Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2073(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0078/2014

Předložené texty :

A8-0078/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0092

Přijaté texty
PDF 356kWORD 54k
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2014 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2014, který Komise přijala dne 8. září 2014 (COM(2014)0564),

–  s ohledem na společné závěry, na nichž se Parlament a Rada dohodly dne 8. prosince 2014,

–  s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a téhož dne předala Parlamentu (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0078/2014),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2014 se týká uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) v částce 46 998 528 EUR v prostředcích na závazky a prostředcích na platby v souvislosti s povodněmi v Itálii (Sardinie) v listopadu 2013, zemětřesením v Řecku (Kefalonia), ledovými bouřemi ve Slovinsku a stejnými ledovými bouřemi v Chorvatsku, kde po nich následovaly i záplavy, v průběhu ledna a začátkem února 2014,

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2014;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 5/2014, jak jej předložila Komise;

2.  zdůrazňuje, že je nutné uvolnit prostřednictvím FSEU finanční pomoc zemím, které byly postiženy těmito přírodními katastrofami;

3.  poukazuje na to, že nedostatek prostředků na platby v roce 2014, což byla hlavní příčina předložení návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 a doprovodného návrhu Komise na uvolnění rozpětí pro nepředvídané události, již předem vylučuje možnost nalézt zdroje pro návrh opravného rozpočtu č. 5/2014 pomocí převodu;

4.  podporuje společné závěry dohodnuté Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014 o schválení dodatečných prostředků na závazky ve výši 47 milionů EUR v rozpočtu na rok 2014 a přesunutí odpovídajících potřeb v oblasti prostředků na platby do rozpočtu na rok 2015;

5.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014;

6.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2014 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právní upozornění