Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2183(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0063/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0063/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0082

Hyväksytyt tekstit
PDF 234kWORD 63k
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Kreikka
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreikka) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0063/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Kreikan viranomaiset jättivät hakemuksen EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas 29. heinäkuuta 2014 sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla toimialalla toimiva yritys Odyssefs Fokas oli sanonut irti 551 työntekijää;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  pitää myönteisenä, että Kreikan viranomaiset ottavat tämän budjettivälineen tarjoamat merkittävät edut huomioon ja ovat jo turvautuneet siihen useaan otteeseen keinona torjua rahoitus- ja talouskriisin kielteisiä vaikutuksia;

2.  toteaa, että Kreikan viranomaisten hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille;

3.  toteaa, että Kreikan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 29. heinäkuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 11. marraskuuta 2014; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

4.  panee merkille, että Kreikan viranomaisten mukaan työntekijävähennykset johtuivat pääasiassa kahdesta seikasta: kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen vähentyminen verotuksen kiristymisen, palkanalennusten (niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella) ja työttömyyden kasvun johdosta, minkä seurauksena kotitalouksien ostovoima romahti, sekä Kreikan pankkien käteispulasta johtuva yrityksille ja yksityishenkilöille myönnettyjen lainojen määrän romahtaminen;

5.  on yhtä mieltä siitä, että edellä mainitut tekijät liittyvät asetuksessa (EY) N:o 546/2009(4) tarkoitettuun maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin ja että Kreikka on näin ollen oikeutettu EGR:n rahoitustukeen;

6.  toteaa, että tähän mennessä vähittäiskaupan ala on ollut kolmen (kaksi niistä koskevat Kreikkaa) muunkin maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin perustuvan EGR-hakemuksen aiheena;

7.  toteaa, että nämä työntekijävähennykset pahentavat entisestään työttömyystilannetta maassa, jossa työttömien määrä nelinkertaistui vuosina 2008–2013 ja jonka työttömyysaste on jäsenvaltioiden korkein ja maailman viidenneksi korkein; on erityisen huolestunut Attikan ja Keski-Makedonian alueista, joissa valtaosa (90 prosenttia) työntekijävähennyksistä toteutettiin ja joiden työttömyysaste on jo nyt maan keskiarvoa (27,5 prosenttia) korkeampi;

8.  toteaa, että viitekaudella vähennettyjen 551 työntekijän ohella tukeen oikeutettuja edunsaajia ovat ne 49 työntekijää, jotka vähennettiin ennen neljän kuukauden viiteajanjaksoa, eli vähennettyjä on kaikkiaan 600; panee merkille, että 89,17 prosenttia EGR-tukeen oikeutetuista vähennetyistä työntekijöistä on naisia;

9.  pitää myönteisenä, että Kreikan viranomaiset aikovat lisäksi tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja enintään 500:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka olivat alle 30-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä, sillä kaikki 8 kohdassa tarkoitetut työntekijävähennykset tapahtuvat NUTS-tason 2 alueilla Κεντρική Μακεδονία (Keski-Makedonia) (EL12), Θεσσαλία (Thessalia) (EL14) ja Aττική (Attika) (EL30), jotka ovat nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa tukikelpoisia, joten edunsaajia on kaikkiaan 1 100;

10.  toteaa, että Kreikan viranomaiset päättivät tarjota EGR:n yhteisrahoittamia yksilöllisiä palveluja enintään 500:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle alle 30‑vuotiaalle henkilölle; panee merkille, että hakemuksen mukaan Kreikan viranomaiset aikovat käyttää kriteereinä muiden muassa samansuuntaisia kriteereitä kuin Kreikan nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmassa (eli syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, kotitalouden tulotaso, koulutustaso, työttömyyden kesto jne.) sekä kiinnostuksenilmaisupyyntöjä; kehottaa Kreikan viranomaisia ottamaan huomioon sosiaaliset kriteerit ja varmistamaan, että EGR-tuen saajien valinnassa noudatetaan kaikilta osin syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita;

