Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2181(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0062/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0062/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0081

Pieņemtie teksti
PDF 584kWORD 73k
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0062/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013(4) pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Polija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/006 PL/Fiat, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 21. maijam saistībā ar ražošanas samazināšanos uzņēmuma “Fiat Auto Poland S.A.” Tihi ražotnē (“Fiat Tihi ražotne”), kas atrodas Silēzijas vojevodistē, Polijā , ir atlaisti 1079 darbinieki — 829 darbinieki uzņēmumā “Fiat Auto Poland S.A.” un 250 darbinieki 21 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumā —, no kuriem 777 darbinieki, paredzams, piedalīsies EGF pasākumos;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka EGF regulas 2. panta a) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, tādēļ piekrīt Komisijai, ka Polija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Polijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 29. jūlijā, līdz 2014. gada 16. jūnijam sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 10. novembrī;

3.  atzinīgi vērtē to, ka Polijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2013. gada 21. janvāra — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

4.  norāda, ka Eiropas autobūves nozare kopš 2007. gada, kad Eiropas pasažieru automobiļu ražošanas nozare veidoja 32,2 % no pasaules ražošanas apjoma, ir zaudējusi tirgus daļu, proti, 2012. gadā tie bija vairs 23,2 %; turklāt norāda, ka laikā, kad ražošanas apjomi pasaulē no 2011. līdz 2012. gadam palielinājās par 7 %, ražošanas apjoms ES-27 valstīs tajā pašā laikposmā samazinājās par 5,3 %; uzsver, ka situācija valsts mērogā bija pat vēl sliktāka, jo 2012. gadā ražošanas apjoms salīdzinājumā ar 2011. gadu bija samazinājies gandrīz par trešdaļu;

5.  piekrīt līdz ar to Komisijai, ka darbinieku atlaišana Fiat Tihi ražotnē, kā arī piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos; uzsver, ka globalizācijas ietekmi saasināja finansiālās krīzes sekas, kuru rezultātā jaunu pasažieru automobiļu pārdošanas apjomi Savienībā samazinājās līdz viszemākajam jebkad reģistrētajam līmenim;

6.  norāda — paredzams, ka Fiat Tihi ražotnē veiktajai darbinieku atlaišanai būs negatīvas sekas Tihi apgabalā, kur uzņēmuma “Fiat Auto Poland” un tā piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumu bijušie darbinieki ir 10 % no visiem apgabala iedzīvotājiem;

7.  norāda, ka kopš 2011. gada Silēzijas vojevodistē ir paaugstinājies bezdarba līmenis; turklāt norāda, ka laikā no 2011. līdz 2012. gadam ir dubultojies to darbinieku skaits, ar kuriem darba attiecības ir izbeigtas kolektīvās atlaišanas rezultātā;

8.  norāda, ka līdz šim par mašīnbūves nozari ir iesniegts 21 EGF pieteikums, no kuriem 12 balstīti uz tirdzniecības globalizāciju un 9 — uz krīzes kritēriju;

9.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 777 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: apmācība un ar apmācību saistītās izmaksas, uzņēmējdarbības apmācība, apmācību stipendijas, stažēšanās stipendijas, stažēšanās izmaksas, intervences darbi, pašnodarbinātības dotācijas un kompensācija par pieņemšanu darbā;

10.  norāda, ka pašnodarbinātības dotāciju (ne vairāk kā EUR 4995) izmaksai tiks piemēroti dažādi nosacījumi, tostarp ka pašnodarbinātā darbībai jābūt sekmīgai; norāda, ka šiem nosacījumiem nevajadzētu atturēt dalībniekus pieteikties šim atbalsta pasākumam;

11.  norāda, ka individualizēto pakalpojumu īstenošana tika pabeigta 2013. gada beigās un ka saskaņā ar provizoriskiem datiem 269 cilvēki piedalījās 313 dažādos pasākumos, kas bija paredzēti kopumā, un no tiem 219 cilvēki, pateicoties sniegtajam atbalstam, ir atraduši darbu;

12.  norāda, ka saskaņā ar provizoriskiem datiem individualizēto pakalpojumu īstenošanas kopējās izmaksas bija ievērojami mazākas par aplēsto, jo pasākumos piedalījās mazāks skaits darbinieku;

13.  uzsver — neskatoties uz to, ka pasākumos piedalījās mazāks skaits darbinieku, nekā bija sākotnēji paredzēts, saskaņā ar provizoriskiem datiem Nodarbinātības birojā joprojām ir reģistrēti 85 bezdarbnieki, uz kuriem attiecas pasākumu kopums, kas liecina, ka lielākā daļa darbinieku, kuri tika atlaisti uzņēmumā “Fiat Auto Poland”, ir atraduši darbu;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Reģionālā nodarbinātības padome bija iesaistīta EGF pieteikuma sagatavošanā un tai bija izšķirīga nozīme, lemjot par projekta pasākumu kopumu;

15.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēja profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi; uzskata, ka saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz konkrētiem atlaistiem darbiniekiem atgriezties stabilā darbā; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

17.  atzinīgi vērtē to, ka pie pasākumiem intervences darbi ir paredzēti tieši darbiniekiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem un kuri ir nozīmīga daļa no saņēmējiem; norāda, ka šajā vecuma grupā ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū;

18.  norāda, ka starp atlaistajiem darbiniekiem ir liels skaits gados vecāku cilvēku un cilvēku ar zemāku kvalifikāciju, proti, attiecīgi 18,7 % un 62,6 % no visiem atlaistajiem darbiniekiem; aicina abām minētajām grupām pievērst īpašu uzmanību un paredzēt viņiem īpašus EGF pasākumus;

19.  uzskata, ka sešiem darbiniekiem ar ilgstošām veselības problēmām vai invaliditāti var būt īpašas vajadzības, kas jāņem vērā individualizētajā pieejā;

20.  atzinīgi vērtē to, ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz piekļuvi šim fondam ir piemērots un arī turpmāk tiks piemērots sieviešu un vīriešu līdztiesības un nediskriminācijas princips;

21.  norāda, ka 2012. gada 20. decembrī uzņēmums “Fiat Auto Poland” panāca vienošanos ar arodbiedrībām, nosakot kritērijus, kurus izmantos, lai atlasītu darbiniekus, kuri tiks atlaisti, un vienojās par stimuliem, kas tiks piešķirti darbiniekiem, kuri piekritīs labprātīgi aiziet no darba;

22.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Polijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

23.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/41.)

Juridisks paziņojums