Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0070/2014

Ingivna texter :

A8-0070/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.12

Antagna texter :

P8_TA(2014)0084

Antagna texter
PDF 213kWORD 49k
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Europaparlamentets beslut av den 16 december 2014 om kommissionens förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöter i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 5 december 2014 om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöter i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (C(2014)9456),

–  med beaktande av artikel 56.6. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010(1),

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0070/2014), och av följande skäl:

A.  I artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 anges att ordföranden, vice ordföranden och de ledamöter i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (nedan kallad styrelsen) som avses i artikel 43.1 b i den förordningen ska utses på grundval av meriter, kompetens, kunskap om bank- och finansfrågor samt erfarenhet inom finansiell tillsyn och reglering samt bankresolution.

B.  Enligt artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 ska utnämningarna till styrelsen respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 19 november 2014 en slutlista över kandidater till posterna som ordförande och vice ordförande i styrelsen.

D.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 1 december 2014 en slutlista över kandidater till posterna som de ledamöter i styrelsen som avses i artikel 43.1 b i den förordningen.

E.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 överlämnades de två slutlistorna till parlamentet.

F.  Den 5 december 2014 antog kommissionen ett förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse och överlämnade detta förslag till parlamentet.

G.  Parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter kvalifikationerna för de kandidater som nominerats till posterna som ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

H.  Den 8 december 2014 höll utskottet en utfrågning med Elke König, den nominerade kandidaten till posten som ordförande i styrelsen, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

I.  Den 9 december 2014 höll utskottet en utfrågning med Timo Löyttyniemi, den nominerade kandidaten till posten som vice ordförande i styrelsen samt med Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann och Dominique Laboureix, de fyra kandidater nominerats till posterna som ledamöter i styrelsen. Alla fem nominerade kandidater höll ett inledande anförande vid utfrågningen och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag om utnämningen av följande nominerade kandidater:

   a) Elke König till posten som ordförande i styrelsen.
   b) Timo Löyttyniemi till posten som vice ordförande i styrelsen.
   c) Mauro Grande till posten som ledamot i styrelsen.
   d) Antonio Carrascosa till posten som ledamot i styrelsen.
   e) Joanne Kellermann till posten som ledamot i styrelsen.
   f) Dominique Laboureix till posten som ledamot i styrelsen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

Rättsligt meddelande