straipsnį reikėtų užtikrinti, kad EGF lėšomis būtų remiama pakartotinė pavienių iš darbo atleistų darbuotojų integracija suteikiant galimybę dirbti nuolatinį darbą; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

17.  palankiai vertina tai, kad, be kitų priemonių, intervencinis darbas tikslingai skiriamas darbuotojų virš 50 metų amžiaus, kurie sudaro didelę paramos gavėjų dalį, grupei; taip pat pažymi, kad šiai amžiaus grupei gresia didesnė užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos rizika;

18.  atkreipia dėmesį į didelį pagyvenusių žmonių ir mažesnės kvalifikacijos žmonių, kuriuos palietė atleidimai iš darbo, skaičių; jie sudaro atitinkamai 18,7 proc. ir 62,6 proc. visų atleistųjų darbuotojų; ragina ypatingą dėmesį skirti toms dviem grupėms ir jiems skirtoms konkrečioms EGF priemonėms;

19.  mano, kad šeši darbuotojai, turintys ilgalaikių sveikatos problemų ar negalių, jiems teikiant prie individualių poreikių pritaikytą paramą, gali turėti specialių poreikių;

20.  palankiai vertina tai, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę gauti EGF paramą, taikyti ir toliau bus taikomi moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo principai;

21.  pažymi, kad 2012 m. gruodžio 20 d. įmonė „Fiat Auto Poland“ pasiekė susitarimą su profesinėmis sąjungomis, kuriame nustatė darbuotojų atleidimo kriterijus ir susitarė dėl paskatų, kurios būtų teikiamos darbuotojams, sutikusiems savanoriškai išeiti iš darbo;

22.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; pabrėžia, kad Lenkijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad paslaugos nebūtų Sąjungos finansuojamos du kartus;

23.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/41.)

Teisinis pranešimas