Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2183(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0063/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0063/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0082

Pieņemtie teksti
PDF 470kWORD 76k
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0063/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Grieķijas iestādes pieteikumu EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iesniedza 2014. gada 29. jūlijā pēc 551 darbinieka atlaišanas Odyssefs Fokas S.A. — uzņēmumā, kas darbojās ekonomikas nozarē, kura klasificēta NACE 2. red. 47. nodaļā (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”);

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes ņem vērā šī budžeta instrumenta lielās priekšrocības un jau vairākas reizes ir to izmantojušas, lai novērstu finanšu un ekonomikas krīzes negatīvās sekas;

2.  norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas ir ievērots, ja četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā vismaz 500 darbinieku ir atlaisti no darba vai attiecīgi beigusies pašnodarbināto personu darbība, ieskaitot darbiniekus un pašnodarbinātās personas šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

3.  norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 29. jūlijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 11. novembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

4.  norāda — Grieķijas iestādes apgalvo, ka darbinieku atlaišanu izraisīja galvenokārt divi apstākļi: pieejamo mājsaimniecības ieņēmumu samazinājums, kas notika nodokļu sloga palielinājuma, algu samazinājuma (gan privātajā, gan publiskajā sektorā) un augošā bezdarba dēļ un kura rezultātā ievērojami pazeminājās pirktspēja, un krasa aizdevumu apjoma samazināšana uzņēmumiem un privātpersonām naudas trūkuma dēļ Grieķijas bankās;

5.  piekrīt tam, ka šie apstākļi ir saistīti ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 546/2009(4), un tādēļ Grieķija ir tiesīga saņemt ieguldījumu no EGF;

6.  norāda, ka līdz šim, pamatojoties uz globālo finanšu un ekonomikas krīzi, saistībā ar mazumtirdzniecības nozari ir iesniegti trīs citi EGF pieteikumi, no kuriem divi ir no Grieķijas;

7.  norāda, ka šie atlaišanas gadījumi vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju valstī, kurā laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam bezdarbnieku skaits palielinājās četrkārt un kurā ir visaugstākais bezdarba līmenis ES dalībvalstīs un piektais augstākais visā pasaulē; pauž īpašas bažas par Atikas un Vidusmaķedonijas reģionu, kur koncentrējas 90 % atlaišanas gadījumu un kur bezdarba līmenis jau pārsniedz valsts vidējo rādītāju 27,5 %;

8.  norāda, ka papildus 551 darbiniekam, kuri atlaisti no darba pārskata periodā, atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti arī 49 darbinieki, kas tika atlaisti pirms četru mēnešu pārskata perioda sākuma, kopējam atbalsttiesīgo saņēmēju skaitam līdz ar to sasniedzot 600 personas; norāda, ka 89,17 % atlaisto darbinieku, kas tiesīgi saņemt EGF atbalstu, ir sievietes;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes sniegs EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 500 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un pieteikuma iesniegšanas dienā ir jaunāki par 30 gadiem, ņemot vērā, ka visi 8. punktā minētie atlaišanas gadījumi ir notikuši NUTS 2. līmeņa reģionos, proti, Vidusmaķedonijā (EL12), Tesālijā (EL14) un Atikā (EL30), kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu; līdz ar to kopējais saņēmēju skaits ir 1100;

10.  norāda, ka Grieķijas iestādes nolēma EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegt līdz pat 500 NEET, kuri ir jaunāki par 30 gadiem; norāda, ka saskaņā ar pieteikumu Grieķijas iestādes atlasei cita starpā izmantos kritērijus, kas pieskaņoti Grieķijas Jaunatnes garantijas īstenošanas plānā iekļautajiem kritērijiem (t. i., atstumtības risks, mājsaimniecības ienākumu līmenis, izglītības līmenis, bezdarba ilgums u. c.), kā arī pausto ieinteresētību; aicina Grieķijas iestādes ņemt vērā sociālos kritērijus un nodrošināt, ka EGF atbalsta saņēmēju atlasē pilnībā tiek ievēroti nediskriminācijas un vienlīdzīgu iespēju principi;

