Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2185(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0065/2014

Teksty złożone :

A8-0065/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0083

Teksty przyjęte
PDF 386kWORD 70k
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0701 – C8–0247/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0065/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1309/2013(4) odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

D.  mając na uwadze, że Francja przedstawiła wniosek EGF/2013/014 FR/Air France o wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniem 5 213 pracowników, z których 3 886 ma zostać objętych środkami pomocowymi, w trakcie lub po upływie okresu odniesienia od 1 lipca do 31 października 2013 r., co jest konsekwencją spadku udziału Unii w rynku transportu lotniczego;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione; w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Francja ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. władze Francji złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 24 lipca 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 11 listopada 2014 r.;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Francji postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 6 listopada 2012 r., a więc na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem odpowiedniego wniosku;

4.  uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Air France wiążą się z istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją, a udział Unii w rynku transportu lotniczego spada, szczególnie w obliczu spektakularnego rozwoju trzech ważnych przedsiębiorstw z Zatoki Perskiej, przy czym sytuację tę pogarsza dodatkowo światowy kryzys finansowy i gospodarczy;

5.  zwraca uwagę, że zwolnienia w Air France będą mieć negatywny wpływ na region Île-de-France, w którym doszło już do masowych zwolnień, gdyż zakład produkcyjny przedsiębiorstwa Peugeot Citroën Automobile (PSA) w Aulnay zostanie całkowicie zamknięty w 2014 r.;

6.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki mające na celu znalezienie zatrudnienia dla 3 886 zwolnionych pracowników: usługi doradcze i poradnictwo zawodowe dla pracowników, szkolenia, pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej, regularne działania informacyjne i komunikacyjne, dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek z tytułu mobilności;

7.  wyraża zadowolenie z powodu kwoty w wysokości 21 580 020 EUR przeznaczonej na dodatek z tytułu przeniesienia, który będzie wypłacany do końca urlopu przeznaczonego na zmianę kwalifikacji (congé de reclassement) i stanowi 70 % ostatniego wynagrodzenia brutto pracowników; zwraca uwagę, że na mocy rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 udział takich dodatków jest ograniczony do 35 % całkowitej pomocy uruchamianej w ramach EFG w związku z daną sprawą, ale podkreśla, że Francja przedłożyła wniosek zgodnie rozporządzeniem (WE) nr 546/2009(5), które ma zastosowanie do wniosków złożonych do końca roku 2013 i które umożliwia o wiele hojniejsze przydzielanie środków na konkretne dodatki pomocowe takie jak dodatek z tytułu przeniesienia czy pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej;

8.  sprzeciwia się wykorzystywaniu EFG jako sposobu finansowania zwolnień; opowiada się za tym, by fundusz ten był wykorzystywany do wspierania powrotu pracowników na rynek pracy;

9.  przypomina, że środki powinny przyczyniać się do reintegracji beneficjentów na rynku pracy, a nie zastępować im wynagrodzenie po zwolnieniu; zauważa, że cel ten można o wiele lepiej osiągnąć dzięki przepisom obecnie obowiązującego rozporządzenia (UE) nr 1309/2013;

10.  wyraża zadowolenie, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z przedstawicielami osób objętych pomocą i z partnerami społecznymi: szkolenia, usługi doradcze dla pracowników, pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej, dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek z tytułu mobilności;

11.  przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

12.  zauważa z przykrością, że większość zwolnionych pracowników jest w wieku od 55 do 64 lat; przyjmuje z zadowoleniem zróżnicowaną zachętę w ramach pomocy na podjęcie własnej działalności gospodarczej, aby pracownicy w wieku powyżej 55 lat znaleźli zatrudnienie;

13.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót poszczególnych zwolnionych pracowników na rynek pracy w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

14.  zwraca uwagę, że w informacjach na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, nie ma wzmianki o komplementarności z działaniami finansowanymi w ramach funduszy strukturalnych, ale powołuje się na pisemne porozumienie z przedsiębiorstwem dokonującym zwolnień, z którego wynika, że podczas wdrażania środków opisanych powyżej przedsiębiorstwo to nie będzie otrzymywać pomocy finansowej w ramach innych instrumentów finansowych Unii na te same środki; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

15.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/44.)

Informacja prawna