Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2036(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0069/2014

Внесени текстове :

A8-0069/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0089

Приети текстове
PDF 446kWORD 64k
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Проект на коригиращ бюджет № 3/2014: Приходи от глоби и лихви — Бюджетен кредит за плащания — Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (16740/2014 — C8-0289/2014 — 2014/2036(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания (съвместно изявление от 12 ноември 2013 г.) във вида, в който беше договорено в съвместните заключения от 12 ноември 2013 г.(3), както и изявлението на Европейския парламент и Комисията относно бюджетните кредити за плащания във вида, в който беше договорено в същите съвместни заключения,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4) („Регламент за МФР“),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5) („МИС“),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(6),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2014, приет от Комисията на 28 май 2014 г. (COM(2014)0329),

—  като взе предвид предложението на Комисията за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г., прието на 28 май 2014 г. (COM(2014)0328),

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16740/2014 — C8-0289/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид писмото на Комисията по външни работи,

—  като взе предвид писмото на Комисията по развитие,

—  като взе предвид писмото на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид писмото на Комисията по култура и образование,

—  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на Комисията по регионално развитие (A8-0069/2014),

A.  като има предвид, че първоначално представеният от Комисията проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 3/2014 на общия бюджет за 2014 г. предложи увеличение на прогнозата за приходите от глоби и санкции и другите приходи с 1,568 милиарда евро и на бюджетните кредити за плащания с 4,738 милиарда евро за функции 1а, 1б, 2 и 4 от многогодишната финансова рамка (МФР), с цел да се обезпечат нуждите от плащания до края на годината, като се покрият задълженията, произтичащи от минали и текущи поети задължения;

Б.  като има предвид, че изпълнението на МФР 2014—2020 г. започна с огромно изоставане на плащанията, като към края на 2013 г. неизплатените сметки само в областта на политиката на сближаване възлизаха на 23,4 милиарда евро, а равнището на непогасените бюджетни задължения (RAL) достигна 221,7 милиарда евро, т.е. 41 милиарда евро над първоначално предвиденото при договарянето на МФР 2007—2013 г.;

В.  като има предвид, че от целия ПКБ № 3/2014 само 99 милиона евро са предназначени за покриване на програмите за периода 2014 – 2020 г. в рамките на политиката на сближаване, а останалите са свързани с приключването на програмите за периода 2007—2013 г. (3,296 милиарда евро) и нуждите от плащания, които произтичат от други функции (1,34 милиарда евро);

Г.  като има предвид, че Парламентът, Съветът и Комисията поеха ангажимент чрез съвместното изявление от 12 ноември 2013 г. да следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения през 2014 г., като гарантират плавен напредък по отношение на плащанията и като прилагат различните механизми за гъвкавост, които са включени в Регламента за МФР, в т.ч. в член 13 от него (марж за непредвидени обстоятелства);

Д.  като има предвид, че някои делегации в Съвета са изразили резерви по отношение на използването на маржа за непредвидени обстоятелства в ПКБ № 3/2014, което според Парламента е неоснователна тревога и противоречи на духа на Регламента за МФР и МИС;

1.  Отбелязва ПКБ № 3/2014 във вида, в който е предложен от Комисията;

2.  Одобрява съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. с цел увеличение на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г. по редица бюджетни редове на стойност 4,246 милиарда евро, от които 3,168 милиарда евро ще бъдат мобилизирани чрез маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г.;

3.  Приветства по-конкретно увеличенията на бюджетните кредити за плащания по функции 1а и 4, които бяха до голяма степен запазени в окончателния компромис, отразен в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

4.  Приветства увеличаването на бюджетните кредити за плащания за функция 1б, която е основната област, засегната от недостига на плащания в бюджета на Съюза като цяло; въпреки това счита, че това е абсолютният минимум за покриването на действителните нужди до края на 2014 г. и няма да бъде достатъчно за намирането на решение за повтарящия се лавинообразен ефект на неплатените сметки, който се разраства от бюджета за 2010 г. насам; припомня по-конкретно, че по-голямата част от фактурите по функция 1б традиционно се представят от държавите членки към края на всяка финансова година, за да се предотврати евентуалната отмяна на бюджетни кредити за поети задължения вследствие на прилагането на правилата N+2 и N+3;

5.  Подкрепя предложението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства и подчертава тълкуването си на член 3, параграф 2 от Регламента за МФР, че плащанията, свързани със специалните инструменти, трябва да бъдат отчитани над таваните; счита, че всяко друго тълкуване подкопава основата за политическото споразумение относно МФР за периода 2014—2020 г., а именно разбирането, че следва да се проявява специфична и възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи на Съюза да изпълнява задълженията си;

6.  Припомня, че приемането на ПКБ № 3/2014, ПКБ № 4/2014, ПКБ № 6/2014 и ПКБ № 8/2014 ще намали дела на вноската на база БНД на държавите членки в бюджета на Съюза с общо 8,688 милиарда евро и следователно ще компенсира изцяло необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ № 3/2014, както е договорено в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

7.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014;

8.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) Приети текстове от 20 ноември 2013 г., P7_TA(2013)0472.
(4) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация