Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2037(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2014

Texte depuse :

A8-0068/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0088

Texte adoptate
PDF 221kWORD 60k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în conformitate cu punctul 14 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) (Regulamentul privind CFM), în special articolul 13,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 14,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind creditele de plată, convenită în concluziile comune din 12 noiembrie 2013(3),

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013,

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014, adoptat de Comisie la 15 aprilie 2014 (COM(2014)0329),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 (16740/2014 – C8-0289/2014);

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0068/2014),

A.  întrucât punerea în aplicare a CFM 2014-2020 a demarat cu un volum semnificativ de restanțe la plăți, facturile neplătite ridicându-se la circa 23,4 miliarde EUR la sfârșitul lui 2013 numai pentru politica de coeziune, și cu un nivel de angajamente restante (RAL) de 221,7 miliarde EUR la sfârșitul lui 2013, cu 41 miliarde EUR peste previziunile inițiale din momentul adoptării CFM 2007-2013; întrucât această situație este inacceptabilă și sunt necesare măsuri urgente, și anume să se recurgă la mecanismele de flexibilitate prevăzute în Regulamentul privind CFM, pentru a nu se periclita realizarea politicilor și programelor Uniunii, astfel cum s-a convenit în unanimitate în CFM, și totodată pentru a se limita creanțele de penalități de întârziere și a se evita creșterea inutilă a expunerii și vulnerabilității economice a celor ce beneficiază de finanțare din bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în cadrul concilierii bugetare pentru bugetul pe 2014, Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit de comun acord, având în vedere necesitatea asigurării unei evoluții ordonate a creditelor de plată și a evitării unui transfer anormal de RAL la bugetul pe 2015, să recurgă la diferitele mecanisme de flexibilitate prevăzute în Regulamentul privind CFM, inclusiv la marja pentru situații neprevăzute;

C.  întrucât, după examinarea tuturor celorlalte posibilități financiare de reacție la situații neprevăzute, Comisia a propus să se mobilizeze întreaga sumă a marjei pentru situații neprevăzute disponibilă pentru a se completa creditele de plată din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, peste plafonul de plăți;

D.  întrucât Consiliul nu este de acord cu poziția Parlamentului și a Comisiei potrivit căreia suma de 350 de milioane EUR mobilizată în 2014 sub formă de credite de plată în legătură cu instrumentele speciale prevăzute de Regulamentul privind CFM nu ar trebui inclusă în plafonul de plăți, rămânând astfel disponibilă o marjă de 711 milioane EUR care trebuie utilizată integral înainte de a se recurge la marja pentru situații neprevăzute; întrucât, prin urmare, trebuie să se decidă dacă și în ce măsură trebuie compensată suma de 350 de milioane EUR cu ajutorul marjelor prevăzute în cadrul CFM pentru plățile din exercițiul financiar curent sau din exercițiile viitoare;

E.  întrucât, în cadrul negocierilor privind pachetul bugetar pentru exercițiile 2014-2015, s-a convenit să se mobilizeze din marja pentru situații neprevăzute o sumă de 2 818,2 milioane EUR plus 350 de milioane EUR, respectiv 3 168,2 milioane EUR;

F.  întrucât este posibil ca mobilizarea în cauză să nu soluționeze în mod durabil problema recentă a insuficienței creditelor de plată și a creșterii nivelului angajamentelor restante, ci doar să limiteze creșterea numărului facturilor restante reportate pentru exercițiul financiar următor, care a crescut cu peste 50 % anual din 2010 încoace;

G.  întrucât, de altfel, această mobilizare poate fi finanțată practic fără costuri pentru bugetele naționale ca urmare a veniturilor suplimentare neașteptate din exercițiul 2014,

H.  întrucât, de asemenea, mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014 nu presupune ridicarea plafonului global pentru plăți (908 miliarde EUR la prețurile din 2011) al CFM 2014-2020, după cum se prevede în mod explicit la articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul privind CFM, dat fiind că este compensată de marjele prevăzute pentru exercițiile viitoare, după cum se prevede la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul privind CFM;

1.  este de acord cu mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru 2014, prezentată în anexă;

2.  subliniază faptul că mobilizarea acestui instrument în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul privind CFM evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie din ce în ce mai flexibil;

3.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) Texte adoptate, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/435.)

Notă juridică