Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2036(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0069/2014

Teksty złożone :

A8-0069/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0089

Teksty przyjęte
PDF 298kWORD 62k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie środków na płatności (wspólne oświadczenie z dnia 12 listopada 2013 r.), ujęte we wspólnych wnioskach z dnia 12 listopada 2013 r.(3), a także oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie środków na płatności, uwzględnione w tych samych wspólnych wnioskach,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(4) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5) („porozumienie międzyinstytucjonalne”),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2014 przyjęty przez Komisję dnia 28 maja 2014 r. (COM(2014)0329),

–  uwzględniając wniosek Komisji w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. przyjęty dnia 28 maja 2014 r. (COM(2014)0328),

–  uwzględniając wspólne wnioski zatwierdzone przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2014, przyjęte przez Radę w dniu 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  uwzględniając art. 88 i art. 91 Regulaminu,

–  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju,

–  uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając pismo Komisji Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0069/2014),

A.  mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego (PBK) nr 3/2014 do budżetu ogólnego na rok 2014 przedstawionego pierwotnie przez Komisję zaproponowano zwiększenie prognozy dochodów z tytułu grzywien i kar oraz innych dochodów o 1 568 mln EUR oraz zwiększenie środków na płatności o 4 738 mln EUR w działach 1a, 1b, 2, i 4 wieloletnich ram finansowych (WRF) w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie płatności do końca roku przez zabezpieczenie płatności wynikających z przeszłych i bieżących zobowiązań;

B.  mając na uwadze, że wdrażanie WRF na lata 2014–2020 rozpoczęło się od ogromnych zaległości w płatnościach, jako że pod koniec 2013 r. niezapłacone rachunki opiewały na około 23 400 mln EUR dla samej tylko polityki spójności, zaś poziom zobowiązań pozostających do realizacji sięgał wówczas 221 700 mln, tj. 41 000 mln EUR ponad to, co pierwotnie przewidziano w momencie uzgadniania WRF na lata 2007–2013;

C.  mając na uwadze, że z całkowitej kwoty PBK nr 3/2014 jedynie 99 mln EUR jest przeznaczone na programy w ramach polityki spójności w latach 2014–2020, a reszta dotyczy zamknięcia programów z okresu 2007–2013 (3 296 mln EUR) i potrzeb w zakresie płatności z innych działów (1 340 mln EUR);

D.  mając na uwadze, że we wspólnym oświadczeniu z dnia 12 listopada 2013 r. Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się do dopilnowania, by Unia dysponowała środkami finansowymi na pokrycie zobowiązań prawnych w 2014 r. dzięki zapewnianiu regularnego realizowania płatności i wykorzystywaniu poszczególnych mechanizmów elastyczności przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, w tym w art. 13 (margines na nieprzewidziane wydatki);

E.  mając na uwadze, że niektóre delegacje w Radzie wyraziły zastrzeżenia dotyczące wykorzystania marginesu na nieprzewidziane wydatki w PBK nr 3/2014, co według Parlamentu jest bezpodstawne i sprzeczne z duchem rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych i porozumienia międzyinstytucjonalnego;

1.  przyjmuje do wiadomości PBK nr 3/2014 przedłożony przez Komisję;

2.  zatwierdza wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r. z myślą o zapewnieniu w budżecie na 2014 r. dodatkowych środków na płatności w kilku pozycjach budżetowych do wysokości 4 246 mln EUR, z czego 3 168 mln EUR zostanie uruchomione za pośrednictwem marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.;

3.  z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza zwiększenie środków na płatności dla działu 1a i działu 4, które w dużym stopniu udało się zachować w ostatecznym kompromisie przedstawionym we wspólnych wnioskach z dnia 8 grudnia 2014 r.;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na płatności w dziale 1b, który ogólnie jest głównym obszarem dotkniętym niedoborem środków na płatności w budżecie UE; niemniej jednak jest zdania, że jest to absolutne minimum umożliwiające pokrycie rzeczywistych potrzeb do końca 2014 r., ale nie wystarczy do powstrzymania powracającego efektu kuli śnieżnej niezapłaconych rachunków, który narasta począwszy od budżetu na 2010 r.; przypomina w szczególności, że państwa członkowskie zazwyczaj przedkładają większość faktur w ramach działu 1b pod koniec każdego roku budżetowego, aby uniknąć ewentualnego umorzenia w wyniku zastosowania zasad N+2 i N+3;

5.  popiera propozycję uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki i podkreśla swoją interpretację art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, zgodnie z którą płatności powiązane z instrumentami specjalnymi muszą być uwzględniane poza pułapami; uważa, że wszelkie inne interpretacje naruszają podstawę porozumienia politycznego w sprawie WRF na lata 2014–2020, a mianowicie założenie, że należy stosować specjalną i maksymalną elastyczność, aby umożliwić Unii wypełnianie jej zobowiązań;

6.  przypomina, że przyjęcie PBK nr 3/2014, PBK nr 4/2014, PBK nr 6/2014 i PBK nr 8/2014 obniży udział opartych na DNB wkładów państw członkowskich w budżecie Unii łącznie o 8 688 mln EUR, a zatem w pełni skompensuje dodatkowe potrzeby w zakresie płatności, o które wnioskowano w PBK nr 3/2014, jak ustalono we wspólnych wnioskach z dnia 8 grudnia 2014 r.;

7.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2014;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2014 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.
(3) Teksty przyjęte z dnia 20 listopada 2013 r., P7_TA(2013)0472.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(6) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna