Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2073(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0078/2014

Внесени текстове :

A8-0078/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0092

Приети текстове
PDF 442kWORD 54k
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Проект на коригиращ бюджет № 5/2014: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. — Земетресение в Гърция — Ледена буря в Словения — Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г.
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (16742/2014 — C8-0291/2014 — 2014/2073(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2014, приет от Комисията на 8 септември 2014 г. (COM(2014)0564),

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16742/2014 – C8-0291/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0078/2014),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 5/2014 се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 46 998 528 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с наводненията в Италия (Сардиния) през ноември 2013 г., земетресението в Гърция (Кефалония), ледените бури в Словения и същите ледени бури, последвани от наводнения в Хърватия в края на януари/началото на февруари 2014 г.;

Б.  като има предвид, че предназначението на ПКБ № 5/2014 е тази бюджетна корекция да бъде записана формално в бюджета за 2014 г.;

1.  Отбелязва ПКБ № 5/2014 във вида, в който е представен от Комисията;

2.  Подчертава неотложната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС на държавите, засегнати от това природно бедствие;

3.  Подчертава, че недостигът на бюджетни кредити за плащания за 2014 г., който беше причината за представянето на ПКБ № 3/2014 и придружаващото го предложение на Комисията за мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства, изключва a priori възможността за осигуряване на средствата за ПКБ № 5/2014 чрез преразпределяне;

4.  Потвърждава съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г., с цел одобряване на допълнителните бюджетни кредити за поети задължения в размер на 47 милиона евро в бюджета за 2014 г. и пренасяне на съответните бюджетни кредити за плащания към бюджета за 2015 г.;

5.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014;

6.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Правна информация