Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2183(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0063/2014

Esitatud tekstid :

A8-0063/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0082

Vastuvõetud tekstid
PDF 233kWORD 62k
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Kreeka
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreeka) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (fondi määrus),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0063/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja nende tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks seadusandlikud ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (fond) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada ettevõtete loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Kreeka ametiasutused esitasid 29. juulil 2014. aastal taotluse EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas seoses 551 töötaja koondamisega ettevõttest Odyssefs Fokas S.A., mis tegutses NACE Rev. 2 osa 47 (Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas majandussektoris;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  tunneb heameelt asjaolu üle, et Kreeka ametiasutused võtavad arvesse selle eelarvevahendi suurt kasu ning on seda juba mitmel korral kasutanud vahendina, mille abil võidelda finants- ja majanduskriisi kahjuliku mõju vastu;

2.  märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kaasa arvatud töötajad, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;

3.  märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 29. juulil 2014. aastal ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 11. novembril 2014. aastal; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

4.  märgib, et Kreeka ametiasutuste väitel oli koondamistel peamiselt kaks põhjust: leibkondade kasutada olevate sissetulekute vähenemine maksukoormuse suurenemise, palkade vähenemise (nii era- kui ka avaliku sektori töötajatel) ja suureneva tööpuuduse tõttu, mille tagajärg oli ostujõu järsk langus, ning ettevõtetele ja eraisikutele antavate laenude järsk vähendamine rahaliste vahendite vähesuse tõttu Kreeka pankades;

5.  on nõus, et need tegurid on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mida käsitletakse määruses (EÜ) nr 546/2009(4), ning et seetõttu on Kreekal õigus saada fondist rahalist toetust;

6.  märgib, et jaesektoriga seoses on praeguseks esitatud veel kolm fondist toetuse saamise taotlust (kaks neist Kreekast), milles on samuti põhjenduseks toodud ülemaailme finants- ja majanduskriis;

7.  märgib, et kõnealused koondamised muudavad veelgi tõsisemaks töötuse olukorra riigis, kus töötute arv aastatel 2008–2013 neljakordistus ning mis on töötuse määra poolest liikmesriikide seas esimesel ja maailmas viiendal kohal; peab eriti murettekitavaks olukorda Atika ja Kesk-Makedoonia piirkondades, kus on toimunud 90 % koondamistest ja kus töötuse määr on juba riigi 27,5 % suurusest keskmisest kõrgem;

8.  märgib, et lisaks vaatlusperioodil koondatud 551 töötajale koondati enne neljakuise vaatlusperioodi algust veel 49 töötajat, kes loetakse samuti kokku 600 rahastamise nõuetele vastava toetusesaaja hulka; märgib, et 89,17 % koondatud töötajatest, kes vastavad fondi rahastamise nõuetele, on naised;

9.  peab kiiduväärseks, et Kreeka ametiasutused osutavad fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid lisaks ka kuni 500 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele (NEET-noored), kes olid taotluse esitamise päeval alla 30-aastased, pidades silmas, et kõik punktis 8 osutatud koondamised toimusid NUTS 2. tasandi piirkondades Kesk-Makedoonias (Κεντρική Μακεδονία, EL12), Tessaalias (Θεσσαλία, EL14) ja Atikas (Aττική, EL30), mis on noorte tööhõive algatuse kohaselt rahastamiskõlblikud; märgib, et seega on toetusesaajaid kokku 1100;

10.  märgib, et Kreeka ametiasutused otsustasid osutada fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid kuni 500-le alla 30 aasta vanusele mittetöötavale ja mitteõppivale noorele; märgib, et taotluse kohaselt kasutavad Kreeka ametiasutused muu hulgas Kreeka noortegarantii rakenduskavasse lisatud kriteeriumidega kooskõlastatud kriteeriume (st tõrjutuse ohus noored, leibkonna sissetulek, haridustase, töötuse kestus jne) ning võtavad arvesse ka osalemissoove; kutsub Kreeka ametiasutusi üles võtma arvesse sotsiaalseid kriteeriume ning tagama, et fondi toetusesaajate valimisel peetakse täielikult kinni diskrimineerimiskeelu ja võrdsete võimaluste põhimõtetest;

