Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2037(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0068/2014

Ingivna texter :

A8-0068/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0088

Antagna texter
PDF 219kWORD 53k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med punkt 14 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 14,

–  med beaktande av parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande om betalningsbemyndiganden, enligt vad som överenskommits i de gemensamma slutsatserna av den 12 november 2013(3),

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013,

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2014 som kommissionen antog den 15 april 2014 (COM(2014)0329),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 som rådet antog den 12 december 2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0068/2014), och av följande skäl:

A.  Genomförandet av den fleråriga budgetramen 2014–2020 inleddes med en stor mängd obetalda fordringar som uppgick till nästan 23,4 miljarder EUR vid slutet av 2013 bara för sammanhållningspolitiken, och utestående åtaganden (RAL) på 221,7 miljarder EUR vid samma tidpunkt, dvs. 41 miljarder EUR mer än vad som ursprungligen hade anslagits när man kom överens om den fleråriga budgetramen 2007–2013. Denna situation är oacceptabel och kräver snabba åtgärder, vilket kan ske genom att man tar de flexibilitetsmekanismer i anspråk som ingår i förordningen om den fleråriga budgetramen, för att inte äventyra genomförandet av Unionens politik och program som man enhälligt har beslutat om inom ramen för den fleråriga budgetramen, men också för att begränsa kraven på ränta i samband med alltför sena betalningar samt för att undvika att i onödan öka den ekonomiska exponeringen och utsattheten hos mottagarna av medel från unionens budget.

B.  Eftersom betalningarna måste skötas på ett ordnat sätt och eventuella onormala överflyttningar av RAL till 2015 års budget måste undvikas kom parlamentet, rådet och kommissionen under budgetförlikningen för 2014 gemensamt överens om att utnyttja de olika flexibilitetsmekanismer som ingår i förordningen om den fleråriga budgetramen, inklusive marginalen för oförutsedda utgifter.

C.  Efter att ha undersökt alla andra finansiella möjligheter att reagera på oförutsedda omständigheter föreslog kommissionen att man skulle utnyttja hela det belopp under marginalen för oförutsedda utgifter som finns tillgängligt för att komplettera betalningsbemyndigandena i unionens allmänna budget för budgetåret 2014, vilket är över betalningstaket.

D.  Rådet instämmer inte med parlamentets och kommissionens tolkning att de 350 miljoner EUR i betalningsbemyndigandena som användes 2014 för särskilda instrument enligt förordningen om den fleråriga budgetramen bör räknas utanför betalningstaket, vilket skulle lämna en marginal på 711 miljoner EUR som ska uttömmas innan man använder marginalen för oförutsedda utgifter. Man har i enlighet därmed ännu inte beslutat huruvida och i vilken utsträckning beloppet på 350 miljoner EUR bör avräknas mot marginalerna i den fleråriga budgetramen för betalningar för det innevarande budgetåret eller för kommande budgetår.

E.  Inom ramen för förhandlingarna om budgetpaketet för 2014-2015 beslutade man att använda marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp på 2 818,2 miljoner EUR plus 350 miljoner EUR, dvs. 3 168,2 miljoner EUR.

F.  Det är inte troligt att detta utnyttjande varaktigt kommer att lösa de nuvarande underskotten i betalningarna och de utestående åtagandena som fortsätter att öka, utan endast begränsa ökningen av de utestående fodringar som förs över till nästa år, vilka har ökat med mer än 50 % årligen sedan 2010.

G.  Finansieringen av detta utnyttjande kan dessutom genomföras utan någon nämnvärd kostnad för de nationella budgetarna på grund av andra oväntade extra inkomster under 2014.

H.  Dessutom innebär utnyttjandet av marginalen för oförutsedda händelser för 2014 inte någon ökning av det totala taket för betalningar (908 miljarder EUR i 2011 år priser) i den fleråriga budgetramen för 2014-2020, i enlighet med vad som tydligt anges i artikel 13.4 i förordningen om den fleråriga budgetramen, eftersom det räknas av mot marginalerna för kommande budgetår enligt artikel 13.3 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

1.  Europaparlamentet instämmer med att man bör utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter för 2014, i enlighet med bilagan.

2.  Europaparlamentet understryker att utnyttjandet av detta instrument, enligt artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen, än en gång visar att EU:s budget absolut måste bli mer flexibel.

3.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Antagna texter, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/435/EU.)

Rättsligt meddelande