11.  antaa tukensa Kreikan viranomaisten EGR-toimien kohteiksi otettavien työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrittämiseksi soveltamille kriteereille, joissa otettiin huomioon kotitalouden tulotaso, koulutustaso ja työttömyyden kesto; kehottaa noudattamaan tuensaajien valinnassa täysimääräisesti syrjimättömyyden periaatetta, jotta mahdollisuuksia tarjotaan kaikkein kauimpana työmarkkinoista oleville henkilöille;

12.  kehottaa Kreikan viranomaisia toimittamaan tarkat tiedot rahoitetuista toimista ja niiden tuloksista parhaiden käytäntöjen jakamiseksi erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden valinnan ja heille annetun tuen osalta;

13.  ottaa huomioon, että arvioidut kokonaiskustannukset ovat 10 740 000 euroa, josta osoitetaan 210 000 euroa täytäntöönpanoon, ja että EGR:n rahoitustuki on 6 444 000 euroa eli 60 prosenttia kokonaiskustannuksista;

14.  panee merkille, että valmistelutoimia, hallintoa sekä tiedotus-, valvonta- ja raportointitoimia varten tarkoitetun rahoituksen osuus on 1,96 prosenttia kokonaistalousarviosta; toteaa lisäksi, että melkein puolet tästä osuudesta on määrä käyttää tiedotustoimiin;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Kreikan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville työntekijöille 20. lokakuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR-tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

16.  toteaa, että Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti on laadittu kohteena olevien edunsaajien edustajien (Fokasin entiset työntekijät ja näiden asianajajat) ja Kreikan yksityisen sektorin ammattiliiton kuulemisen jälkeen;

17.  panee merkille, että tarjottavat yksilölliset palvelut on suunniteltu siten, että niissä on otettu huomioon työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden erityistarpeet, ja ne koostuvat seuraavista toimenpiteistä: ammatillinen ohjaus, koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, tuki yrityksen perustamiseen sekä työnhaku-, koulutus- ja liikkuvuusavustukset;

18.  korostaa, että on tärkeää tarjota yksilöllisiä palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa kohteena olevia edunsaajia saamaan selville taitonsa ja laatimaan itselleen realistinen urasuunnitelma, joka perustuu heidän kiinnostuksenkohteisiinsa ja pätevyyksiinsä;

19.  pitää myönteisenä, että seuranta on yksi ehdotetuista toimenpiteistä ja että osallistujien vaiheita voidaan siten seurata toimenpiteiden täytäntöönpanon päättymistä seuraavan kuuden kuukauden jakson aikana;

20.  panee merkille, että haetuista varoista suurin osa on tarkoitus käyttää tukeen yritysten perustamiseen (3 000 000 euroa) ja koulutustoimiin (2 960 000 euroa);

21.  toteaa, että enimmäismäärä tukea (15 000 euroa) myönnetään enintään 200 valitulle työntekijälle sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle avustuksena oman yrityksen perustamiseen; korostaa, että tällä toimenpiteellä halutaan edistää yrittäjyyttä antamalla rahoitusta aloitteleville kannattaville liikeyrityksille ja että sen tulisi johtaa uusien työpaikkojen luomiseen keskipitkällä aikavälillä; panee merkille, että enimmäismäärän myöntämiselle on asetettu tiettyjä edellytyksiä ja että tuettavien uusien yritysten on oltava kannattavia;

22.  korostaa aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden aitoa lisäarvoa ja suosittaa niiden hyväksymistä; panee merkille, että noin kolmasosa suunnitellusta tuesta koostuu korvauksista ja siten passiivisista työmarkkinatoimenpiteistä;

23.  panee merkille, että hakemuksessa ehdotettujen koulutustoimien kustannukset ovat samansuuruiset kuin Kreikan aiemmin esittämissä hakemuksissa; huomauttaa, että muiden jäsenvaltioiden esittämissä vastaavissa hakemuksissa nämä kustannukset poikkeavat toisistaan;

24.  katsoo, että uudella EGR-ohjelmakaudella suunniteltujen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteiden on täydennettävä EGR-suunnitelmaa ja autettava työntekijöitä integroitumaan uudelleen tulevaisuutta painottaville ja kestäville toimialoille; muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen talouteen siirtymisen kanssa;

25.  pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja niiden täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

26.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

27.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

28.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreikka)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/43.)

Oikeudellinen huomautus