Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2183(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2014

Ingivna texter :

A8-0063/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0082

Antagna texter
PDF 229kWORD 63k
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grekland
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas från Grekland) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0063/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

C.  Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  De grekiska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas den 29 juli 2014 till följd av uppsägningarna av 551 arbetstagare från Odyssefs Fokas S.A., ett företag verksamt inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar).

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden.

1.  Europaparlamentet gläder sig över att de grekiska myndigheterna beaktar de avsevärda fördelarna med detta budgetinstrument och redan har utnyttjat det flera gånger i syfte att hantera negativa effekter av den ekonomiska och finansiella krisen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de grekiska myndigheterna lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ska ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

3.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 29 juli 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 11 november 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det enligt de grekiska myndigheterna finns två huvudorsaker till uppsägningarna, minskningen av hushållens disponibla inkomster, som beror på att skattetrycket har ökat och lönerna minskat (för anställda både inom den privata och inom den offentliga sektorn), vilket tillsammans med arbetslöshetsökningen har lett till en kraftigt minskad köpkraft, och den kraftiga minskningen av utlåningen till företag och privatpersoner, som beror på att de grekiska bankerna haft brist på likvida medel.

5.  Europaparlamentet håller med om att dessa faktorer är kopplade till den globala finansiella och ekonomiska kris som avses i förordning (EG) nr 546/2009(4) och att Grekland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

6.  Europaparlamentet noterar att detaljhandeln hittills har varit föremål för ytterligare tre ansökningar till fonden, varav två från Grekland, även de baserade på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

7.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna ytterligare kommer att förvärra arbetslöshetssituationen i ett land där antalet arbetslösa fyrdubblades under perioden 2008–2013 och som har den högsta arbetslöshetsnivån bland medlemsstaterna och den femte högsta i världen. Parlamentet är särskilt bekymrat över regionerna Attika och Mellersta Makedonien, som står för 90 % av uppsägningarna och som redan har en arbetslöshetsnivå som är högre än det nationella genomsnittet på 27,5 %.

8.  Europaparlamentet konstaterar att utöver de 551 uppsägningarna under referensperioden, omfattar de stödberättigande mottagarna 49 arbetstagare som blivit uppsagda före referensperioden på fyra månader, vilket totalt blir 600 personer. Parlamentet noterar att 89,17 % av de uppsagda arbetstagarna som är stödberättigade är kvinnor.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att de grekiska myndigheterna kommer att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 500 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år den dag då ansökan lämnades in, i och med att alla de uppsägningar som avses i punkt 8 inträffade i Nuts 2-regionerna Mellersta Makedonien (EL12), Thessalien (EL14) och Attika (EL30), vilka kan beviljas stöd enligt ungdomssysselsättningsinitiativet. Det totala antalet stödmottagare uppgår därmed till 1 100 personer.

10.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna beslutade att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 500 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 30 år. Parlamentet noterar att de grekiska myndigheterna, enligt ansökan, bland annat kommer att använda kriterier som ligger i linje med de kriterier som ingår i den grekiska genomförandeplanen för ungdomsgarantin (dvs. ungdomar som riskerar utestängning, hushållens inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshetens längd, osv.) samt intresseanmälningar. Parlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att ta hänsyn till de sociala kriterierna och se till att urvalet av mottagare som får stöd från fonden till fullo respekterar principerna om icke-diskriminering och lika möjligheter.

11.  Europaparlamentet stöder de sociala kriterier som de grekiska myndigheterna använder för att välja ut de berörda unga som varken arbetar eller studerar som ska omfattas av åtgärderna, det vill säga hushållens inkomstnivå, utbildningsnivå och arbetslöshetens längd. Parlamentet kräver att urvalet av stödmottagare till fullo respekterar principerna om icke-diskriminering för att kunna ge dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden möjligheter.

12.  Europaparlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att ge detaljerad information om finansierade åtgärder och resultat i syfte att sprida bästa praxis, särskilt när det gäller urvalet av och stödet till unga som varken arbetar eller studerar.

13.  Europaparlamentet noterar att den totala uppskattade kostnaden uppgår till 10 740 000 EUR, varav 210 000 EUR för genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 6 444 000 EUR, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

14.  Europaparlamentet noterar att bidraget för förberedande åtgärder och åtgärder för förvaltning, information, marknadsföring, kontroll och rapportering utgör 1,96 % av den totala budgeten. Parlamentet noterar vidare att man har planerat att använda nästan hälften av detta bidrag till information och marknadsföring.

15.  Europaparlamentet välkomnar att de grekiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 20 oktober 2014 beslutade att inleda de individanpassade tjänsterna innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

16.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna har angett att det samordnade paketet med individanpassade tjänster har utarbetats i samråd med företrädarna för de berörda stödmottagarna (tidigare anställda hos Fokas och deras advokater) och de privatanställdas förbund i Grekland.

17.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska erbjudas har utformats så att de beaktar de specifika behoven för unga som varken arbetar eller studerar och består av följande delar: yrkesvägledning, utbildning, omskolning och yrkesutbildning, starta eget-bidrag, jobbsökarbidrag, utbildningsbidrag och flyttbidrag.

18.  Europaparlamentet understryker vikten av individanpassade tjänster för att hjälpa de berörda stödmottagarna att kartlägga sina färdigheter och upprätta en realistisk karriärutvecklingsplan på grundval av sina egna intressen och kvalifikationer.

19.  Europaparlamentet uppskattar att övervakning ingår bland de åtgärder som föreslås, vilket omfattar en uppföljning av deltagarna under det halvår som följer efter det att genomförandet av åtgärderna avslutats.

20.  Europaparlamentet noterar att den största delen av det begärda stödet ska användas till starta eget-bidrag (3 000 000 EUR) och utbildningsåtgärder (2 960 000 EUR).

21.  Europaparlamentet konstaterar att det maximibelopp som finns tillgängligt genom fonden, 15 000 EUR, beviljas till 200 utvalda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar såsom bidrag för att de grundar egna företag. Parlamentet understryker att denna åtgärd syftar till företagsfrämjande genom tillhandahållande av ekonomiskt stöd till bärkraftiga företagsinitiativ, vilket på medellång sikt borde generera ytterligare arbetstillfällen. Parlamentet konstaterar att det maximibelopp som finns tillgängligt genom fonden kommer att beviljas enligt särskilda villkor och beroende på de nystartade företagens bärkraft.

22.  Europaparlamentet betonar det verkliga mervärdet och rekommenderar att man erbjuder aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet noterar att nästan en tredjedel av det planerade stödet består av bidrag och alltså är passiva arbetsmarknadsåtgärder.

23.  Europaparlamentet konstaterar att kostnaderna för utbildningsåtgärder i denna ansökan kan jämföras med nivåerna i tidigare ansökningar från Grekland. Parlamentet påpekar att dessa kostnader varierar i liknande ansökningar från andra medlemsstater.

24.  Europaparlamentet kräver att de åtgärder som planeras enligt Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för den nya programperioden för ESF ska komplettera planerna enligt fonden och underlätta arbetstagarnas återinträde inom framtidsorienterade och hållbara näringslivssektorer. Parlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

25.  Europaparlamentet gläder sig över att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

26.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, från Grekland)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/43.)

Rättsligt meddelande