11.  peab kiiduväärseks, et Kreeka ametiasutused võtsid fondist rahastatavate meetmete sihtrühma kuuluvate NEET-noorte kindlaksmääramiseks kasutusele sotsiaalsed kriteeriumid, mille puhul võeti arvesse andmeid leibkonna sissetuleku kohta, haridustaset ja töötuse kestust; nõuab, et toetusesaajate valikul järgitaks täielikult mittediskrimineerimise põhimõtet, et anda võimalusi tööturult kõige kaugemale jäänud isikutele;

12.  kutsub Kreeka ametiasutusi üles esitama rahastatud meetmete ja tulemuste kohta üksikasjalikke andmeid, et jagada parimaid tavasid, eelkõige seoses NEET-noorte valimi ja neile pakutava toetusega;

13.  märgib, et hinnanguline kogukulu on 10 740 000 eurot, millest fondi rakendamise eelarve on 210 000 eurot ning EGFi toetus on 6 444 000 eurot, mis moodustab kogukuludest 60 %;

14.  märgib, et ettevalmistava tegevuse, halduse, teavitamise ja reklaami, kontrolli ning aruandlusega seotud toetus moodustab 1,96 % kogueelarvest; märgib lisaks, et peaaegu pool sellest toetusest on kavas kasutada teavitamise ja reklaami jaoks;

15.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Kreeka ametiasutused otsustasid alustada töötajate kiireks abistamiseks individuaalsete teenuste pakkumist koondatud töötajatele juba 20. oktoobril 2014. aastal, st enne lõpliku otsuse saamist fondile toetuse saamiseks esildatud kooskõlastatud paketi kohta;

16.  märgib, et Kreeka ametiasutused on andnud teada, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel konsulteeriti sihtrühma kuuluvate toetusesaajate esindajate (Fokase endised töötajad ja nende juriidilised esindajad) ning Kreeka eraettevõtjate liiduga;

17.  märgib, et pakutavate individuaalsete teenuste väljatöötamisel võeti arvesse NEET-noorte konkreetseid vajadusi ning pakett hõlmab järgmisi meetmeid: kutsenõustamine, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, ettevõtluse alustamise toetused, tööotsimistoetused, koolitustoetused ning liikuvustoetused;

18.  toonitab, kui olulised on individuaalsed teenused, mille eesmärk on aidata sihtrühma kuuluvatel toetusesaajatel tuvastada oma oskusi ja koostada realistlik karjäärikava oma huvide ja kvalifikatsioonide alusel;

19.  väljendab heameelt, et kavandatavate meetmete hulgas on seire, mis tagab osalejate jälgimise kuue kuu jooksul pärast meetmete rakendamise lõppu;

20.  märgib, et suurem osa taotletud vahenditest on mõeldud ettevõtluse alustamise (3 000 000 eurot) ja koolitusmeetmete (2 960 000 eurot) toetamiseks;

21.  märgib, et kuni 200-le valitud töötajale ning mittetöötavale ja mitteõppivale noorele eraldatakse toetusena oma ettevõtte loomiseks suurim võimalik summa 15 000 eurot; rõhutab, et selle meetme eesmärk on edendada ettevõtlust elujõuliste ettevõtlusalgatuste rahastamise kaudu, mille tulemusel peaks keskpikas perspektiivis tekkima juurde töökohti; märgib, et selle suurima võimaliku summa eraldamine sõltub konkreetsetest tingimustest ja toetatavate alustavate ettevõtete elujõulisusest;

22.  rõhutab, et aktiivsed tööturumeetmed loovad tõelist lisaväärtust, ning soovitab seega pakkuda aktiivseid tööturumeetmeid; märgib, et ligikaudu kolmandik kavandatud toetusest seisneb hüvitiste maksmises ja seega on tegemist passiivsete tööturumeetmetega;

23.  märgib, et käesoleva taotluse koolitusmeetmete kulu on võrreldaval tasemel Kreeka varasemate taotlustega; juhib tähelepanu asjaolule, et need kulud varieeruvad ka teiste liikmesriikide sarnastes taotlustes;

24.  palub, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) uue programmitöö perioodi kavandatavad meetmed täiendaksid EGFi kava ning aitaksid kaasa töötajate tööturule tagasipöördumisele tulevikku suunatud ja jätkusuutlikes majandussektorites; tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks EGFist toetatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale majandusele;

25.  tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

26.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

27.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreeka)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/43).

Õigusalane teave