Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2072(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0073/2014

Внесени текстове :

A8-0073/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0091

Приети текстове
PDF 450kWORD 54k
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия — Земетресение в Гърция — Ледена буря в Словения — Лед и наводнения в Хърватия
P8_TA(2014)0091A8-0073/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (наводнения в Италия, земетресение в Гърция, лед в Словения и лед и наводнения в Хърватия) (COM(2014)0565 — C8‑0137/2014 — 2014/2072(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0565 — C8-0137/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0073/2014),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/436.)

Правна информация