11.  atbalsta Grieķijas iestāžu izmantotos sociālos kritērijus, lai noteiktu NEET, kuri būtu tiesīgi saņemt EGF atbalstu, ņemot vērā mājsaimniecības ienākumus, izglītības līmeni un bezdarba perioda ilgumu; prasa saņēmēju atlasē pilnībā ievērot nediskriminācijas principu, lai dotu iespēju tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus;

12.  aicina Grieķijas iestādes sniegt detalizētu informāciju par finansētajām darbībām un rezultātiem, lai varētu apmainīties ar paraugpraksi, īpaši saistībā ar to jauniešu atlasi un atbalstīšanu, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā;

13.  norāda, ka kopējais aplēstais budžets ir EUR 10 740 000, no kuriem EUR 210 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 6 444 000 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

14.  norāda, ka ieguldījumi, kas paredzēti sagatavošanas, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kā arī kontroles un ziņojumu sniegšanas pasākumiem, veido 1,96 % no kopējā budžeta; norāda arī to, ka gandrīz pusi no šī budžeta ir plānots izmantot informācijai un reklāmai;

15.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 20. oktobra — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

16.  ņem vērā — Grieķijas iestādes ir norādījušas, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir izstrādāts, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem (bijušajiem Fokas darbiniekiem un darbinieku juristiem) un Grieķijas Privāto darba ņēmēju federāciju;

17.  norāda, ka sniedzamie individualizētie pakalpojami ir veidoti tā, lai ņemtu vērā jauniešu, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā, īpašās vajadzības, un ietver turpmāk minētos pasākumus: profesionālā ievirze, mācības, pārkvalifikācija un arodapmācība, ieguldījums uzņēmējdarbības sākšanai, darba meklēšanas pabalsts un mācību pabalsts, kā arī mobilitātes pabalsts;

18.  norāda uz to, cik nozīmīgi ir individualizētie pakalpojumi, kuru mērķis ir palīdzēt atbalsta saņēmēju mērķgrupai noteikt savas prasmes un izveidot reālistisku karjeras plānu, kā pamatā ir viņu intereses un kvalifikācija;

19.  atzinīgi vērtē to, ka ierosināto pasākumu vidū ir arī uzraudzība, kas paredz dalībnieku kontroli sešu mēnešu garumā pēc pasākumu īstenošanas beigām;

20.  norāda, ka lielākā daļa pieprasīto līdzekļu ir paredzēta ieguldījumiem uzņēmējdarbības sākšanai (EUR 3 000 000) un apmācības pasākumiem (EUR 2 960 000);

21.  norāda, ka maksimālā pieļaujamā summa EUR 15 000 apmērā tiks piešķirta ne vairāk kā 200 izvēlētajiem darbiniekiem un NEET kā ieguldījums viņu uzņēmumu izveidei; uzsver, ka šā pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot finansējumu dzīvotspējīgām uzņēmējdarbības iniciatīvām un tādējādi — turpmāku darbavietu izveidi vidējā termiņā; norāda, ka šī maksimālā pieļaujamā summa tiks piešķirta tikai ar konkrētiem nosacījumiem un atkarībā no atbalstāmo jauno uzņēmumu dzīvotspējas;

22.  uzsver īsteno pievienoto vērtību un iesaka piedāvāt aktīvus darba tirgus pasākumus; norāda, ka aptuveni vienu trešdaļu plānotā atbalsta veido pabalsti, t. i., pasīvi darba tirgus pasākumi;

23.  norāda, ka šajā pieteikumā iekļauto apmācības pasākumu izmaksas ir samērojamas ar iepriekšējiem Grieķijas pieteikumiem; norāda, ka līdzīgos pieteikumos no citām dalībvalstīm šīs izmaksas ir atšķirīgas;

24.  prasa, lai Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumi, ko paredzēts īstenot jaunajā ESF plānošanas periodā, papildinātu EGF plānotos pasākumus un palīdzētu darba ņēmējiem vieglāk atgriezties darba tirgū uz nākotni orientētās un ilgtspējīgās saimnieciskās darbības nozarēs; atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

25.  atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto pasākumu pieejamību un īstenošanu, tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

26.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

27.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

28.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumiem nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/43.)

Juridisks paziņojums